Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Culemborg 1930-1955

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de activiteiten van het gemeentebestuur.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1 Personeel - - Luchtbescherming e.d., 1937-1943
  - Bekleden nevenbedieningen door onderwijzers, 1939-1940
  - Bezoldiging van brandweercommandanten en hoofden der luchtbeschermingsdiensten, 1939-1940
  - Schattingscommissie, 1940
  - Ontheffen van personen, 1940
  - Ziekte J.J. van Zanten, 1940
  - Organisatie Luchtbeschermingsdienst, 1940-1942
  - Verpleging voor het personeel, 1940
  - Luchtbeschermingshulppolitie, 1940-1941
  - Opheffing verduistering-controle-ploeg, 1940-1941
  - Personeel van de voormalige Nederlandse Weermacht in de luchtbeschermingsdienst, 1941
  - Inschakeling van personeel van het Ned. Rode Kruis bij luchtbeschermingsdienst, 1941
  - Persoonsbewijzen voor personeel luchtbeschermingsdienst, 1941
  - Vervanging benaming "Politiedienst" of "Hulppolitie" door "Ordedienst", 1941
  - Intrekking commissies onbezoldigd gem. veldwachter aan plaatselijke Hoofden van Luchtbeschermingsdiensten (Zie dossier IV 08.23), 1942
  - Vordering van personen t.b.v. de Luchtbeschermingsdienst, 1942
  - Zie correspondentie personeel vaste Uitwijkdienst dossier -1.782.1
  - Registratie gegevens Hoofd L.B.D., 1942
  - Vrijstelling van arbeidsinzet, 1943-1944
  - Toelage Hoofd Luchtbeschermingsdienst (Zie
  ook dossier -1.782 07.352.11), 1943
  - Overgang l.b. leiding naar politie-president, 1943
  - Chirurgische ploegen, 1944

  Thema's

 • 1 Plichten van het personeel - - Rechtsherstel ontslagen ambtenaren, 1945-1946
  - Aanwijzingen burgemeesters aan overheidspersoneel, 1942
  - Tewerkstelling van Overheidspersoneel bij een inrichting van algemeen nut, 1942
  - Lidmaatschap Ned. Kultuurkamer voor gemeentearchitecten e.d., 1942
  - Plaatsing Overheidspersoneel in Duitsland, 1942-1944
  - Terugvoeren gemeentepersoneel in krijgsgevangenschap, 1943
  - Arbeidsinzet van vrouwen, 1943

  Thema's

 • 1 Politie - - Hulppolitie, 1941-1944
  - Verhoogde rantsoenen voor politiepersoneel, 1941-1943
  - Halfmaandelijkse sterkte opgaven Gemeentelijk Politie personeel, 1941-1942
  - Vragenlijsten hoger politiepersoneel, 1941-1943
  - Benoeming ambtenaar voor motorrijtuigaangelegenheden der Ned. Politie, 1941
  - Onderricht in vreemde talen aan politiepersoneel, 1942
  - Detachement gemeentelijk politiepersoneel bij de Dienst der prijsbeheersing, 1942
  - Behandeling aangelegenheden gemeentepolitie, 1942
  - Kaartsysteem onbezoldigd gemeenteveldwachters, 1942
  - Vervoer op blauwe reisorders, 1942-1946
  - Opheffing gemeenteveldwacht, 1942
  - Opgave lager kader bij de politie, 1942
  - Het dragen der SS-runen op de uniformen der Nederlandse politie, 1943
  - Sterkte korps Gemeentepolitie, 1943
  - Lidmaatschap Kameraadschapsband Nederlandse politie en contributiebetaling, 1943-1945
  - Tewerkstelling in Duitsland, 1943
  - Opheffing bezoldigde gemeenteveldwacht, aanwijzing gemeentepolitie Gemeenten, 1943
  - Politiële maandrapporten, 1943
  - Dienstweigering door Nederlandse Politieambtenaren, 1943-1944
  - Ontslag Overheidspersoneel met joodse echtgenoot, 1943
  - Aanwerving leden der Ned. Politie voor de Landwacht en Waffen-SS, 1943-1944
  - Aanwijzing van politieambtenaar voor het volgen van een cursus bij het P.O.B, te Schalkhaar, 1943
  - Arbeidscontract, 1943
  - Verzoeken om opsporing, aanhouding en voorgeleiden van politieambtenaren door middel van politieradio-omroep, 1943
  - Opheffing Commissariaat van politie, 1943
  - Eerbewijzen Nederlands Politie, 1943-1944
  - Leden NSB Rechtsfront of Germaanse SS bij de politie, 1943-1944
  - Colportage door politieambtenaren, 1943
  - Arbeidsinzet in Duitsland, 1943
  - Handhaving vrouwelijke arbeidskrachten na haar huwelijk, 1943
  - Herordening verandering betrekking, 1943
  - Bestuurspolitie, 1943-1944
  - Bevordering Nederlandse Politie, 1943-1945
  - Exercitie, 1943
  - In bewaring geven uniformkleding, vuurwapens en munitie tijdens verlof en ziekte, 1943-1944

  Thema's

 • 10 Brandblussingen (Personeel brandweer) - O.a.:
  - Personeel brandweer, 1941-1947
  - Wegvoering personeel brandweer in krijgsgevangenschap, 1943
  - Tewerkstelling in Duitsland, 1943-1944

  Thema's

 • 3 Land- en tuinbouw - O.a.:
  - Tewerkstelling landbouwers in Oost-Europa, 1941
  - Tekort aan arbeidskrachten in de landbouw, 1942-1943
  - Oproep tot deelname der Nederl. jeugd aan oogsten, 1942-1944
  - Opgave van Land, in eigendom toebehorend aan rechtspersonen, 1942
  - Registratie gronden van Buitenlanders, 1943
  - Besluit inkwartiertreding oogstarbeiders, 1943
  - Uitreiking dwangbevelen Ned. Landstand, 1944
  - Oogstcolonne's, 1944-1945

  Thema's

 • 4 Arbeid - O.a.:
  - Verbod ontslag arbeiders uit bedrijven, 1940-1942
  - Tewerkstelling, 1945

  Thema's

 • 4 Bewaking arbeidsbureau - - Circulaire, 1944
  - Bewaking arbeidsbureau, 1943-1944
  - Diensturen bewakers, 1943-1946
  - Declaraties kosten bewaking Arbeidsbureau, 1943-1947

  Thema's

 • 4 Maatschappelijke steun voor zieken, gewonden, ongeneeslijken - O.a.:
  - Opgave aantal gewonde Duitse militairen, 1930-1940
  - Geneeskundige verzorging van in Duitsland werkende Nederlandse arbeiders en hun gezinsleden, 1940-1942

  Thema's

 • 8 Arbeidsbemiddeling (Tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in Duitsland) - - Arbeid in Duitsland, 1940-1945
  - Oprichting van de "Arbeidscontroledienst", 1944
  - Overneming niet afbetaalde loonvoorschotten door het Rijk (Correspondentie in dossier -1.836/08.741)
  - Repatriëring, 1945-1947

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers