Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Steekt, polder 1565 - 1978

Omschrijving

Hertog Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland, gaf bewoners van een landstreek onder Alphen tussen de "goutsluyse ende Zwadermaddamme" (Gouwsluis en Zwammerdam) in 1360 (1361) toestemming om een uitlozing naar de IJssel te maken. Deze uitlozing kreeg de naam Alpherwetering of Alphens. De met een watergang begiftigde landstreek werd onder de naam Oostzijde van Alphen aangeduid en omvatte het poldergebied Steekt en Rijneveld (zonder Spoelwijk).

De eerste aanwijzing naar polder Steekt binnen zijn huidige grenzen dateert van oktober 1483. Op de Bamisschouw legden de hoogheemraden een keur op een kade tussen de Damkade en de Gouwekade in Steekt te Alphen. Het betreft de Toegangskade, een waterkering tussen de polders Rijneveld en Steekt en later grensscheiding tussen beide polders.
Vanaf 1486 werd polder Steekt bemalen door een windmolen. Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland gaven op 28 februari 1486 aan ingelanden te Alphen aan de oostzijde van de Gouwe toestemming om een watermolen te zetten en uit te wateren in de (Oude) Rijn. Later kwam daar nog een tweede molen bij, uitwaterend op de Gouwe. De Alpherwetering of Alphens bleef aanvankelijk dienst doen voor het zuidelijk deel, de latere polder Rijneveld, tot deze polder een eigen molen stichtte langs de Gouwe. In 1583 zond de polder zijn eerste rekening bij Rijnland in. De afscheiding tussen Steekt en Rijneveld zal waarschijnlijk vlak daarvoor hebben plaatsgevonden.

De benaming “Steekt” is ouder dan de polder, plaatselijk werd er gesproken over “Alphen in de Steekt” De naam “Stekede” werd wel gebruikt ter aanduiding van de plaats waar de graaf van Holland, voor 1165, de Rijn had afgedamd.

De polder werd in het noorden begrensd door de Hoge Rijndijk. In het zuidoosten door de kade van de Binnenpolder, de Damkade. In het zuiden werd de polder begrensd door de Toegangs- of Alpherkade, deze kade scheidt de polder af van de polders Rijneveld en Spoelwijk. In het westen werd de polder begrensd door de Oost-Gouwekade.
Het bijzonder reglement werd vastgesteld bij Statenbesluit van 7 juli 1859, goedgekeurd bij K.B. van 5 augustus 1859. Het reglement werd twee maal gewijzigd, in 1910 en 1962. In 1910 betrof deze wijziging salarissen en andere kosten, alsmede de regeling vrijdom van omslag. In 1962 was dit eveneens het geval, maar tegelijkertijd werd de grens aangepast. Door de rioolwaterlozing van de gemeente Zwammerdam op een bezinkingssloot, welke op polder Steekt loosde, werd het noodzakelijk dat deze bezinkingssloot geheel binnen het gebied van de polder werd gebracht. Tevens werd de grens van de polder Rijneveld verlegd van het hart van de watering langs de zuidzijde van de Toegangskade naar de noordelijke teenlijn van deze kade, omdat uit waterstaatkundig oogpunt deze scheidingskade tussen de twee voornoemde polders bij de polder Rijneveld behoorde.

Per 1 januari 1979 werd de polder opgeheven en opgenomen in het waterschap De Gouwelanden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 174 - Stukken betreffende arbeidsinzet en bescherming van polderwerken in oorlogstijd, 1939-1945 ca. 1 omslag

    Thema's