Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, (1870) 1879-1950 (1957)

Omschrijving

De afdeling Binnenlands Bestuur was belast met het toezicht op de bestuurlijke en financiële organisatie van de provincies, gemeenten en waterschappen. Onder Binnenlands Bestuur viel ook de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Na de opheffing van de afdeling Armwezen in 1875 kreeg de afdeling ook het toezicht op de armenzorg (waaronder ook de zorg voor krankzinnigen) en na de opheffing van de afdeling Medische Politie in 1901 ook het toezicht op de volksgezondheid. Beide beleidsterreinen gingen echter in 1910 over naar de nieuw opgerichte afdeling Armwezen en Volksgezondheid. Het archief bevat stukken over onder meer de volgende onderwerpen: archieven van gemeenten en provincies; armenzorg c.q. maatschappelijke zorg (alleen 1879-1909); benoeming en ontslag van burgemeesters; bescherming bevolking tegen rampen (inclusief de brandweer); bevolkingsboekhouding; burgerwachten en weerbaarheidsverenigingen (vanaf 1911); Centraal Bureau voor de Statistiek (1899-1932); Drankwet; eretekenen en onderscheidingen; filmvertoningen (vanaf 1926); gemeenteraden (samenstelling); gemeentelijke belastingen, eigendommen en financiën; gemeentelijke openbare werken (onteigening); grenzen van gemeenten (inclusief opheffing en annexatie van gemeenten), van de provincies en van het Rijk; grondwetsherziening; uitvoering Kieswet (waaronder petities voor algemeen kiesrecht; krankzinnigenzorg (1879-1909); militie (dienstplicht) en landweer (1911-1922); openbare orde; overheidspersoneel; politie-organisatie en politie-personeel; provinciale eigendommen en financiën; toezicht op verzekeringsmaatschappijen; volksgezondheid (1901-1910); volkshuisvesting.

Hoofdstuk 1 bevat toegangen op het archief: agenda's, klappers en indices van ingekomen en uitgegane stukken met betrekking tot de oorlogsperiode

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers