Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Federatie van bedrijfsverenigingen, 1929-1995 (BV)

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 210 - Afleveringen van de dagbladen "De Nederlander", "Nieuwe Haagsche Courant", "De Nieuwe Nederlander", "De Standaard", "De Telegraaf", "Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad", "Het Vaderland" en
  "Völkischer Beobachter".

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 30 - Artikelenserie betreffende het fascisme en het nationaal-socialisme, gepubliceerd in "De Christenvrouw", orgaan van de Nederlandse Christen Vrouwenbond, met manuscripten. Gedrukt, getypt.

  Thema's

 • 31 - Brochure betreffende het vraagstuk van oorlog en vrede, met manuscripten. Gedrukt, getypt, Z.j. (1936)

  Thema's

 • 34 - Artikel betreffende de christelijk-historische visie inzake het defensievraagstuk, verschenen als bijlage bij "De Jonge Nederlander", maandblad van de Federatie van christelijk-historische Jongerengroepen. Gedrukt,
  Z.j. (1938)

  Thema's

 • 35 - Brochure betreffende de betekenis van de organisatie op christelijke grondslag in het licht van de actuele omstandigheden. Gedrukt, 1940

  Thema's

 • 77 - Circulaires, brochures en teksten van redevoeringen betreffende het standpunt van de C.H.U. inzake het defensievraagstuk. Met aantekeningen en knipsels, 1929-1938

  Thema's

 • 78 - Aantekeningen betreffende het fascisme, het nationaal-socialisme en het standpunt van de C.H.U. ten aanzien van deze bewegingen. Met brieven, brochures, tijdschriften en andere bijlagen, 1931-1938

  Thema's

 • 93 - Concepten en teksten van persoonlijke rondzendbrieven aan "vrienden en geestverwanten" betreffende de politieke ontwikkelingen sedert de meidagen, Juni-augustus 1940

  Thema's

 • 94 - Briefwisseling, nota's, (concept-) manifesten en aantekeningen betreffende de pogingen van de leiders der zes grote partijen en van initiatiefnemers van buiten de partijen, om te komen tot een nationale politieke concentratie. Met brochures en knipsels, Juni-oktober 1940 NB. Namen van briefschrijvers zijn opgenomen in de index.

  Thema's

 • 95 - Aantekeningen, deels in cahiers, betreffende politieke, maatschappelijke en godsdienstige onderwerpen, gebruikt bij en vrucht van voordrachten en discussies voor, van en met mede-geïnterneerden, 1940-1943 en z.j. NB. Achter in één der cahiers dagboekaantekeningen betreffende zijn verblijf in Buchenwald en Haaren.

  Thema's

 • 96 - Nota, voorlopig rapport en aantekeningen betreffende vraagstukken rond de na-oorlogse politieke opbouw van Nederland, gebruikt bij en vrucht van de discussies van de zgn. staatkundige kring van geïnterneerden ("Commissie Donner"), 1941-1942 en z.j

  Thema's

 • 97 - Manuscripten en brochures inhoudende staatkundige beschouwingen, afkomstig van C.E. van Koetsveld, de beweging "De Nationale Concentratie", de C.H.U.-commissie Bosch van Rosenthal, en het illegale blad "Trouw". Met bijlagen, 1942-1944

  Thema's

 • 99 - Concepten voor een persoonlijk rondschrijven te verzenden na de bevrijding, en circulaires nadien uitgegaan, zowel van Tilanus persoonlijk als van het dagelijks bestuur, 1942-1945

  Thema's

 • 101 - Aantekeningen betreffende het besprokene op de eerste naoorlogse vergadering van het hoofdbestuur der Unie. Met bijlage, 1945

  Thema's

 • 158 - Brieven, aantekeningen en beschouwingen betreffende de staatsrechtelijke gevolgen van de inval van de Duitsers en het vertrek van Koningin en regering uit Nederland. Met bijlagen, Mei-juli 1940 en z.d

  Thema's

 • 159 - Aantekeningen betreffende door Tilanus in mei en juni 1940 afgelegde bezoeken aan politici, ambtenaren en ministersvrouwen, Z.j. (1940)

  Thema's

 • 171 - Afschrift van een brief aan de minister-president en manuscript van een verhandeling, betreffende politieke en militaire aangelegenheden, door Jhr. Groeninx van Zoelen aan Tilanus ter kennisneming toegezonden. Met als bijlagen afschriften van stukken uit de jaren 1944-1945, 1947, 1949

  Thema's

 • 197 - Stukken betreffende zijn arrestatie, zijn verblijf in de verschillende interneringskampen en zijn vrijlating, 1940-1944

  Thema's

 • 198 - Stukken betreffende een afstammingsonderzoek ten behoeve van zijn stiefmoeder Cornelia Mathilda Tilanus-Godefroi en zijn halfbroer Michel Jacob, 1943 NB. Deze waren respectievelijk van joodse afkomst en geboortig uit een gemengd huwelijk.

  Thema's

 • 211 - Afleveringen van de illegale bladen "Libertas", "Je Maintiendrai", "Oranjebulletin", "Het Parool", "Telex", "Trouw", "Vrije Gedachten", en "Vrij Nederland", 1943-1945

  Thema's

 • 218 - Verhandeling van W. Drees betreffende de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandsche Unie. Gestencild, Z.j. (1945)

  Thema's

 • 228 - Johanna Catharina Hillegonda Adriana Tilanus-Middelbeek (1884-1947): Ingekomen brieven van haar echtgenoot Hendrik Willem Tilanus, geschreven vanuit diens verblijf in gijzeling te Buchenwald en Haaren, 1940-1942

  Thema's