Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken en taakvoorgangers, 1917-1959

Omschrijving

De zorg voor het overheidspersoneel werd pas in 1933 een taak voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, kort nadat de rechtspositie van de ambtenaren een wettelijke basis had gekregen in de Ambtenarenwet van 1929 en het Algemeen Rijksambtenarenreglement van 1931.

Het geheel op onderwerp geordende archief bevat dossiers over de rechtspositie van ambtenaren, waaronder het rangenstelsel, salariëring, vakbekwaaheid en opleiding, het georganiseerd overleg, alsmede, in de jaren na 1945, stukken over zuivering en rechtsherstel van ambtelijk personeel.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • -

 • 144 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het opstellen van richtlijnen met betrekking tot de bescherming van Rijksgebouwen tegen luchtaanvallen

  Thema's

 • 145 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de ministers van Binnenlandse Zaken, van Staat en van Sociale Zaken omtrent het opstellen en bekendmaken van instructies voor burgerlijk overheidspersoneel met betrekking tot hun taak en verplichtingen in tijden van oorlog en oorlogsgevaar

  Thema's

 • 362 - Stukken betreffende de uitvoering van de vierde verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende bijzondere maatregelen op administratief-rechterlijk gebied ten aanzien van Joods overheidspersoneel

  Thema's

 • 363 - Stukken betreffende de totstandkoming van diverse circulaires aan bestuurders inzake behandeling van aangelegenheden met betrekking tot ontheffing van Joden uit de overheidsdienst

  Thema's

 • 364 - Stukken betreffende het behandelen van verzoeken van overheidsinstellingen inzake het aanstellen van statenloze burgers in overheidsdienst

  Thema's

 • 371-377 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van de circulaires van de secretaris-generaal betreffende de tewerkstelling van gemeentepersoneel in Duitsland alsmede de uitvoering van deze circulaires

  Thema's

 • 379 - Stukken betreffende het bij voorrang plaatsen van gedemobiliseerden in overheidsdienst

  Thema's

 • 380 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van de beschikking van de secretarissen-generaal van de departementen van Algemeen Bestuur van 27 april 1942 (Stcrt. van 29 april 1942, nr. 82) betreffende tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren en overig personeel in openbare dienst bij inrichtingen van algemeen nut alsmede de tewerkstelling van vaklieden en tweede reservisten
  -

  Thema's

 • 390 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de beëdiging van ambtenaren en arbeidscontractanten in het algemeen en de totstandkoming van het ontwerp van wet betreffende 'Eden en beloften', afgelegd tijdens de bezetting, in het bijzonder

  Thema's

 • 394-401 - Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 en het Eerste Uitvoeringsbesluit van deze wet

  Thema's

 • 402 - Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van circulaires met betrekking tot de herplaatsing van ontslagen ambtenaren ingevolge het Zuiveringsbesluit en de opname in de burgerlijke overheidsdienst van
  politieke delinquenten aan wie het recht om ambten te bekleden is ontzegd

  Thema's

 • 403 - Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de Commissie van advies inzake de herplaatsing van gezuiverde ambtenaren (Commissie van Kinschot)

  Thema's

 • 404 - Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake het standpunt van de regering ten aanzien van de rehabilitatie van in 1940/1941 en 1945 oneervol ontslagen ambtenaren van het Nederlands Indisch Gouvernement

  Thema's

 • 405-408 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen over de door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied ontslagen overheidspersoneel

  Thema's

 • 405-408 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen over de door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied ontslagen overheidspersoneel

  Thema's

 • 409 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied met verlof gestuurde ambtenaren wegens verboden handelingen tegen het Duitse Rijk

  Thema's

 • 434 - Stukken betreffende de voorbereiding van de totstandkoming van de circulaire inzake de uitbreiding van werkgelegenheid voor jonge mannen

  Thema's

 • 784 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de kostwinnersvergoeding voor de verwanten van het gemobiliseerd overheidspersoneel

  Thema's

 • 786 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het uitbetalen van salarissen aan dienstplichtige Rijksduitsers werkzaam bij de Nederlandse overheid

  Thema's

 • 787-788 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het behoud van loon in buitengewone omstandigheden

  Thema's

 • 789 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een regeling om met behoud van loon een opleiding te volgen bij de Vrijwillige Hulppolitie

  Thema's

 • 790 - Stukken betreffende de uitvoering van de circulaire van de secretarisgeneraal van het Departement van Binnenlandse Zaken van 24 februari 1943 naar aanleiding van de beschikking van de commissaris-generaal van Bestuur en Justitie van 16 februari 1943 betreffende het stopzetten van bezoldiging bij verzuim zonder opgaaf van redenen

  Thema's

 • 791 - Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 3 december 1946 aan de ministers betreffende de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep met betrekking tot de uitbetaling van salaris aan arbeidscontractanten die gedurende de oorlog waren ondergedoken

  Thema's

 • 807 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot schadeloosstelling van door de oorlog benadeelde ambtenaren

  Thema's

 • 843 - Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen met betrekking tot het verhalen van de pensioenpremie en de inkoop van diensttijd voor pensioen over de tijd van verplichte tewerkstelling in Duitsland door
  overheidspersoneel

  Thema's

 • 867 - Stukken betreffende de bijbetaling op militaire premiecertificaten in het kader van de Invaliditeitswet overeenkomstig het besluit van de waarnemend secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken van 3 november 1941 voor rijksambtenaren die gedurende de mobilisatie en de oorlogsdagen dienstplichtig waren

 • 1011 - Stukken betreffende de totstandkoming van de nota aan de minister 'Enkele oorzaken van de schaarste op de arbeidsmarkt en maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden in verband met de tewerkstelling bij de overheid'

  Thema's