Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888-1954 (1957)

Omschrijving

Het gezantschap vervulde eind 19e eeuw een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen Nederland en Portugal betreffende Timor (Indonesië). Tijdens de Tweede
Wereldoorlog had het opnieuw een belangrijke rol, om de betrekkingen met het vrije en strategisch gelegen Portugal goed te houden. De bezetting van Nederland in 1940 had het gezantschap te Portugal van de ene dag op de andere tot een sleutelpost gemaakt. Portugal was na de bezetting van de Franse kust door de Duitse troepen in juni 1940 vanuit Engeland de gemakkelijkst bereikbare toegang tot het Europese continent. Voor de luchtverbinding met Amerika en Nederlands-Indië was het
een onmisbare schakel. Het handhaven van zo goed mogelijke betrekkingen met Portugal was voor de regering in Londen een levenskwestie. Bijna alle passages van personen naar het westelijk halfrond en Azië gingen per vliegtuig via Lissabon en de Azoren, vanwaar de oversteek naar Brazilië werd gemaakt. Bovendien belandden veel vluchtelingen in Portugal, vanwaar zij naar Engeland of een andere bestemming wilden vertrekken. De realisering van die plannen was echter van veel formaliteiten afhankelijk, naast politieke bekwaamheid moest de Nederlandse vertegenwoordiging in Lissabon ook veel initiatief tonen. Ook de vluchtelingenzaken in die tijd vielen ten dele voor rekening van het gezantschap. Het gezantschap bestond in Portugal uit slechts een hele kleine staf, een gezant en een kanselier.

Het archief bevat onder andere stukken betreffende consulaire bijstand betreffende Nederlandse vluchtelingen in Portugal en andere landen tijdens de Tweede Wereldoorlog, stukken betreffende gezanten werkzaam in Lissabon, betreffende overige Nederlandse consulaten in Portugal en Portugese koloniën, over politiek en handel in Portugal en haar koloniën, betreffende Timor. Tevens is in deze inventaris het archief van het Regeringscommissariaat voor de Nederlandse Vluchtelingen in Portugal over de periode 1940 1945 opgenomen.
Inventarisnummers 111-119 bevatten agenda's van ingekomen- en uitgaande stukken met betrekking tot de periode 21 augustus 1936-1 augustus 1947. (De agenda's vormen geen toegang meer tot het archief)

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 132 - Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het eventueel vestigen van een honorair consulaat te Dilly (Portugees-Timor). 1941-1942.

  Thema's

 • 141 - Stukken betreffende het inkopen van goederen in Portugal door de Nederlandse regering. 1943-1944.

  Thema's

 • 143 - Registers van Nederlanders in Portugal, 1893-1943.

 • 148 - Stukken betreffende een reis van het Concertgebouworkest naar Lissabon alsmede het bezoek van Willem Mengelberg aan Portugal, 1938-1942.

  Thema's

 • 149 - Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het steuncomité voor Nederlandse slachtoffers in Portugal. 1940-1941.

  Thema's

 • 150 - 'Gastenboek' van Nederlandse zeelieden, 1941-1944.

  Thema's

 • 151 - Stukken betreffende Nederlandse organisaties in Frankrijk na de bezetting van Zuid-Frankrijk, 1943.

  Thema's

 • 160 - Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake politieke- en economische aangelegenheden in Portugal. Afschriften, 1917-1945

  Thema's

 • 168 - Stukken betreffende eventuele voorstellen aan de Portugese regering inzake het vestigen van een nederzetting in Angola van 50.000 Duitse joden, 1933-1934.

  Thema's

 • 171 - Stukken betreffende Japanse penetratie in Portugees Timor, 1936-1944.

  Thema's

 • 176 - Stukken betreffende de koloniale politiek van Duitsland met betrekking tot de Nederlandse en Portugese koloniën, 1938-1939.

  Thema's

 • 177 - Stukken betreffende de toestand in Nederlands-Indië gedurende de Tweede Wereldoorlog, 1940-1944.

  Thema's

 • 178 - Stukken betreffende de reis van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Koloniën, Van Kleffens en Welter naar Nederlands-Indië. 1941

  Thema's

 • 179 - Stukken betreffende Portugese en Duitse perscommentaren inzake een artikel van Minister van Kleffens in de Times over de verhoudingen tussen grote en kleine staten, 1943

 • 180 - Stukken betreffende de Duitse behandeling van Nederlandse joden van Portugese afkomst, 1943-1944.

  Thema's

 • 181 - Stukken betreffende gesloten handelsverdragen tussen Portugal en diverse mogendheden, 1923-1943.

  Thema's

 • 184 - Stukken betreffende de evacuatie van Nederlandse vluchtelingen uit Spanje en Frankrijk, 1940-1942.

  Thema's

 • 185-186 - Registratieformulieren van Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1944.

 • 187 - Stukken betreffende een mogelijke ontstemming bij de Spaanse autoriteiten inzake het van boord halen van vluchtelingen bij Gibraltar door de Engelsen, 1941.

  Thema's

 • 188 - Stukken betreffende de evacuatie van Nederlandse dienstplichtige vluchtelingen uit Zwitserland, 1941-1942

  Thema's

 • 189 - Stukken betreffende Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1941-1942

  Thema's

 • 190 - Telegrammen inzake een clandestiene evacuatie van Nederlandse vluchtelingen uit Frankrijk naar Portugal, 1942

  Thema's

 • 191 - Missive aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen inzake onrechtvaardige kritiek op de leiders der Offices weergegeven in rapporten van Nederlandse vluchtelingen, 1942

  Thema's

 • 192 - Rapport van het consulaat-generaal te Madrid betreffende moeilijkheden die zich voordoen inzake de evacuatie per Spaanse schepen van Nederlandse onderdanen die zich in Zwitserland begeven. Afschriften.
  1942

  Thema's

 • 193 - Rapport van kapitein F.J. Molenaar inzake zijn onderhoud met dr A. Sevenster. Afschrift met bijlagen, 1942

 • 194 - Lijsten van Nederlandse vluchtelingen in Portugal. 1942-1944

 • 195 - Stukken op naam betreffende Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1942-1945

 • 196 - Instructies betreffende de behandeling van vluchtelingen in Portugal, 1943

 • 197 - Stukken betreffende het verstrekken van visa aan Nederlandse vluchtelingen die willen vertrekken naar Amerika, 1943-1944

  Thema's

 • 207-210 - Stukken betreffende gezantschapsaangelegenheden: kanselier L.P. Schols, 1926-1944; stukken betreffende de honorair attaché W.N.J. van Ditmar, 1940-1944; stukken betreffende de gezant mr J.G. Sillem, 1941-1947 en stukken betreffende baron Collot d'Escury, 1943-1944.

 • 211 - Stukken betreffende C.H. van de Brink gezantschapsattaché belast met het achterhalen van Nederlandse vermogensbestanden in Portugal, 1944-1946.

  Thema's

 • 223 - Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de economische- en financiële situatie in Portugal, 1942-1944

  Thema's

 • 227 - Stukken betreffende de Portugese luchtvaartpolitiek, 1944

  Thema's

 • 232 - Stukken betreffende de repatriëring van Nederlandse vluchtelingen naar Nederland, 1944-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 234 - Stukken betreffende de naturalisatie van Th. J. H. Wandschneider Luanda, 1942-1949.

  Thema's

 • 236 - Stukken betreffende de politieke situatie in Portugees Timor, 1943-1947

 • 237 - Stukken betreffende de houding van Nederland ten opzichte van Italië, 1944.

 • 241 - Stukken betreffende het Nederlandse Rode Kruis te Lissabon, 1946-1949.

  Thema's

 • 242-272 - Archief regeringscommissariaat voor de Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1945. Bevat o.a. stukken met betrekking tot de evacuatie van Nederlandse vluchtelingen uit Frankrijk naar Portugal (1940-1942), evacuatie van Nederlandse vluchtelingen naar Nederlands-Indië (1940-1942), evacuatie van vluchtelingen in Marseille naar Zuid-Amerika (1940-1943), evacuatie van Nederlandse vluchtelingen naar Suriname (1942), evacuatie van Nederlandse vluchtelingen in Spanje en Portugal naar Bilbao en Curacao (1942) en stukken betreffende de Luxemburgse vluchtelingen in Lissabon en Madrid (1942-1943). Tevens zijn lijsten van uit Portugal vertrokken Nederlandse vluchtelingen aanwezig (1941-1943).
  Inventarisnummers 249-265 bevatten dossiers inzake Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1946

  Thema's

 • 242 - Archief regeringscommissariaat voor de Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1945, Correspondentie met het Rode Kruis inzake de toestand van Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, Portugal en Spanje, 1940-1941

  Thema's

 • 245 - Archief regeringscommissariaat voor de Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1945, stukken betreffende de situatie van Nederlanders in Frankrijk, 1940-1942

 • 248 - Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de evacuatie van Nederlandse vluchtelingen, 1940-1943

  Thema's

 • 266 - Archief regeringscommissariaat voor de Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1945, Stukken betreffende het verlenen van voorschotten en reisgelden aan Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1941-1942

  Thema's

 • 268 - Archief regeringscommissariaat voor de Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1945, Ingekomen notulen van de vergaderingen van het Nederlands steuncomité in Portugal, 1941-1943

  Thema's

 • 269 - Archief regeringscommissariaat voor de Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1945, Rekening-courantboek ten behoeve van de Nederlandse vluchtelingen inzake opname en aflossing van kapitaal, 1941-1945

  Thema's

 • 273 - Stukken betreffende het verzenden van voedselpakketten vanuit Portugal naar Nederland, 1942-1944

  Thema's

 • 274 - Archief regeringscommissariaat voor de Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1945, Correspondentie met het Rode Kruis te Londen inzake financiéle aangelegenheden van vluchtelingen, 1942-1946

  Thema's

 • 275 - Archief regeringscommissariaat voor de Nederlandse vluchtelingen in Portugal, 1940-1945,Stukken betreffende het zenden van voedselpakketten vanuit Washington naar Nederland, 1944.

  Thema's

 • 276 - Stukken betreffende het zenden van voedselpakketten aan joodse geïnterneerden in Vught, Westerbork en Barneveld, 1944

  Thema's

 • 277 - Stukken betreffende het zenden van voedselpakketten naar Polen, 1944

  Thema's

 • 293 - Lijsten van vreemdelingen in Portugal, 1940-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 294 - Stukken betreffende aanspraken van de Curaçaosche Handelmaatschappij op de Duitser H. Gomann te Mozambique, 1940-1948

  Thema's

 • 295 - Rapporten inzake bedrijven in Portugal, die Duits zijn of onder Duitse controle staan. Afschriften,1945-1946.

  Thema's

 • 296 - Stukken betreffende de liquidatie van Duits bezit in Portugal, 1945-1949

  Thema's

 • 297 - Stukken betreffende de restitutie vanuit Nederland geroofd goud door de Duitsers, 1947-1953

  Thema's

 • 299 - Stukken betreffende de Duitse nationaliteit van mevr A. Emigs Sluyter, 1947-1953

  Thema's

 • 300 - Stukken betreffende de naturalisatie van A.E. Rieck, 1942-1952.

 • 302 - Stukken betreffende inlichtingen over A. van de O. en B.W.A. L. wegens immorele handelingen in Portugal, 1940-1955

  Thema's