Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw en aanverwante Ministeries te Londen, 1940-1946 (1950)

Omschrijving

Het Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw in Londen had vier hoofdtaken. In de eerste plaats speelde het departement een belangrijke rol bij het juridisch onttrekken van Nederlandse bedrijven en Nederlands bezit in het buitenland aan de greep van de Duitse bezetter. (Bijvoorbeeld door de Wet Zetelverplaatsing, 1940 (S 200) en het Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd, 1940 (A6).) In de tweede plaats regelde het departement de inschakeling van de Nederlandse koopvaardijvloot. Die taak werd gedelegeerd aan de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie (NSHC, Netherlands Shipping and Trading Committee, NSTC). Deze commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het departement en Nederlandse reders, gaf leiding aan een omvangrijk uitvoeringsorgaan. In New York kreeg het Nederlands Scheepvaart Comité een vergelijkbare taak voor Noord-Amerika. In de derde plaats coördineerde het departement de activiteiten rond de aankoop van goederen die nodig werden geacht voor Nederland na de bevrijding. Alhoewel op dit punt internationale organisaties zoals de commissie Leith Ross en de UNRRA bestonden, verwachtte minister M.P.L. Steenberghe weinig heil van deze organisaties. Men vertouwde meer op eigen initiatief. Vanaf 1941 werd C. van Stolk hoofd van het Voedselaankoopbureau in New York met als taak de voorbereiding van de ravitaillering van Nederland. Vanaf juli 1944 viel deze taak toe aan de NORR. De laatste taak was de bemoeienis met dat bescheiden deel van de Nederlandse visserijvloot dat in mei 1940 naar Engeland was overgestoken.Het archief bevat correspondentie, nota's en stukken, economische documentatie die per land is geordend en stukken over de naoorlogse handelspolitiek (onder meer de Benelux). Daarnaast zijn er stukken van enkele commissies en gedeponeerd archief van A.Th. Lamping en enkele zelfstandige diensten zoals de Algemene Nederlandse Invoer Centrale (ANIC) en de Economische Voorlichtingsdienst, bureau Londen.

Achter in de gedrukte inventaris zit een index op persoonsnamen, geografische namen en onderwerpen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers