Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur en secretarie Hilversum, 1940-1959

Omschrijving

De gemeente Hilversum kende in de beginjaren van de oorlog een gelijke situatie als andere gemeenten. De enige uitzondering hierop vormde het grote aantal Nederlandse en buitenlandse joden in de gemeente. Vooral in de jaren voorafgaand aan de oorlog hebben zich hier bijna 1000 joodse vluchtelingen en andere buitenlandse joden gevestigd. Van de ruim 2.200 joodse ingezetenen overleefden er slechts circa 200 de oorlog. Vanaf 1942 veranderde de situatie. Het raadhuis werd gevorderd. De opperbevelhebber van de Duitse Weermacht in Nederland, Christiansen, vestigde vanaf april 1942 daar zijn landelijke hoofdkwartier. De bijbehorende troepen werden gelegerd bij de wijk Trompenberg waar in 1944 een heftig bombardement werd uitgevoerd door de geallieerden. Als gevolg van de vestiging van Christiansen werd een deel van gemeente tot spergebied verklaard en werden tal van verdedigingswerken rond de bebouwde kom uitgevoerd met name rond het nog zeer jonge vliegveld. De bevolking werd m.i.v. 1942 aangeslagen voor een belasting van 2,5 miljoen gulden n.a.v. de februaristaking van 1941 waaraan ook Hilversumse bedrijven hadden deelgenomen. In 1943 en 1944 werden grote groepen mannen naar Duitse werkkampen overgebracht, in 1944 waren dit er meer dan 3.000 die vrijwel allen bij één razzia geronseld werden.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.01-1.03 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 3 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 4.02 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • A 411-412 - Stukken betreffende de medewerking aan de mobilisatie, 1939 - 1942

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers