Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Secretariearchief der gemeente Wageningen. (1932) 1942-1986

Omschrijving

Op 5 mei 1945 werd in Wageningen de capitulatieacte getekend waarmee de Duitse bezetting van Nederland definitief teneinde kwam.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In rubriek 2.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek 2.1.1 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 282 - Stukken betreffende het informeren van het hoger gezag en andere instellingen over gebeurtenissen in de jaren 1941-1944. 1940-1947

  Thema's

 • 362 - Stukken betreffende opgaven van de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders in 1943 en 1945, en opgave van de gemeentesecretaris in 1943. 1943-1945

  Thema's

 • 460 - Stukken betreffende vaststellen en vergoed krijgen van oorlogsschade aan de gasfabriek en het waterleidingennet. 1941-1955

  Thema's

 • 584 - Stukken betreffende de herbouwen en beheren van de gemeentetoren op het Kerkplein. herbouw, klokkenvordering. 1941-1943

  Thema's

 • 623 - Stukken betreffende de aankoop, het ruilen en het beheer van woningen en verkoop van stroken grond in vak I. St. Annastraat 1-3-5 en Boterstraat 1: oorlogsschade en sloop. 1950-1963

  Thema's

 • 1157 - Stukken betreffende het declareren van oorlogsschade aan diverse gemeente-eigendommen. 1942-1952

  Thema's

 • 1973 - Stukken betreffende het zuiveren van het gemeentepersoneel. 1944-1946

  Thema's

 • 2197 - Overzichtkaarten van verleende oorlogsschade bijdragen, alfabetisch geordend op straatnaam. 1946-1960

  Thema's

 • 2198 - Stukken betreffende het opgeven van de schade, met verslag van maatregelen genomen tot lediging van de nood en herstelwerkzaamheden. 1940

  Thema's

 • 2199 - Stukken betreffende de puinopruiming n.a.v. de oorlogsverwoesting, mede in het kader van de werkverschaffing, en het declareren van de kosten bij het rijk. 1940-1954

  Thema's

 • 2200-2204 - Stukken betreffende het onteigenen en het daaropvolgende gebruik van gebouwen en grond i.v.m. de in 1940 aangerichte oorlogsverwoesting. 1940-1954

  Thema's

 • 2205 - Stukken betreffende het verstrekken van een opgave van in 1941 en latere jaren noodzakelijke en urgente te verrichten werken. 1940-1941

  Thema's

 • 2206-2208 - Stukken betreffende de in 1940 aangerichte oorlogsverwoesting van financiële aard. 1940-1946

  Thema's

 • 2209 - Katern 'Wederopbouw Wageningen' bevattende 9 tekeningen van de gewenste toestand na de wederopbouw. N.B. Tekeningen gemaakt door gemeentewerken. Vermoedelijk i.h.k.v. het wederopbouwplan 1940. 1940

  Thema's

 • 2210 - Stukken betreffende het declareren van gemaakte kosten i.h.k.v. van het Wederopbouwplan 1940 bij de Staat der Nederlanden. 1956-1957

  Thema's

 • 2211 - Stukken betreffende de vaststellen van de schade, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden, en de financiële afwikkeling n.a.v. de bominslag op 26 maart 1943. N.B. De bominslag betrof eigendommen van de woningbouwvereniging Volkswoningbouw in de omgeving van de Beekstraat - van Eckstraat - Vanenburgstraat. 1943-1956

  Thema's

 • 2212 - Stukken betreffende verstrekken van inlichtingen, voeren van besprekingen, contacten met diverse organisaties etc. na de oorlogsverwoestingen van 1944. N.B. Met een staat van verwoeste percelen, en overzicht omtrent schade aan bruggen, wegen, kaden, terreinen. 1944-1949

  Thema's

 • 2213 - Stukken betreffende het puinruimen en herstelwerkzaamheden na de verwoestingen in 1944. 1945-1949

  Thema's

 • 2248, 2249 - Stukken betreffende de registratie van vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, geëvacueerden en gerepatrieerden. 1940-1953

 • 2251 - Stukken betreffende personen overleden of vertrokken met onbekende bestemming gedurende de oorlogsjaren, met informatieverstrekking. 1942-1964

  Thema's

 • 2252 - Stukken betreffende vermissing en reconstructie van het bevolkingsregister. 1943-1946

  Thema's

 • 2287 - Proces-verbaal van de gemeentepolitie betreffende het identificeren van lijken na het vallen van de bom op 26 maart 1943. 1943

  Thema's

 • 2297 - Stukken betreffende het houden van toezicht op het verzorgen van muziek op straat. 1940-1963

  Thema's

 • 2426 - Stukken betreffende het begraven van militairen, met het verstrekken en opvragen van informatie. N.B. Met een lijst van gesneuvelde en vermiste Nederlandse militairen, en dan voornamelijk inwoners van Wageningen. 1941, 1945-1951

  Thema's

 • 2427 - Stukken betreffende het declareren van kosten m.b.t. de graven van oorlogsslachtoffers. 1942-1981

  Thema's

 • 3109-3126 - Stukken betreffende de Luchtbeschermingsdienst Wageningen. Organisatie, taakuitvoering, Personeel etc. 1937-1975

  Thema's

 • 3127 - Stukken betreffende de aanvraag van een vergoeding in verband het vorderen van levensmiddelen gedurende de evacuatie in 1940. 1942

  Thema's

 • 3128 - Stukken betreffende het opzetten van een organisatie voor een eventuele noodtoestand in het voorjaar van 1944. 1944

  Thema's

 • 3129-3134 - Stukken betreffende de evacuatie in 1944, en het regelen van de terugkeer. 1944-1948

  Thema's

 • 3145 - Stukken betreffende het ruimen van mijnen en het inzamelen van vuurwapens. 1945-1976

  Thema's

 • 3357 - Stukken betreffende de herbouw van bruggen. 1941-1952

  Thema's

 • 3590-3595 - Stukken betreffende de taakuitvoering van de Distributiedienst Wageningen. 1939-1949

  Thema's

 • 3596-3598 - Distributies declaraties van de Distributiekring Wageningen, met bijlagen. 1941-1952

  Thema's

 • 3599 - Stukken betreffende het regelen van de interne controle van de Distributiekring Wageningen. 1941-1945

  Thema's

 • 3600-3601 - Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van de Distributiekring Wageningen. 1941-1954

  Thema's

 • 3602 - Kasboek van uitgaven over 1942-1948 van de Distributiekring Wageningen. 1942-1948

  Thema's

 • 3603 - Stukken betreffende het huisvesten van de Distributiekring Wageningen. 1942-1949

  Thema's

 • 3604 - Stukken betreffende vaststelling en intrekking van de verordening vervoer brandhout, met verslagen van vergaderingen van de houtcommissie. 1945

  Thema's

 • 3617 - Stukken betreffende het verrekenen van loonvoorschotten aan in Duitsland tewerkgestelden. 1941, 1943-1946

  Thema's

 • 3618-3623 - Personele dossiers over inwoners van Wageningen die opgeroepen werden voor de Nederlandsche Arbeidsdienst. 1941-1944

  Thema's

 • 3624 - Personele dossiers over inwoners van Wageningen die opgeroepen werden voor de Nederlandsche Arbeidsdienst. Meisjes. 1941-1944

  Thema's

 • 3627 - Stukken betreffende het declareren van verleende kostwinnersvergoedingen aan leden van de Nederlandsche Arbeidsdienst, 1942-1947

  Thema's

 • 3635 - Stukken betreffende het uitvoeren van een regeling voor extra-steun aan werklozen (z.g. B-steun regeling) in 1941 en 1942. 1942-1945

  Thema's

 • 3745 - Stukken betreffende contacten met lokale afdelingen van de Nationale Jeugdstorm en de Nederlandsche Jeugd Gemeenschap. 1944-1946

  Thema's

 • 3890 - Stukken betreffende de afhandeling van een klacht van het Nederlandsche Arbeidsfront over het naleven van steunnormen. 1942

  Thema's

 • 3891 - Stukken betreffende het declareren van uitbetaalde ondersteuningen aan gezinnen van geïnterneerde politieke delinquenten. 1945-1948

  Thema's

 • 3901-3906 - Correspondentie over en met personen geëvacueerd naar en vanuit de gemeente Wageningen, geordend op nummer.N.B. De omslagen zijn toegankelijk door 2 lijsten aanwezig in inv. nr. 3901. Een lijst is op volgnummer (tot en met nr. 117), de andere is alfabetisch. 1942-1948

  Thema's

 • 3907-3913 - Declaraties van hulpverlening aan geëvacueerden in de gemeente Wageningen over de jaren 1943-1947. N.B. Met namen en adressen van kwartiergevers, en namen van kwartiernemers. 1943-1947

  Thema's

 • 3914 - Stukken betreffende het huisvesten van evacués afkomstig uit Den Haag. 1943-1944

  Thema's

 • 3915 - Stukken betreffende de culturele en materiële verzorging van geëvacueerden. 1943-1948

  Thema's

 • 3916 - Stukken betreffende het bevorderen van de re-evacuatie van evacués o.a. naar Den Haag en Arnhem. 1945-1946, 1948

  Thema's

 • 3917 - Stukken betreffende het uitkeren van evacuatievergoedingen en vergoedingen i.v.m. huurderving als gevolg van de verplichte evacuatie. 1945-1955

  Thema's

 • 3918 - Stukken betreffende contacten met organisaties werkzaam op het gebied van hulp- en steunverlening aan oorlogsslachtoffers. 1940-1955

  Thema's

 • 3919-3929 - Registers betreffende oorlogsschade en wederopbouw. 1941-1946

  Thema's

 • 3930-3999 - Stukken betreffende declaraties i.h.k.v. oorlogsschade en wederopbouw van individuele personen en bedrijven, alfabetisch geordend. N.B. Betreft voornamelijk beschikkingen van het ministerie van Wederopbouw,
  maar bijv. ook toewijzing van grond. De alfabetische ordening is niet consistent. 1941-1960

  Thema's

 • 4002 - Stukken betreffende het declareren van door Duitse troepen veroorzaakte bezettingsschade in de gemeente Wageningen. 1941-1944

  Thema's

 • 4003 - Stukken betreffende het toezenden naar het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting van afschriften van bevelschriften tot betaling van bijdragen in herstel van de oorlogsschade. 1943-1963

  Thema's

 • 4004-4006 - Stukken betreffende het verlenen van hulp aan slachtoffers van specifieke bominslagen. 1943-1946

  Thema's

 • 4007 - Stukken betreffende het declareren bij het D.B.V.O. (DistrictsBureau Verzorging Oorlogsslachtoffers) van gemaakte onkosten en verleende voorschotten. 1944-1949

  Thema's

 • 4009 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over oorlogsinvaliden. 1946, 1950-1951

  Thema's

 • 4093 - Stukken betreffende het herstellen en vergoeden van oorlogsschade aan gebouwen en hulpmiddelen van bijzondere scholen. 1941-1952

  Thema's

 • 4370 - Schouwburg Junushof. Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade. 1945-1946

  Thema's

 • 4486 - Katern 'Overzicht van gebeurtenissen in de gemeente Wageningen in de periode 1940-1945'. N.B. Onduidelijk waarom en voor wie dit overzicht is opgesteld. Eveneens onduidelijk in hoeverre het om een publicatie gaat. 1972

  Thema's

 • 4487 - Stukken betreffende diverse herdenkingen, feestelijkheden, sympathiebetuigingen etc. 1942-1970

  Thema's

 • 4761 - Stukken betreffend activiteiten van de Politieke Opsporingsdienst te Wageningen. 1945-1947

  Thema's