Back to top

Thema's Tweede Wereldoorlog

Kampen
Kampen
Kampen is het verzamelbegrip voor de verblijfplaatsen, meestal in de vorm van barakken, die worden gebruikt om mensen (gedwongen) te verzamelen.
Interneringskampen (Europese)
Buitenkampers
Goelags
Appèlplaatsen
Werkkampen (Tewerkstelling)
Kampkranten
Tuchthuizen
Republikeinse kampen
Opvangkampen
Kampadministratie
Bewarings- en verblijfskampen
Ontvluchtingen
Vernietigingskampen
Gijzelaarskampen
Arbeitserziehungslager
Strafkampen
Barakken
Dwangarbeiders
Doorgangskampen
Concentratiekampen
Transporten
Krijgsgevangenkampen
Kampgeld
Kampcommandanten
Interneringskampen
Gevangenissen
Geïnterneerden
Werkkampen (Buitenkampen)
Vluchtelingenkampen
Bewaking
Vooroorlogse periode
Vooroorlogse periode
Met Vooroorlogse periode wordt bedoeld de periode vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Poolse Corridor
Juliputsch
Rijnlandbezetting
Venlo-incident
Jordaanoproer
Nacht van de Lange Messen
Weimar Republiek
Anti-Kominternpact
Zaak-Oss
Neutraliteit
Interbellum
Kolonialisme
Ambtenarenverbod
Spaanse Burgeroorlog
Keizerrijk
Volkenbond
Eerste Wereldoorlog
Openbare orde
Openbare orde
Openbare orde is (het ordentelijk verloop van) het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte.
Vechtpartijen
Burgerwacht
Misdrijven
Knokploegen
Rampen
Politie
Ordediensten
Opstanden
Marechaussee
Luchtbescherming
Grensbewaking
Diefstal
Demonstraties
Criminaliteit
Burgerbescherming
Brandweer
Branden
Internationale betrekkingen
Internationale betrekkingen
Internationale betrekkingen zijn de relaties tussen landen. Hier vooral gebruikt voor de relaties op politiek en economisch gebied.
Oorlogsschulden
Isolationisme
Appeasement
Geopolitiek
Asmogendheden
Atlantic Charter
Lend-Lease Act
Koude Oorlog
Neutraliteit
Kolonialisme
Koloniale geschiedenis
Ambassades
Demilitarisering
Veiligheidsbeleid
Uitleveringen
Buitenlandse politiek
Interventies
Gebiedsverdeling
Delegaties
Staatsbezoeken
Dekolonisatie
Gemenebest
Expansie
Nationaliteiten
Onderhandelingen
Grenzen
Gebiedsuitbreiding
Diplomatie
Consulaten
Conferenties
Verdragen
Wapenstilstanden
Naoorlogse periode
Naoorlogse periode
Naoorlogse periode is de periode na afloop van de Tweede Wereldoorlog tot heden.
Molukse woonoorden
Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
NAVO
Vergangenheitsbewältigung
Operatie Black Tulip
Stunde Null
Nationaal Holocaust Museum
Transitional justice
Derde generatie
Negationisme
Historikerstreit
Nederlandse Volks-Unie
Bevrijdingskinderen
Re-enactment
Oorlogsschulden
Velser Affaire
Geallieerde herbezetting
Annexatie-kwestie
Bond van Oud-Illegale Werkers Haarlem
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Revisionisme
Republikeinse kampen
Overgangsbewind
Opvangkampen
Oorlogsweeskinderen
Herbezetting
Tweede generatie
Besluit Vijandelijk Vermogen
Republik Indonesia
Koude Oorlog
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
Stichting 1940-1945
Collaboratie
Collaboratie
Collaboratie is samenwerking met een (buitenlandse) vijand waarbij men zich keert tegen eigen bevolking en overheid.
Technische Nothilfe
Oostinzet
Nederlandsche Volksdienst
Vichy
Landstorm
Knokploegen
Winterhulp
Verraad
Opleidingskampen
Oostkolonisatie
Collaborateurs
NSB
Oorlogsvrijwilligers
Vluchtelingen
Vluchtelingen
Vluchtelingen zijn mensen die uit hun land of woonplaats vluchten of gevlucht zijn voor lijfsgevaar of geweld, of voor dreiging daarvan of bedreiging daarmee.
Kindertehuis Bingo
Heimatvertriebenen
Exil
Statenlozen
Asiel
Displaced Persons
Migratie
Vreemdelingen
Uitzetting
Ballingschap
Vluchtelingenkampen
Volksverhuizingen
Dagelijks leven
Dagelijks leven
Dagelijks leven is het leven van alledag, het 'gewone' leven. Hier vooral gebruikt voor de zaken die bij burgers plaats of effect hadden, zowel in het openbare leven als in huiselijke kring.
Invoering Midden-Europese Tijd
Aandenkens
Vrijheidsinperkingen
Omstanders
Moraal
Gezinshereniging
Emoties
Familieleven
Verzuiling
Sociale voorzieningen
Publieke opinie
Armoede
Recreatie
Ontruimingen
Mantelorganisaties
Lichaamsverzorging
Folklore
Bevolkingsgroepen
Volksgezondheid
Symboliek
Seksualiteit
Taalgebruik
Watervoorziening
Accomodatie
Welzijnszorg
Sieraden
Begrafenissen
Huwelijk
Plechtigheden
Organisaties
Opvoeding
Ontmoetingen
Verzet
Verzet
Verzet is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die weerstand boden aan de Duitse bezetting.
Herderlijk schrijven van 21 februari 1943
Vaderlandsch Comité
V-vrouwen
Conseil National de la Résistance
Overakker-complot
Opstand van Warschau
Onafhankelijkheidsfront
Bekennende Kirche
Contact-Commissie der Illegaliteit
Kunstenaarsverzet
Anti-Duitse houding
Vermommingen
Schoolverzet
Studentenverzet
College van Vertrouwensmannen
Hooglerarenverzet
Nationaal Comité
Dissidenten
V-mannen
Vluchtroutes
Raad van Verzet
Groote Advies-Commissie der Illegaliteit
Engelandvaarders
Fédération Internationale des Résistants
Verzetsgroepen
Verzetsstrijders
Knokploegen
Demonstraties
Pilotenhulp
Onderduik
Artsenverzet
Koeriers
Recht
Recht
Recht wordt hier gebruikt als verzamelbegrip voor alles wat met recht te maken heeft: rechten, rechtspraak, wetten en andere juridische zaken. Gebruik waar mogelijk alleen de specifieke rechtstermen zoals hier aangegeven.
Transitional justice
Criminologie
Vrederechtspraak
Hoogverraad
Amnestie
Oorlogsrecht
Mensenrechten
Volkenrecht
Uitleveringen
Adatrecht
Rechtswetenschap
Ereraden
Reclassering
Rechtspraak
Rechtspositie
Opsporing
Onteigening
Notariaat
Grondwet
Burgerrechten
Advocatuur
Wetgeving
Verjaring
Straffen
Rechtsherstel
Daders
Vreemdelingen
Rechterlijke macht
Processen
Oorlogsmisdaden
Nalatenschappen
Asielrecht
Propaganda
Propaganda
Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtengoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.
Massapsychologie
V-acties
Anti-geallieerd
Mr. Prikkeldraad
Political Warfare Executive
Psychological Warfare Division
Psychologische oorlogvoering
Publieke opinie
Psychologie
Werving
Taalgebruik
Office of War Information
Straatpropaganda
Religie
Religie
Religie is (een bepaald systeem van) godsdienst.
Shinto
Antroposofie
Occultisme
Boeddhisme
Kloosterorden
Hindoes
Mystiek
Jehova's Getuigen
Protestantisme
Islam
Rooms-Katholicisme
Preken
Kloosters
Jodendom
Geestelijken
Erediensten
Aalmoezeniers
Christendom
Theologie
Kerken
Bevrijding
Bevrijding
De Bevrijding is de bevrijding van de Duitse resp. Japanse bezetting/overheersing. In stricte zin vond dat op Nederlands grondgebied plaats op 5 mei resp. 15 augustus 1945. Zuidelijk Nederland werd echter al in het najaar van 1944 (12 september- 3 december) bevrijd. Hier niet alleen gebruikt voor de bevrijdingsdag maar ook voor de dagen/weken direct daarna.
Intocht Koningin Wilhelmina in Den Haag
Terugkeer Prinses Juliana
Terugkeer Koningin Wilhelmina
Twentol-drama
Bevrijding van Nederland door Geallieerde strijdkrachten
Bevrijdingskinderen
Hotel De Wereld
Overgangsbewind
Dam-incident
Dolle Dinsdag
Binnenlandse Strijdkrachten
Nationale feestrokken
Feesten
Aftocht
Bijltjesdag
Intochten
Arrestaties
Derde Rijk
Derde Rijk
Het Derde Rijk is Duitsland in de periode van 1933 tot 1945.
Nazificatie
Führerstaat
Nacht van de Lange Messen
Reichssicherheitshauptamt
Kraft durch Freude
Lebensborn
Arisering
Führerprincipe
Winterhilfswerk
Reichsarbeitsdienst
Ordnungspolizei
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
Deutsche Arbeitsfront
Hitlergroet
Hakenkruis
Rijkskanselarij
Nationaalsocialisme
Politiek
Politiek
Politiek is 1) het geheel van staatkundige beginselen en regels volgens welke een staat, gewest etc., wordt of moet worden geregeerd, en 2) de handelswijze, gedragslijn van een regering ten aanzien van bepaalde objecten.
Politieke geschiedenis
Cultuurpolitiek
Politieke partijen
Buitenlandse politiek
Sociale politiek
Economische politiek
Defensiepolitiek
Accomodatie
Binnenlandse politiek
Revoluties
Bijeenkomsten
Ambtenaren
Gevallenen
Gevallenen
Met Gevallenen worden hier bedoeld personen die als militair of ten gevolge van verzet zijn omgekomen door inwerking van directe oorlogshandelingen of maatregelen van de bezetters in Nederland, Nederlands-Indië of elders.
Erelijst der Gevallenen
Lijken
Graven
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs is het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en uitgebreide kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten, aan afzonderlijke of daarvoor bijeenzijnde personen, m.n. onderricht dat op scholen wordt gegeven. Ook gebruikt in de betekenis van de instellingen waaraan onderricht gegeven wordt.
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Hogescholen
Opleidingen
Lesmateriaal
Hoogleraren
Wetenschappen
Universiteiten
Studenten
Scholen
Pers
Pers
Pers is hier het middel tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie. Gebruik voor naoorlogse perskanalen (televisie, internet) de term Media.
Persgilde
Persvrijheid
Bioscoopjournaals
Algemeen Nederlandsch Persbureau
Perszuivering
Publicatieverboden
Nieuwsvoorziening
Radio
Persberichten
Periodieken
Omroep
Nieuwsberichten
Kranten
Journalistiek
Illegale pers
Fotografie
Film
Drukkerijen
Bioscopen
Radiozenders
Voorlichting
Verordeningenbladen
Luchtfotografie
Censuur
Tewerkstelling
Tewerkstelling
Tewerkstelling is de verplichting opgedragen arbeidsprestaties te leveren.
Kamp Schaarshoek
Kamp Kloosterhaar
Kamp Het Wijde Gat
Kamp Schut
Kamp De Witte Peal
Kamp De Vecht
Werkkamp Linde
Kamp Het Overbroek
Kamp De Wittebrink
Kamp Beenderribben
Kamp De Fledders
Kamp De Slikken
Invoering van Arbeidsinzet
Kamp Balderhaar
Werkkamp Mantinge
Kamp Arriën
Werkkamp Diever B
Werkkamp Diever A
De Zomp
Kamp De Beetse
Kamp Vledder
Twilhaar
Kamp Molengoot
Kamp Bruinhorst
Kamp Kremboong
Arbeitserziehungslager
Arbeidsinzet
Dwangarbeiders
Dwangarbeid
Arbeidsdienst
Oorlogvoering
Oorlogvoering
Oorlogvoering is het voeren van oorlog. Hier gebruikt als verzamelnaam voor alles wat met voeren van oorlog te maken heeft, met name de militaire zaken.
Bevrijding van Nederland door Geallieerde strijdkrachten
Achttiendaagse Veldtocht
Fall Rot
Fall Weiss
Fall Gelb
Schemeroorlog
Kamikaze
Winteroorlog
Veldhospitalen
Bacteriologische oorlogvoering
Duitse invasie
Bevoorradingen
Oorlogvoorbereiding
Pacific-Oorlog
Gedwongen prostitutie
Eindstrijd
Decodering
Meidagen 1940
Blokkades
Chemische oorlogvoering
Burgerdoelen
Militaire operaties
Militaire oefeningen
Interventies
Verkrachtingen
Terrorisme
Aanval op Pearl Harbor
Oorlogsverklaringen
Strategie
Oerwouden
Forten
Patrouilles
Lokale geschiedenis
Lokale geschiedenis
Lokale geschiedenis is de geschiedenis van een bepaalde stad of een bepaald dorp.
Paleizen
Gedenkplaatsen
Forten
Woningen
Regionale geschiedenis
Parken
Molens
Kustgebied
Kerken
Huizen
Gebouwen
Dorpen
Steden
Standbeelden
Stadhuizen
Economie
Economie
Economie is het geheel van de financiële middelen, de handel en de industrie van een land, stad, regio e.d.
Oorlogsschulden
Deutsche Revisions- und Treuhandgesellschaft A.G.
Wirtschaftsprüfstelle
Oorlogswinst
Mijnbouw
Kartelvorming
Economische politiek
Corporatisme
Zwarthandel
Werkgeversorganisaties
Beroepsgroepen
Verwalters
Bankwezen
Onteigening
Fondsen
Boycot
Bosbouw
Visserij
Schadevergoedingen
Ruimtelijke ordening
Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.
Verzekeringen
Statistieken
Postverkeer
Papier
Bedrijven
Opslag
Oorlogsschade
Oorlogseconomie
Levensonderhoud
Landbouw
Jacht
Vervolging
Vervolging
Vervolging is het vervolgen of vervolgd worden, aantasting in vrijheid en persoon (vrijheidsberoving, mishandeling, vernedering, levensbedreiging).
Etnische zuiveringen
Geestelijk gehandicapten
Lichamelijk gehandicapten
Entartete Kunst
Eugenetica
Jehova's Getuigen
Rassenpolitiek
Homoseksuelen
Castratie
Afscheidsbrieven
Sterilisatie
Vrijmetselarij
Psychiatrische inrichtingen
Sinti en Roma
Verkrachtingen
Moordpartijen
Genocide
Vluchtroutes
Psychiatrische patiënten
Woonwagenbewoners
Politieke gevangenen
Ontvluchtingen
Asocialen
Euthanasie
Mishandeling
Executies
Razzia's
Arrestaties
Jodenvervolging
Huiszoekingen
Geweldpleging
Deportaties
Koninklijk Huis
Koninklijk Huis
Het Koninklijk Huis is dat deel van de Nederlandse koninklijke familie dat gerechtigd is tot de troon én onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Daarnaast zijn ook de afgetreden monarch en de echtgenoten van bovengenoemde personen leden van het Koninklijk Huis. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bestond het Koninklijk Huis uit: koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet. Gebruik voor koninklijke huizen in andere landen de term Koningshuizen.
Terugkeer Prinses Juliana
Terugkeer Koningin Wilhelmina
Confiscatie Bezittingen Koninklijk Huis
Vertrek Koningin Wilhelmina
Vertrek Prinses Juliana
Koningshuizen
Koningskwestie
Koningsgezindheid
Oorlogsslachtoffers
Oorlogsslachtoffers
Oorlogsslachtoffers zijn personen die tengevolge van een oorlog gedood zijn of fysieke (door bijvoorbeeld gewond te zijn geraakt), psychische en/of materiële schade hebben geleden.
Kindsoldaten
Troostmeisjes
Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
Oorlogsinvaliden
Drenkelingen
Burgerslachtoffers
Lijken
Graven
Zelfmoorden
Weduwen
Vermisten
Oorlogsgetroffenen
Namenlijsten
Gewonden
Gevangenen
Evacuaties
Evacuaties
Evacuaties zijn het wegtrekken of verplaatsen van groepen personen van een gevaarlijke of omstreden plaats naar een veiligere plaats. Grote evacuaties tijdens de Tweede Wereldoorlog waren die uit het westelijk kustgebied vanwege de bouw van de Atlantikwall en die uit Arnhem en omgeving vanwege Operatie Market Garden.
Evacuatie van Roermond
Evacuatie van Millingen
Evacuatie van Zaltbommel
Evacuatie van Arnhem
Kinderlandverschickung
Evacuatie van het kustgebied
Bureau Afvoer Burgerbevolking
Noodwoningen
Hulp
Spergebieden
Ideologieën
Ideologieën
Een Ideologie is een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse.
Vrijdenkersvereniging De Dageraad
Rechts-extremisme
Anarchisme
Anti-Communisme
Neonazisme
Militarisme
Humanisme
Conservatisme
Antifascisme
Stalinisme
Action Française
Radicalisme
Pangermanisme
Neofascisme
Dictaturen
Zionisme
Vrijmetselarij
Groot-Nederlandse gedachte
Sociaal Democraten
Liberalisme
Kolonialisme
Extremisme
Imperialisme
Totalitarisme
Racisme
Pacifisme
Nationalisme
Nationaalsocialisme
Marxisme
Fascisme
Democratie
Communisme
Strijdkrachten
Strijdkrachten
Strijdkrachten zijn de gezamenlijke manschappen waarover voor een strijd kan worden beschikt.
Nieuw-Zeelandse strijdkrachten
Birmese strijdkrachten
ELAS
Zwitserse strijdkrachten
Zweedse strijdkrachten
Zuid-Afrikaanse strijdkrachten
Turkse strijdkrachten
Tunesische strijdkrachten
Tsjechische strijdkrachten
Thaise strijdkrachten
Surinaamse strijdkrachten
Spaanse strijdkrachten
Slowaakse strijdkrachten
Russische strijdkrachten
Roemeense strijdkrachten
Portugese strijdkrachten
Oostenrijkse strijdkrachten
Noorse strijdkrachten
Nieuw Zeelandse strijdkrachten
Mongoolse strijdkrachten
Litouwse strijdkrachten
Libische strijdkrachten
Letse strijdkrachten
Kroatische strijdkrachten
Jewish Brigade
Italiaanse strijdkrachten
Hongaarse strijdkrachten
Griekse strijdkrachten
Finse strijdkrachten
Filippijnse strijdkrachten
Egyptische strijdkrachten
Deense strijdkrachten
Cultuur
Cultuur
De term Cultuur wordt hier gebruikt in twee betekenissen: 1) het geheel van manifestaties van kunst, ontspanning en vermaak; 2) het geheel van normen, waarden, omgangsvormen e.d.
Bellettrie
Lichaamscultuur
Modernisme
Entartete Kunst
Masculiniteit
Kunstroof
Cultuurpolitiek
Astrologie
Algemeen Nederlandsch Verbond
Miniatuurboekjes
Cultuurkritiek
Variété
Kleinkunst
Verzuiling
Volkskunde
Beeldende kunst
Kunstgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
Vormgeving
Cabaret
Folklore
Intellectuelen
Symboliek
Taalgebruik
Landschappen
Muziek
Mode
Foto's
Fotografie
Film
Reclame
Kunsthandel
Bestuur
Bestuur
Bestuur is het besturen, het leiden en regelen van zaken en personen. Hier vooral in de context van (gemeentelijk) overheid.
Referenda
Cultuurpolitiek
Sultanaten
Bezettingsbestuur
Algemene Rekenkamer
Secretarissen-generaal
Sociale politiek
Economische politiek
Koninklijke besluiten
Defensiepolitiek
Regering in ballingschap
Overheidsinstellingen
Accomodatie
Binnenlandse politiek
Bestuursorganen
Vichy
Ministers
Organisaties
Belastingen
Benoemingen
Regering
Proclamaties
Parlement
Overheden
Ministeries
Kabinetten
Ambtenaren
Corruptie
Commissies
Burgemeesters
Volksvertegenwoordiging
Verkiezingen
Vormaanduiding
Vormaanduiding
Vormaanduiding is de verzamelnaam voor de uiterlijke gedaanten van objecten; hoe inhoud of idee uitgedrukt is. NB: Gebruik de term Vormaanduiding als zodanig NIET, maar kies een specifieke term uit de vormaanduidingenlijst. Veel vormaanduidingstermen zijn zowel vormaanduiding als onderwerpsaanduiding, bijvoorbeeld: Cartoons (een boek gaat over cartoons, of een boek ìs een cartoon), Kinderboeken (een boek gaat over kinderboeken, of ìs een kinderboek). In dit onderscheid wordt hier niet voorzien.
Vergelijkende studies
Encyclopedieën
Clandestiene uitgaven
Essays
Egodocumenten
Telefoonboeken
Spellen
Chronologieën
Miniatuurboekjes
Overheidspublicaties
Luisterrapporten
Kookboeken
Congresverslagen
Atlassen
Bronnenuitgaven
Adreslijsten
Bidprentjes
Archiefinventarissen
Reisverslagen
Recensies
Naslagwerken
Inventarissen
Grammofoonplaten
Kinderboeken
Beeldmateriaal
Catalogi
Bibliografieën
Preken
Plaquettes
Kruisen
Zuilen
Voorschriften