Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het provinciaal bestuur. 1851-1943

Omschrijving

Aan het hoofd van het provinciaal bestuur staan de Provinciale Staten (PS) en de leden vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Kiesgerechtigde ingezetenen van de provincie kiezen hun representanten voor een periode van vier jaar. Het aantal leden van PS is afhankelijk van het inwoneraantal van de provincie. De Commissaris der Koning(in) (CdK) is voorzitter van de PS. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Door de deelname in commissies oefenen de leden invloed uit op de bestuurlijke besluitvorming en worden ze gehoord en gekend in door Gedeputeerde Staten te behandelen zaken. Op 5 februari 1941 werden de PS, bij verordening van de Rijkscommissaris van het bezette Nederland, vervangen door een Commissaris der Provincie, bijgestaan door een aa ntal door hem benoemde bestuursraden. Na de bevrijding in 1945 zijn de vooroorlogse, provinciale bestuursverhoudingen zoveel mogelijk hersteld. De samenstelling en bevoegdheden van het Provinciaal Bestuur werden geregeld in de Provinciewet 1850 die van kracht bleef tot 1962. Commissies worden in het leven geroepen om toekomstig beleid voor te bereiden. Ook kunnen bevoegdheden van PS en GS aan hen worden overgedragen. De taken, openbaarheid van de vergaderingen, het toezicht op de bevoegdheden en de verantwoording aan de PS en GS van de commissies worden bij besluit geregeld. Er zijn vaste GS-commissies waarvan de leden om de vier jaar, dus na de statenverkiezingen en de samenstelling van GS, worden (her) benoemd. Tenminste één GS-lid maakt deel uit van zo'n commissie. Ten tweede zijn er ad hoc commissies waarvan de leden enige malen bij elkaar komen. Zij bereiden zaken voor die later in een vaste commissie worden behandeld. Ook zijn er door instellingen gevormde commissies waarin een of meerdere vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur zitting hebben.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 6409 - Stukken betreffende de afdoening van verzoeken van de Centrale Raad voor Kinderuitzending te 's-Gravenhage respectievelijk te Utrecht en van de Amsterdamse Raad voor Kinderuitzending tot verhoging c.q. bespoediging van de uitbetaling van de provinciale subsidie voor kinderuitzending, alsmede stukken betreffende de subsidiëring van de Nederlandsche Volksdienst voor kinderen door die dienst uitgezonden. 1941-1943

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1779 - Stukken betreffende circulaires van de secretarissen-generaal van Binnenlandse Zaken en van Justitie inzake diverse voor het bezette Nederlandse grondgebied benoemde functionarissen, het "Verordeningsblad" en inzake administratief-rechterlijke procedures, met gegevens voor de Staatsalmanak 1940. 1939-1941

  Thema's

 • 1798 - Stukken betreffende vordering van provinciale eigendommen door de Duitse autoriteiten en defensie- en oorlogsschade en schade als gevolg van evacuatie, in het bijzonder bij het PEN, het PWN en het Provinciaal Ziekenhuis Duinenbosch te Bakkum, 1939-1943

 • 1863 - Besluit van G.S. om de kosten van het bureau van het Provinciaal Hulpcomité voor oorlogsslachtoffers voor rekening van de provincie te nemen. 1940

  Thema's

 • 1871 - Stukken betreffende de behandeling van verzoeken van personeelsleden van de provincie Noord-Holland om vrijstelling van eventuele vordering van hun fiets, met enkele stukken betreffende de toewijzing van banden. 1942-1943

  Thema's

 • 1883 - Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van mr. G.A. van der Brugghen, administrateur 3e afdeling B, leider beschermingsdienst van de griffie, G.J.A. van Asch, hoofdcommies idem en de griffier inzake luchtbescherming, schuilplaatsen, verduistering, legitimatie, deelneming brandploegen en bestellingen in verband daarmee, met reclamefolders, monsters en documentatie. 1938-1943

  Thema's

 • 1904 - Stukken betreffende de vaststelling van regelingen inzake de rechtspositie van de bestuursraden, met gegevens over benoeming, ontslag en eedsaflegging, alsmede stukken betreffende de vaststelling van de werkterreinen van deze functionarissen. 1941-1943

  Thema's

 • 1910 - Stukken betreffende de toepassing in bestekken voor provinciale werken van door het departement van Waterstaat opgestelde algemene voorschriften en van collectieve arbeidsovereenkomsten voor de bouwbedrijven en de baggerwerken, alsmede stukken betreffende kwesties als het beslechten van geschillen door arbitrage, borgstellingen en bijzondere bepalingen bij oorlogsgevaar. 1916-1943

  Thema's

 • 1956 - Stukken betreffende de vervanging door het PEN van koper in bovengrondse netten door ijzer en aluminium en het inleveren van buiten bedrijf zijnde grondkabels op last van de "Rüstungsinspektion" (verplichte grondstoffenlevering aan het Duitse Rijk) via het Rijksbureau voor non-ferro metalen (Departement van Handel). 1941-1943

  Thema's

 • 1994 - Stukken betreffende de onderlinge hulpverlening door waterleidingbedrijven in geval van nood. 1940-1941

  Thema's

 • 1995 - Stukken betreffende branden en brandgevaar en schade door militaire maatregelen in provinciale duinterreinen. 1940-1943

  Thema's

 • 2018 - Stukken betreffende de toezegging door de minister van Binnenlandse Zaken dat van de gebouwen van de provinciale ziekenhuizen geen gebruik zal worden gemaakt voor de legering van troepenonderdelen. 1939-1940

  Thema's

 • 2019 - Stukken betreffende de vordering en evacuatie van het Provinciaal Ziekenhuis Duinenbosch te Bakkum, het Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort en de psychiatrische inrichting "Sint-Willibrordusstichting" te Heiloo, alsmede stukken betreffende de bewaking van het noodziekenhuis bij het Provinciaal Ziekenhuis te Medemblik. 1939-1943

  Thema's

 • 2134 - Stukken betreffende voor ambtenaren verboden verenigingen, revolutionaire gezindheid, het dragen van onderscheidingstekens, insignes en uniformen en de verhouding tegenover de NSB. 1934-1943

  Thema's

 • 2137 - Stukken betreffende de regeling van de bevordering van personeel, dat zich in militaire dienst bevindt. 1940

  Thema's

 • 2138 - Stukken betreffende de behandeling van voorschriften op basis van Verordening 108/40 inzake bijzondere maatregelen op administratiefrechterlijk gebied met betrekking tot onder andere ontslag van provinciale ambtenaren en personeel van door de provincie gesubsidieerde instellingen van Joodse bloede, met diverse naamlijsten, afstammingsstaten en niet-Jood-verklaringen. 1940-1943

  Thema's

 • 2139 - Stukken betreffende de doorzending aan de griffier en de andere diensthoofden van een circulaire van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken inzake het ontslag van ambtenaren, die zich op strafrechtelijk gebied misdragen hebben. 1943

  Thema's

 • 2145 - Staten met namen van ambtenaren van de Provinciale Griffie en de diensten en bedrijven, opgemaakt in verband met dienstplicht in de Nederlandsche Arbeidsdienst (Arbeidsdienstplicht), tewerkstelling in Duitsland, terugvoering in krijgsgevangenschap, beschikbaarstelling voor de Duitse weermacht en dienstneming bij de Landwacht Nederland, ook met stukken betreffende individuele gevallen. 1941-1943

  Thema's

 • 2146 - Stukken betreffende de evacuatie van personeel van het PEN uit hun woonplaats Velsen, uitzending van personeel naar Duitsland en bijvoeding van het personeel. 1942

  Thema's

 • 2147 - Stukken betreffende de uitvoering van de regeling van de tewerkstelling van (provinciaal) overheidspersoneel bij een inrichting van algemeen nut, onder meer met betrekking tot Winterhulp. 1942

  Thema's

 • 2148 - Stukken betreffende het houden, op verzoek van Het Nederlandsche Arbeidsfront, van dienstbijeenkomsten voor ambtenaren van de Provinciale Griffie, de Economisch-Technologische Dienst en de Provinciale Ziekenhuizen. 1942

  Thema's

 • 2219 - Stukken betreffende de behandeling van bezwaarschriften tegen opgelegde aanslagen wegens door de bezettende macht opgelegde boeten aan Amsterdam, Bussum, Hilversum en Zaandam (zoengelden). 1941-1943

  Thema's

 • 2226 - Stukken betreffende de instelling van de Rijkscommissie van advies inzake bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen en de aanwijzing als vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland daarin van mr. dr. F.H.A. Hooft van Iddekinge, administrateur, chef afd. 3A van de Provinciale Griffie. 1940-1941

  Thema's

 • 3491 - Stukken betreffende circulaires aan gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders met richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om hun ambtenarenreglementen te wijzigen met betrekking tot ontslag wegens revolutionaire gezindheid of het lidmaatschap van met name genoemde verboden verenigingen. 1933-1940

  Thema's

 • 3495 - Ingekomen stuk van Burgemeester en Wethouders van Terschelling met opgave van personeel van geheel of gedeeltelijk Joodse bloede of met zodanig persoon gehuwd of verloofd. 1940

  Thema's

 • 3496 - Circulaires, met de antwoorden op die circulaires, en andere stukken betreffende eedsaflegging door gemeenteambtenaren. 1940-1941

  Thema's

 • 3497 - Stukken betreffende de bemiddeling bij burgemeesters inzake de aanstelling van oorlogsinvaliden in overheidsdienst, met lijsten van kandidaten. 1941, 1943

  Thema's

 • 3498 - Stukken betreffende de uitvoering van richtlijnen van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken met betrekking tot tewerkstelling van gemeentepersoneel in Duitsland (arbeidsinzet) van de gemeenten Bloemendaal, Castricum en (voornamelijk) Den Helder, soms met namen. 1942-1943

  Thema's

 • 3502 - Ter kennisneming ontvangen stukken betreffende de toekenning door de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken van pensioen ten laste van de gemeenten aan ontslagen burgemeesters. 1941-1943

 • 3503 - Stukken betreffende de eventuele goedkeuring van delegatie door burgemeesters of wethouders van taken aan ambtenaren, op grond van art. 3, lid 2, van de Eerste Uitvoeringsbeschikking van Verordening nr. 152/1941 van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. 1943

  Thema's

 • 3533 - Stukken betreffende de bevoegdheden van de Nederlandsche Landstand met betrekking tot waterschapszaken en de geschillen daaruit voortvloeiend. 1943

  Thema's

 • 3694 - Stukken betreffende de opschorting van de verkiezingen van bestuursleden van waterschappen in verband met bepalingen in de verordening no. 22 van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van 21 juni 1940. 1940-1941

  Thema's

 • 3701 - Stukken betreffende het niet inwilligen van een verzoek om vrijstelling van de rijwielvordering door de voorzitter van de Karnemelkspolder. 1943

  Thema's

 • 3702 - Stukken betreffende de toestemming voor het houden van vergaderingen van waterschapsbesturen. 1943

  Thema's

 • 3720 - Stukken betreffende het treffen van maatregelen tegen joodse ambtenaren, arbeidscontractanten en bestuursleden van waterschappen, waaronder verschillende circulaires aan de waterschappen over dit onderwerp. 1940-1943

  Thema's

 • 3722 - Stukken betreffende de uitvoering, toepassing en wijziging van het Arbeidsdienstplichtbesluit ten aanzien van de waterschappen. 1942-1943

  Thema's

 • 3723 - Stukken betreffende de tewerkstelling van personeel van waterschappen in Duitsland. 1942-1943

  Thema's

 • 3724 - Stukken betreffende de bemoeienis met de vrijstelling van terugvoering in krijgsgevangenschap voor personeel van waterschappen. 1943

  Thema's

 • 3739 - Stukken betreffende aanvragen om toekenning van bijdragen van het Rijk ten behoeve van de wederopbouw en het herstel van door oorlogsgeweld beschadigde eigendommen van waterschappen, veenschappen en veenpolders. 1941-1943

  Thema's

 • 4165 - Stukken betreffende voorschriften aan de gemeentebesturen en andere belanghebbende instanties van de regeringscommissaris voor de Wederopbouw, later de algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid inzake de uitvoering van openbare werken en de beschikbaarstelling van bouwmaterialen. 1940-1943

  Thema's

 • 4166 - Stukken betreffende de verkrijging van goedkeuring c.q. vergunning van de regeringscommissaris voor de Wederopbouw, later de algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw, tot voortzetting van werken, uitgevoerd door de Provinciale Waterstaat, en de uitvoering van nieuwe werken. 1940-1943

  Thema's

 • 4185-4188 - Stukken betreffende de behandeling en afdoening van bezwaarschriften tegen aanslagen in de grondbelasting, met staten van schade-opneming aan ongebouwde eigendommen (registers 19) in de gemeenten in verband met inundaties in de periode 10 mei-15 juni 1940. 1940-1943

  Thema's

 • 4246 - Ter informatie ingekomen circulaires van de secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming inzake verboden school- en leerboeken. 1942

  Thema's

 • 4249 - Stukken betreffende het verbod tot het betreden van het strand tussen zonsondergang en zonsopgang. 1940-1941

  Thema's

 • 4250 - Stukken betreffende het verbod tot verblijf in de openlucht tussen 0 en 4 uur. 1940-1943

  Thema's

 • 4405 - Stukken betreffende een circulaire aan de burgemeesters in Noord-Holland inzake het gebruik en de aanschaffing van een desinfecteermiddel van water in noodgevallen. 1943

  Thema's

 • 4481 - Stukken betreffende de onteigening van percelen met het oog op sanering van de buurt het Rozenprieel te Haarlem, die op 3 oktober 1940 door een bombardement was getroffen. 1941-1942

  Thema's

 • 4483 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen in de gemeenten inzake verhuur, gebruik en bestemming van woningen, waaronder stukken betreffende woninguitzetting van personen en gezinnen en het zoeken voor betrokkenen naar nieuwe huisvesting, onder andere met betrekking tot de toepassing van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940. 1941-1943

  Thema's

 • 4494 - Stukken betreffende de behandeling van een verzoek van de Aetsveldsche polder om tussenkomst wegens het opruimen van de in die polder aanwezige veldversterkingen. 1942

  Thema's

 • 4601 - Stukken betreffende het treffen van maatregelen ter beperking van of wijziging in het gebruik van brandstoffen voor polderbemaling. 1941-1943

  Thema's

 • 4781 - Stukken betreffende het graven in dijken en wegen op last van de Duitse autoriteiten, waaronder een circulaire van Gedeputeerde Staten aan verschillende waterschapsbesturen over dit onderwerp. 1940-1943

 • 4857 - Stukken betreffende de betaling uit de provinciale kas van leveringen en werkzaamheden, ingevolge de wet van 4 april 1940 (Stbl. 520), ten behoeve van het droogmalen van de door oorlogsgeweld ondergelopen Gemeenschapspolder. 1940-1941

  Thema's

 • 4858 - Stukken betreffende de betaling uit de provinciale kas van rekeningen en de terugbetaling aan de provincie van de helft daarvan wegens uitgaven in verband met maatregelen, genomen ingevolge de wet van 4 april 1940 (Stbl. 520). 1940-1943

  Thema's

 • 4859 - Stukken betreffende de opruiming van de onderbouw van de oude spoorbrug bij de Omval te Amsterdam, op grond van de wet van 4 april 1940 (Stbl. 520) ingericht tot boezemafsluiting. 1941-1942

  Thema's

 • 4927 - Stukken betreffende de afrekening met aannemers van provinciale werken wegens door hen geleden schade door oorlogsgevaar en oorlog. 1941

  Thema's

 • 4941 - Stukken betreffende de verstrekking van een opgave van vernielde bruggen en van veren aan de secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Waterstaat. 1940

  Thema's

 • 4942 - Stukken betreffende de opgave van bruggen in wegen met een spanwijdte groter dan 20 m aan de secretaris-generaal van het departement van Waterstaat. 1942

  Thema's

 • 5009 - Stukken betreffende het verwijderen van scherpe voorwerpen (glasscherven, spijkers enz.) van de wegen, 1942-1943

  Thema's

 • 5211 - Stukken betreffende de medewerking van de provincie (Provinciale Waterstaat), op bevel van de bezetter, bij de verbetering van de Westerweg in de polder Waal en Burg en van de Nieuwlanderweg in de polder Burger Nieuwland op Texel. 1941-1942

  Thema's

 • 5212 - Stukken betreffende de medewerking van de provincie (Provinciale Waterstaat), op bevel van de bezetter, bij de aanleg van een wegvak door de duinen in de gemeente Velsen. 1942-1943

  Thema's

 • 5268 - Stukken betreffende het aanbrengen en verwijderen van waarschuwingsborden met Duitse opschriften, de bewaking en het onderhoud van Duitse verkeersborden en het aanbrengen van richtingsborden en plaatsnaamborden. 1940-1943

  Thema's

 • 5270 - Stukken betreffende de verwijdering, op last van de Duitse autoriteiten, van de bermlampen van voor de publieke dienst in gebruik zijnde motorrijtuigen. 1942

  Thema's

 • 5273 - Stukken betreffende de aanduiding van verkeershindernissen op de wegen. 1943

  Thema's

 • 5838 - Stukken betreffende de vrijstelling van scheepvaartrechten voor Duitse schepen en de voorschutting van tanklichters voor de Duitse weermacht. 1941-1943

  Thema's

 • 5961 - Stukken betreffende het treffen van maatregelen door Rijkswaterstaat bij de eventuele vernieling van de sluiswerken te IJmuiden door bombardementen. 1940

  Thema's

 • 6028 - Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften en aanwijzingen voor de scheepvaart in tijd van oorlog of oorlogsgevaar. 1939-1941

  Thema's

 • 6063 - Stukken betreffende de medewerking bij de aanwijzing van een terrein onder de gemeente Bergen tot militair luchtvaartterrein en het voorgenomen bouwverbod aan de oostelijke buitengrens van dat terrein. 1939-1941

  Thema's

 • 6094 - Stukken betreffende het ter beschikking stellen van gronden in de Wieringermeer aan tuinders, die door vordering van gronden door de Duitse Weermacht zijn gedupeerd. 1942

  Thema's

 • 6105 - Stukken betreffende de herontginning van een perceel vergraven grasland in de polder de Buitendijken onder Naarden en Muiderberg. 1940-1943

  Thema's

 • 6106 - Stukken betreffende het bevorderen van de opvoering van de voedselproductie, onder andere door het in gebruik nemen van restpercelen en het scheuren van grasland. 1941-1943

  Thema's

 • 6107 - Stukken betreffende de vaststelling door de Commissaris der Provincie, ter waarneming van de taak van Provinciale Staten van de rekeningen van het "Fonds voor ontginningswerken". 1942-1943

  Thema's

 • 6121 - Stukken betreffende de reorganisatie door het departement van Binnenlandse Zaken van de Kamers van Koophandel en Fabrieken. 1942-1943

  Thema's

 • 6129 - Stukken betreffende de oprichting van schoenruilbeurzen door gemeenten. 1942-1943

  Thema's

 • 6130 - Stukken betreffende het aanwenden van pogingen bij de Rijkscommissaris en de secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, om sluiting te voorkomen van de schoenenfabriek Nivosch te Volendam. 1941-1942

  Thema's

 • 6186 - Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om vrijstelling van de arbeidsdienst, met circulaires van de secretaris-generaal van Algemene Zaken en de commandant van de Nederlandse Arbeidsdienst betreffende dit onderwerp. 1941-1942

  Thema's

 • 6187 - Circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in Duitsland, ter kennisneming ontvangen. 1943

  Thema's

 • 6229 - Stukken betreffende de instelling door het ministerie van Sociale Zaken van gewestelijke arbeidsbureau's, met gegevens over hun taakuitoefening. 1941-1943

  Thema's

 • 6280 - Stukken betreffende de evacuatie van personen uit diverse kustgemeenten van Noord-Holland in verband met de ontruiming en sloop van percelen, op last van de Duitse weermacht, alsmede stukken betreffende de ondersteuning aan en de zorg voor huisvesting van die personen elders. 1941-1943

  Thema's

 • 6336 - Stukken betreffende de door het Provinciaal Ziekenhuis te Medemblik te verlenen medewerking tot inrichting van aldaar aanwezige militaire barakken voor de opneming en verpleging van krankzinnigen in verband met de dreigende ontruiming van de Stichting Vrederust te Bergen op Zoom. 1940

  Thema's

 • 6349 - Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken tot ontruiming van krankzinnigengestichten in de kuststreek, om zo Duitse krankzinnigen op te kunnen nemen. 1942

  Thema's

 • 6350 - Stukken betreffende de behandeling van een vraag of joden, die uit de gemeente Amsterdam zijn overgebracht naar het vreemdelingenkamp te Westerbork, bij plaatsing in een krankzinnigengesticht geacht moeten worden hun hoofdverblijf te Amsterdam te moeten behouden. 1942-1943

  Thema's

 • 6358 - Stukken betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen in verband met de mogelijke evacuatie van de kolonie voor gezinsverpleging te Geel in België, alwaar onder meer ook enkele Noord-Hollandse krankzinnigen worden verpleegd. 1939-1940

  Thema's

 • 6408 - Stukken betreffende de goedkeuring van het verzoek van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsen Vakantiekolonies te Amsterdam om de provinciale bijdrage voor de aanvulling van de voorraad van het "Noordhollands Kleedingfonds" te mogen gebruiken voor de bestrijding van de kosten van aanschaffing van kleding, die de uitzendende afdelingen maken. 1940-1942

  Thema's

 • 6414 - Stukken betreffende het verzoek van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Zaandam om voor werkloze musici een uitkering uit het Voorzieningsfonds der Nederlandse Kultuurkamer beschikbaar te stellen. 1942-1943

  Thema's

 • 6445 - Circulaires van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, respectievelijk Landbouw, ter kennisneming toegezonden, onder meer inzake aanbevolen schoolboeken en oogsthulp door de schooljeugd. 1942-1943

  Thema's

 • 6490 - Stukken betreffende het adviseren van de secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken inzake het ontslag van twee leraren te Haarlem in verband met hun politieke gezindheid. 1943

  Thema's

 • 6512 - Stukken betreffende de sluiting van de zeevaart en machinistenschool te Terschelling door de Duitse autoriteiten, alsmede stukken betreffende de verlening van subsidie aan leerlingen van Vlieland en Terschelling die ten gevolge hiervan andere scholen bezoeken. 1940-1942

  Thema's

 • 6539 - Stukken betreffende het ontslag van mevrouw G. Jacobs bij de openbare leeszaal en bibliotheek te Hilversum door de Duitse autoriteiten. 1940

 • 6540 - Stukken betreffende de vordering van het gebouw van de rooms-katholieke leeszaal en bibliotheek te Laren door de Wehrmacht. 1940, 1942

  Thema's

 • 6541 - Stukken betreffende het stellen van eisen ten aanzien van propagandistische lectuur in verband met de subsidiëring van openbare leeszalen en bibliotheken door de provincie. 1943

  Thema's

 • 6551 - Stukken betreffende de beveiliging van gemeente- en waterschapsarchieven. 1939-1940

  Thema's

 • 6606 - Stukken betreffende het beschikbaarstellen van een bijdrage voor het herstel van door bommen aan Artis toegebrachte schade. 1941

  Thema's

 • 6611 - Stukken betreffende de advisering van de secretarisgeneraal van het departement van Binnenlandse Zaken over een ontwerp-Monumentenbesluit. 1941

  Thema's

 • 6624 - Stukken betreffende de toekenning aan de gemeente Enkhuizen van subsidie voor het opmeten en fotograferen van plaatselijke monumenten. 1943

  Thema's

 • 6680 - Stukken betreffende de vordering van de jeugdherberg "Koningsbosch" te Castricum door de militaire autoriteiten. 1939-1940

  Thema's

 • 6692 - Stukken betreffende de vordering van motorrijtuigen door de bezetter en de vergoeding voor de vordering van een vrachtwagen ten behoeve van de luchtbeschermingsdienst van de gemeente Velsen. 1940-1943

  Thema's

 • 6899 - Stukken betreffende het gebruik van namen van de levende leden van het Huis Oranje-Nassau in verband met het verwijderen door NSB-ers van een naamplaat van de Julianabrug in Zaandijk. 1941

  Thema's

 • 6901 - Stukken betreffende het geven van richtlijnen voor het voeren van de administratie en in het bijzonder inzake de houding van burgerlijke bestuursorganen en ambtenaren in tijden van oorlog. 1893-1921, 1938-1940, 1942-1943

  Thema's

 • 6904 - Stukken betreffende het verlenen van steun door middel van leveringsopdrachten aan onder meer handelaars, "behoorende tot de Nationaal-Socialistische bevolkingsgroep of die met de nieuwe orde sympathiseeren", met naamlijst. 1941-1942

  Thema's

 • 6909 - Stukken betreffende de aanschrijving aan Statenleden en gemeenteraadsleden, behorende tot de Communistische Partij Nederland en de Revolutionaire Socialistische Arbeiderspartij, dat zij op last van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied hun werkzaamheden moeten beëindigen. 1940

  Thema's

 • 6910 - Stukken betreffende de opgave aan de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken van de namen van leden van onder andere dienstcommissies en commissies van advies, ter uitvoering van verordening 152/1941 (ontbinding van gemeenteraden) van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. 1941-1942

  Thema's

 • 6914 - Stukken betreffende circulaires met voorschriften van de minister van Financiën en andere functionarissen voor eedsaflegging door ambtenaren. 1940, 1943

  Thema's

 • 6921 - Stukken betreffende de uitvoering van verordening 152/1941 (ontbinding gemeenteraad) van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied in het algemeen en inzake de interpretatie van sommige artikelen. 1941-1942

  Thema's

 • 6922 - Stukken betreffende de uitvoering van verordening 152/1941 (ontbinding gemeenteraden) van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied inzake het niet bestaan, het rustend verklaard zijn en de handhaving door de burgemeesters van gemeentelijke commissies, met de personele samenstelling ervan. 1941-1943

  Thema's

 • 6925 - Stukken betreffende de uitvoering van verordening 152/1941(ontbinding gemeenteraden) van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied inzake het aantal, de benoeming, het ontslag en de rechtspositie van de wethouders in de gemeenten. 1941-1943

  Thema's

 • 6926 - Stukken betreffende de uitvoering van strafmaatregelen door de Commissaris der provincie Noord-Holland op last van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied via de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken tegen overheidspersoneel, dat aan de staking van 25 februari 1941 heeft deelgenomen, met de namen van de stakers. 1941

  Thema's

 • 6927 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de medewerking van burgemeesters bij het collecteren door gemeenteambtenaren voor Winterhulp. 1942

  Thema's

 • 6928 - Stukken betreffende opgaven van gemeentebesturen onder andere inzake aantallen in dienst zijnde ambtenaren en in Duitsland tewerkgestelde personeelsleden. 1943

  Thema's

 • 6947 - Stukken betreffende de aanwijzing van waarnemend burgemeesters, met gegevens over hun bezoldiging. 1940-1943

  Thema's

 • 6961 - Ter kennisneming ontvangen circulaires aan de burgemeesters van de secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken inzake (NSB-) aanplakbiljetten. 1940-1943

 • 6962 - Stukken betreffende een circulaire van de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten inzake de Dienst Radio- en Filmcontrole. 1942

  Thema's

 • 6965 - Stukken betreffende de registratie, inlevering en teruggave van jachtgeweren, toebehorende aan jachtopzieners en andere vergunninghouders. 1940-1942

  Thema's

 • 6970 - Stukken betreffende het bezoek aan, het reizen naar en het verblijf in de verboden gebieden. 1940-1943

  Thema's

 • 6971 - Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om vergunning voor het bezoeken van verboden gebieden en het betreden van spergebieden, voornamelijk ten behoeve van ambtenaren van de provincie. 1942-1943

  Thema's

 • 6974 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen Joden: optreden in het openbaar, verbodsbepalingen, instellen t.z.t. van een "Judenviertel" in Amsterdam en gemengde huwelijken. 1941-1943

  Thema's

 • 6975 - Stukken betreffende het inleveren van radiotoestellen. 1943

  Thema's

 • 6978 - Stukken betreffende de behandeling van een vraag van de burgemeester van Koedijk over eventuele schadevergoeding wegens een bij een NSB-lid ontvreemde vlaggenstok. 1941

 • 6993 - Stukken betreffende burgerwachten, waaronder stukken betreffende de organisatie, oprichting/niet-oprichting in gemeenten, sterkte, kosten, beschikbaarstelling van faciliteiten, bewapening en opheffing, en enkele gegevens over de vrijwillige landstorm. 1918-1940

  Thema's

 • 6998 - Stukken betreffende de organisatie, taak en bewapening van de politiekorpsen in de gemeenten en uitbreiding daarvan onder andere met marechaussees en leden van de opgeheven politietroepen, met gegevens over rangen, titulatuur en groetplicht. 1940-1941

  Thema's

 • 6999 - Ingekomen circulaires van de secretaris-generaal van Justitie, de wnd. gewestelijk politie-president te Amsterdam en andere instanties met betrekking tot de organisatie van de politie, het functioneren van het personeel tijdens de bezetting en inzake maatregelen bij evacuatie in gemeenten. 1940-1943

  Thema's

 • 7000 - Ingekomen circulaire van de Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche politie inzake de mogelijkheid weer personen aan te stellen tot onbezoldigd rijks- of gemeenteveldwachter. 1942

  Thema's

 • 7006 - Stukken betreffende uniformen en aard van de bewapening van de politiekorpsen in de gemeenten. 1923-1943

  Thema's

 • 7012 - Stukken betreffende de samenstelling van de plaatselijke politie in verband met buitengewone omstandigheden, zoals eventuele vrijstelling voor personeel van de mobilisatieopkomst. 1939

  Thema's

 • 7013 - Stukken betreffende de verbetering van de huisvesting van het politiebureau te Bussum. 1940-1942

  Thema's

 • 7014 - Stukken betreffende de inzending aan het departement van Binnenlandse Zaken van eerst maandelijkse, later halfmaandelijkse, opgaven van de burgemeesters inzake mutaties, sterkte en samenstelling van de gemeentelijke politiekorpsen. 1942-1943

  Thema's

 • 7029 - Stukken betreffende de identificatie, het begraven en de onderhoudskosten van de graven van Nederlandse, Duitse en Geallieerde militairen. 1940-1943

 • 7037 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen luchtaanvallen, vooral in de gemeenten, en de oprichting van luchtbeschermingsdiensten. 1927-1941

  Thema's

 • 7038 - Ingekomen stukken van de Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, houdende de maandoverzichten van de ongevallen ten gevolge van het gebruik van luchtstrijdkrachten voor Nederland in het algemeen en Noord-Holland in het bijzonder. 1940-1941

  Thema's

 • 7076 - Stukken betreffende het vrij vervoer door ondernemers van openbare middelen van vervoer, zoals veren, van Duitse militairen en autoriteiten en politiepersoneel. 1940-1941

  Thema's

 • 7237 - Stukken betreffende het voorzien van een merkteken van een vliegtuigwrak in de Westeinderplassen door de Provinciale Waterstaat. 1942

  Thema's

 • 7247 - Stukken betreffende de doorzending van circulaires van de ministeries van Waterstaat en Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen inzake noodlandingen van burgerlijke luchtvaartuigen, nationaliteitskenmerken van buitenlandsev liegtuigen en bouwen in de omgeving van luchtvaartterreinen. 1930, 1940-1941

  Thema's

 • 7257 - Stukken betreffende de uitvoering van distributiemaatregelen, waaronder stukken betreffende de indeling van de provincie Noord-Holland in distributiekringen en gemeenschappelijke regelingen tot inrichting van de distributiedienst. 1939-1943

  Thema's

 • 7258 - Stukken betreffende de opgave aan de Weermacht, na het houden van een enquête bij de gemeenten, van de productie, distributie en de tarieven van gas en in mindere mate van elektriciteit en water. 1941-1942

  Thema's

 • 7259 - Stukken betreffende de instelling door de secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij van het Tuinbouwafzetbesluit en de Tuinbouwafzetbeschikking en de intrekking van gemeentelijke regelingen op dit gebied. 1942-1943

  Thema's

 • 7260 - Stukken betreffende distributieregelingen voor klompen. 1942-1943

  Thema's

 • 7299 - Stukken betreffende de medewerking aan de nationale collecte voor de door de oorlog getroffen gebieden, alsmede stukken betreffende de opgave door de Noord-Hollandse gemeenten van de opbrengst van deze inzameling en van de geleden oorlogsschade. 1940

  Thema's

 • 7300 - Ingekomen opgaven van geleden oorlogsschade door Noord-Hollandse burgemeesters aan de secretaris vam de Commissie Oorlogsschade te 's-Gravenhage. 1940

  Thema's

 • 7301 - Stukken betreffende de instelling van oorlogsschadecommissies, de aanwijzing van twee van de drie leden in die commissies in de rayons Amsterdam en Den Helder en de voorziening in een vacature in de schade-enquêtecommissie in het rayon Amsterdam. 1940-1942

  Thema's

 • 7302 - Stukken betreffende de beschikbaarstelling van ambtenaren ten behoeve van de Stichting Winterhulp Nederland, met stukken betreffende de werkzaamheden van deze stichting. 1940-1942

  Thema's

 • 7303 - Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Noord-Holland 1940, met stukken gevormd door de Stichting zelf. 1940-1943

  Thema's

 • 7304 - Stukken betreffende de instelling door de secretarisgeneraal van Binnenlandse Zaken van zogenaamde "vliegveldcommissies" tot registratie van de schade ten gevolge van de vordering door de Duitse weermacht van gronden, bedrijfsgebouwen en woningen voor de aanleg en/of uitbreiding van vliegvelden. 1941-1942

  Thema's

 • 7305 - Minuten van circulaires en ingekomen antwoorden van de gemeentebesturen betreffende bevolkingsgegevens en gegevens omtrent instellingen en inrichtigen in Noord-Holland ten behoeve van de werkzaamheden van de Nederlandse Volksdienst. 1941-1943

  Thema's

 • 7326 - Stukken betreffende het verwijderen van verboden boeken, tijdschriften etc. uit bibliotheken in Noord-Holland, met circulaires terzake. 1940-1942

  Thema's

 • 7327 - Stukken betreffende een onderzoek, ingesteld op verzoek van de Duitse autoriteiten bij gemeenten, inzake het bibliotheekwezen in Noord-Holland. 1941

  Thema's

 • 7355 - Stukken betreffende een plan tot het inrichten van de voormalige ambtswoning van de Commissaris der Koningin aan de Nieuwe Gracht 7 als museum. 1941-1943

  Thema's

 • 7392 - Stukken betreffende het verlenen van zakenverlof aan onder de wapenen geroepenen. 1939-1940

  Thema's

 • 7393 - Ingekomen stukken van burgemeesters betreffende de inbeslagneming en inlevering van dienstplichtbescheiden. 1941

  Thema's

 • 7401 - Stukken betreffende de vordering van woningen en gebouwen. 1941-1943

  Thema's

 • 7402 - Stukken betreffende de vordering van rijwielen en de vergoeding van in Bussum en Hilversum gestolen Duitse dienstrijwielen. 1941-1943

  Thema's

 • 7403 - Stukken betreffende de vordering van klokken. 1942-1943

  Thema's

 • 7586 - Stukken betreffende inhechtenisneming van ingezetenen door de Duitse autoriteiten, geordend op plaatsnaam. 1940-1941

  Thema's

 • 7623 - Notulen van de Museumcommissie, Commissie voor de inrichting van de voormalige ambtswoning van de Commissaris der Koningin, Nieuwe Gracht 7, tot museum, met correspondentie en
  documentatie, onder meer van K. Blauw, en plattegronden, 1941-1948

  Thema's

 • 7657 - Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van mr.dr. F.H.A. Hooft van Iddekinge, administrateur, chef afd. 3A van de Provinciale Griffie, als vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland in de Rijkscommissie van advies inzake bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, betreffende geleden bezettingsschade. 1940-1943

  Thema's

 • 7711-7724 - Archief van het Provinciaal Hulpcomité voor Oorlogsslachtoffers 1940. Het comité is opgericht door de Commissaris der Provincie, op verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken, in november 1940, en opgeheven 1 november 1941. Voorzitter was de Commissaris der Provincie mr.dr. A. baron Röell, na zijn overlijden op 29 november 1940 nam H. de Bordes, oudburgemeester van Bussum, deze taak over. Secretaris was mr. M. van Manen, referendaris ter provinciale griffie. Het comité had tot doel het coördineren en centraliseren van de steun aan oorlogsslachtoffers. In bepaalde gevallen verleende het comité zelf hulp aan slachtoffers. Het comité verzamelde gegevens omtrent steunverlening voor eventuele verdere hulpverlening en ter voorkoming van dubbele ondersteuning aan slachtoffers. 1940-1942

  Thema's

 • 7725 - Archiefbescheiden van mr. M. Van Manen, referendaris bij de Provinciale Griffie, als vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland in het overleg met het Bureau Vluchtelingenzorg "Den Helder". 1941-1942

  Thema's

 • 7743 - Stukken betreffende het opnemen van het archief van het Provinciaal Hulpcomité voor Oorlogsslachtoffers 1940 in het archief van de provinciale griffie. 1941

  Thema's