Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Haagsch Crisis Comité (HCC)

Omschrijving

In 1931 waren de gevolgen van de economische crisis doorgedrongen tot brede lagen van de bevolking. In reactie hierop nam H.K.H. Prinses Juliana het initiatief tot de oprichting van een Nationaal Crisis Comité dat tot doel had de nood onder slachtoffers van de crisis te helpen lenigen. In verschillende gemeenten werd vervolgens overgegaan tot de oprichting van plaatselijke crisis comité's, die uitvoering gaven aan de regelingen van het NCC, en die tevens zelfstandig actie ondernamen ten bate van personen die door de crisis waren getroffen. In Den Haag werd op 27 november 1931 het Haagsch Crisis Comité (HCC) opgericht. Het HCC verleende de zogenaamde A- en B-steun. Het subcomité A had tot taak steun te verlenen aan personen die door de economische tijdsomstandigheden in moeilijkheden waren geraakt en die niet in aanmerking kwamen voor de bestaande steunregeling voor werklozen. Tot deze groep behoorden bijvoorbeeld arbeiders en kleine zelfstandigen van wie de inkomsten zodanig verminderd waren dat zij niet meer in hun levensonderhoud konden voorzien en werklozen die geen ondersteuning genoten omdat hun gezinsleden inkomsten hadden. Deze zogenaamde A- steun werd gegeven in de vorm van geld en/of natura zoals kleding, dekens, schoeisel en andere gebruiksartikelen. Het subcomité B verleende aanvullende steun aan werklozen die een uitkering ontvingen in het kader van de Rijkssteunregeling voor werklozen. Deze zogenaamde B-steun werd uitsluitend gegeven in de vorm van kleding, dekking en schoeisel. Om te voorkomen dat de taken en gelden door de Nederlandsche Volksdienst overgenomen zouden worden ging het HCC per 1 november 1942 in liquidatie. Behalve de kredietverlening, die werd overgenomen door de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank, werd het werk voortgezet door een aantal subcomité's die werden omgevormd tot gemeentelijke instellingen. De naam Haagsch Crisis Comité was echter zo ingeburgerd dat deze naast de nieuwe benamingen in gebruik bleef. Het subcomité B, per 1 januari 1943 het Gemeentelijk B-steun Comité, nam tot 1945 naast de uitvoering van de B-steun ook de uitvoering van de A-steun voor zijn rekening.

De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers