Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Gezantschap, later Ambassade, in de Verenigde Staten van Amerika te Washington DC, (1912) 1940-1954

Omschrijving

Het archief van het Gezantschap (later Ambassade) te Washington bevat voor de periode 1940-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Tevens zijn er stukken over het diplomatieke corps en de diplomatieke dienst in het algemeen. Veel van de stukken hebben betrekking op het verloop van de Tweede Wereldoorlog in allerlei hoedanigheden: de politieke betrouwbaarheid van Nederlanders (inclusief het ambassadepersoneel); de verhouding met de Nederlandse regering te Londen; politieke rapportages over o.m. Japan, Duitsland, Groot-Brittannië en de Sovjet Unie; bezoeken van leden van de Koninklijke familie en Nederlandse ministers aan de VS; Netherlands Shipping and Trading Comittee; Netherlands Purchasing Commission; Netherlands Food Purchasing Commission; aankoop oorlogsmaterieel; Lend Lease Act; Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd (A6); m.b.t. diverse bedrijven (Philips, Fokker, AKU); activiteiten Amerikaanse, Nederlandse en Internationale Rode Kruis; Queen Wilhelmina Fund (later American Relief for Holland); Atlantic Charter; conferenties te Casablanca, Cairo, Moskou, Teheran, Yalta, Potsdam en Moskou; UNRRA; Bretton Woods Verenigde Naties (VN) (Dumbarton Oaks, San Francisco), en Amerikaanse oorlogsgraven in Nederland. Ook zijn er stukken over militaire aangelegenheden, waaronder de luchtvaart en koopvaardij. Een deel van het materiaal heeft betrekking op de bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië en de naoorlogse reconstructie in het kader van de Marshallhulp. Tevens zijn er stukken over geïnterneerden, Accountantsdienst Nederlands-Indië, repatriëring Japanse krijgsgevangenen, restitutie van goederen en het conflict met de Republiek Indonesia. T.a.v. Suriname en de Nederlandse Antillen zijn er stukken over de verdediging, internering en de staatkundige verhoudingen na de oorlog. Ook zijn er stukken over deelname van Nederland aan de oprichting van internationale organisaties als de Wereldbank en de GATT. Het archief bevat tevens gedeponeerd archief van de Salaris-Inpassingscommissie (1944-1950); Curaçaose Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (1940-1948); de Economic, Financial and Shipping Mission te Washington (1943-1947); en de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Far Eastern Commission (1945-1952), een in Washington gestationeerde adviescommissie van 11 geallieerde landen voor de Amerikaanse bezettingsmacht in Japan, met o.m. rapporten van de Nederlandse Militaire Missie (NMM).

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 2563 - Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse en Duitse consulaire ambtenaren, 1940-1944.

  Thema's

 • 2564 - Verslagen over de werkzaamheden van het ministerie van Koloniën te Londen, met bijlagen, 1940-1942.

  Thema's

 • 2565 - Stukken betreffende de Nederlandse regering te Londen, 1940-1945.

  Thema's

 • 2572 - Stukken betreffende de advisering over de benoeming van leden van de Raad van Advies tot bijstand van de regering in Londen, 1942,

  Thema's

 • 2574 - Stukken betreffende de terugkeer van de Nederlandse regering naar Nederland en de ontvangen informatie over de val van het kabinet, 1945-1950.

  Thema's

 • 2606 - Ingekomen brieven van L.P. Schols, kanselier aan het gezantschap te Lissabon, met klachten over de pro-Duitse houding bij het gezantschap, 1941-1946.

  Thema's

 • 2608 - Stukken betreffende de bescherming van de Nederlandse belangen in het Verre Oosten in verband met de oorlog met Japan, 1942.

  Thema's

 • 2686 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de betrouwbaarheid van de consulaire ambtenaren met betrekking tot hun Duitse sympathieën, 1941.

  Thema's

 • 2690 - Stukken betreffende de te volgen gedragslijn bij het verlenen van steun door diplomatieke en consulaire ambtenaren aan familieleden van dienstweigeraars, 1943.

  Thema's

 • 2692 - Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de Nederlandse belangen na de bevrijding van Shanghai, China, 1945.

  Thema's

 • 2699 - Stukken betreffende de commissieloonregeling voor honoraire consuls voor werkzaamheden ten behoeve van Nederlandse oorlog- en koopvaardijschepen, 1942-1945.

  Thema's

 • 2727 - Stukken betreffende de belangenbehartiging van de Philips Maatschappij in verband met de Tweede Wereldoorlog, 1940-1943.

  Thema's

 • 2729-2730 - Stukken betreffende de berichtgeving omtrent de politieke betrouwbaarheid van diverse personen, 1937-1949.

 • 2733 - Stukken betreffende de berichtgeving over verdachte personen die niet op de zwarte lijst voorkomen, 1940-1947.

 • 2738 - Stukken betreffende de samenstelling van de zwarte lijst 'B' en 'C', met Nederlandse dienstweigeraars en weigeraars van betaling van inkomstenbelasting, 1941-1943.

  Thema's

 • 2739 - Stukken betreffende de instructies over de te volgen gedragslijn voor onbetrouwbare Nederlanders die buiten de Verenigde Staten verblijven, 1941-1944.

 • 2742 - Stukken betreffende de samenstelling van de zwarte lijst 'A' van politiek onbetrouwbare Nederlanders, Nederlandse onderdanen en ondernemingen, 1944.

 • 2743 - Stukken betreffende de regeling van repatriëring van in de Verenigde Staten verblijvende Nederlanders naar Nederland, 1944-1945.

 • 2750 - Stukken betreffende de voorbereiding, regeling en berichtgeving over de opsporing, uitlevering en berechting van Europese oorlogsmisdadigers, 1942-1951.

  Thema's

 • 2751 - Stukken betreffende de berichtgeving omtrent de militaire rechtspraak van buitenlandse militairen in de Verenigde Staten, 1943-1949.

  Thema's

 • 2752 - Stukken betreffende de advisering en berichtgeving over de Nederlandse deelname aan de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers, 1943-1950.

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 2753 - Stukken betreffende de berichtgeving over het Internationale Gerechtshof, 1944-1951.

  Thema's

 • 2754 - Stukken betreffende de opsporing en het proces-verbaal van mr. P. Hertz naar aanleiding van zijn uitspraken over de Duitse ex-kroonprins die een verzoek om ontvijanding heeft ingediend, 1948.

  Thema's

 • 2756 - Stukken betreffende de economische onderhandelingen met Japan, vooral met betrekking tot de Indische olieleveranties en de bemiddeling bij het verkrijgen van steun van de Verenigde Staten en Engeland bij een
  eventuele aanval van Japan, 1940-1941.

  Thema's

 • 2757 - Stukken betreffende het verzoek om en het verstrekken van inlichtingen over de activiteiten van de Duitse Vijfde Colonneorganisatie in Nederlands-Indië, 1940-1941.

 • 2758 - Stukken betreffende de internering van Nederlanders in Duitsland als wraakactie op de internering van Duitsers in Nederlands-Indië, 1940-1945.

  Thema's

 • 2761 - Stukken betreffende het ontvangen van instructies over de overdracht van het Nederlands-Indische gezag als gevolg van de Japanse bezetting en het verkrijgen van een overzicht van het aantal Indische
  landsdienaren in Verenigde Staten, 1942.

  Thema's

 • 2762 - Stukken betreffende de gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh en zijn familie tijdens en na de Japanse bezetting, 1943-1945.

  Thema's

 • 2764 - Stukken betreffende het verlenen van bemiddeling bij het bevorderen van de repatriëring en tewerkstelling van Japanse krijgsgevangenen, 1945-1946.

  Thema's

 • 2793 - Stukken betreffende de verdediging van West-Indië tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1939-1951.

 • 2794 - Stukken betreffende de geïnterneerde vluchtelingen, NSB'ers en nazi's in West-Indië, 1940-1946.

 • 2796 - Stukken betreffende de verstrekking van sigaretten aan de Nederlandse weermacht in West-Indië als blijk van waardering, 1942.

 • 2801 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de overbrenging van op Curaçao gesneuvelde Amerikaanse soldaten naar de Verenigde Staten, 1944.

  Thema's

 • 2802 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de bouw en overdracht van 'The President Franklin Delano Roosevelt House' aan Amerika vanwege hun steun tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1945-1950.

 • 2813 - Stukken betreffende de berichtgeving en advisering omtrent de politieke (on)betrouwbaarheid van (voormalig) KLM-personeel, 1940-1944.

 • 2814 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van het 'Dutch Eagle Squadron', 1941-1942.

  Thema's

 • 2816 - Stukken betreffende de vestiging van de 'Royal Netherlands Military Flying-School' te Jackson, Mississippi, 1942-1944.

  Thema's

 • 2826 - Stukken betreffende het overleg met Japan over de immuniteit van hospitaalschepen, 1942-1946.

  Thema's

 • 2829 - Stukken betreffende de berichtgeving over de schending van het verdrag inzake krijgsgevangenen door de bemanning van een Japanse onderzeeër na het torpederen van het Nederlandse motorschip 'Tjisalak', 1944.

  Thema's

 • 2838 - Verslagen van de pers in de Verenigde Staten over Nederland ten opzichte van de oorlogsontwikkelingen in Europa, 1939-1940.

  Thema's

 • 2840 - Stukken betreffende de berichtgeving aan de minister van Buitenlandse Zaken over de reactie van de Verenigde Staten op de oorlog in Europa, 1939-1940.

  Thema's

 • 2841 - Stukken betreffende de berichtgeving over de reacties in de Verenigde Staten op de houding van Nederland ten aanzien van de oorlog in Europa,1939-1940.

  Thema's

 • 2842 - Stukken betreffende de berichtgeving over de Japanse en Duitse plannen ten aanzien van Nederlands-Indië en Europa, 1939-1940.

  Thema's

 • 2844 - Stukken betreffende de reacties van de pers en officiële instanties in de Verenigde Staten op de vredesbemiddelingspogingen van koningin Wilhelmina en koning Leopold, 1939-1940.

  Thema's

 • 2846 - Stukken betreffende de advisering over het onderzoek naar de schietpartij bij Venlo in 1939 waarbij Duitsers, Nederlanders en Britten betrokken waren,1939-1948.

  Thema's

 • 2848 - Berichtgeving aan de minister van Buitenlandse Zaken over de houding van de Democraten en Republikeinen ten ten aanzien van de betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog, 1940.

  Thema's

 • 2849 - Stukken betreffende de berichtgeving over de reis van de Amerikaanse onderstaatssecretaris Sumner Welles naar Europa in verband met de oorlog in Europa, 1940.

  Thema's

 • 2850 - Verstrekken van inlichtingen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de besprekingen van de Duitser dr. G. Westrick met Amerikaanse vooraanstaande bankiers over de economische betrekkingen tussen de
  Verenigde Staten en Duitsland na de oorlog, 1940.

  Thema's

 • 2851 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de circulaire van de Britse ambassadeur over het verzamelen van belangrijke oorlogsinformatie, 1940.

  Thema's

 • 2852 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de houding van de Verenigde Staten ten aanzien van de noodzaak van samenwerking met andere landen na de
  oorlog, 1940-1941.

  Thema's

 • 2853 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de oproep tot dienstneming in het Nederlandse leger en het Nederlandse Legioen in Canada, 1940-1942.

  Thema's

 • 2855-2857 - Stukken betreffende de Lend Lease met betrekking tot het leveren van goederen en diensten door de Verenigde Staten aan de geallieerde landen, 1940-1946. Met foto's.

  Thema's

 • 2858 - Stukken betreffende de berichtgeving over de politieke verhoudingen in de Pacific in verband met de bezetting van Indo-China door Japan, 1941.

  Thema's

 • 2859 - Stukken betreffende de berichtgeving over de oorlog in Nederlands-Indië en over de voorbereidingen over de politieke en economische doelstellingen na de oorlog, 1941-1946.

  Thema's

 • 2860 - Stukken betreffende de deelname aan en vergaderstukken van de Pacific War Council te Washington, 1942-1946.

 • 2864 - Stukken betreffende de rekrutering van Nederlandse vrijwilligers en dienstplichtigen, 1939-1940.

  Thema's

 • 2908 - Stukken betreffende de berichtgeving over de geruchten van mogelijke vredesonderhandelingen van As-mogendheden met Duitsland, 1941-1943.

  Thema's

 • 2909 - Stukken betreffende de berichtgeving over de nazipropaganda in de Verenigde Staten, 1941-1945.

  Thema's

 • 2910 - Stukken betreffende de berichtgeving over Duitse activiteiten in de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1941-1946.

  Thema's

 • 2935 - Stukken betreffende de berichtgeving over de opleiding in de Verenigde Staten voor een militair bestuur in de bezette gebieden na de capitulatie van Duitsland, 1942-1944.

  Thema's

 • 2936 - Stukken betreffende de berichtgeving over de publieke opinie in de Verenigde Staten over het zien van de werkelijke vijand in de Duitse regering en leiders van de Nazi-partij en het Duitse volk als slachtoffer
  te beschouwen (zogenaamde 'Poor Darlings), 1942-1944.

 • 2939 - Stukken betreffende de berichtgeving over de Joodse bewegingen in de Verenigde Staten en de uitreiking van het Verzetskruis aan de onbekende Joodse soldaat uit het Ghetto te Warschau, 1942-1948.

  Thema's

 • 2941 - Stukken betreffende de berichtgeving over het geven van voedsel- en kledinghulp door de Verenigde Staten aan de bevolking van bezette en reeds bevrijde gebieden, 1942-1949.

  Thema's

 • 2944 - Stukken betreffende de berichtgeving over de bestuurlijke organisatie van gebieden die bevrijd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1943.

  Thema's

 • 2945 - Stukken betreffende de berichtgeving over de wederopvoeding van het Duitse volk, 1943.

  Thema's

 • 2947 - Stukken betreffende de berichtgeving over de eis van onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en Japan besproken door Churchill en Roosevelt op de conferentie te Casablanca ,1943-1944.

  Thema's

 • 2972-2979 - Stukken betreffende de berichtgeving over de onderhandelingen tussen de Grote Mogendheden in verband met de Tweede Wereldoorlog, 1943-1951.

  Thema's

 • 3012 - Stukken betreffende de Nederlandse verenigingen in de Verenigde Staten voor het geven van hulp aan Nederland, 1940-1944.

  Thema's

 • 3013-3016 - Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 'Koningin Wilhelmina Fonds', 1940-1950. Vanaf 22 maart 1945 genoemd: 'American Relief for Holland'.

  Thema's

 • 3024 - Stukken betreffende de advisering over de verkoop van de poppenuitzet van koningin Wilhelmina in de Verenigde Staten ten behoeve van een Nederlands oorlogsfonds, 1942.

  Thema's

 • 3027 - Stukken betreffende de afwijzing door E. von Saher, 'Consultant for Netherlands Law', van het 'Herbert Hoover Plan' om de bezette Nederlandse burgerbevolking steun te verlenen, 1940-1941.

  Thema's

 • 3028 - Stukken betreffende de behandeling van de voorstellen om professoren uit bezet Nederland naar de Verenigde Staten te halen, 1940-1941.

  Thema's

 • 3029 - Stukken betreffende de berichtgeving over het 'Herbert Hoover Plan' om de door Duitsland bezette gebieden hulp te verlenen, 1940-1942.

  Thema's

 • 3032 - Stukken betreffende de Nederlands-Indische stichting 'Voedsel voor het Vrije Nederland' met de doelstelling om na de bevrijding voedselpakketten te verzenden naar Nederland, 1941-1942.

 • 3033 - Stukken betreffende de verzending van levensmiddelen naar geïnterneerden in Buchenwald en Haaren en aan andere Nederlandse geïnterneerden in Duitsland, 1941-1943.

  Thema's

 • 3034 - Stukken betreffende de bemiddeling bij de totstandkoming en uitvoering van de regeling met betrekking tot het zenden van voedselpakketten naar bezet Nederland vanuit Lissabon, 1941-1944.

  Thema's

 • 3036 - Stukken betreffende het bevorderen van de hulpverlening aan bezet Europa en de berichtgeving over de voedselsituatie in Nederland, 1941-1945.

  Thema's

 • 3037-3040 - Stukken betreffende de geïnterneerden in het Verre Oosten, 1941-1947.

  Thema's

 • 3041 - Stukken betreffende de berichtgeving over de evacuatie van Joden uit Nederland door het verschaffen van deviezen aan Duitsland, 1942-1943.

  Thema's

 • 3042 - Stukken betreffende het bevorderen van de evacuatie van gevluchte Nederlandse Joden in onbezet Frankrijk, 1942-1943.

  Thema's

 • 3043 - Stukken betreffende de behartiging van de belangen van de Nederlandse vluchtelingen in Jamaica en Curaçao, 1942-1944.

 • 3044 - Stukken betreffende het verzenden van levensmiddelen, kleding en medicijnen aan de Nederlandse geïnterneerden in Europa, 1942-1947.

  Thema's

 • 3045 - Stukken betreffende het voorzien van Nederland van levensmiddelen en voorraden tijdens en na de oorlog, 1942-1947.

  Thema's

 • 3046 - Stukken betreffende de behandeling van het plan van Leon Couzijn om zijn diamantslijperij van New York naar Curaçao over te brengen en aldaar de in Jamaica verblijvende Nederlandse diamantbewerkers in dienst te nemen, 1943.

 • 3047 - Stukken betreffende het bevorderen van de overbrenging van gevluchte Nederlanders van Spanje naar Casablanca, Marokko, 1943.

  Thema's

 • 3048 - Stukken betreffende het verkrijgen van informatie van het 'Office for Emergency Management' over de uitwisseling van krijgsgevangenen in Europa, 1943.

  Thema's

 • 3049 - Stukken betreffende de Japanse radio-uitzendingen over de Nederlands- Indische krijgsgevangenen in het Verre Oosten en de berichtgeving over het verzenden van radioberichten naar Japan vanuit de Verenigde Staten, 1943-1944.

 • 3050 - Stukken betreffende de informatie over de plaats, het aantal en de toestand van de Nederlandse geïnterneerden in Europa en het Verre Oosten, 1943-1944. Met foto's.

  Thema's

 • 3051 - Stukken betreffende het verkrijgen van financiële steun van de Lend-Lease Administratie voor voedselpakketten voor Nederlandse krijgsgevangenen, 1943-1944.

  Thema's

 • 3052 - Stukken betreffende het verzoek aan Cuba om erkenning van onrechtmatig uitgegeven Cubaanse paspoorten aan Nederlandse Joden ter voorkoming van deportatie, 1943-1944.

  Thema's

 • 3053 - Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse Joden tegen Duitse geïnterneerden, 1943-1945.

  Thema's

 • 3054 - Stukken betreffende de berichtgeving over de 'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)', 1943-1946.

  Thema's

 • 3055 - Stukken betreffende de berichtgeving over de repatriëring van krijgsgevangenen om gezondheidsredenen, 1944.

  Thema's

 • 3056 - Stukken betreffende het rapport van dr. S.Z. Kantor over de rechtpositie van geïnterneerden, gedeporteerden en gegijzelden, 1944.

  Thema's

 • 3057 - Stukken betreffende de berichtgeving over de oprichting en het functioneren van de 'War Refugee Board', 1944-1945.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 3058 - Stukken betreffende de berichtgeving over het Vrouwenkorps van het Nederlands-Indische leger, 1944-1945.

  Thema's

 • 3060 - Stukken betreffende de hulpverlening aan in Amerikaanse krijgsgevangenenkampen opgesloten Nederlanders, 1944-1955.

  Thema's

 • 3061 - Stukken betreffende de hulpverlening aan de evacuatie van Nederlanders uit het Verre Oosten, 1945-1946.

 • 3062 - Stukken betreffende de behandeling van de verzoeken om inlichtingen van diverse personen over hun Joodse familieleden in Europa, 1945-1948.

  Thema's

 • 3067 - Stukken betreffende de leveranties van oorlogsmateriaal, 1940-1941.

  Thema's

 • 3068 - Stukken betreffende de berichtgeving over het 'Netherlands Shipping and Trading Committee', 1940-1943.

  Thema's

 • 3069-3074 - Stukken betreffende de berichtgeving over de 'Netherlands Purchasing Commission' en de voorlopers hiervan, 1940-1958.

  Thema's

 • 3077 - Stukken betreffende de berichtgeving over de detachering van kolonel J.A. Verkuyl als verbindingsofficier bij het War Department, 1942-1944.

  Thema's

 • 3080 - Stukken betreffende de berichtgeving over de 'Netherlands Military Commission' te Washington, waarvan de hoofden tevens Netherlands Representative to the 'Combined Chiefs of Staff' (CCS) zijn (vanaf 1949
  'Netherlands Joint Staff Mission'), 1942-1952.

  Thema's

 • 3083 - Stukken betreffende de berichtgeving over de Duitse invasie in Nederland en de informatie over het opsporen van de betreffende Duitse documenten na de oorlog, 1939-1950.

  Thema's

 • 3084 - Stukken betreffende de berichtgeving over gevangen genomen Nederlanders, 1940-1941.

  Thema's

 • 3085 - Stukken betreffende de berichtgeving over en uit bezet Nederland, 1940-1945.

  Thema's

 • 3086 - Stukken betreffende de verhoudingen tussen diverse landen in verband met oorlogsverklaringen, 1940-1948.

  Thema's

 • 3087 - Stukken betreffende de berichtgeving over de voorziening van materiaal voor de oorlogsvoering in Nederlands-Indië, 1941-1942.

  Thema's

 • 3088 - Stukken betreffende de oorlogsverklaringen van de Verenigde Staten met Japan en van de Nederlandse regering met Japan, 1941-1942.

  Thema's

 • 3089 - Stukken betreffende de berichtgeving over de vernietiging van olievelden in Nederlands-Indië om deze onbruikbaar te maken voor Japan, 1941-1943.

 • 3090 - Stukken betreffende de berichtgeving over geroofde Nederlandse kunstschatten tijdens de Duitse bezetting, 1941-1946.

 • 3091 - Stukken betreffende berichtgeving over de oorlogsvoering in de Stille Oceaan, 1941-1949.

  Thema's

 • 3092 - Stukken betreffende de berichtgeving over het bombarderen van de Philips fabrieken in Eindhoven door de geallieerden, 1942-1943.

  Thema's

 • 3093 - Stukken betreffende de berichtgeving over het lot van Nazislachtoffers, 1942-1944.

  Thema's

 • 3094 - Stukken betreffende de berichtgeving over de situatie in bezet Nederlands-Indië, 1942-1945.

  Thema's

 • 3095 - Stukken betreffende de berichtgeving over de waarschuwing aan de As-mogendheden ter voorkoming van wandaden tijdens de terugtrekking van de As-legers uit bezette gebieden, 1943.

  Thema's

 • 3096 - Stukken betreffende de berichtgeving over de samenwerking tussen de Nederlandse en Amerikaanse Inlichtingendiensten, 1943-1944.

  Thema's

 • 3097 - Berichtgeving over de organisatie van Handelsbescherming van Officieren in de Verenigde Staten en Canada, 1943-1945.

  Thema's

 • 3098 - Stukken betreffende de berichtgeving over de uitwisseling van Nederlandse en Duitse veroordeelden, 1943-1945.

  Thema's

 • 3099 - Stukken betreffende de berichtgeving over de toelating van Nederlandse delegaties in bevrijde gebieden voor de behartiging van Nederlandse belangen, 1944-1945.

  Thema's

 • 3102 - Stukken betreffende de informatie over de rekrutering in Canada en de Verenigde Staten van dienstplichtigen en vrijwilligers voor de Nederlandse strijdmachten, 1939-1946.

  Thema's

 • 3103 - Stukken betreffende de advisering over de handelswijze ten opzichte van 'Holland House Taverne' in verband met de daar werkzame dienstweigeraars, 1941-1942.

  Thema's

 • 3104 - Stukken betreffende de berichtgeving over de rekrutering van Nederlanders in Cuba, Haïti, Dominicaanse Republiek en Panama, 1941-1944.

  Thema's

 • 3105 - Stukken betreffende de berichtgeving over de rekrutering in Mexico en Guatemala van Nederlandse dienstplichtigen, 1941-1946.

  Thema's

 • 3106 - Stukken betreffende de berichtgeving over de organisatie, personeelsbezetting en taakuitvoering van het Nederlands Militair Registratiebureau te New York, vanaf 1943 Militair Bureau van de consul-generaal),
  1941-1947.

 • 3107 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming en uitvoering van instructies voor consulaire posten over militaire dienstweigeraars en deserteurs op koopvaardijschepen, 1941-1947.

  Thema's

 • 3108 - Stukken betreffende de bemiddeling bij het verzoek van de Nederlandse regering aan het State Department van de Verenigde Staten om een onderzoek in te stellen naar het verblijf van dienstplichtige Nederlanders in Marokko, 1943.

  Thema's

 • 3109 - Stukken betreffende het overleg over de door het Nederlands Militair Registratiebureau opgestelde circulaires met richtlijnen bij de rekrutering in de Verenigde Staten, 1943.

  Thema's

 • 3110 - Stukken betreffende de bevordering van en advisering over de regeling van de rehabilitatie van in de Verenigde Staten terugkerende Nederlandse militairen, 1944-1948.

  Thema's

 • 3111 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de missie van C. van Stolk, regeringscommissaris in buitengewone dienst, om goederen aan te kopen voor de Nederlandse bevolking, 1941-1944.

  Thema's

 • 3112 - Stukken betreffende de berichtgeving over de repatriëring van gedeporteerde Nederlandse Joden, 1943-1945.

  Thema's

 • 3113 - Stukken betreffende de bemiddeling bij de aanschaf van materiaal, dat benodigd is voor het onder water zetten en het droogleggen van gebieden in Nederland ter verdediging tegen de vijand, 1944-1945.

  Thema's

 • 3116 - Stukken betreffende de berichtgeving over het herstel van de Nederlandse Joodse gemeenschap, 1944-1946.

  Thema's

 • 3118 - Registratie van Nederlands bezit in vijandelijk of door de vijand bezet gebied in Europa, behalve Nederland, 1944-946.

  Thema's

 • 3119 - Stukken betreffende de voorbereiding van de wederopbouw van Nederlands- Indië na de bezetting door Japan, 1942-1945.

  Thema's

 • 3120 - Stukken betreffende de oprichting van een Nederlands legercorps voor de bevrijding van Nederlands-Indië, 1943-1944.

  Thema's

 • 3123 - Stukken betreffende het beschikbaarstellen van geldmiddelen aan de geallieerde strijdkrachten voor de bevrijding van Nederland, 1942-1946.

  Thema's

 • 3124 - Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst over de gezagsverhouding tussen Nederland en de geallieerde militaire autoriteiten na de bevrijding van Nederland, 1943-1947.

  Thema's

 • 3125 - Stukken betreffende de behoefte van het Nederlandse volk aan goederen en voedsel in verband met de schaarste door de oorlog, 1944.

  Thema's

 • 3126 - Stukken betreffende de voorwaarden voor de wapenstilstand met Duitsland met betrekking tot de veiligheid en schadeloosstelling van Nederland, 1943-1946.

  Thema's

 • 3127 - Stukken betreffende de berichtgeving over de voorbereiding van vrede door de 'Grote Mogendheden', 1943-1946.

  Thema's

 • 3128 - Stukken betreffende de berichtgeving over de restitutie van door Duitsland gestolen en gevorderde goederen, 1943-1951.

  Thema's

 • 3129 - Stukken betreffende de berichtgeving over het geallieerd bestuur in de bezettingszones in Duitsland en over de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland te Berlijn, 1944-1949.

  Thema's

 • 3130 - Stukken betreffende de berichtgeving over de toewijzing van Duitse schepen aan Nederland, 1945.

  Thema's

 • 3131 - Stukken betreffende de berichtgeving over de totstandkoming van voorlopige heffingen van grondstoffen uit in bezet Duitsland aangetroffen voorraden ten behoeve van het herstel van de economie in de bevrijde landen, 1945-1946.

  Thema's

 • 3133 - Stukken betreffende de berichtgeving over de overgave, demilitarisatie en ontwapening van Japan, 1945-1947.

  Thema's

 • 3136 - Stukken betreffende de Geallieerde Schadevergoedingscommissie voor de Toewijzing van Herstelvergoedingen, 1945-1951.

  Thema's

 • 3141 - Stukken betreffende de wederopbouw van de olievelden in Nederlands-Indië, 1943-1945.

  Thema's

 • 3146 - Stukken betreffende de berichtgeving over de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland bij de behartiging van de Nederlandse belangen in Japan, 1945-1951.

  Thema's

 • 3149 - Stukken betreffende de berichtgeving over de totstandkoming van een overeenkomst tussen het Nederlandse Registratiebureau te New York en het Selective Service System over de dienstplicht van in de Verenigde
  Staten wonende Nederlanders, 1942-1944.

  Thema's

 • 3150 - Stukken betreffende de bemiddeling bij de publicatie van inlichtingen en foto's van de door de Duitsers gestolen collectie 'Goudstikker', 1942.

 • 3161 - Stukken betreffende de hantering van de tijdelijke bijzondere regeling tot het verkrijgen van een staatsdiploma Gymnasium of HBS door Nederlanders en Nederlandse onderdanen die zich buiten de bezette gebieden bevinden, 1942-1945.

  Thema's

 • 3162 - Stukken betreffende de organisatie van de dienstreis van dr. G. Bolkestein, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in verband met de hervorming van het Nederlandse onderwijs na de oorlog, 1944.

  Thema's

 • 3191 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de 'Philips Gloeilampenfabriek' ten aanzien van het veiligstellen van haar belangen in Europa en Amerika in verband met de oorlog, 1939-1947.

  Thema's

 • 3192 - Stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen ten aanzien van de 'N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker', 1940-1941.

  Thema's

 • 3193-3198 - Stukken betreffende de advisering en bemiddeling bij de aangespannen rechtszaken door personen en bedrijven naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 24 mei 1940, waarbij rechten en bezittingen in vijandelijk gebied vervallen aan de Nederlandse regering, 1940-1948.

  Thema's

 • 3199 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de 'Potash Export Maatschappij' ten aanzien van het veiligstellen van haar belangen in bezet gebied, 1940-1948.

  Thema's

 • 3200 - Stukken betreffende de berichtgeving over het beheer van de eigendommen van Nederlanders en Nederlandse instellingen in bezet gebied in diverse landen, 1941-1944.

  Thema's

 • 3201 - Stukken betreffende de toepassing van en advisering over koninklijke besluiten van de Nederlandse regering te Londen over Nederlandse vorderingen en aanspraken buiten Europa, 1941-1944.

  Thema's

 • 3203 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de Custodian Netherland Property te Londen en de berichtgeving over het beheer van de geblokkeerde rekeningen van Nederlanders, 1941-1944.

  Thema's

 • 3204-3206 - Stukken betreffende de belangenbehartiging van de tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen goederen van Nederlandse ondernemingen door de Amerikaanse Alien Property Custodian en de onderhandelingen over de teruggave, 1941-1950.

  Thema's

 • 3207 - Stukken betreffende het beheer en teruggave van Nederlandse vorderingen en aanspraken, welke krachtens het Koninklijk Besluit van 24 mei 1940 (Stb. A1) op de Staat der Nederlanden in eigendom zijn overgegaan, alsmede de uitvoeringskosten van het bovengenoemde besluit, 1941-1950.

  Thema's

 • 3208 - Stukken betreffende de advisering aan de minister van Financiën over de instelling van een functie in Canada ter uitvoering van de Koninklijke besluiten van 24 mei 1940 (Stb. A1) en van 6 maart 1942 (Stb. C18),
  1942.

  Thema's

 • 3209 - Stukken betreffende de deelname aan diverse commissies bijeengebracht door de Economische, Financiële & Scheepvaart Missie behandelende de verzoeken van de Londense Commissie Herstel Rechtsverkeer,
  1942-1944.

  Thema's

 • 3211 - Stukken betreffende de handelswijze ten aanzien van de gestrande goederen in de Verenigde Staten van de importeurs uit bezet Nederlands-Indië, 1942-1947.

  Thema's

 • 3213 - Stukken betreffende het verzoek aan de Verenigde Staten om bij de toewijzing van Duitse ondernemingen als reparatiebetaling aan Geallieerde Mogendheden rekenschap te houden met de Nederlandse belangen,
  1945-1946.

  Thema's

 • 3215 - Stukken betreffende de toepassing van het Koninklijk besluit van 24 mei 1940 (Stb. A1) inzake de vrijgave van de Nederlandse vorderingen en aanspraken in Canada, 1945-1947.

  Thema's

 • 3216 - Stukken betreffende de uitvoering van het Koninklijk besluit van 17 september 1944 (Stb. E100) en van 16 november 1945 (Stb. F 272) houdende de registratie van Nederlandse effecten bij de Raad voor het Rechtsherstel, 1945-1948.

  Thema's

 • 3217 - Stukken betreffende de toepassing van de regeling over de vergoeding van oorlogsschade in Nederland en Nederlandse gebieden geleden door Nederlanders of buitenlanders, 1945-1949.

  Thema's

 • 3220 - Stukken betreffende de onderhandelingen over het oplossen van de tegenstrijdige claims op vijandelijke bezittingen,1947-1950.

  Thema's

 • 3221 - Stukken betreffende de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de teruggave van tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen effecten van Nederlanders, 1948-1950.

  Thema's

 • 3223 - Stukken betreffende het aandringen bij de Verenigde Staten om de registratie van de effecten van Nederlanders in West-Duitsland te bevorderen, 1949.

  Thema's

 • 3224 - Stukken betreffende de bemiddeling bij de onderhandelingen over het terugkrijgen van het geroofde goud uit Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1949-1952.

  Thema's

 • 3225 - Stukken betreffende de te volgen instructies bij dienstweigering van zeelieden, 1940-1947.

  Thema's

 • 3226 - Stukken betreffende de rechtsgeldigheid van het Koninklijk besluit van 8 augustus 1941 (Stb. A10) over de dienstplicht van Nederlanders in Engeland, de Verenigde Staten en Canada, 1942.

 • 3229 - Stukken betreffende het verzoek aan de Verenigde Staten tot oprichting van Nederlandse maritieme gerechtshoven in de Verenigde Staten, 1942-1943.

  Thema's

 • 3230 - Stukken betreffende de bemiddeling bij de aanvraag van firma's aan de 'Alien Property Custodien' om teruggaaf van octrooirechten, 1942-1950.

  Thema's

 • 3237 - Stukken betreffende het vooronderzoek met betrekking tot de strafzaak tegen een kunsthandelaar te Dieren, verdacht van oplichting van de Staat der Nederlanden ten aanzien van de teruggevoerde kunstwerken
  uit Duitsland na de oorlog, 1950.

 • 3239 - Stukken betreffende de voorzichtigheid met betrekking tot het afgeven van inlichtingen omtrent Nederlandse scheepvaartbewegingen in verband met de oorlog, 1941-1942.

  Thema's

 • 3240 - Stukken betreffende de uitvoering van het 'Zeeschepenbesluit 1942' inzake de vordering van schepen door de Nederlandse regering te Londen, 1941-1943.

  Thema's

 • 3241 - Stukken betreffende de behandeling van het desertievraagstuk van zeelieden op de Nederlandse koopvaardijvloot en het treffen van maatregelen hiervoor, 1941-1944.

  Thema's

 • 3242 - Stukken betreffende de berichtgeving over de houding van de Verenigde Staten met betrekking tot de scheepvaartsituatie en diverse scheepvaartaangelegenheden na de Tweede Wereldoorlog, 1941-1951.

  Thema's

 • 3243 - Circulaire over de maatregelen in verband met de vordering van het bezit van de Nederlandse koopvaardijvloot, 1942.

  Thema's

 • 3247 - Stukken betreffende de uitvoering en intrekking van het 'Vaarplichtbesluit 1942', 1942-1946.

  Thema's

 • 3281 - Stukken betreffende de tijdens de bezetting van Nederland in beslag genomen Amerikaanse effecten, 1940-1947.

  Thema's

 • 3284-3287 - Stukken betreffende het beheer van de effecten van de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) en aandelen in de American Bemberg Corporation van de AKU in verband met de oorlog, 1940-1949.

  Thema's

 • 3289 - Stukken betreffende de berichtgeving over de voorbereiding van een wettelijke regeling voor na de oorlog over Nederlands vermogen in het buitenland, 1942-1945.

  Thema's

 • 3293 - Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomst met de Verenigde Staten over de levering van zilver voor de muntaanmaak voor Nederland en de onderhandelingen over de teruggave, 1943-1948.

  Thema's

 • 3295 - Stukken betreffende het oprichten van de Bank voor Nederlandsch-Indië N.V. te Paramaribo ten behoeve van de economische wederopbouw van Nederlands-Indië, 1944-1948.

  Thema's

 • 3301 - Stukken betreffende de berichtgeving over de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in Nederland in verband met het herstel van het economische leven, 1946.

  Thema's

 • 3306-3326 - De 'Netherlands Purchasing Commission', 1940-1948.

  Thema's

 • 3330 - Stukken betreffende de advisering en berichtgeving over afgesloten overeenkomsten met de geallieerde landen over de handelsvloot, 1941-1947.

  Thema's

 • 3333-3339 - Stukken betreffende het 'Netherlands Food Purchasing Bureau', 1942-1947.

  Thema's

 • 3372 - Stukken betreffende de tewerkstelling van Nederlandse zeelieden en de repatriëring naar Nederland, 1943-1946.

  Thema's

 • 3374 - Stukken betreffende het vertrek van dr. B.H.M. Vlekke, secretaris van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, uit Italië vanwege de oorlog, 1940-1941.

  Thema's

 • 3380 - Overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Nederland over de samenwerking op militair en economisch gebied, 1942.

  Thema's

 • 3413-3414 - Stukken over de restitutiebetalingen en restitutieleveringen van door de Japanners geroofde goederen, 1945-1951.

  Thema's

 • 3418 - Stukken betreffende de berichtgeving over de teruggave van geallieerde bezittingen in Japan, 1946-1947.

  Thema's

 • 3419 - Stukken betreffende de samenstelling van de lijst met wensen van Nederland ten aanzien van Japanse herstel- en restitutieleveringen, 1946-1948.

  Thema's

 • 3421-3434 - Stukken betreffende de voorstellen tot en beschouwingen over restitutieleveringen en herstelclaims van uit Nederlands-Indië geroofde goederen en onderdelen van industrieën door Japan, 1946-1950.

  Thema's

 • 3441 - Stukken betreffende de advisering en berichtgeving over de berechting en uitwisseling van Japanse oorlogsmisdadigers, 1948-1951.

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 3446 - Stukken betreffende de advisering over het verschepen van reparatiegoederen uit Japan, 1946-1948. Met foto's.

  Thema's

 • 3460-3467 - Stukken betreffende de berichtgeving van en correspondentie met de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland te Japan, 1946-1951.

  Thema's

 • 3472 - Inhoudsopgave van stukken en dossiers van het archief van de Curaçaose Commissie, Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd, 1940-1948.

  Thema's

 • 3475-3484 - Stukken betreffende de uitvoering van de regeling 'Rechtsverkeer in Oorlogstijd', 1940-1948.

  Thema's

 • 3485 - Stukken betreffende het 'Memorandum inzake de rechtsvorm voor ondernemingen, waarvoor overeenkomstig artikel 39, derde lid van het Koninklijk besluit van 7 juni 1940 (Stb. A6) een beheerder is aangewezen',
  1941.

  Thema's