Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Stichting voor Werkloozen door rampen, of: burgemeester Was-fonds, 1897-1984

Omschrijving

De stichting is opgericht bij akte d.d. 29 december 1897 voor steun aan werklieden die door brand bij de Leidsche Katoen Maatschappij brodeloos waren geworden. In de jaren 1914-1918 is via het Steuncomité 1914 ondersteuning verleend aan behoeftigen die door de oorlogsomstandigheden werkloos waren geworden. Daarna heeft de stichting niet meer gefunctioneerd. Vanaf 1939 is geen contributie meer betaald. Toen waren directeuren J. Heringa, dr. L.P. Krantz en notaris H.M.A. Coebergh. In verband met de NSB gezindheid van Krantz en de afwezigheid wegens verblijf in Nederlands Indië van de directeur J. Heringa en van twee leden van de Commissie van Toezicht, is in overleg met notaris Coebergh en de kantonrechter Ligtenberg besloten het fonds te laten onderduiken onder bewaring van J.W. Heringa (later één der directeuren). Na de Tweede Wereldoorlog werden herhaaldelijk diverse voorstellen besproken om een passende bestemming te geven aan het in de stichting overgebleven kapitaal, waartoe echter maar niet besloten kon worden. Er moest worden voldaan aan de voorwaarde dat de gelden ten goede kwamen aan de stad Leiden en dat er tijdelijke werkgelegenheid door werd geschapen. Uiteindelijk is het kapitaal gebruikt als bijdrage in de kosten van de restauratie van de Marekerk en de Waalse kerk.

De inventarisnummers uit het archief verwijzen niet rechtstreeks naar de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en naar de beslissingen die toen genomen zijn. Mogelijk is met betrekking tot de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog informatie te vinden in de inventarisnummers 2 (jaarstukken); 3 (kasboek); 4-5 (kas- en bankbescheiden) en 9 (correspondentie)

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid