Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Staatsvissershavenbedrijf

Omschrijving

De aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 leidde tot het spontane ontstaan van een nieuwe vissershaven te IJmuiden. De aandacht van de overheid werd getrokken toen toenemende aantallen vissersschepen de toegang tot het Noordzeekanaal dreigden te verstoppen en de geregelde doorvaart van en naar Amsterdam in gevaar brachten. Om het kanaal te ontlasten werd daarom te IJmuiden, van overheidswege en als werk van openbaar nut, in 1896 een vissershaven met afslag aangelegd, die aanvankelijk geheel ten dienste stond van de particuliere vishandel. Onregelmatigheden op deze particuliere visafslag, waar de afslagers misbruik maakten van de geringe financiële draagdracht en het gebrekkige marktinzicht van de vissers, leidden na 1896 tot voortgaande overheidsbemoeienis, totdat in 1899 werd bepaald, dat de verkoop van vis in het vervolg nog uitsluitend publiek in de vishal mocht plaatsvinden en alleen door daartoe van rijkswege aangestelde beambten. Aldus ging de Rijksvisafslag te IJmuiden per 1 juli 1899 van start. De Rijksvisafslag stond later ook onder de naam Vissershavenbedrijf bekend. Pas in 1931 raakte de naam Staatsvissershavenbedrijf in zwang. Het bedrijf bleef als overheidsbedrijf voortbestaan tot 1989, toen het in particuliere handen overging, om onder de naam 'Zeehaven IJmuiden N.V.' te worden voortgezet. Na de oorlog resteerden nog slechts de havens in onbeschadigde staat; de kaden, de remmingwerken, de kraan en één droogdok waren ernstig beschadigd terwijl de overige uitrustingsstukken waren vernietigd. De kaden, de remmingwerken, het droogdok en de kraan werden nog vóór 1950 hersteld, terwijl nieuwe hellingen (1952) en een nieuw dok (1966) werden opgeleverd.

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 448 - Instructies, verordeningen en bekendmakingen van de commandant van de Positie IJmuiden betreffende bijzondere regelingen in geval van oorlogsomstandigheden met betrekking tot de havens en scheepvaart te IJmuiden en de huur en vordering van vissersvaartuigen bij mobilisatie. 1938-1941

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 271 - Stukken betreffende het verstrekken van een tegemoetkoming wegens oorlogsschade aan de aannemer van bestek nr. 277 over de dienstperiode 1939-1940. 1940-1942

  Thema's

 • 273 - Stukken betreffende de terugvordering van de door de Duitsers gevorderde lierwerken van de scheepshellingen. 1946-1951

  Thema's

 • 297 - Lijsten en staten betreffende de Regeling bonloze bijvoeding rijksbijdrage. 1944

  Thema's

 • 300 - Geheime stukken betreffende de procedures en de uitvoering van de zuivering van het ambtelijk apparaat van het Staatsvissershavenbedrijf. 1945-1948

  Thema's

 • 302 - Stukken betreffende plaatsing door het Staatsvissershavenbedrijf van een bronzen plaquette ter nagedachtenis aan de electricien-monteur J. Kooiman. 1940-1945, 1946-1949

  Thema's

 • 344 - Stukken betreffende kostenramingen inzake het herstel van oorlogsschade. 1940-1947

  Thema's

 • 345 - Stukken betreffende de schade ten gevolge van bombardementen op de bedrijfsterreinen van het Staatsvissershavenbedrijf en maatregelen tot herstel en wederopbouw. 1944-1949

  Thema's

 • 362 - Stukken betreffende het herstel van het door de Duitsers tot zinken gebrachte droogdok I. 1945-1949

  Thema's

 • 363 - Stukken betreffende herstel van het lierwerk van de kleine scheepshelling en het drijvende dok. 1946

  Thema's

 • 399 - Stukken betreffende de verordening van de commissaris-generaal voor het veiligheidswezen inzake het uitsluiten van joden van deelname aan de handel. 1941

  Thema's

 • 446 - Stukken betreffende uitvoering van de rantsoenering van elektriciteit in oorlogstijd door het elektriciteitsbedrijf van het Staatsvissershavenbedrijf. 1940-1941, 1943

  Thema's

 • 456 - Stukken betreffende de bemiddeling door het Staatsvissershavenbedrijf bij het weer in bezit stellen aan de rechtmatige eigenaar van onder bewindvoering van Londen (tijdens de oorlog gevorderde) varende vissersschepen. 1945-1946

  Thema's