Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentepolitie

Omschrijving

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. verslagen, mededelingen, correspondentie, dag- en nachtrapporten, rapportenboeken, arrestantenregisters en processen-verbaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 716 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Verstrekking maaltijden politiepersoneel (10771; 13212; 13750); Alarmeringssysteem (8276; 8614); Strafdossiers spionage en sabotage (9269); APV inzake luchtbescherming (9332); Ordemaatregelen in verband met verjaardag prins Bernhard (9717); Optreden tegen communistische uitingen (9855); Wervingsposters waffen SS enfreiwilligenverband niederlande (10028); Vissen in de hofvijver (10309); Herdenking Franse Revolutie (10830); Inbeslagname afbeeldingen gebombardeerde gebouwen (12245); Uitbreiding politiepersoneel (12274); Mobilisatiemaatregelen (12526); Plundering bakkerswagens (12694); Opvoeringverbod Rooie Sien (13017), 1941-1942

  Thema's

 • 1907 - Stukken betreffende te nemen maatregelen in geval van een mobilisatietoestand, 1941-1945

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 592 - Mededelingen van het bestuur van de Kameraadschapsbond, afdeling 's-Gravenhage, 1943-1945

  Thema's

 • 595 - Mededelingen betreffende het plaatsen van borden ten behoeve van de Duitse Wehrmacht en de SS, 1944-1945

  Thema's

 • 703 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Capitulantenstelsel (17969); Opsporing van internationale misdadigers; Kennisuitwisseling tussen verschillende Brandweerdiensten (2184); Vervoer van lijken (5328); Rijksspeurhonden (12922); Optreden van de Nationale Jeugdstorm(7508), 1936-1939

  Thema's

 • 707 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Handelwijze bij aanhouding van illegale vreemdelingen (17924); Verbod om vlaggen van vreemde mogendheden te plaatsen (18814); Bezette posten (23038); Vreemdelingen in dienst als fotograaf; Luchtbeschermingsdienst en evacuatie van burgers; Bewaking en raadpleging bevolkingsregisters (2655); Verkeerscontroles; Hondenbrigade en de bereden politie; Controle op de wet ter bestrijding van aardappelmoeheid en bestrijding van de coloradokever; Optreden van de Stormbrigade; Geïnterneerden; Brengen van de groet door Nederlandse politieambtenaren aan de Duitse autoriteiten, 1939-1942 (1952)

  Thema's

 • 708 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Bewapening; Wachtposten; Bevoegdheden der Nederlandse politie en bepalingen van de bevelhebber van de Duitse Wehrmacht, 1940-1941

  Thema's

 • 709 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Aanwijzingen voor het invullen van meldingsformulieren voor de rijksrecherche; Rapportages afwikkeling oorlogs- en bezettingsschade; Evenredige verstrekking schaarse goederen; Taak politie inzake verzetsactiviteiten van de bevolking; Te bewaken objecten; Uitbreiding politiepersoneel; Wijziging ambtsinstructie naar aanleiding van schietincident; Achterstelling leden NSB en Rechtsfront; Incident inzake niet optreden politie bij mishandeling NSB collaborateurs; Reclamaties, rapportages en statistieken inzake schade door vandalisme uit politieke motieven, 1940-1941

  Thema's

 • 711 - Door de bezetter genomen maatregelen ten aanzien van het weren van ongewenste literatuur; Politieke bijeenkomsten; Klachten van burgers over politieoptreden; Lidmaatschap van agenten van de SS; Wijziging in de bevoegdheid tot het verstrekken van dienstwapens; Wijziging ambtseed politieambtenaren; Correspondentie inzake de verstrekking van inreisvergunningen verboden gebieden; Namenlijst demobiliseerde agenten ten bate van wachtgeldregeling; Incidenten tussen Duitse militairen en burgers; Strafmaatregelen onder de uitvoering van economische wetgeving, 1940-1942

  Thema's

 • 712 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Voorbereidingen invoer uniforme identiteitsbewijzen; Wapenregistratie; Registratie van prostituees; EHBO cursussen; Voorlichting over economische maatregelen; In beslag genomen goederen; Afscheidsbrief burgemeester de Monchy, 1940-1942

  Thema's

 • 713 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Opgave vaartuigen; Distributie; Bewapening; Inzage cartotheken door de sicherheitspolizei; Optreden tegen ongewenst gedrag ten aanzien van Duitse transporten en staatsburgers; Maatregelen tegen colportage;Te bewaken objecten; Bevoegdheden Nederlandse politie; Maatregelen tegen het verstrekken van onjuiste berichten (censuur); Handel in oud materiaal en afvalstoffen; Jaarrapportages criminaliteit en politiek en maatschappelijk klimaat; Dagrapportages parket en politie; Meldingen noodlandingen en neerstortingen vijandelijke vliegtuigen; Bijzondere maatregelen rond koninklijke feestdagen; Loyaliteitsverklaring aan de bezetter, 1940-1943

  Thema's

 • 714 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Optreden Nederlandse politie bij ordeverstoringen; Maatregelen ingevolge prijsbeheersing; Verklaring omtrent politieke voorkeuren Nederlandse ambtenaren; Aangifte radiotoestellen; Ambtsinstructie vuurwapengebruik; Gedrag bevolking bij luchtalarm; Aanpak vervalsing reisdocumenten; Meldingsprocedure rijksrecherche; Colportageverbod Nederlandse unie; Besluit op de omzetbelasting; Organisatie politie; Rapportage inzake "verwildering van de jeugd", 1941

  Thema's

 • 715 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Verduistering distributiegoederen van binnenschepen; Personeelsaangelegenheden; Inbraak bij distributiebureau in Amsterdam; Handleiding opsporing overtredingen prijsvoorschriften; Vragenlijsten politiebond; Rapportages economische delicten; Radiocontrole; Beperking afgifte geboorte extracten; Registers zedenpolitie; Armenraad, 1941-1942

  Thema's

 • 717 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Sabotage (15971); Kennisgeving meldingen rijksrecherche (17939); Controle op distributie (18310); Diverse personeelsaangelegenheden, aanleg register gedetineerden en andere ingeslotenen (19603); Vermissing persoonsbewijzen (19605); Uitbetaling jaarwedde (19945), 1941-1942

  Thema's

 • 718 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Bestrijding economische delicten (17770; 16605); Formatie personeel (16663); Bewaking boerengewassen (17373); Openbare bijeenkomst NSB (13962); Invordering dekens oostfront (14459); Opheffing weekblad Haagse gemeentepolitie (14521); Aanmeldingsverordening (14781); Opheffing commissie van advies politiepersoneel (15799); Materiaal opleiding nationaal socialistische ambtenaren (16474 en 13871), 1941-1943

  Thema's

 • 719 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Toepassing nieuwe wegenverkeersregeling; EHBO; Uitbreiding personeel; Arrestantenvervoer; Kosten afstammingsonderzoek; Inbeslagname autoradio's; Herstel openbare werken; Opsporingsmethoden; Inspectie voor de prijsbeheersing; Politie opleiding Schalkhaar, 1941-1943

  Thema's

 • 720 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Oprichting centrale tot bestrijding van zwendel (17772); Dag der nederlandsche politie (18277); Spergebied Zuid-Holland en Zeeland (18669); Invoering Germaanse groet bij politie (19220); Registratie ontvreemde en teruggevonden identiteitsbewijzen (17463), 1942

  Thema's

 • 721 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Rapportage functioneren politie in bewakingsgebied (11426); Arrestaties strafbare handelingen in evacuatiegebied en woningen van joden (17513); Opvolging arrestatiebevelen door sicherheitspolizei door Nederlandse politie (12970); Personeelslijst executief en administratief personeel recherche (13539); Sociale en maatschappelijke gevolgen bezetting voor armen (13253), 1942

  Thema's

 • 722 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Nationaal socialistisch vervoersbeleid (5897); Vandalisme met politieke achtergrond, inlichtingen uit strafregisters aan WA of NSB (8870); Beschrijving afdeling prijzencontrole en zwarte handel (4550); Modelvergunningen personen- en goederenvervoer rijksverkeersinspectie (7577), 1942

  Thema's

 • 723 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Optreden tegen bloemleggingen standbeeld koningin-moeder (1650); Gebruik speurhonden (1619); Vandalisme met politieke achtergrond (84); Rapportages afwikkeling oorlogs- en bezettingsschade (580); Aanrijdingen waarbij de bezetter is betrokken, 1942

  Thema's

 • 724 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Aanpak vermoede prijsfraude (27417; 19840); Reorganisatie politie (22433); Voorkoming ontvluchting arrestanten (22744); Zorg vermogensobjecten vrijwillig en onvrijwillig afwezigen (23121); Procedure melding verlies of diefstal persoonsbewijs (23550), 1942-1943

  Thema's

 • 725 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Organisatie berichtendienst (2074); Modelvergunningen personen- en goederenvervoer rijksverkeersinspectie (7577); Notulen sociale raad van de bijstand en de gemeentelijke dienst voor maatschappelijk hulpbetoon (8077); Verzoek inventarisatie nog bestaande oranjeverenigingen en andere niet-commerciële organisaties (8246); Beperkende maatregelen gebruik goederen; Inventarisatie verzoeken naamsveranderingen (5576), 1942-1943

  Thema's

 • 726 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Overzicht processen-verbaal (17770); Inname van wollen dekens (14459), 1942-1943

  Thema's

 • 727 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Aspecten van personeelsbeleid; Registratie burgerslachtoffers (12333), 1942-1944

  Thema's

 • 728 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Gedrag politiepersoneel uit Schalkhaar (19825); Verordening strafbeschikkingen (20040); Maandrapportages, tuchtrechtspraak voedselvoorziening (22134); Het ontvluchten van arrestanten (22744; 14047); Bevolkingsregistratie en heling vermiste persoonsbewijzen (23550); Toepassing en verkeerd gebruik politiebevoegdheden (24478), 1942-1943

  Thema's

 • 729 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Aanpak rondhangen na spertijd (2346; 8875); Registratie en inname dienstwapens (3699); Vandalisme met politieke motieven (84), 1943

  Thema's

 • 730 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken:Verbod op openbare uitvoeringen (2533); Aanpak economische delicten, weigering assistentieverlening bij arrestatie (3318); Inname en registratie van dienstwapens (3699); Toepassing en verkeerd gebruik opsporingsbevoegdheden, evacuaties (8082), 1943

  Thema's

 • 731 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Het verzamelen van woonwagenbewoners in verzamelkampen (11089); Telling en registratie motorinrichtingen (13765); Onbevoegd gebruik van politie-uniformen bij overvallen (14233); Registratie en bestraffing bij en maatregelen tegen verlies dienstwapens 15250 en 17857); Bewaking en andere maatregelen tegen overvallen op distributiekantoren en andere belangrijke objecten (15733), 1943-1944

  Thema's

 • 733 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Toezicht energiebesparing (10168); Opsporing voortvluchtige en ondergedoken politieambtenaren (10847; 15744); Reorganisatie politie (11264); Bewaking arbeidsbureaus (12336); Mededelingen onder andere inzake uitreisverbod joden (14099); Arbeidscontrole renbaan Duindigt (14507);Geweldsrapportage naar aanleiding van illegaal vervoer van druiven (14641); Achtergrondrapportage politiemedewerker (15421); Bewaking Duitse objecten (15840; 16144); Behandeling neergestorte piloten (16852); Gedrag bij bombardementen (17471); Distributieregeling gekazerneerden (17631); Bestrijding zwarthandel (18978); Aanslagen op bioscopen (20529), 1943-1945

  Thema's

 • 734 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Opgave arbeidsinzet (21970); Assistentie bij de inname van bescheiden van geroyeerde NSB-leden (22687); Bewaking penitentiaire inrichtingen en andere belangrijke objecten (22525); Afstammingsonderzoeken bij huwelijk (101); Verrichting arrestaties gelast door de SD (430); Verhouding politie - burgemeesters (969); Registratie en invordering dienstwapens (1035); Besluit persoonsbewijzen (870), 1944

  Thema's

 • 735 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Inbeslagname textiel (1287); Verordeningen (1526); Legitimatieplicht (1763); Oprichting arbeidscontroledienst en andere maatregelen tegen ontduiking van de arbeidsinzet (1889; 9916); Uitroepen uitzonderingstoestand (9788); Overvallen en plunderingen (943), 1944-1945

  Thema's

 • 737 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Verstrekte uitkeringen aan nabestaanden van in de oorlog omgekomen politiebeambten; Het optreden van de politie jegens geallieerde militairen; Materiële en personele sterkte van de gemeentepolitie; Administratieve indeling der ordepolitie; In gebruik zijnde kaartsystemen bij de Economische Recherche; De Vreemdelingendienst; De Kinderpolitie; De Inlichtingendienst; Ordeverstoringen bij het bezoek van Churchill; Ordeverstoringen bij de verkoop van nylonkousen in de Wagenstraat; Dienstrijwielen, 1945 - 1947

  Thema's

 • 753 - Ingekomen brief van de administratie van het dagblad "Deutsche Zeitung i.d. Niederlanden" over de toezending van dit blad aan de diverse posten, 1942

 • 1174-1195 - Rapportenboeken van de Justitiële Dienst B I (Oud C) over oplichting, verduistering en dergelijke, 1940-1943

  Thema's

 • 1640 - Publicatie van H.J.F. Nuijtens "Geschiedenis van de Haagse Politie", hoofdstuk XI, inzake het ambt in de bezettingsjaren, z.j.

  Thema's

 • 1706 - Stukken betreffende het instellen van een genealogische afdeling, 1941

  Thema's

 • 1710 - Overzicht van de organisatie en de indeling van de afdeling Prijzencontrole en Zwarte Handel, 1942

  Thema's

 • 1713 - Stukken betreffende het personeel en de werkzaamheden van de bewakingsdienst tegen sabotage, 1943-1945

  Thema's

 • 1910 - Stukken betreffende het detacheren van opsporingsambtenaren voor de prijsbeheersing bij de economische dienst; met verslagen van werkzaamheden, 1943

  Thema's

 • 2305 - Uittreksels van artikelen uit de "Verordeningen voor het bezette Nederlandsche gebied" die voor de politie van belang zijn, 1940-1943

  Thema's

 • 2559 - Hoofdkasboek A van de afdeling Economische Dienst betreffende verrekening van in beslag en in bezit genomen gelden en goederen, 1941-1944

  Thema's

 • 2568 - Stukken betreffende het vergoeden voor het verrichten van bewakingsdiensten en maatregelen tegen sabotagedaden, 1942-1944

  Thema's

 • 2570 - Stukken betreffende het betalen, vergoeden en inhouden op het loon van leden van de hulppolitie en een lijfwacht, later lijfwacht SS, 1943-1944

  Thema's

 • 2618 - Stukken betreffende politiepersoneel dat in aanmerking komt voor een tweede persoonsbewijs, 1941-1942

  Thema's

 • 2897 - Stukken betreffende het ontslaan van personeel in verband met het niet voldoende aanhangen van de Nationaal-Socialistische gedachte, 1941, 1944

  Thema's

 • 2898 - Staten van voorschotten op de salarissen van aan te stellen personeel, afkomstig van het Politie Opleidingsbataljon te Schalkhaar en van het personeel van de "Gesloten Eenheid", 1942-1943

  Thema's

 • 2994 - Orders van de commandant van de Ordepolitie, 1944-1945

  Thema's

 • 3092 - Stukken betreffende voedselrantsoenen voor politiepersoneel, 1942

  Thema's

 • 3108 - Stukken betreffende de vrijwillige hulppolitie en de landwacht, 1942-1944

  Thema's

 • 3109 - Stukken betreffende de vrijwillige hulppolitie, 1942-1945

  Thema's

 • 3129 - Stukken betreffende misdragingen van hulppolitieagenten, 1944

  Thema's

 • 3130 - Stukken betreffende een oud-rechercheur, die voor zijn gedragingen in de jaren 1940-1945 veroordeeld was, 1992

  Thema's

 • 3330 - Lijsten van personeelsleden in verband met de zuivering van het Haagse Politiekorps, 1945

  Thema's

 • 3331 - Formulieren, welke in de jaren '40-'45 door ontslagen en/of vervolgde functionarissen van de Haagse Gemeentepolitie, of hun nabestaanden zijn ingevuld in het kader van de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel, alsmede de beschikkingen op deze aanvragen van de Burgemeester en correspondentie hieromtrent, 1946-1947

  Thema's

 • 3332-3538 - Zuivering van Schalkhaarders, 1920-1947

  Thema's

 • 3539-3625 - Zuivering van voormalige leden van de NSB, 1920-1950

  Thema's

 • 3626-3673 - Zuivering van leden van de SS of de Waffen-SS, 1920-1950

  Thema's

 • 3674-3708 - Personeelsdossiers van politiefunctionarissen, tegen wie na 1945 een onderzoek is ingesteld door de Afdeling Politie (Zuivering) van het Ministerie van Justitie op grond van het feit dat zij aangesloten zouden zijn geweest bij andere organisaties dan de NSB of de SS, die ofwel zelf Duits waren, ofwel met de Bezetter collaboreerden, ca. 1920-1950

  Thema's

 • 3709-3762 - Notulen van vergaderingen van de Zuiveringscommissie voor het Politiecorps te 's-Gravenhage, 1945-1946

  Thema's

 • 3763-3822 - Zuivering van functionarissen op grond van een "onvaderlandse houding", 1920-1950

  Thema's

 • 3823 - Lijst van 81 functionarissen van de gemeentepolitie welke in de Tweede Wereldoorlog door vervolging of krijgshandelingen om het leven zijn gekomen, ca. 1945

  Thema's

 • 3824-3910 - Eerherstel, 1920-1947

  Thema's

 • 3956 - Brief van de Sonderkompanie Schalkhaar betreffende het inzetten van Haags politiepersoneel bij gewestelijke arbeidsbureaus, 1944

  Thema's

 • 4050 - Register met aantekeningen over oorlogsslachtoffers, 1940

  Thema's

 • 4052 - Stukken betreffende verzoeken tot opsporing, aanhouding en voorgeleiding, afkomstig uit het Nederlandsch Buitengewoon Politieblad, 1943-1944

  Thema's

 • 4053 - Stukken, betreffende vermiste personen, die mogelijk op de Waalsdorpervlakte door de Duitsers gefusilleerd en begraven zouden zijn, of elders zijn omgekomen, ca. 1945

  Thema's

 • 4054 - Overzicht van reeds geïdentificeerde personen, gefusilleerd en later opgegraven in verschillende plaatsen in Nederland, ca. 1945

  Thema's

 • 4055 - Overzicht van vermiste of gefusilleerde personen, ca. 1945

  Thema's

 • 4056 - Overzicht van personen die aanvankelijk werden vermist, doch later terecht gemeld zijn, ca. 1945

  Thema's

 • 4057-4058 - Registers van vermiste gevangenen en gefusilleerde personen, met bijlagen, 1945

  Thema's

 • 4059 - Stukken betreffende het opgraven en identificeren van gefusilleerden, in Westerveld gecremeerde gefusilleerde personen, in concentratiekampen omgekomenen, alsmede personen die een natuurlijke dood zijn gestorven, maar niet op een begraafplaats ter aarde zijn besteld, 1945-1947

  Thema's

 • 4060 - Stukken betreffende houden van een onderzoek naar personen en goederen in politieke zaken, 1946-1970

  Thema's

 • 5121 - Verslag van de "Zaak Kicken", alias "Braddock", die in de Tweede Wereldoorlog 17 mensen zou hebben omgebracht en later voorgaf dit in naam van het Verzet gedaan te hebben, 1955

  Thema's

 • 5165-5166 - Stukken betreffende de poging tot ontvreemding van de stoffelijke resten van NSB-leider A.A. Mussert van de Algemene Begraafplaats te 's-Gravenhage, 1956-1957 (1969-1984)

  Thema's

 • 5663 - Stukken betreffende burengerucht en overlast van medebewoners, waarbij ex-politieke delinquenten betrokken zijn, 1946-1949

  Thema's

 • 5714 - Stukken betreffende het handhaven van de openbare orde, 1940-1943

  Thema's

 • 5715 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen in verband met de ontruiming van een gedeelte van de kuststrook te Scheveningen, 1942-1944

  Thema's

 • 5716 - Stukken betreffende de uitgifte van "Ausweisse" aan inwoners in het zogenaamde "Sperrgebiet" Scheveningen en Clingendael, 1942-1944

  Thema's

 • 6199 - Stukken betreffende het politieoptreden tijdens de april/mei-stakingen, 1943

  Thema's

 • 6289 - Stukken betreffende het verbod van jaarmarkten en kermissen, 1941-1944

  Thema's

 • 6359 - Stukken betreffende voorbereidingen en maatregelen bij de herdenkingsdienst en de plechtige uitvaart van de gedurende de bezettingsjaren gefusilleerde leden der illegaliteit, de zogenaamde "Stijkelgroep", waartoe tevens vier Haagse politieambtenaren behoorden, 1 augustus 1947

  Thema's

 • 6386 - Stukken betreffende het evacueren van de burgerbevolking, 1939-1940

  Thema's

 • 6600 - Processen-verbaal en stukken met bijzonderheden betreffende bominslagen en mijnontploffingen, 1940-1945

  Thema's

 • 6611 - Stukken betreffende de taken en bevoegdheden van de Luchtbeschermingsdienst, 1938-1939

  Thema's

 • 6612 - Register op naam van het personeel van de Luchtbeschermingsdienst, 1941-1945

  Thema's

 • 6613 - Register op dienstnummer van het personeel van de Luchtbeschermingsdienst, 1941-1945

  Thema's

 • 6626 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen mogelijke gevallen van spionage, verraad en ordeverstoringen, 1935-1944

  Thema's

 • 6627 - Proces-verbaal betreffende eventueel verraad gepleegd door individuele leden van de NSB, 1940

  Thema's

 • 6628 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen de Nederlandsche Unie, 1941

  Thema's

 • 6629 - Register van overvallen en aanslagen, 1943-1944

  Thema's

 • 6862 - Stukken betreffende nemen van maatregelen bij bestrijding van de zwarte handel, 1930-1944

  Thema's

 • 6866 - Stukken betreffende het houden van toezicht op "Duitsvijandige" geschriften, 1940-1942

  Thema's

 • 6867 - Stukken betreffende het houden van toezicht op verspreiding van illegale lectuur, 1940-1942

  Thema's

 • 6868 - Stukken betreffende het houden van toezicht en de controle op de handel in oude materialen en afval, 1940-1944

  Thema's

 • 6869 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen joden, 1940-1944

  Thema's

 • 6870 - Stukken betreffende het houden van toezicht en de controle op de verduistering, 1940-1950

  Thema's

 • 6871 - Stukken betreffende het houden van toezicht op het verduisteren en de verantwoordelijkheden van de Nederlandse politie daarop, 1941

  Thema's

 • 6873 - Stukken betreffende het melden van frauduleuze slachtingen en bonnenhandel, 1941-1944

  Thema's

 • 6874 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter voorkoming van plunderingen van bakkerswinkels en bakkerswagens, 1941, 1945

  Thema's

 • 6875-6878 - Registers van in bezit en in beslaggenomen goederen en de afdracht daarvan, 1941-1945

  Thema's

 • 6879 - Magazijnboek van de afdeling Prijzencontrole, 1942

  Thema's

 • 6880 - Stukken betreffende het houden van toezicht op de beperking van het autoverkeer, 1942

  Thema's

 • 6881 - Stukken betreffende het inbeslagnemen van goederen in het kader van de prijsbeheersing, 1942

  Thema's

 • 6882 - Stukken betreffende een verscherpte controle op legitimatiebewijzen, 1942

  Thema's

 • 6883 - Stukken betreffende de inbeslagname van jachtgeweren, 1942-1943

  Thema's

 • 6884 - Meldingen betreffende diefstal van vee, frauduleus slachten, diefstal, vervalsen van distributiebescheiden en overige inbreuken op de distributiewetten, 1942-1944

  Thema's

 • 6885 - Stukken betreffende de inbeslagname van buitenboordmotoren, 1942-1945

  Thema's

 • 6886 - Stukken betreffende het opsporen en bestrijden van economische delicten, 1942 en 1948

  Thema's

 • 6887 - Stukken betreffende het houden van toezicht op het inleveren van radiotoestellen, 1943-1945

 • 6888 - Stukken betreffende het sluiten van de bibliotheek aan de Scheldestraat te Den Haag vanwege het zich niet houden aan de verordening van de Nederlandsche kultuurkamer, 1944

  Thema's

 • 6889 - Stukken betreffende het overbrengen van zigeuners naar Westerbork, 1944

  Thema's

 • 6915-6917 - Ingekomen verzoeken om inlichtingen over teloorgegane effecten, gedeeltelijk betrekking hebbend op de periode 1940-1945, 1952-1962

  Thema's

 • 6919-6921 - Stukken betreffende het opsporen van en het verstrekken van inlichtingen over politieke delinquenten, 1945-1952

  Thema's

 • 6933-6935 - Stukken betreffende het afdoen verzoeken om informatie over gedragingen en lotgevallen van personen gedurende de periode 1940-1945, op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, 1980-1993

  Thema's

 • 6937-6940 - Aantekeningen, opgesteld met betrekking tot een onderzoek naar gebeurtenissen in de periode 1940-1945 te Den Haag, en met name de rol van de Haagse politie daarin, z.j.

  Thema's

 • 6941 - Register, op straatnaam, met vermelding van personen en incidenten in oorlogstijd, z.j.

 • 8174 - Fotoalbum van in en om Den Haag gepleegde zware delicten en ongevallen met dodelijke afloop, bomschade, lijkenberging en NSB-kopstukken, 1941-1945

  Thema's

 • 8175 - Foto's van Den Haag in de Tweede Wereldoorlog, w.o. opnames van bomschade aan kunstzaal Kleykamp, in het Bezuidenhout, in Duindorp en op andere locaties alsmede opnames van vlak na de Bevrijding, 1941-1946

  Thema's

 • 8609 - Vreemdelingenkaarten van genationaliseerden uit Tjechisch-Slowakije, Zuid-Slavië, Oostenrijk, Duitsland, Polen, Zwitserland, Joegoslavië, Estland en Hongarije, [1940-1945]

  Thema's