Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van het Gemeentelijk Inkwartieringsbureau voor de Duitsche Weermacht 1940-1945 en de Dienst Inkwartiering, herstel en afwikkeling 1945-1946

Omschrijving

Op 16 mei 1940 werd het "Inkwartieringsbureau voor de Duitsche Weermacht" ingesteld. Inkwartiering geschiedde op grond van de Verordeningen van de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, nrs. 50/1940 en 144/1940. De bevrijding in mei 1945 maakte weliswaar een einde aan de naam "Gemeentelijk Inkwar-tieringsbureau", maar de taak bleef bestaan, zij het dat het nu ging om het behulpzaam zijn bij het onderbrengen of inkwartieren van de geallieerde strijdkrachten, het afwikkelen van Duitse inbeslagnemingen en het verschaffen van woonruimte en huisraad aan oorlogsgedupeerden. Al voor de bevrijding in 1945 had het toenmalige gemeentebestuur zich er rekenschap van gegeven dat na afloop van de Duitse bezetting maatregelen zouden moeten worden genomen met betrekking tot de huisvesting van geallieerde militairen en bepaalde groepen van de be-volking. Men voorzag dat veel oorlogsgedupeerden (slachtoffers van bombardementen, vij-andelijkheden en gevechtshandelingen) zo spoedig mogelijk aan huisvesting en ook aan huis-raad zouden moeten worden geholpen. Bovendien zouden na de bevrijding talrijke Utrech-ters die waren weggevoerd of door het optreden van de bezetter hun woning hadden verloren, om een behoorlijke huisvesting vragen. Dank zij het vertrek van Duitse militairen en leden van de N.S.B. zouden er echter ook nogal wat woningen en inboedels ter beschikking komen. Enerzijds zou er dus een tekort aan wo-ningen ontstaan, anderzijds zouden er woningen leeg komen te staan. Vrees voor plundering was dan ook aanwezig. Bij K.B. van 20 oktober 1944 werd bepaald dat het vermogen van vijanden van rechtswege over zou gaan op de Staat, terwijl de eigendommen van N.S.B.'ers en van politieke arrestanten van rechtswege onder beheer zouden moeten worden gesteld. De betreffende bevoegdheden zouden moeten worden uitgeoefend door een volgens dit K.B. in te stellen Beheersinstituut. En in Utrecht werd dit -vanaf 8 mei 1945- de Dienst Inkwartiering, Herstel en Afwikkeling (D.I.H.A.). Het was een samenvoeging van het B.A.R.A. (Bureau Afvoer Regeeringsapparaat) en het Inkwartieringsbureau, aangevuld met overgeplaatst of gedetacheerd gemeentepersoneel en (tijdelijk) een aantal spoorwegambtenaren. De D.I.H.A. is op 8 mei 1945 aan het werk gegaan.

Inventarisnummers 1-112 betreffen het Archief van het "Quartieramt". Nummers 113-122 betreffen het Archief van de D.I.H.A.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)