Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Hoensbroek, 1800-1940

Omschrijving

Tot 1982 was Hoensbroek een zelfstandige gemeente. Sindsdien maakt Hoensbroek als stadsdeel van Heerlen deel uit van de gelijknamige gemeente.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder I.2-5 zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder II.II.C vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder II.IV.1-2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 123-142 - Indicateur van de bij het gemeentebestuur binnengekomen en door dit bestuur verzonden stukken met betrekking tot militaire zaken. 1917-1939
  N.B. Naast stukken over de militaire dienstplicht: zoals inschrijving, loting, keuring, vrijstelling, uitstel, herhaling, ontslag, desertie, landweer, landstorm, zijn tevens opgenomen stukken inzake inkwartiering, militaire vordering en bovendien betreffende staat van oorlog en beleg mobilisatie e.d.

  Thema's

 • 5507-5511 - Stukken betreffende militaire en semi-militaire aangelegenheden, zoals: Mobilisatievrijstelling voor onmisbare ambtenaren en andere, de vrijwillige Burgerlijke Dienst, de beschikbaarstelling van gymnastieklokalen voor het houden van militaire vooroefeningen en de Luchtbeschermingsdienst. 1922, 1929, 1936, 1939

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 2959-2962 - Stukken betreffende de uitvoering der Archiefwet in het algemeen, de gemeentelijke zorg voor haar archief, ministeriële en provinciale voorschriften dien aangaande, alsmede stukken over de door de Inspecteur der gemeentearchieven in Limburg uitgebrachte inspectierapporten, de veilige opberging der archieven in oorlogstijd e.d. 1923, 1929, 1934, 1939

  Thema's

 • 3109-3110 - Stukken betreffende de ondersteuning verleend aan armlastige vreemdelingen, in het bijzonder i.v.m. reiskosten, paspoortkosten e.d. bij repatriëring en uitgeleiding van deze vreemdelingen. 1932, 1939

  Thema's

 • 3426 - Verzoek van de gezamenlijke Jeugdverenigingen aan het gemeentebestuur tot oprichting van een comité E.H.B.O. en Luchtbescherming en het organiseren van cursussen ter zake. 1939

  Thema's

 • 4169-4171 - Politie-rapporten, processen-verbaal, ontvangen inlichtingen over verscheidene soorten van misdrijven en overtredingen, alsmede het verstrekken van inlichtingen over verdachte personen, vreemdelingen en politieke activiteiten. 1927-1937

  Thema's

 • 4172-4174 - Stukken betreffende het politioneel toezicht op vreemdelingen, de toepassing van het Vreemdelingenreglement, de repatriëring of uitwijzing van vreemdelingen, de
  ondersteuning van behoeftige Duitsers (door het Burgerlijk Armbestuur), arbeidsvergunningen e.d. 1936, 1939

  Thema's

 • 4184 - Stukken betreffende de Algemene Vorderingswet in verband met de Landverdediging en de uitzondering daarbij van monumentale kerkklokken. 1939

  Thema's

 • 4520-4524 - Stukken betreffende de luchtbescherming in het algemeen, alsmede richtlijnen, instructies voor het hoofd en het personeel en de rekrutering van personeel. 1933, 1934, 1937 - 1939

  Thema's

 • 4578-4587 - Stukken betreffende het verkeerswezen in het algemeen, de uitvoering der Motoren Rijwielwet en andere verkeersverordeningen en reglementen in verband met de
  verkeersveiligheid, verkeerswaarnemingen, cursussen Veilig-Verkeer, alsmede in het bijzonder het aanbrengen van verkeersborden en wegbewijzering, het opbergen daarvan in verband met de Staat van Beleg, het nemen van andere verkeermaatregelen i.v.m. oorlogsgevaar, het aanleggen van oversteekplaatsen, verkeerslichten, parkeerplaatsen, rijwielpaden alsmede het afsluiten van wegen en straten in verband met het houden van wielerwedstrijden e.d. 1930, 1933, 1934, 1936, 1937, 1939

  Thema's

 • 5378 - Verzoek om en vergunning tot het aanbrengen van voorzieningen in de brug over de Geleenbeek in de weg van Hoensbroek naar Nuth, ter eventuele opblazing dezer brug als militaire noodzaak in oorlogsomstandigheden. 1939

  Thema's

 • 5486-5495 - Stukken betreffende de hulpverlening door het Nationaal Crisiscomité, het Nationaal Fonds voor bijzondere Noden, de geldelijke ondersteuning van slachtoffers van watersnood, stormrampen, mijnrampen, en in andere noodsituaties, alsmede de steun verleend aan Duitse vluchtelingen (i.v.m. Jodenvervolging 1937 - 1939) en kinderen in Spanje, extra uitkeringen aan werklozen, alsmede het samenstellen van plaatselijke comités voor hulpverlenings-acties, bijstand en inzet van militairen bij bepaalde rampen, lijsten van gespendeerde bijdragen en dergelijke. 1925 - 1928, 1932, 1933, 1936, 1938, 1939

  Thema's

 • 5612 - Stukken betreffende de door het Militair Gezag afkondigde Verordening ex art. 12 van de Oorlogswet (van 23 mei 1899 Stbl. nr. 128), waarbij de ingezetenen kunnen worden opgeroepen tot het verrichten van persoonlijke diensten bij militaire werkzaamheden. 1939

  Thema's