Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Provinciaal Bestuur, Economie, Landbouw en Arbeid en bijbehorende commissies

Omschrijving

Aan het hoofd van het provinciaal bestuur staan de Provinciale Staten (PS) en de leden vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Kiesgerechtigde ingezetenen van de provincie kiezen hun representanten voor een periode van vier jaar. Het aantal leden van PS is afhankelijk van het inwoneraantal van de provincie. De Commissaris der Koning(in) (CdK) is voorzitter van de PS. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Door de deelname in commissies oefenen de leden invloed uit op de bestuurlijke besluitvorming en worden ze gehoord en gekend in door Gedeputeerde Staten te behandelen zaken. Op 5 februari 1941 werden de PS, bij verordening van de Rijkscommissaris van het bezette Nederland, vervangen door een Commissaris der Provincie, bijgestaan door een aa ntal door hem benoemde bestuursraden. Na de bevrijding in 1945 zijn de vooroorlogse, provinciale bestuursverhoudingen zoveel mogelijk hersteld. De samenstelling en bevoegdheden van het Provinciaal Bestuur werden geregeld in de Provinciewet 1850 die van kracht bleef tot 1962.
Commissies worden in het leven geroepen om toekomstig beleid voor te bereiden. Ook kunnen bevoegdheden van PS en GS aan hen worden overgedragen. De taken, openbaarheid van de vergaderingen, het toezicht op de bevoegdheden en de verantwoording aan de PS en GS van de commissies worden bij besluit geregeld. Er zijn vaste GS-commissies waarvan de leden om de vier jaar, dus na de statenverkiezingen en de samenstelling van GS, worden (her) benoemd. Tenminste één GS-lid maakt deel uit van zo'n commissie. Ten tweede zijn er ad hoc commissies waarvan de leden enige malen bij elkaar komen. Zij bereiden zaken voor die later in een vaste commissie worden behandeld. Ook zijn er door instellingen gevormde commissies waarin een of meerdere vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur zitting hebben.iten van het bestuur.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Sluiting van bedrijven op last van de bezetter. 1943-1944

 • 2 - Distributie van voedsel en goederen door schaarste. 1943-1949

  Thema's

 • 237-249 - Stichting Noord-Holland 1940. In 1940 werd de Stichting Noord-Holland 1940 ingesteld. Het doel was om economisch herstel in de Provincie Noord-Holland te bewerkstelligen, in het door de oorlog getroffen gebieden, personen en bedrijven. Dit doel trachtte men te bereiken door het verlenen van kredieten onder bepaalde voorwaarden. Op 28 april 1948 verleende de Stichting haar laatste krediet. Sindsdien werd de taak van de Stichting geheel overgenomen door onder meer de Maatschappij tot financiering van het Nationaal Herstel (de Herstelbank). Met ingang van 4 april 1951 werd de Stichting ontbonden.

  Thema's