Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Gulpen. 1937-1981

Omschrijving

De inval van de Duitse troepen in mei 1940 ging gepaard met slechts geringe schade in Gulpen. Gemeente-eigendommen ondervonden geen schade van de oorlogshandelingen. Het normale leven hernam min of meer zijn loop na de bezetting. Geleidelijk aan kreeg de bevolking meer te maken met de maatregelen van
de bezetter.
In vele gemeenten trok de burgemeester zich in het najaar van 1941 terug uit zijn functie vanwege de eis van de Duitse bezetter tot uitvoering van zijn maatregelen. In Gulpen koos burgemeester van Rijckevorsel een andere lijn. Hij bleef zitten en poogde om door 'uitstellen, ingewikkeld maken, rekken en omzeilen' tot voordeel van de gemeente en de inwoners te kunnen werken. In de eerste raadsvergadering na de bevrijding dankte hij de secretaris en de ambtenaren voor hun steun om deze positie mogelijk te maken. Echter, in 1943 zag de burgemeester zich voor problemen gesteld waarbij hij vanwege gewetensbezwaren zijn ontslag indiende. De gemeente kreeg vervolgens een N.S.B.-burgemeester.
Enkele malen werden de inwoners van Gulpen opgeschrikt door bominslagen en een neerstortend vliegtuig. Hierbij vielen enkele slachtoffers. De joodse inwoners van de gemeente vormden de grootste groep van oorlogsslachtoffers. In 1940 woonden negentien joodse inwoners in de gemeente. Tijdens de bezettingsjaren werden zij weggevoerd of vertrokken zij uit de gemeente.
De gemeente werd bevrijd in september 1944. Door het vele militaire verkeer hadden de wegen, vooral de druk bereden Rijksweg, zwaar te lijden. Na de bevrijding werden ongeveer 100.000 man troepen gelegerd in en rond Gulpen. In bijna elk huis waren soldaten ingekwartierd. De troepen vertrokken tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De gemeente kon vervolgens beginnen aan haar belangrijkste naoorlogse taken: het herstellen van de schade aan de wegen en het oplossen van het woningnoodprobleem.
In 1982 werd de gemeente Wijlre aan de gemeente Gulpen toegevoegd en sinds 1999 is Gulpen samengevoegd met de voormalige gemeente Wittem. De nieuw ontstane fusiegemeente heet Gulpen-Wittem

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.A.2.1. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.B.2.3. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.B.2.4.4.4 e.v. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers