Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Blankenham

Omschrijving

Afgaande op de beschrijvingen in de inventaris bevat dit archief weinig oorlogsgerelateerd materiaal. Wel is er een serie ingekomen stukken bij het college van Burgemeester en Wethouders bewaard gebleven, geordend volgens het rubriekenstelsel. Inventarisnummers 240-271 hebben betrekking op de jaren 1939-1945. De rubrieken staan vermeld in de bijlagen. Volgens deze bijlage zouden zich in deze inventarisnummers stukken moeten bevinden met betrekking tot repatriƫring; voedselvoorziening; vorderingen; steunverlening; sabotage; Zuiveringswet; rechtsherstel; Oranjevereniging (1943); openbare orde; oorlogsslachtoffers; inkwartiering; evacuatie, dienstplicht; burgerwacht en bezettingsschade. In de bijlage staat vermeld met betrekking tot welke jaren stukken over de genoemde onderwerpen aanwezig zijn.
Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad (periode 1931-1946) bevinden zich in inventarisnummer 17. Inventarisnummer 357 bevat registers op ingekomen en uitgegane brieven 1939-1954. Inventarisnummer 977 bevat registers van ingekomen personen (met hiaten) 1930-1972. Inventarisnummer 983 bevat archiefregisters bevattende afschriften van persoonskaarten van vertrokken en overleden personen 1939-1965.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers