Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Venray. 1815-1941 (1973)

Omschrijving

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Bij Gennep lukte het de Duitsers de spoorwegbrug ongeschonden in handen te krijgen waardoor men voorbij de Peel-Raamstelling kon komen. Na de overgave van Nederland (14 mei) werd in Venray een aantal Duitse militairen gestationeerd. Het burgerlijk bestuur bleef voorlopig ongemoeid.
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vonden hevige gevechten in en rondom Venray plaats en werden grote verwoestingen aangericht. Bij Overloon werd begin oktober 1944 één van de grootste tankslagen uitgevochten tussen de 107e Duitse Pantserbrigade enerzijds en de 7e Amerikaanse en de 11e Britse Tankdivisie anderzijds: de slag om Overloon. Aan beide zijden vielen vele honderden doden. Venray werd 18 oktober 1944 door de 3e Britse Infanteriedivisie bevrijd. Een week later vond echter op last van de Britse staf een algemene evacuatie plaats en de gehele winter 1944/1945 bleef Venray onbewoond frontgebied. Toen in 1945 de bevolking geleidelijk aan terugkeerde vond men een verwoeste kern, door vriend en vijand grondig vernield en leeggeroofd. Op de militaire begraafplaats in IJsselstein, de grootste en enige Duitse militaire begraafplaats in Nederland, liggen 31.598 Duitse soldaten begraven.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Inventarisnummers 1-57 bevatten de notulen en besluiten van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W. Onder A.v. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder B.ii.5. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 3711 - Politie: wijziging van de verordening inzake de gemeentepolitie; verstrekking van opgaven over sterkte, samenstelling en uitrusting van de gemeentepolitie; aanschaf van nieuwe uniformen; treffen van maatregelen tegen het ingooien van ruiten en het doorsnijden van kabels. 1941

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 3241 - Militaire zaken: vaststelling van de instructie voor het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst; verstrekking van inlichtingen aan het provinciaal bestuur over de organisatie van de dienst. 1937

  Thema's

 • 3243 - Militaire zaken: vaststelling van de verordening op het houden van een tapverbod op mobilisatiedagen. 1937

  Thema's

 • 3359 - Militaire zaken: vaststelling van het luchtbeschermingsplan; verslag van de eerste gemeentelijke verduisteringsproef. 1938

  Thema's

 • 3495 - Militaire zaken: verslag van de oefeningen van de Luchtbeschermingsdienst; aanschaf van materialen ten behoeve van de luchtbescherming. 1939

  Thema's

 • 3497 - Militaire zaken: mobilisatie van het leger en uitroeping van de staat van oorlog bij Koninklijk Besluit van 1 september 1939. 1939

  Thema's

 • 3498 - Militaire zaken: vordering van paarden en motorrijtuigen. 1939

  Thema's

 • 3499 - Burgerwachten: reactivering van de ‘rustende’ burgerwacht te Venray. 1939

  Thema's

 • 3594 - Oorlogsgevaar: treffen van voorbereidende maatregelen voor de afvoer van de burgerbevolking in oorlogstijd. 1939

  Thema's

 • 3597 - Gemeentebestuur: ontslag van L.J. van Haren en J. Guelen als raadslid en benoeming van Th.G. Wintels en P.H. Manders in de ontstane vacatures; ondertekening van de zogenaamde ‘Ariërverklaring’ door de leden van de gemeenteraad. 1940

  Thema's

 • 3598 - Gemeenteraad: agenda’s en gedrukte notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; inzending van de vergaderstukken aan de Beauftragte des Reichskommissars voor de provincie Limburg. 1940

  Thema's

 • 3599 - Bevolking: verstrekking van gegevens in verband met de bevolkingsstatistiek; verstrekking van gegevens over personen met de Duitse nationaliteit in de gemeente. 1940

  Thema's

 • 3600 - Burgerlijke stand: verstrekking van gegevens uit de registers van de burgerlijke stand; aanvulling en verbetering van de registers; en afgifte van de zogenaamde ‘Ariërverklaring’ voor de ambtenaren van de burgerlijke stand. 1940

  Thema's

 • 3601 - Nationaliteit: invoering van de identificatieplicht en opgave van de vreemdelingen die binnen de gemeente verblijven. 1940

  Thema's

 • 3602 - Diversen: bekendmaking van een verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied inzake een verbod op demonstratief optreden op feestdagen van het Huis van Oranje. 1940

  Thema's

 • 3607 - Politie: vaststelling van de verordening inzake de gemeentepolitie; intrekking van een raadsbesluit inzake de uitbreiding van de gemeentepolitie; melding van belangrijke gebeurtenissen aan de Duitse bezettingsautoriteiten. 1940

  Thema's

 • 3608 - Algemene politieverordening: wijziging en aanvulling van de Algemene politieverordening; regeling van de colportage door politieke partijen; gebruik van gemeente-eigendommen door particuliere verenigingen. 1940

  Thema's

 • 3609 - Personeel in gemeentedienst: aanstelling en ontslag van gemeenteambtenaren; vaststelling van een instructie voor het in veiligheid brengen van gelden en archieven in buitengewone omstandigheden; vaststelling van de verordening inzake de rang en bezoldiging van secretarieambtenaren; verhoging van het loon en de kinderbijslag voor arbeidscontractanten; advisering inzake de wijziging van de salarisregeling voor burgemeesters, secretarissen en ontvangers door Gedeputeerde Staten; afgifte van een zogenaamde ‘Niet-Ariërverklaring’ voor gemeenteambtenaren. 1940

  Thema's

 • 3616 - Eigendommen: verbouwing van de strafcellen en het politiebureau onder het raadhuis aan de Markt; verbouwing van de gemeentewoning aan de Gasstraat nr. 10. 1940

  Thema's

 • 3628 - Luchtbeschermingswet: organisatie van de luchtbescherming en melding van bijzondere gebeurtenissen in het kader van de Duits-Engelse luchtoorlog. 1940

  Thema's

 • 3629 - Militaire zaken: uitvoering van de Dienstplichtwet (keuring, inlijving, vrijstelling, ontslag en toekenning kostwinnersvergoedingen). 1940

  Thema's

 • 3630 - Militaire zaken: afkondiging van de bekendmakingen van het Militair Gezag; demobilisatie en inlevering van rijksgoederen. 1940

  Thema's

 • 3631 - Militaire zaken: inkwartiering van eenheden van de Duitse Wehrmacht. 1940

  Thema's

 • 3632 - Burgerwachten: opheffing van de burgerwacht te Venray. 1940

  Thema's

 • 3670 - Medische politie: inenting van de inwoners ouder dan 14 jaar tegen tyfus en paratyfus op last van de Duitse militaire overheid. 1940

  Thema's

 • 3675 - Verkeerswezen: tijdelijke verwijdering van richtingaanwijzers. 1940

  Thema's

 • 3680-3685 - Subsidies: toekennen van subsidies. Ondermeer aan het Limburgse Groene Kruis; R.K. Stichting Gezond Limburg; fanfare Sub Martis Tutela; R.K. Reclasseringsvereniging; middenstandsvereniging en vereniging 'Volksbelang'. 1940

  Thema's

 • 3689 - Distributie: vaststelling van de verordening op het doen van ontvangsten en betalingen wegens uitvoering van de Distributiewet; begroting van de Distributiekring voor het dienstjaar 1941; bezoldiging van het personeel van de Distributiedienst in de Kring Venray; aanwijzing van Venray als ontvangstplaats van vee voor distributie; controle op de naleving van de vleesprijzen. 1940

  Thema's

 • 3690 - Steunverlening B: toekenning van een bijdrage door de gemeente aan het Plaatselijk Crisiscomité voor het verlenen van extra hulp aan werklozen. 1940

  Thema's

 • 3696 - Bezetting/Oorlog: bekendmaking van maatregelen op last van de Duitse bezetter; vordering van motorrijtuigen en paarden; inlevering van wapens en munitie; opruiming van mijnenvelden; uitgifte van levensmiddelenbons; vergoeding van verrichtingen voor het Duitse leger; herstel van oorlogsschade; verstrekking van gegevens over verenigingen en stichtingen binnen de gemeente. 1940

  Thema's

 • 3697 - Algemeen steuncomité: collecte voor het Nationaal Hulpcomité 1940 (Nationale Inzameling 1940) en bemiddeling bij het beschikbaarstellen van gelden uit het Herstelfonds 1940 voor Venrayse gezinnen die door een luchtbombardement getroffen zijn. 1940

  Thema's

 • 3698 - Uitzending van kinderen: uitzending van kinderen naar Duitsland. 1940

  Thema's

 • 3699 - Arbeidsdienst: aanmelding van gedemobiliseerde dienstplichtigen en burgers bij de Opbouwdienst en de Arbeidsdienst. 1940

  Thema's

 • 3700 - Afvalstoffen en oude materialen: vaststelling van een verordening inzake het bewaren en de afgifte van afval van levensmiddelen en kadavers van honden en katten; enquête naar de handel in oud materiaal en afvalstoffen en de instelling van een wijkophaaldienst. 1940

  Thema's

 • 3701 - Winterhulp: instelling van een plaatselijk bureau van de Stichting Winterhulp Nederland. 1940

  Thema's

 • 3704 - Bevolking: verstrekking van gegevens in verband met de bevolkingsstatistiek; uitgifte van persoonsbewijzen; aanmelding van personen van Joodse of gedeeltelijk Joodse afkomst; opgave van personen van Duitse nationaliteit in de gemeente. 1941

  Thema's

 • 3706 - Nationaliteit: opgave van in Venray wonende statenlozen. 1941

  Thema's

 • 3712 - Algemene politieverordening: wijziging en aanvulling van de Algemene politieverordening; plaatsing van borden voor aanplakbiljetten met een politieke strekking. 1941

  Thema's

 • 3730 - Onderwijsaangelegenheden: aangaan van overeenkomsten met de gemeente Venlo en Deurne inzake de plaatsing van leerlingen uit Venray die openbaar onderwijs willen volgen; opgave van het aantal Joodse leerlingen dat onderwijs volgt in Venray. 1941

  Thema's

 • 3731 - Luchtbeschermingswet: organisatie van de luchtbescherming en melding van bijzondere gebeurtenissen in het kader van de Duits-Engelse luchtoorlog. 1941

  Thema's

 • 3732 - Militaire zaken: verstrekking van inlichtingen over gesneuvelde militairen uit Venray en uitkering van vergoedingen aan oorlogsgewonden en nabestaanden van gesneuvelde militairen. 1941

  Thema's

 • 3770 - Begraafwet: verstrekking van gegevens over het begraven van militairen in de gemeente. 1941

  Thema's

 • 3776 - Wapenen: uitvoering van de Wapenverordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. 1941

  Thema's

 • 3777 - Verkeerswezen: bekendmaking van verkeersmaatregelen op last van de Duitse bezettingsautoriteiten; opgave van het aantal handkarren en bakfietsen in de gemeente aan de Rijksverkeersinspectie. 1941

  Thema's

 • 3780-3787 - Subsidies: toekenning van subsidies aan diverse gezondheids-, onderwijs-, economische en culturele verenigingen. 1941

  Thema's

 • 3791 - Distributie: aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Broekhuizen, Horst, Meerlo en Wanssum inzake de inrichting van de Distributiedienst Kring Venray; organisatie en personele bezetting van de dienst; naleving van de distributievoorschriften. 1941

  Thema's

 • 3798 - Hulpverlening oorlogsslachtoffers: bemiddeling bij het verkrijgen van financiële steun voor particulieren die schade hebben geleden aan onroerend goed als gevolg van oorlogsgeweld. 1941

  Thema's

 • 3801 - Bezetting/Oorlog: bekendmaking van maatregelen en uitvoering van verordeningen op last van de Duitse bezetter; bemiddeling bij het verkrijgen van schadeloosstelling voor inbeslagname van gronden, defensieschade, oorlogsschade aan woningen en gevorderde voertuigen. 1941

  Thema's

 • 3804 - Arbeidsdienst: werkplannen van de Nederlandse Arbeidsdienst, uitgevoerd onder toezicht van Staatsbosbeheer; aanleg van het barakkenkamp ‘Endepoel’; aanmelding en ontslag van vrijwilligers uit Venray bij de Arbeidsdienst. 1941

  Thema's

 • 3805 - Kunst en cultuur: opgave aan de commissaris van de koningin van binnen de gemeente woonachtige kunstenaars, historische gebouwen en gebieden met bijzondere landschappelijke betekenis en in de gemeente gevestigde muziekgezelschappen en schutterijen. 1941

  Thema's

 • 3807 - Verkeersbeperkingen: bemiddeling bij de afgifte van vergunningen (Sonderausweise) voor het verblijf in de openlucht tussen 24.00 en 4.00. 1941

  Thema's

 • 4668 - Begraafwet: inwinnen van inlichtingen over de gesneuvelde dienstplichtige Th.H. Smets; verstrekken van inlichtingen over Duitse soldaten die in Venray begraven zijn en Franse militairen die in het St. Elisabethziekenhuis verpleegd worden. 1940

  Thema's

 • 6558-6560 - Register van inwoners die verplicht zijn tot het verlenen van inkwartiering en onderhoud van militairen. 1936-1940

  Thema's

 • 6561-6562 - Opgaven betreffende de inkwartiering van Duitse soldaten bij particulieren en bij instellingen. 1940

  Thema's

 • 6565 - Lijsten van de eigenaren of beheerders van paarden uit Venray, Wanssum en Vierlingsbeek, opgemaakt op grond van art. 17 van het Inkwartieringsbesluit. 1939-1940

  Thema's

 • 6851 - Betaalstaten van uitgekeerde vergoedingen wegens kostwinnerschap aan de familie van gewonde, gesneuvelde en vermiste soldaten. 1940-1943

  Thema's

 • 6852 - Betaalstaten van uitgekeerde vergoedingen wegens kostwinnerschap aan de familie van personen die zich hebben aangemeld bij de Opbouwdienst en de Nederlandse Arbeidsdienst. 1940-1944

  Thema's