Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Rijksbureau voor Chemische en Pharmaceutische Producten en voorgangers, 1939-1950

Omschrijving

Ondanks de neutraliteit had de Eerste wereldoorlog in Nederland tot schaarste en distributieproblemen geleid. Hernieuwde oorlogsdreiging en de mogelijkheid van een terugkerende schaarste waren aanleiding voor de Distributiewet van 1939. Een (niet met name genoemd) gevolg van de wet was de oprichting van diverse Kernbureaus voor handel en nijverheid. Zonder een uitgebreid ambtelijk apparaat moesten zij voorbereidingen treffen om zonodig de schaarste binnen de sector zo doeltreffend mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij het uitbreken van de Tweede wereldoorlog in september 1939, werden de Kernbureaus omgezet in, uiteindelijk twintig, Rijksbureaus met een doorlopend sterk groeiend ambtelijk apparaat. Aan het hoofd van de Rijksbureaus stond vaak een topfiguur van een vooraanstaand bedrijf uit de industrietak, ondersteund door ambtenaren en vertegenwoordigers van de vakcentrales. Na inventarisatie van de importmogelijkheden, voorraden en behoeften, trachtte men met behulp van prijsvorming, fabricagevoorschriften en distributiebeschikkingen te komen tot een zo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke verdeling en verspreiding van goederen onder (detail)handel en het publiek en van grondstoffen, productiemiddelen en verdere faciliteiten onder de fabrikanten en verwerkende industrieën. Het was de bedoeling dat hierbij geen enkel bedrijf boven andere bevoordeeld zou worden: de onderlinge concurrentiestrijd moest voor de duur der schaarste opgeschort worden. De vele regelingen werden meestal niet kenbaar gemaakt via de reguliere weg van publicatie in de staatscourant, maar door middel van circulaires.In het zuiden van Nederland bestond in de periode september 1944 - mei 1945 vaak een Tijdelijk Rijksbureau voor de bevrijde gebieden, onder leiding van het College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 61 - Notulen van besprekingen met H. de Haen van de Rüstungsinspektion Niederlande, Abteilung Gewerbliche Wirtschaft, met bijlagen, 1940.

 • 69-74 - Correspondentie met de Deutsche Bevollmächtigte beim Reichsbüro für Chemische Produkte (R.C.P.) en de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft van de Rüstungsinspektion Niederlande, noodarchief R.C.P., 1940-1944.

 • 144 - Brieven van het ministerie van Financiën betreffende beëindiging van de huurovereenkomsten van de percelen Bezuidenhoutseweg 107 en 109 in verband met de verwoesting door oorlogsgeweld, afschriften, 1945.

  Thema's

 • 201 - Stukken betreffende het onderzoek onder producenten en de verwerkende industrie naar de kwaliteitseisen en prijzen van chemische producten, aan te kopen door het Netherlands Office for Relief and Rehabilitation te Londen, 1945.

  Thema's

 • 227 - Stukken betreffende de vordering en herdistributie van partijen chemische producten, 1940-1945.

  Thema's

 • 237 - Stukken betreffende de behandeling van aanvragen om schadevergoedingsapparatuur uit Duitsland, 1945-1946.

  Thema's

 • 238 - Stukken betreffende het in samenwerking met de Vakgroep Cosmetische Industrie verdelen van zogenaamde "verlagerungsgoederen", 1945-1947.

  Thema's

 • 239 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan maatregelen ter zuivering van het bedrijfsleven en het beheer van vijandelijk vermogen, 1945-1948.

  Thema's

 • 240 - Stukken betreffende de distributie en verrekening van oorlogsbuit, met register, 1945-1949.

  Thema's

 • 241 - Stukken betreffende de behandeling van vijandelijk octrooi- en merkenbezit, 1946-1948.

  Thema's

 • 243 - Stukken betreffende de bemiddeling bij de verkrijging van no-enemy verklaringen, 1947.

  Thema's

 • 250 - Stukken betreffende de opsporing en bestraffing van distributieovertredingen, 1943-1944.

  Thema's

 • 256 - Correspondentie met de Rüstungsinspektion Niederlande, 1942-1943.

 • 259 - Stukken betreffende het verstrekken van gegevens aan het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart over opsporingswerkzaamheden en sanctiemaatregelen betreffende distributieovertredingen, 1942-1944.

  Thema's

 • 263 - Correspondentie met Duitse instanties, 1940-1944.

 • 286 - Levering aan Duitse instanties. 1940-1944.

 • 287 - Maatregelen van de bezetter. 1940-1943.

 • 322 - Verslagen van vergaderingen met Duitse instanties, 1943-1944.

 • 333 - Correspondentie met overheidsorganen; Militair Gezag. 1945-1946.

  Thema's

 • 366 - Stukken betreffende de verhouding met het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen en de Nederlandse Arbeidsdienst, 1941-1946.

  Thema's

 • 372 - Stukken betreffende voorzieningen ten behoeve van het personeel in de oorlogsjaren, 1942-1945.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 374 - Staat van personeelsleden die zijn aangewezen voor de Luchtbeschermingsdienst, met richtlijnen en geleidebrief, 1944.

  Thema's

 • 375 - Stukken betreffende de zuivering van het personeel van de controleorganen van de rijksbureaus op het gebied van de integriteit, 1945.

  Thema's

 • 384 - Stukken betreffende het onderzoek naar de productie en voorraden bij bedrijven welke volgens de Rüstungsinspektion Niederlande gesloten moeten worden of geopend mogen blijven, 1942-1943.

  Thema's

 • 407 - Stukken betreffende de uitspraak van de Stichting Beheer Vijandelijke Octrooien en Merken op de verzoeken van F. Silten en L. Bendien om medicijnen ten name van de Atmos-Gesellschaft Fritzsching & Co te Mannheim-Waldorf weer op hun naam overgeschreven te krijgen en de daaruit voortvloeiende rechtzaak en kort geding, afschriften, 1946.

  Thema's

 • 418 - Verslagen van bezoeken aan het bevrijde Nederlandse gebied in het Oosten, de Veluwe, de Zeeuwse eilanden en Zeeuws-Vlaanderen, 1945.

  Thema's

 • 434 - Rapporten opgemaakt door de sectie Goederencontrole van de afdeling Oorlogsbuit, 1945.

  Thema's

 • 435 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het beheer en distributie van oorlogsbuit, alfabetisch geordend, 1945-1947.

  Thema's