Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Nederlands Gezantschap te Pretoria: Nederlandse Militaire Missie en Militair Bureau, (1940) 1941-1950 (1951)

Omschrijving

Bij Koninklijk Besluit van 28 februari 1941 werd bepaald dat alle Nederlanders geboren tussen 1904 en 1923 en verblijvende buiten Groot Brittannië, Canada, de Nederlandse Koloniën en het door de Duitsers bezette gebied, als dienstplichtigen konden worden ingelijfd bij de Nederlandse strijdkrachten. In dit kader ging in hetzelfde jaar de gewezen Schout bij Nacht J. Bouma naar Pretoria, om binnen het territoir van de Unie van Zuid-Afrika marinepersoneel te werven en tevens de voorbereiding te organiseren van de rekrutering van dienstplichtigen en vrijwilligers. Samen met de later overgekomen Officier van Gezondheid dr. C.F. Koch, en de Eerste Luitenant ir. W.M. Reuhl vormden zij aldaar de Nederlandse Militaire Missie. Hoewel de Unieregering alle medewerking verleende was een van de eerste taken van de Missie het bewerken van de publieke opinie ten opzichte van deze rekrutering. De werving verliep niet zonder problemen. Veel van de in aanmerking komende personen waren, vaak op vitale posten, werkzaam bij grote ondernemingen en voor hen zou voor vervanging gezorgd moeten worden. Nadat de leeftijdsgrenzen naar onder en boven waren aangepast, werd in 1942 het ressort van de Missie uitgebreid zodat het nu geheel zuidelijk Afrika omvatte, met inbegrip van de Belgische Kongo en Brits Oost-Afrika. De aangeworven dienstplichtigen en de schaarse vrijwilligers werden verscheept naar Engeland en ingelijfd in het Nederlandse legioen aldaar. Na de oorlog heeft de Missie zich beziggehouden met de demobilisatie. Zij werd in 1947 opgeheven. Het Afwikkelingsbureau beëindigde haar werkzaamheden in 1950. Het archief bevat veel gegevens en kaartsystemen over personen.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers