Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Provinciaal Bestuur, Organisatie, Personeel en bijbehorende commissies

Omschrijving

Aan het hoofd van het provinciaal bestuur staan de Provinciale Staten (PS) en de leden vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Kiesgerechtigde ingezetenen van de provincie kiezen hun representanten voor een periode van vier jaar. Het aantal leden van PS is afhankelijk van het inwoneraantal van de provincie. De Commissaris der Koning(in) (CdK) is voorzitter van de PS. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Door de deelname in commissies oefenen de leden invloed uit op de bestuurlijke besluitvorming en worden ze gehoord en gekend in door Gedeputeerde Staten te behandelen zaken. Op 5 februari 1941 werden de PS, bij verordening van de Rijkscommissaris van het bezette Nederland, vervangen door een Commissaris der Provincie, bijgestaan door een aa ntal door hem benoemde bestuursraden. Na de bevrijding in 1945 zijn de vooroorlogse, provinciale bestuursverhoudingen zoveel mogelijk hersteld. De samenstelling en bevoegdheden van het Provinciaal Bestuur werden geregeld in de Provinciewet 1850 die van kracht bleef tot 1962. Commissies worden in het leven geroepen om toekomstig beleid voor te bereiden. Ook kunnen bevoegdheden van PS en GS aan hen worden overgedragen. De taken, openbaarheid van de vergaderingen, het toezicht op de bevoegdheden en de verantwoording aan de PS en GS van de commissies worden bij besluit geregeld. Er zijn vaste GS-commissies waarvan de leden om de vier jaar, dus na de statenverkiezingen en de samenstelling van GS, worden (her) benoemd. Tenminste één GS-lid maakt deel uit van zo'n commissie. Ten tweede zijn er ad hoc commissies waarvan de leden enige malen bij elkaar komen. Zij bereiden zaken voor die later in een vaste commissie worden behandeld. Ook zijn er door instellingen gevormde commissies waarin een of meerdere vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur zitting hebben.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 146 - Verzekeringen tegen brand- en bedrijfsschade bij de provinciale ziekenhuizen. 1943-1945

  Thema's

 • 148 - Verzekering van provinciale eigendommen tegen oorlogsschade en molest. 1943-1959

  Thema's

 • 150-160 - Inventarisatie van oorlogsschade en verlies door vordering van provinciale eigendommen, met schadevergoedingen. 1940-1966

  Thema's

 • 161 - Verbreken van telefoonaansluitingen in de kuststreek. 1944-1945

  Thema's

 • 162 - Vordering en vergoeding van schade aan schrijfmachines. 1944-1948

  Thema's

 • 163 - Vorderingen op NSB'ers en NSB-sympathisanten naar aanleiding van diefstallen uit de provinciale kas op dolle dinsdag (5 september 1944) en in de laatste oorlogsdagen. 1944-1948

  Thema's

 • 164 - Vordering en toewijzing van motorrijtuigen, fietsen en banden. 1944-1955

  Thema's

 • 175 - Kaspositie van de provincie gedurende en direct na de Tweede Wereldoorlog. 1944-1945

  Thema's

 • 434 - Raad voor het Rechtshersteld. Teruggave van zekerheidsstellingen ten behoeve van de. provincie. (1921-1942) 1943-1964

  Thema's

 • 435 - Opgaven aan de Raad voor het Rechtsherstel van openstaande obligaties en verjaarde coupons. (1930-1938) 1945-1951

  Thema's

 • 436 - Raad voor het Rechtsherstel. Afgifte van duplicaten van effecten aan de RvR, (1937-1942). 1943-1961

  Thema's

 • 437 - Raad voor het Rechtsherstel. Inlichtingen over aflosbaar gestelde obligaties. 1951, 1954-1975, 1961

  Thema's

 • 438 - Uitbetaling en vervanging van waardeloze obligatiecoupons als gevolg van de oorlog. 1945-1958

  Thema's

 • 439 - Instructies voor de aanmelding, registratie, uitloting en uitbetaling van obligaties ter uitvoering van het Besluit Herstel Rechtsverkeer. 1945-1966

  Thema's

 • 524 - Zuivering van provinciale bestuursraden die actief waren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 1944-1955

  Thema's

 • 525 - Memorandum en minuten van de veranderingen binnen het provinciaal bestuur sinds de laatste PS-vergadering in 1941. 1946

  Thema's

 • 610 - Verzoeken van directeuren van diensten om vrijlating van personeel uit krijgsgevangenschap. 1943-1944

  Thema's

 • 611 - Oproepen voor de arbeidsdienstplicht, met reacties van de directies van de diensten. 1943-1944

  Thema's