Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Ewijk, 1818 - 1980

Omschrijving

Bij verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van 12 augustus 1941, werden in alle gemeenten de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders per 1 september 1941 ontbonden. Hun taken gingen over op de burgemeester; de wethouders werden nu diens medewerkers. In Ewijk vond op 31 augustus 1941 voorlopig de laatste raadsvergadering plaats. Het is opmerkelijk dat het college nog tot in april 1942 vergaderde. Op 28 november 1945, ruim een jaar na de bevrijding, vond de eerste naoorlogse raadsvergadering plaats. De eerste naoorlogse besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders dateert van 30 april 1946.
Burgemeesters, 1931-1946:
1931 - 1945 - W. Sprenger
1945 - W.J.A.F.R. van den Clooster Baron Sloet tot Everlo (waarnemend)
1945 - 1946 - P.F.G.A. Geradts (waarnemend)

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 4074 - Stukken betreffende de afrekening met het Rijk en met de betrokken inwoners van tijdens de mobilisatie in 1939 - 1940 ten onrechte uitgekeerde kostwinnersvergoedingen 1942, 1946-1948.

  Thema's

 • 4306 - Stukken betreffende de uitvoering van mobilisatievoorschriften 1939-1940

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 2399 - Stukken betreffende de verkrijging van wederopbouwgelden voor het herstel van oorlogs- en bezettingsschade aan het gemeentehuis, de gemeentetoren te Winssen, alsmede aan ambtswoningen

  Thema's

 • 3459 - Stukken betreffende de verstrekking van inlichtingen over de aanwezigheid van graven van in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen, alsmede betreffende het onderhoud van de graven van vier Britse militairen.

  Thema's

 • 3461 - Briefwisseling met de Oorlogsgravenstichting, onder andere betreffende de inspectie der oorlogsgraven van J.W. Libotté en A.L.J. Willems op de RK. begraafplaats te Winssen

  Thema's

 • 3462 - Circulaire van de Schade-Enquête-Commissie te Nijmegen betreffende de aangifte van oorlogsschade aan grafstenen en grafmonumenten

  Thema's

 • 4041 - Stukken betreffende de verkrijging van Rijkssubsidie in de kosten van de controle op werklozen en wachtgelders 1941, 1944-1955.

  Thema's

 • 4049 - Stukken betreffende de betaalbaarstelling van voorschotten op de salarissen en pensioenen aan ambtenaren en gepensioneerden die tijdelijk in de gemeente verblijven en aan wie tengevolge van de oorlogsomstandigheden de uitbetaling niet op de vastgestelde wijze kan geschieden 1944-1946.

  Thema's

 • 4050 - Stukken betreffende het verhaal op het Rijk van de ziekenhuiskosten van oorlogsslachtoffers, grotendeels alfabetisch geordend op achternaam 1944-1948

  Thema's

 • 4051 - Brief van het ministerie van Sociale Zaken betreffende de uitreiking van in het concentratiekamp Neuengamme (D) teruggevonden voorwerpen van J. van Haren uit Winssen, aan diens vader, 1950.

  Thema's

 • 4072 - Stukken betreffende het verhaal op het Rijk van aan familieleden van dienstplichtige militairen uitgekeerde kostwinnersvergoedingen, 1939 - 1941.

  Thema's

 • 4073 - 'Betaalstaten', staten van uitgekeerde kostwinnersvergoedingen aan familieleden van dienstplichtige militairen en leden van de Opbouwdienst (1939-1941)

  Thema's

 • 4076 - Stamkaarten en andere stukken betreffende de verstrekking van uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, alfabetisch geordend op achternaam (1946-1950)

 • 4077 - Stukken betreffende de verstrekking van extra rantsoenen brandstof aan oorlogsslachtoffers

  Thema's

 • 4086 - Stukken betreffende de vaststelling van schoolvakanties, de tijdelijke sluiting van scholen, alsmede de hervatting van het onderwijs na de bevrijding in september 1944 (1940, 1942, 1944 - 1945, 1947)

  Thema's

 • 4087 - Brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan het College van Gedeputeerde Staten waarin wordt medegedeeld welke 'bezettingsregelingen' op het gebied van het onderwijs moeten worden geacht nooit van kracht te zijn geweest, buiten werking zijn getreden, of voorlopig zijn gehandhaafd (1945)

  Thema's

 • 4217 - Briefwisseling met het College van Gedeputeerde Staten betreffende eventuele oorlogsschade aan monumenten

  Thema's

 • 4307 - Stukken betreffende de afwikkeling van de schadeloosstelling van de gemeente en van inwoners voor de levering van verschillende tijdens de bezetting gevorderde diensten en goederen, 1940-1949.

  Thema's

 • 4308 - Reçu van de Ortskommandantur te Nijmegen voor aldaar ingeleverde registers van dienstplichtigen 1941

  Thema's

 • 4309 - Circulaires van de Commissaris der Provincie betreffende de betaling en verzending van ten behoeve van de Duitse Weermacht aangekochte radio's, 1941-1942.

  Thema's

 • 4310-4314 - 'Lichtingdossiers', inschrijvingsregisters en andere stukken betreffende de uitvoering van voorschriften betreffende de militaire dienstplicht 1941-1979

  Thema's

 • 4315 - Stukken betreffende de vordering door geallieerde strijdkrachten van de gemeentelijke grintvoorraad, alsmede betreffende het verhaal op het Rijk van de daardoor geleden schade, 1944, 1948.

  Thema's

 • 4316-4317 - Stukken betreffende de vordering van gebouwen door geallieerde strijdkrachten ten behoeve van de inkwartiering van militairen in de periode oktober 1944 - maart 1945, alsmede betreffende de afwikkeling van de schadeloosstelling der kwartiergevers, 1944-1948, 1950-1951.

  Thema's

 • 4318 - Stukken betreffende de afwikkeling van de schadeloosstelling van de gemeente en van inwoners voor de levering van verschillende door geallieerde strijdkrachten in 1945 - 1946 gevorderde diensten en goederen, alsmede voor door geallieerde militairen veroorzaakte materiële schade, 1945 - 1949.

  Thema's

 • 4321 - Dossier inzake de verstrekking van inlichtingen aan de rijksinspecteur van het verkeer in het district Gelderland betreffende de vordering door 'Nederlandse instanties' van vrachtauto's van J. Heymans en G.J. Kroes in augustus 1939, voor militaire doeleinden (1952).

  Thema's