Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ministerie van Buitenlandse Zaken; Gezantschap, later ambassade Zuid-Afrika (Pretoria), (1910) 1930-1954 (1955) en Consulaat in Pretoria (Zuid-Afrika), 1941-1946

Omschrijving

In 1930 werd het consulaat-generaal te Pretoria opgeheven en verheven tot gezantschap. Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1951 werd het gezantschap verheven tot ambassade. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog namen de werkzaamheden van het gezantschap dermate toe, dat de hulp van vrijwilligers moest worden ingeroepen. Daarnaast werden door de Nederlandse regering personen aan het gezantschap toegevoegd met speciale opdrachten zoals rekrutering van Nederlandse dienstplichtigen in Zuid-Afrika. Bij Koninklijk Besluit Nr. 9 van 28 februari 1941 werden alle in Zuid-Afrika aanwezige mannelijke Nederlanders geboren tussen 1-1-1904 en 1-1-1922 ingelijfd bij de Nederlandse strijdkrachten (marine en landmacht). Ter uitvoering van dit Besluit zond de Nederlandse regering in 1941 een Militaire Missie naar Pretoria. Het was de taak van de Missie door middel van doelmatige propaganda het dienstnemen bij de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Brittannië of Canada en later ook in Nederlands-Indië te bevorderen. In eerste instantie beschikte men niet over sancties om het dienstnemen bij de Nederlandse strijdkrachten af te dwingen. Wel werd aan dienstweigeraars iedere vorm van consulaire bijstand onthouden. Vanaf 1942 beschikte geïnterneerd. Voor op de grond van hun religieuze overtuiging erkende dienstweigeraars bestond de mogelijkheid om administratieve werkzaamheden te verrichten in Groot-Brittannië. Van de Nederlandse vertegenwoordigers in Zuid-Afrika werd verlangd, dat zij medewerking zouden verlenen aan de verschillende maatregelen betreffende het oproepen van dienstplichtigen, zoals het registreren van dienstplichtigen (hetgeen werd bemoeilijkt door het ontbreken van een burgerlijke stand in Zuid-Afrika), het verzenden/doorgeleiden van formulieren inzake de keuring van dienstplichtigen, idem van aanvraagformulieren voor kostwinnersvergoeding. De Nederlandse vertegenwoordigers konden bij het rekruteren van dienstplichtigen rekenen op de steun van de Zuid-Afrikaanse regering. Slechts met grote moeite was het de regering-Smuts in september 1939 gelukt om Zuid-Afrika aan Britse zijde aan de Tweede Wereldoorlog te doen deelnemen. Anti-Britse sentimenten speelden sinds de Boerenoorlog van 1899-1902 een grote rol in Zuid-Afrika. Om deze niet nog meer aan te wakkeren legde Smuts de nadruk op het feit, dat Zuid-Afrika samen met Nederland vocht. Deze houding verklaart waarom hij de Nederlandse rekrutering in Zuid-Afrika steunde zoveel hij kon. Zo werden Nederlandse dienstweigeraars door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten gearresteerd en ter deprotatie aan de Nederlandse autoriteiten uitgeleverd. Bij de rekrutering van dienstplichtigen ondervond de Militaire Missie concurrentie van de hoofdambtenaar J.W. Klei. Deze werd in juni 1941 door de Nederlands-Indische regering uitgezonden naar Pretoria om in Zuid-Afrika burgerpersoneel te werven voor de Nederlands-Indische overheid..
In 1940 en 1941 werden verder twee nautisch adviseurs (handelsbeschermingsofficieren) geplaatst bij de consulaten te Durban en Kaapstad. Het was hun taak koopvaardij-aangelegenheden te behandelen verband houdend met de oorlogstoestand. De Nederlandse regering had alle koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag gevorderd. In 1942 werd de Nederlandse scheepvaartwetgeving voor de duur van de bezitsvordering op al deze schepen van toepassing verklaard.
Verder werd in maart 1942 als gevolg van de Japanse bezetting van Java het Marine Etablissement Soerabaja geëvacueerd naar Simonstad in Zuid-Afrika.

Inventarisnummers 6-14 bevatten agenda's van het gezantschap te Pretoria met betrekking tot diplomatieke en consulaire werkzaamheden voor de periode 2 januari 1939 en 30 december 1945. Inventarisnummer 29 bevat een indicateur op de correspondentie met het departement van Buitenlandse Zaken januari 1940-april 1942. Inventarisnummer 114 bevat stukken betreffende de toekenning van Nederlandse koninklijke onderscheidingen aan Nederlanders en buitenlanders, 1930-1954
Inventarisnummers 561-562 bevatten agenda's, overgenomen van het Duitse consulaat in verband met de behartiging van de Duitse belangen door Nederland, 1933-1939
Het archief bevat onder andere stukken met betrekking tot het werven van vrijwilligers voor het leger en het werven van Nederlandse dienstplichtigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens zijn stukken aanwezig met betrekking tot dienstweigeraars, politiek onbetrouwbaren en gedeserteerde zeelieden. Het archief bevat diverse series persoonsdossiers o.a. van dienstplichtigen in Zuid-Afrika, van dienstweigeraars, Nederlandse politiek onbetrouwbaren en gedeserteerde zeelieden, persoonsdossiers van vrijwilligers voor de landstrijdkrachten in Groot-Brittannië, persoonsdossiers van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse vrijwilligers voor de Koninklijke Nederlandse Marine in Engeland en persoonsdossiers van vrouwen die zich als verpleegster hadden aangemeld voor het Vrijwillig Vrouwenhulpcorps in Engeland. Tevens zijn persoonsdossiers aanwezig van vrijwilligers voor de landstrijdkrachten in Nederlands-Indië.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 169 - Stukken betreffende de arrestatie in Nederland van de van spionage verdachte Zuid-Afrikaan L.J. Le Roux, 1939

  Thema's

 • 351 - Stukken betreffende het verzoek van de regeringspersdienst aan J. Greshoff om medewerking te verlenen aan het weekblad "Vrij Nederland", 1940

  Thema's

 • 390 - Stukken betreffende betuigingen van sympathie met de staking van de artsen in Nederland als protest tegen de Nazi's, 1943-1944

  Thema's

 • 391 - Stukken betreffende betuigingen van sympathie van universiteiten van Zuid- Afrika met protestacties van universiteiten in bezet Nederland, alsmede de aanbieding van de collectie (verzets-)pamfletten van Mw. Gijbland-Osterhoff aan de universiteit van Pretoria, 1944-1945

  Thema's

 • 499-504 - Eerbewijzen voor gewezen militairen of hun nagelaten betrekkingen (1949-1954), waaronder stukken met betrekking tot uitreiking door de Nederlandse regering van oorkonden aan nabestaanden van gesneuvelde militairen; het oorlogsherinneringskruis; het Bronzen Kruis; het Commandeurskruis, het Grootofficierskruis der Oranje Nassau Orde, het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw en het onderscheidingsteken officier in de orde van Oranje Nassau aan geallieerde militairen; De Verzetsster Oost-Azië (uitgereikt aan Antonio Policarpo de Sousa Santos); toekenning door de Nederlandse regering van het ereteken voor Orde en vrede aan ex-KNIL militairen

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 121 - Stukken betreffende de uitnodiging van de regering van Zuid-Afrika aan prinses Juliana en haar gezin om zich te vestigen in Zuid-Afrika, 1941-1947

  Thema's

 • 125 - Stukken betreffende de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de viering van de bevrijding van Nederland en de verjaardag van de koningin, (1930) 1940-1950

 • 133 - Stukken betreffende het Rode Kruis en internationale verdragen voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken zich bevindend bij de legers ter velde en de bescherming van burgers in oorlogstijd, 1933-1941(1952)

  Thema's

 • 136 - Stukken betreffende de bevoegdheden en werkzaamheden van de commissie rechtsverkeer in oorlogstijd, 1941-1943

  Thema's

 • 137 - Stukken betreffende het verzoek van de advocaten Couzijn en Hertog namens hun Duitse cliënt H.E. Strell ten einde vergunning te verkrijgen tot uitkering van een hem toekomend pensioen ten laste van het
  voorzieningsfonds der verbonden petroleummaatschappijen, 1942

  Thema's

 • 138 - Stukken betreffende de wettelijke voorzieningen t.a.v. vorderingen, aanspraken en bezittingen toekomende aan personen in het koninkrijk der Nederlanden, 1940-1946

  Thema's

 • 145 - Stukken betreffende de huiszoeking door de Zuid-Afrikaanse politie in het Nederlandse consulaat te Windhoek waarbij dossiers van het vroegere Duitse consulaat werden meegenomen, 1939-1940

  Thema's

 • 167 - Stukken betreffende het KB van 22 mei 1943 ter voorkoming van ongewenste gevolgen van het na 9 mei 1940 verkrijgen van een vreemde nationaliteit door Nederlanders, 1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 168 - Stukken betreffende het overleg tussen de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse regering inzake de verzoeken van Nederlandse dienstplichtigen tot naturalisatie, 1940-1946

  Thema's

 • 182 - Stukken betreffende de bescherming van het auteursrecht door de commissie rechtsverkeer in oorlogstijd en door et Bureau Letterkunde, 1940-1952

  Thema's

 • 185 - Stukken betreffende de paspoortinstructies voor de Nederlandse vertegenwoordigers in Zuidelijk Afrika, 1941-1954

  Thema's

 • 208 - Stukken betreffende de instelling van een missie voor economische, financiële en scheepvaartaangelegenheden (m.u.v. de handelsbescherming) voor het koninkrijk in het westelijk halfrond, 1942

  Thema's

 • 209 - Stukken betreffende de benoeming van Jhr.Ir. C.L.C. Kretschmar van Veen tot directeur van de Hollandse Aanneming Mij door de commissie rechtsverkeer in oorlogstijd, 1942

  Thema's

 • 211 - Stukken betreffende de registratie van Nederlandse effecten in het buitenland krachtens het besluit "Herstel Rechtsverkeer", 1946-1952

  Thema's

 • 221 - Stukken betreffende de door Zuid-Afrika uitgevaardigde Noodtoestandregulaties inzake de import en export van goederen, 1939-1942

  Thema's

 • 225 - Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om handelsinlichtingen door de gezant of de handelsattaché, alsmede correspondentie inzake de verplaatsing van de afdeling Handelsbescherming, 1942-1946

  Thema's

 • 226 - Brief van de handelscommissaris voor Nederlands-Indië in Zuid-Afrika F. Heckman aan het hoofd van het kantoor van de handel te Batavia inzake de opening van een noodkrediet, 1942

  Thema's

 • 227 - Stukken betreffende de handelsbetrekkingen tussen Nederlands-Indië en Zuid-Afrika, 1933-1947

  Thema's

 • 237 - Stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Zuid-Afrika, 1931-1941

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 242 - Stukken betreffende de inzameling van geld en verzending van goederen naar Nederland door hulpcomité's in Zuid-Afrika, 1943-1946

  Thema's

 • 244 - Stukken betreffende het Nederlandse Rode Kruis in Zuid-Afrika, 1943-1945

  Thema's

 • 246 - Stukken betreffende de geldinzameling door het Prinses Margriet Fonds, stichting voor oorlogsslachtoffers der Nederlandse handelsvloot en hun nagelaten betrekkingen en de stichting "Het vierde Prinsenkind" ter
  voorziening in de vakantie van jonge oorlogsslachtoffers, 1943-1954

  Thema's

 • 257 - Stukken betreffende joodse vluchtelingen, 1938-1948

  Thema's

 • 355 - Afschriften van politieke rapporten van de gezanten te Caïro, Chungking en Lissabon en de ambassadeur te Washington, 1939-1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 360 - Stukken betreffende de Nazipropaganda en activiteiten in Zuid (West) Afrika, 1933-1940

  Thema's

 • 378-379 - Stukken betreffende de buitenlandse betrekkingen van Zuid-Afrika met Rusland, 1942-1952 en met de Verenigde Staten, 1943-1950

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 387 - Stukken betreffende de (radio-)toespraken van minister-president Gerbrandy, koningin Wilhelmina en prins Bernhard, 1940-1946

  Thema's

 • 388 - Stukken betreffende de dienstneming van Prof. Bokhorst bij de regeringsvoorlichtingsdienst te Londen, zijn radiotoespraken en terugkeer naar Zuid-Afrika, 1941-1946

  Thema's

 • 389 - Stukken betreffende de inval in en bezetting en bevrijding van Nederland, 1942-1947

  Thema's

 • 392 - Circulaire van het Bureau Naoorlogse vraagstukken van het departement, alsmede een brief van de gezant aan het bureau, 1943-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 394 - Stukken betreffende incidenten en oorlogvoering tussen Nederland en Japan in Nederlands-Indië, 1937-1945

  Thema's

 • 395 - Stukken betreffende het beleid van de Nederlandse regering inzake Nederlands-Indië, januari 1945-juli 1946

  Thema's

 • 410 - Stukken betreffende het verzoek van de Nederlandse regering aan generaal J.B.M. Hertzog om bij Hitler te interveniëren ter voorkoming van een Duitse inval in Nederland, 1939

  Thema's

 • 411 - Stukken betreffende de uitnodiging aan de gezant van de Jewish Freedom Club te Johannesburg om te spreken op een openbare bijeenkomst van de club, 1942

  Thema's

 • 412 - Stukken betreffende de niet-erkenning van het Franse Comité van Nationale bevrijding door de Nederlandse regering, 1943-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 415 - Stukken betreffende de terugkeer van in zuid Rhodesië geïnterneerde Duitsers naar Tanganyika, 1947

  Thema's

 • 418 - Stukken betreffende het verloop van de Tweede Wereldoorlog, 1942

  Thema's

 • 419 - Stukken betreffende bij Zuid-Afrika getorpedeerde geallieerde schepen, 1942-1944

  Thema's

 • 420 - Stukken betreffende het bezoek van m.s. "Colombia" en het m.s. "Willem van der Zaan" aan Zuid-Afrika, alsmede de deelname van de Nederlandse marine aan de Navy Day te Johannesburg en Pretoria, 1943-1945

  Thema's

 • 421 - Stukken betreffende de oprichting en de opheffing van, en instructies voor, de aan het gezantschap verbonden militaire missie, 1940-1949

  Thema's

 • 426 - Rapporten van de militaire missie over haar werkzaamheden in Zuid-Afrika, 1941-1946

  Thema's

 • 427-428 - Stukken betreffende recrutering en uitzending van dienstplichtigen: Instructies voor de gezant inzake de werving, oproeping, dienstneming en bezoldiging van, en de verstrekking van uitkeringen en leningen aan, militairen van de Nederlandse en Nederlands-Indische strijdkrachten,
  alsmede vragen van consuls,dienstplichtigen en vrijwilligers over deze aangelegenheden, 1930-1953

  Thema's

 • 429 - Stukken betreffende rekrutering en uitzending van dienstplichtigen: Instructies van het gezantschap voor de consulaten inzake de administratieve werkzaamheden in verband met het registreren en oproepen van, en het verstrekken van leningen aan, dienstplichtigen,
  1941-1946

  Thema's

 • 430 - Stukken betreffende rekrutering en uitzending van dienstplichtigen: Stukken betreffende de ondersteuning door de Zuid-Afrikaanse regering van maatregelen die de Nederlandse regering nodig acht bij het oproepen van dienstplichtigen, 1941

  Thema's

 • 431 - Stukken betreffende rekrutering en uitzending van dienstplichtigen: Stukken betreffende de vaststelling door de Nederlandse regering van het ambtsgebied van de gezant waarin oproeping van dienstplichtigen kan geschiede, 1941-1943

  Thema's

 • 432 - Stukken betreffende rekrutering en uitzending van dienstplichtigen: Stukken betreffende de door Nederlandse dienstplichtige immigranten georganiseerde vergadering te Johannesburg en Pretoria waarin zij hun bezwaren uitten tegen het oproepen van Nederlandse dienstplichtigen in
  Zuid-Afrika, 1941-1942

  Thema's

 • 433-472 - Stukken betreffende rekrutering en uitzending van dienstplichtigen: Persoonsdossiers van dienstplichtige Nederlanders, houdende stukken betreffende het oproepen, keuren, uitzenden en demobiliseren van dienstplichtigen; dienstweigeraars; het verstrekken van kostwinnersvergoeding, geneeskundige verzorging en bijstand aan hun echtgenotes/gezinnen en het verstrekken van leningen en pensioenen aan teruggekeerde dienstplichtigen en het afwikkelen van nalatenschappen van gesneuvelde dienstplichtigen, 1940-1954. Inventarisnummer 472 bevat een alfabetisch kaartsysteem met de namen van Nederlandse dienstplichtigen in Zuid-Afrika, ca. 1940-1945. Het kaartsysteem correspondeert met de inventarisnummers 433-471.

  Thema's

 • 473 - Stukken betreffende rekrutering en uitzending van dienstplichtigen: Stukken betreffende de beschikkingstelling door de Nederlandse regering van dienstplichtigen voor de strijdkrachten in het Verre Oosten, 1942-1945

  Thema's

 • 474 - Stukken betreffende de behandeling van krijgsgevangen in het Verre Oosten, 1943-1945

  Thema's

 • 475 - Instructies voor de gezant inzake de overkomst van gezinnen van Nederlandse dienstplichtigen naar Engeland, 1941-1944

  Thema's

 • 476 - Stukken betreffende de financiële gelijkstelling door de betrokken regeringen van Rhodesische en Zuid-Afrikaanse dienstplichtigen met Nederlandse dienstplichtigen, 1942-1944

  Thema's

 • 477 - Rekrutering en uitzending van vrijwilligers: Stukken betreffende de dienstneming van Zuid-Afrikaners bij de Nederlandse strijdmacht, 1939-1943

  Thema's

 • 478 - Rekrutering en uitzending van vrijwilligers: Instructie voor de gezant inzake de dienstneming van Nederlanders bij de Zuid-Afrikaanse strijdmacht, 1939-1945

  Thema's

 • 479-480 - Stukken betreffende verzoeken aan de koningin strekkende tot behoud van het Nederlanderschap door Nederlanders die na 9 mei 1940 zonder verlof in Zuid-Afrikaanse krijgsdienst zijn getreden, 1939-1945

  Thema's

 • 481 - Persoonsdossiers van vrijwilligers voor de landstrijdkrachten in Groot-Brittanië, houdende stukken betreffende de aanbieding van diensten door vrijwilligers en de (voorwaarden tot) uitzending van vrijwilligers, 1940-1944

  Thema's

 • 482-484 - Persoonsdossiers van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse vrijwilligers voor de Koninklijke Nederlandse marine in Engeland, 1940-1942

  Thema's

 • 485 - Stukken betreffende de geheime missie van de oud-secretaresse van het gezantschap Freule J.C.C. Röell naar Engeland, 1940

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 486 - Persoonsdossiers van vrouwen die zich als verpleegster aanmeldden voor het Vrijwillig Vrouwen Hulpcorps in Engeland, 1944-1945

  Thema's

 • 487 - Stukken betreffende de aanbieding van diensten door Nederlanders in Zuid- Afrika voor de wederopbouw van Nederland, 1943-1946

  Thema's

 • 488 - Stukken betreffende de voorwaarden tot deelneming aan in Australië en Ceylon te verrichten vrijwillige werkzaamheden voor de Nederlands-Indische regering in verband met de bevrijding en wederopbouw van Nederlands-Indië, 1943-1947

  Thema's

 • 489-490 - Persoonsdossiers van vrijwillig naar Australië en Ceylon uitgezonden chiffreuses voor de Koninklijke marine, 1944-1945

  Thema's

 • 491 - Persoonsdossiers van vrijwilligers voor het vrouwencorps van het K.N.I.L. in Australië, 1944-1948

  Thema's

 • 492 - Lijsten opgemaakt door de gezant van gedemobiliseerde reserve officieren en reserve- en dienstplichtige onderofficieren der Koninklijke landmacht, 1946-1948

  Thema's

 • 494 - Stukken betreffende de mogelijke evacuatie van Nederlanders in bezet gebied naar Zuid-Afrika, 1942-1943

  Thema's

 • 495-496 - Stukken met betrekking tot ondersteuning van (gewezen) militairen en hun (nagelaten) betrekkingen, waaronder instructies inzake de toekenning en uitkering van militair pensioen en onderstand aan Nederlandse militairen in Zuid-Afrika of hun nagelaten betrekkingen, 1941-1953 en stukken betreffende de verlening van uitkeringen door het Gouverneur Generaal Fonds aan gezinnen van Nederlandse dienstplichtigen, 1941-1949

  Thema's

 • 497-498 - Stukken betreffende gesneuvelde Nederlandse dienstplichtigen, 1942-1948 Waaronder omgekomen dienstplichtigen van het 7e contingent en hun nagelaten betrekkingen, 1943-1946

  Thema's

 • 506 - Stukken betreffende de geheime Nederlandse zwarte lijst van politiek onbetrouwbaren, dienstweigeraars en gedeserteerde zeelieden, 1940-1949

  Thema's

 • 507-512 - Persoonsdossiers van (in Zuid-Afrika geïnterneerde) Nederlandse politiek onbetrouwbaren, dienstweigeraars en gedeserteerde zeelieden, 1939-1951

  Thema's

 • 513 - Stukken betreffende gedeserteerde zeelieden, 1941-1954

  Thema's

 • 514-515 - Stukken betreffende de deportatie van dienstweigeraars naar Ceylon, Groot-Brittannië en Suriname, 1941-1947

  Thema's

 • 516 - Stukken betreffende de vluchtpoging naar Portugees Oost Afrika van de dienstweigeraars B.J. L. en J. van V., 1942

  Thema's

 • 517 - Stukken betreffende de activiteiten van de "War Resisters International" ter ondersteuning van principiële dienstweigeraars, 1943-1944

  Thema's

 • 518 - Lijsten van Nederlandse dienstweigeraars in de Verenigde Staten en Canada, 1943-1944

  Thema's

 • 520 - Stukken betreffende de verlening van steun (door tussenkomst van het Zuid-Afrikaanse departement van Volkswelzijn) aan gezinnen van gedeporteerde dienstweigeraars, 1942-1945

  Thema's

 • 521 - Correspondentie tussen de gezant en het departement van Volkswelzijn inzake de verrekening van de financiële steun aan gezinnen van gedeporteerde dienstweigeraars, 1942-1948

  Thema's

 • 523 - Stukken betreffende de aan het gezantschap verbonden hoofdambtenaar belast met de wervingen uitzending van Indisch gouvernementspersoneel J.W. Klei, 1941-1943

  Thema's

 • 524-526 - Persoonsdossiers van vrijwilligers voor de landstrijdkrachten in Nederlands-Indië, houdende stukken betreffende het werven, keuren, uitzenden, repatriëren van, en het verstrekken van voorschotten, leningen en
  rehabilitatie-uitkeringen aan vrijwilligers, 1940-1950 (1954)

  Thema's

 • 527-529 - Stukken betreffende de aanstelling, salariëring en overplaatsing van handelsbeschermingsofficieren te Durban en Kaapstad 1941-1946 en rapporten van de handelsbeschermingsofficieren inzake hun verrichtingen in Kaapstad en Durban 1941-1945

  Thema's

 • 530 - Stukken betreffende de aan de consulaten te Durban en Kaapstad toegevoegde Defence Equipment Merchant Shipping officieren, 1942-1944

  Thema's

 • 531-532 - Instructies inzake het vaarplichtbesluit 1942, 1942-1946 en stukken betreffende de bezitsvordering van Nederlandse schepen door de Nederlandse regering krachtens het zeeschepenbesluit 1942, 1941-1944

  Thema's

 • 533-534 - Stukken betreffende de bewapening van Koopvaardijschepen, 1940-1943 en stukken betreffende de discipline aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen in oorlogstijd, 1941-1943

  Thema's

 • 535 - Stukken betreffende het verbod voor Nederlandse schepen om Madagaskar aan te doen, 1940

  Thema's

 • 536 - Stukken betreffende de oprichting, de werkzaamheden en de opheffing van de scheepvaartinspectie te Durban, 1942-1945

  Thema's

 • 537 - Instructies inzake het opstellen van scheepsverklaringen, 1941-1945

  Thema's

 • 538-540 - Stukken betreffende het in 1942 naar Simonstown geëvacueerde marine-etablissement Soerabaja, 1942-1948

  Thema's

 • 541 - Stukken betreffende de rapporten van de directeur van het marine-etablissement Soerabaja C.W. Heringa inzake de coördinatie van scheepsreparaties en de industriële economie in oorlogstijd, 1942

  Thema's

 • 542 - Stukken betreffende de opdrachten van de Nederlands-Indische Commissie aan het marine-etablissement Soerabaja en de Hollandse Aannemings Mij in verband met reconstructiewerkzaamheden in en voor Nederlands-Indië, 1943-1945

  Thema's

 • 563 - Correspondentie inzake de waarneming van Duitse belangen door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in Zuid-(West) en overname van deze belangenbehartiging door de Spaanse regering, 1939-1944

  Thema's

 • 564 - Instructies inzake het uitoefenen van consulaire en comptabele werkzaamheden met betrekking tot de waarneming van de Duitse belangen, 1939-1941

  Thema's

 • 565 - Stukken betreffende de diplomatieke immuniteit van de Duitser H.W. Goerbert, verbonden aan het gezantschap om te assisteren bij de waarneming van de Duitse belangen, 1939

  Thema's

 • 566 - Stukken betreffende het vertrek van de Duitse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers uit Zuid-Afrika, 1939