Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Directie van Handel en Nijverheid, 1905-1943; en voorgangers, met de werkarchieven van Minister Steenberghe, H.M. Hirschfeld en van enkele Commissies, (1815) 1905-1943 (1946)

Omschrijving

De directie was het centrale beleidsorgaan op het gebied van handel, industrie, middenstand, prijzen en distributie. Vanaf 1933 was het ministerie van Economische Zaken primair verantwoordelijk voor de buitenlandse handelspolitiek: in de periode daarvoor was dat het ministerie van Buitenlandse zaken. Het archief is volgens de standaard archiefcode geheel op onderwerp geordend. Verreweg het meest omvangrijk is de rubriek 'Economische aangelegenheden', waarin onder meer stukken over de industrie, de dienstverlening, de binnen- en buitenlandse handel, de distributieregeling, de instelling en het functioneren van de rijksbureaus. Ook bevat het archief stukken over joodse vluchtelingen en Duitse bezettingsmaatregelen tegen joodse bedrijven.Gedeponeerd bij het archief zijn stukken van minister M.P.L. Steenberghe (1937-1940) en van directeur-generaal dr. H.M. Hirschfeld (1931-1945).

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 2011 - Stukken betreffende instelling van een regeringscommissariaat voor de vrijwillige burgerlijke dienstverlening gecoördineerd met de Inspectie van de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen en de
  Inspectie van de Vrijwillige Burgerwachten en een Bureau Openbare Orde en Veiligheid aan het Departement van Binnenlandse Zaken. 1939

  Thema's

 • 2012 - Stukken betreffende de door het Ministerie van Defensie uitgevaardigde gedragslijn te volgen bij aanhouding en ontwapening van vreemde militairen. 1939

  Thema's

 • 2013 - Stukken betreffende door de Duitse bezetter ten aanzien van de organisatie van departementen en andere rijksinstellingen genomen maatregelen. 1940-1943

  Thema's

 • 2053 - Stukken betreffende benoeming van commissarissen Beauftragten voor het bezette Nederlandse gebied. 1940.

  Thema's

 • 2063 - Stukken betreffende huisvesting van rijksdiensten in het algemeen en van de Afdeling Handel en Nijverheid en van de Duitse autoriteiten in het bijzonder. 1923-1940

  Thema's

 • 2067 - Stukken betreffende maatregelen tegen Joden in het algemeen en tegen Joodse makelaars in het bijzonder. 1941-1942

  Thema's

 • 2086 - Militaire dienst en burgerlijke arbeidsdienst. 1913-1944

  Thema's

 • 2089 - Lidmaatschap NSB. 1913-1944

  Thema's

 • 2117 - Maatregelen tegen Joodse ambtenaren. 1913-1944

  Thema's

 • 2119 - Krijgsgevangenschap. 1913-1944

  Thema's

 • 2134 - Stukken betreffende het inrichten van een casino te Amersfoort ten behoeve van de daarheen geëvacueerde ambtenaren van het departement. 1943

  Thema's

 • 2190 - Stukken betreffende in de Eerste en Tweede Wereldoorlog verloren gegane koopvaardijschepen. 1930, 1939 - 1940

  Thema's

 • 3077 - Stukken betreffende herziening van merkenrecht en merkenverordening in de Tweede Wereldoorlog. 1941-1943

  Thema's

 • 3377 - Stukken betreffende het nemen van bijzondere maatregelen op het gebied van de industriële eigendom in verband met de buitengewone omstandigheden tengevolge van de Duitse bezetting. 1940-1943

  Thema's

 • 3404 - Stukken betreffende bekendmaking van richtlijnen voor samenwerking met de Duitse autoriteiten en toezending van het 'Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied' aan de departementsafdelingen. 1940

  Thema's

 • 3447 - Stukken betreffende uitstel van de opvulling van vacatures bij de Kamers wegens het verbod van de Duitse bezetter tot het houden van verkiezingen. 1940-1943

  Thema's

 • 3502 - Stukken betreffende de te nemen maatregelen inzake distributie, hamsteren en prijsopdrijving van levensmiddelen in oorlogstijd. 1939

  Thema's

 • 3503 - Stukken betreffende vordering, prijsonderzoek en distributie van hout t.b.v. de voedselvoorziening. 1941-1944.

  Thema's

 • 3565 - Stukken betreffende de gevolgen van de Duitse bezetting voor de Kamers. 1940-1943

  Thema's

 • 3595 - Stukken betreffende door kantonrechters gedane uitsprak en omtrent inschrijving van Joodse en andere zaken in het Handelsregister. 1935-1943

  Thema's

 • 3873 - Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen over instanties opgericht ten behoeve van de voorbereiding en bevordering van de nationaal-socialistische ordening van het bedrijfsleven. 1941

  Thema's

 • 4042 - Stukken betreffende maatregelen van de Duitse bezetter op het gebied van het telegramverkeer. 1940-1941

  Thema's

 • 4062 - Stukken betreffende de Onteigeningswet. 1923, 1939

  Thema's

 • 4125 - Stukken betreffende de weigering van de christelijke arbeidersorganisaties om na onder beheerstelling nog langer deel te nemen in de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. 1941

  Thema's

 • 4134 - Stukken betreffende behandeling van een verzoek tot wijziging van de voorschriften voor verduistering van bedrijfspanden. 1940

  Thema's

 • 4152 - Stukken betreffende regeling van de douaneformaliteiten in verband met de Duitse bezetting. 1940

  Thema's

 • 4205 - Stukken betreffende civiele verdediging. 1936-1940

  Thema's

 • 4210 - Stukken betreffende het verzoek van het gemeentebestuur van Breda om goedkeuring van de oprichting van een niet-ambtelijke economische raad ter vervanging van de Economische Dienst van de Bredase
  Vrijwillige Burgerwacht. 1940

 • 4235 - Stukken betreffende het veiligstellen van de voedselvoorziening in tijd van oorlog. 1935-1936

  Thema's

 • 4665 - Stukken betreffende boycotten van Duitse goederen door Nederlandse bedrijven vanwege de houding van de Duitse regering ten opzichte van de Joodse bevolking. 1935-1936, 1940

  Thema's

 • 4672 - Stukken betreffende het ongedaan maken van de opheffing van de Commissie voor Handel en Industrie te Meppel door de door de organisatie-commissie voor het Nederlandse bedrijfsleven benoemde liquidateurs van de middenstandsorganisaties. 1942.

  Thema's

 • 4682 - Stukken betreffende bemiddeling voor bedrijven bij de Duitse instanties inzake het verkrijgen van toestemming voor het reizen in Zeeland. 1940.

 • 4713 - Stukken betreffende steunverlening aan horecabedrijven in de door de Duitse autoriteiten gesloten kustgebied. 1942

  Thema's

 • 4723 - Stukken betreffende behandeling van verzoeken om steun aan gemobiliseerde zakenlieden. 1938-1940

  Thema's

 • 4729 - Stukken betreffende interpretatie van een verordening houdende het verbod voor Joden om aan openbare verkopingen deel te nemen. 1941

  Thema's

 • 4730 - Stukken betreffende verlening van een vergunning aan uitgeverij Roskam te Amsterdam tot aanstelling van twee vertegenwoordigers voor de verkoop van nationaal-socialistische lectuur. 1943

  Thema's

 • 5437-5439 - Stukken betreffende het treffen van diverse maatregelen t.b.v. de economische verdedigingsvoorbereiding. 1936-1941

  Thema's

 • 5500 - Stukken betreffende de behandeling van een verzoek van de Antwerpse diamantkring om vrijstelling van invoerrechten voor pakketten aan gemobiliseerde soldaten. 1940

  Thema's

 • 5515 - Stukken betreffende de totstandkoming van de gelijkschakeling van de Nederlandse en Duitse douanewetgeving. 1940-1943

 • 6004 - Stukken betreffende steunverlening door middel van prijsverhoging, in samenwerking met de Stichting Bakkersnoodfonds, aan door oorlogshandelingen getroffen bakkersbedrijven. 1940-1942

  Thema's

 • 6128 - Stukken betreffende onderhandeling met regeringen en bedrijven ten behoeve van het plaatsen van defensieorders in het buitenland. 1932-1940

  Thema's

 • 6600 - Stukken betreffende de totstandkoming, verlenging en uitvoering van de Wetten Economische Verdediging 1938. 1938-1940

  Thema's

 • 6604 - Stukken betreffende de totstandkoming van een wetsontwerp tot beperking van beslagen in verband met de handhaving der neutraliteit en het beheer van vijandelijk en Joods vermogen. 1939-1941

  Thema's

 • 6606 - Stukken betreffende opheffing van verenigingen en inperking van de dag- en nieuwsbladpers. 1941

  Thema's

 • 6607 - Stukken betreffende informatie over geleden oorlogsschade en de hulp aan slachtoffers van oorlogsgeweld. 1940-1943

  Thema's

 • 6608 - Stukken betreffende de totstandkoming van twee nota`s over de economische verdediging van de Nederlandse volkshuishouding. 1939-1940.

  Thema's

 • 6609 - Stukken betreffende de verplaatsing, verdeling, vorming en inventarisatie van voorraden grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en levensmiddelen. 1939-1943

  Thema's

 • 6612 - Stukken betreffende de ontwikkeling van de prijzen, het loonpeil, het bestedingspatroon en de wachtgeldregelingen bij stilliggende bedrijven. 1940-1943.

  Thema's

 • 6613 - Stukken betreffende de plaatsing van Duitse en Nederlandse orders en de regeling met betrekking tot de betaling van orders door de Duitse Weermacht. 1940-1941

  Thema's

 • 6615 - Stukken betreffende de verwijdering van anti-Duitse boeken en tijdschriften uit overheidsbibliotheken. 1940.

 • 6617 - Stukken betreffende de contacten met Duitse officiële instanties en het verstrekken van inlichtingen op economisch gebied aan Duitse autoriteiten en buitenlanders. 1940-1941

 • 6620 - Stukken betreffende de ontwikkeling van een besluit Tuchtrechtspraak Handel en Nijverheid en maatregelen ter bestrijding van de zwarte handel. 1941-1943

  Thema's

 • 6621 - Stukken betreffende informatie inzake in een aantal provincies na de bezetting door de Duitse weermacht getroffen maatregelen. 1940

  Thema's

 • 6622 - Stukken betreffende maatregelen ten aanzien van het gebruik van grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en levensmiddelen. 1940-1943

  Thema's

 • 6623 - Stukken betreffende de verandering van namen van straten en dergelijke genoemd naar nog in leven zijnde leden van het Koninklijk Huis. 1942

 • 6624 - Stukken betreffende de uitvoering van de verordening inzake het optreden van Joden in het openbaar. 1941

  Thema's

 • 6626 - Stukken betreffende richtlijnen inzake de inkwartiering van Duitse militairen. 1941

  Thema's

 • 6628 - Stukken betreffende een door Rijkswaterstaat bij betaling geëiste niet-vijand verklaring. 1941.

  Thema's

 • 6630-6633 - Stukken betreffende de Algemene Vorderingswet 1939 en het Algemeen Vorderingsbesluit 1940. 1938-1943

  Thema's

 • 6634 - Stukken betreffende de vordering van goederen door de Duitse autoriteiten. 1941-1942

  Thema's

 • 6667-6670 - Stukken betreffende regel- en wetgeving ten aanzien van de scheepvaart vanwege oorlogsdreiging en -omstandigheden. 1938-1943

  Thema's

 • 6671 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen tot economische en industriële verdedigingsvoorbereiding in verband met de dreigende oorlog. 1936-1945.

  Thema's

 • 6674 - Stukken betreffende het in voorraad houden en beschikbaar stellen van benzine, petroleum, chloorkalk en gasmaskers t.b.v. de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst. 1939-1940

  Thema's

 • 6681 - Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de beroepscommissie voor alle vorderingen van roerende goederen en de werkzaamheden ten aanzien van schadeloosstelling inzake de vordering van ruwe wol. 1940-1943

  Thema's

 • 6696 - Stukken betreffende bemoeienis met de voorraadvorming, vordering, distributie en dergelijke door het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen van genees- en verbandmiddelen. 1939-1943

  Thema's

 • 6698 - Stukken betreffende de ontbinding, verrekening en afwikkeling van termijncontracten in rubber in verband met de oorlogssituatie. 1940-1941

  Thema's

 • 6758 - Stukken betreffende de werkzaamheden van het Bureau Grondstoffenbesparing. 1943

  Thema's

 • 6763 - Stukken betreffende de totstandkoming van het ontwerp-besluit tot wijziging van de Distributiewet 1939 en van het Voedselvoorzieningsbesluit mede tot beteugeling van de sluik- en kettinghandel. 1940-1941

  Thema's

 • 6787 - Stukken betreffende de benoeming tot beheerder en bewindvoerder van Joodse oud-metaalhandelaren. 1941, 1943

  Thema's

 • 6788 - Stukken betreffende een verzoek aan het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd om vergelijking van diverse lijsten van geliquideerde zaken van Joodse veehandelaren. 1942

  Thema's

 • 6789-6793 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen ten aanzien van bedrijven en personen in verband met de oorlogssituatie. 1941-1943

  Thema's

 • 6794 - Stukken betreffende het verkrijgen van verlangde financiële steun van mijnen en medewerking van de Kamers van Koophandel en Fabrieken aan loterijen ten behoeve van de Winterhulp Nederland. 1941-1943

  Thema's

 • 7000 - Stukken betreffende de reacties van Duitse zijde op de zetelverplaatsingen van naamloze vennootschappen. 1940-1943

 • 7002 - Stukken betreffende prijsopdrijving, prijsbeheersing, prijspolitiek, prijsvorming, zwarte handel en processen-verbaal ten gevolge van prijsopdrijving. 1940-1944

  Thema's

 • 7009 - Stukken betreffende bedrijfssluitingen en steunverlening aan getroffen bedrijven. 1941-1944

  Thema's

 • 7012 - Stukken betreffende de afvoer van de burgerbevolking uit de door de Duitse bezetter aangewezen gebieden en de evacuatie van departementen en andere overheidsdiensten uit Den Haag naar de provincies. 1940-1944

 • 7027 - Stukken betreffende het uitzenden van Nederlandse boeren naar de landbouwgebieden in de Oekraine en andere gebieden in Oost-Europa (Nederlandse Oost-Compagnie). 1941-1943

  Thema's

 • 7029 - Stukken betreffende de organisatie van het visserijwezen en de maatregelen op visserijgebied genomen door de Duitse bezetters. 1939-1944

 • 7031 - Stukken betreffende de positie van de rechtspraak in bezettingstijd en de bevoegdheden van de landwacht op economisch gebied. 1940-1945

  Thema's

 • 7032 - Stukken betreffende de omzetting van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen in een Naamloze Vennootschap Nederlandse Machinefabriek 'Artillerie Inrichtingen' en hun verhouding tot de Aktiengesellschaft Rheinmetall-Borsig te Berlijn. 1940-1945

  Thema's

 • 7034-7037 - Stukken betreffende de verzorging van de voedselvoorziening. 1940-1945

  Thema's

 • 7038 - Stukken betreffende de organisatie van en de controle op de persorganen en haar producten. 1940-1944

 • 7040-7041 - Stukken betreffende de sociaal-economische aspecten van de werkgelegenheid, met o.a. stukken over tewerkstelling in Duitsland. 1940-1944

  Thema's

 • 7042 - Stukken betreffende de financiële situatie ten aanzien van de industrie. Geldwezen, bankwezen, kredietverleningen, beurswezen, positie van de schatkist 1940 - 1945

  Thema's

 • 7054 - Stukken betreffende het inventariseren van de oorlogsschade en het op gang brengen van de wederopbouw. 1940-1943

  Thema's

 • 7055 - Stukken betreffende de werkzaamheden van het college van secretarissen-generaal. 1941-1943

  Thema's

 • 7057 - Stukken betreffende de voedselverstrekking aan Nederlandse krijgsgevangenen door het Nederlandse Rode Kruis. 1942-1943

  Thema's

 • 7058 - Stukken betreffende de behartiging van de belangen van Nederlanders in Frankrijk door het Bureau-Piek. 1942-1945

  Thema's

 • 7060 - Stukken betreffende de berichtgeving over de toestand in Nederlands-Oost-Indië en in Nederlands-West-Indië. 1941-1944

  Thema's

 • 7077 - Stukken betreffende de organisatie van en de uitvoering van de distributiewerkzaamheden door de Centrale Distributiekantoren. 1940-1945

  Thema's

 • 7078 - Verslagen van de vergaderingen van de directeuren van Haagse Rijksbureaus met de secretaris-generaal in de periode 4 januari - 7 mei 1945 en met de naoorlogse bewindvoerders in de periode 9 mei - 20 juni 1945.

  Thema's

 • 7091 - Stukken betreffende de economische verdedigingsvoorbereiding. 1932-1938

  Thema's

 • 7114 - Stukken betreffende de NSB-propaganda in de pers naar aanleiding van de affaire-Oss. 1938

 • 7115 - Stukken betreffende aankopen van en uitgaven voor defensiematerieel. 1939-1940

  Thema's

 • 7306-7308 - Notulen, rapporten en verslagen van de Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding en haar werkcommissies waarvan de heer G.J. Teppema lid is. 1936-1940

  Thema's

 • 7326 - Publicaties uit binnen- en buitenland over te nemen maatregelen op het gebied van economische en industriële verdedigingsvoorbereiding in geval van oorlog. 1935-1939

  Thema's

 • 7328 - Notulen en bijbehorende stukken van de vergaderingen van de Economische Defensieraad. 1938-1939

  Thema's

 • 7329 - Stukken betreffende besprekingen tussen het Bureau Distributie van de Afdeling Middenstand en het Rijksbureau Voorbereiding Voedselvoorziening in Oorlogstijd. 1939.

  Thema's

 • 7330 - Formulieren houdende bewijzen van overeengekomen schadeloosstelling in verband met wolvorderingen bij ingeschrevenen. 1939-1940

  Thema's

 • 7377 - Stukken betreffende de verstrekking van informatie over de situatie in de verschillende bedrijfstakken door het Bureau Nijverheidsonderzoek. 1941

  Thema's

 • 7385 - Rapporten van de secretaris-generaal van het Departement van Handel en Nijverheid betreffende de toestand van het Nederlandse bedrijfsleven. 1941-1942.

  Thema's

 • 7527 - Distributie-wet 1939 en alle beschikkingen en besluiten verband houdende met deze wet; afl. 31: voorschriften afgekondigd van 25 augustus 1939 tot en met 16 september 1944. 1944

  Thema's

 • 7528 - Stukken betreffende de gevolgde opsporings- en sanctiepolitiek met betrekking tot distributie-overtredingen. 1943-1944

  Thema's

 • 7563-7565 - Doorslagen van ingekomen en uitgaande stukken van H.M. Hirschfeld, directeur-generaal van Handel en Nijverheid en secretaris-generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 1937-1945

  Thema's

 • 7571 - Verslag van de tijdens de bezetting gevoerde voorzieningspolitiek door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 1944.

 • 7574 - Stukken betreffende de organisatie van voorziening van de bevolking met belangrijke gebruiksartikelen. 1944-1945

  Thema's

 • 7577 - Verslagen over de maanden juli en augustus 1944 van de rijksdienst voor grondstoffenbesparing en bedrijfsrationalisatie. 1944

  Thema's

 • 7800-7801 - Stukken betreffende gegevens voor, totstandkoming van en instructies voor het opstellen van maandoverzichten over de economische toestand. 1941-1943.

  Thema's

 • 7812 - Uitvoer naar de Nederlandse Oostcompagnie, Wilna 1942 - 1943

  Thema's

 • 7815 - Uitvoer van oorlogsmateriaal 1941 - 1942

  Thema's

 • 7821-7825 - Stukken betreffende de moeilijkheden ondervonden door de scheepvaart ten gevolge van het naderen en uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en ten gevolge van de bezetting door Duitsland.
  1939-1941.

  Thema's

 • 7826 - Stukken betreffende instelling, bestuurssamenstelling en werkzaamheden van de Commissie voor Aangehouden Lading en haar subcommissies. 1939-1943

  Thema's

 • 7827 - Stukken betreffende instandhouding van de grondstoffenvoorziening in verband met het naderen en uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 1939-1941.

  Thema's

 • 7828 - Stukken betreffende de pogingen om de neutraliteit te handhaven in handelszaken. 1939-1941

  Thema's

 • 7829-7854 - Stukken betreffende inrichting en organisatie van het bedrijfsleven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 1940-1943

  Thema's

 • 7879 - Nota's uitgebracht door de Afdeling Nijverheid aan de Tweede Kamer betreffende de Economische Verdedigingsvoorbereiding. 1939-1940

  Thema's

 • 7956 - Stukken betreffende de gevolgen van de invoering van het Vorderingsbesluit en de herdistributie voor de handel in het algemeen en voor die in enkele producten in het bijzonder. 1940-1943

  Thema's

 • 7966 - Nota's en verslagen van vergaderingen inzake de distributie en vorderingen in de chemische industrie. 1940-1944.

  Thema's

 • 7977-7978 - Stukken betreffende de uitvoering van de Distributiewet en het Vorderingsbesluit door het Rijksbureau voor Aardolieproducten ten aanzien van petroleum. 1941-1943

 • 7979 - Brievenboek betreffende gevorderde aardolie- en enkele andere producten. 1941-1942

  Thema's

 • 7980-7983 - H.M. Hirschfeld, directeur-generaal van Handel en Nijverheid en secretaris-generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Ingekomen en concepten van uitgaande stukken. 1940-1945

  Thema's

 • 7984 - Uittreksel uit een rapport van de Volkenbond betreffende de overgang van oorlogseconomie naar vredeseconomie. 1944

  Thema's

 • 7985 - Stukken betreffende het continueren van handelsbetrekkingen en het aangaan van transacties met het buitenland, uitgezonderd Duitsland. 1940-1944

  Thema's

 • 7986 - Stukken betreffende de door de Duitse bezetters genomen maatregelen ten aanzien van sabotage, vorderen van goederen, civiele producten, openbare orde, oorlogsindustrie, etc..1940-1945

  Thema's

 • 7987 - Stukken betreffende de verhouding tussen het betalingsverkeer het deviezenverkeer de clearing en de invoerrechten van Nederland met die van Duitsland. 1940-1944

 • 7988 - Stukken betreffende het interveniëren bij het liquideren van door Joden geleide bedrijven, betreffende de maatregelen genomen tegen Joods personeel en betreffende het aanstellen van Duitse beheerders het
  interveniëren bij het liquideren van door Joden geleide bedrijven, betreffende de maatregelen genomen tegen Joods personeel en betreffende het aanstellen van Duitse beheerders. 1940-1944

  Thema's

 • 7989 - Nota's betreffende de economische ontwikkeling van Nederland gedurende de eerste twee jaren van de Duitse bezetting. 1940-1943

 • 7990 - Stukken betreffende de invloed van de belastingmaatregelen speciaal ten tijde van de Duitse bezetting op het Nederlandse bedrijfsleven en het inkomen van de bevolking. 1940-1943

 • 7992 - Stukken betreffende het standpunt ten opzichte van het collecteren voor winterhulp in overheidsgebouwen. 1941-1943

  Thema's

 • 7993 - Stukken betreffende de stakingen in Amsterdam en de arbeidsonrust in Limburg. 1941

  Thema's

 • 7997 - Stukken betreffende het vorderen van roerende en onroerende goederen door de Duitse bezetter. 1940-1945

  Thema's

 • 7998 - Stukken betreffende het instellen en opheffen van in- en uitvoerverboden en betreffende liquiditeitsproblemen bij in- en uitvoer. 1940-1943

  Thema's

 • 7999 - Rapporten van de werkzaamheden van de centrale controledienst in de periode 9 juli 1944-15 februari 1945. 1944-1945

  Thema's

 • 8042 - Notulen van de vergadering van de werkcommissie voor vervangingsproducten van zeep. 1940

  Thema's

 • 8055 - Nota inzake de conferentie van de minister van Economische Zaken met de Nederlandse pers over de economische defensiemaatregelen. 1939

  Thema's

 • 8066 - Nota's, met bijlagen van de Economische Voorlichtingsdienst over de organisatie van het bedrijfsleven in Duitsland en in door Duitsland bezette gebieden. 1940

 • 8080 - Circulaires betreffende de behandeling van vijandelijk bezit. 1940

  Thema's

 • 8096 - Verslagen van het Propagandabureau en het Persbureau van de Economische Voorlichtingsdienst. 1940-1941

  Thema's

 • 8097 - Rapporten van het Propagandabureau van de Economische Voorlichtingsdienst. 1941.

  Thema's

 • 8187 - Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding. 1937

  Thema's

 • 8197 - Stukken betreffende gegevens over de consumptie gedurende de eerste oorlogsweken, met retroacta. 1940

  Thema's

 • 8275 - Stukken betreffende het beheer van vijandelijk vermogen. 1940

  Thema's

 • 8313 - Verslagen over de toestand van het Nederlandse bedrijfsleven. 1941

  Thema's

 • 8319 - Stukken betreffende de economische toestand en ontwikkeling van Nederland. 1940-1944

  Thema's

 • 8334 - Memories van het Ministerie van Economische Zaken aangeboden aan de Staten-Generaal inzake de Economische verdediging van de Nederlandse volkshuishouding. 1939-1940

  Thema's

 • 8336 - Memorie betreffende wijzigingen in het Nederlandse belastingstelsel gedurende de bezetting. 1943.

  Thema's

 • 8337 - Stukken betreffende de gelijkschakeling van de Nederlandse en Duitse tarief- en accijnswetgeving. 1942-1943

 • 8355 - Memorie houdende een overzicht van de distributiemaatregelen van de Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid, met bijlage. 1941-1942.

  Thema's

 • 8366 - Stukken betreffende uitvoering van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 en de Algemene Vorderingswet 1939. 1939-1940

  Thema's

 • 8371 - Voorraadstaten van diverse schaarse producten. 1938-1944

  Thema's

 • 8375 - Stukken betreffende regeling van de organisatie voor de voedselvoorziening in oorlogstijd. 1940-1941

  Thema's

 • 8378 - Kartelbesluit, met vertaling in het Duits. 1941

  Thema's

 • 8411.01 - Stukken betreffende de economische situatie tijdens de eerste maanden van de bezetting en bepaling van de Nederlandse houding ten opzichte van het 'Nieuwe Europa'. 1940-1942

  Thema's

 • 8474-8475 - Staten met opgave van het verlenen en weigeren van ontslagvergunningen naar aanleiding van de verordening nr. 8 van de Rijkscommissaris betreffende het beperken van werk van 11 juni 1940. 1940-1942

 • 8476-8480 - Documentatie over de financiering van voorbereiding op de dreigende oorlog door Europese landen, waaronder o.a. Zwitserland, Nederland, Duitsland, Belgie, Italie en Engeland. 1939-1940

  Thema's

 • 8497 - Oorlogscontrabande (verboden goederen, smokkelwaar). 1939-1940.

  Thema's

 • 8509 - Instelling Fonds voor de Economische Verdediging. 1939-1940

  Thema's

 • 8568 - Vorderingswet 1939 en Vorderingsbesluit 1940. 1939-1940

  Thema's

 • 8579 - Nederlandse Marine missie naar Italië om fabrieken etc. te bezoeken. 1940

  Thema's

 • 8583 - Levensverzekeringen in oorlogstijd. 1939-1942.

  Thema's

 • 8706 - Notulen van vergaderingen van diverse commissies voor vervanging van schaarse producten en grondstoffen. 1940

  Thema's

 • 8708 - Stukken betreffende bewaking van de prijsontwikkeling (Duits). 1939-1940

 • 8729 - Stukken betreffende besprekingen met diverse hoofd-, bedrijfs-, en vakgroepen over de situatie van het bedrijfsleven. 1942

  Thema's

 • 8741 - Stukken betreffende behandeling van de emballagevraagstukken van onder andere strokarton en kistenhout in verband met de Duitse bezetting. 1940-1942, 1944

 • 8742 - Stukken betreffende regeling van het handelsverkeer tussen de door Duitsland bezette gebieden. 1940-1942

  Thema's

 • 8743 - Stukken betreffende regelingen van de prijzen en prijsverhogingen tijdens de oorlogsjaren. 1940-1941

  Thema's

 • 8749 - Stukken betreffende prijsregelingen voor diverse producten en standaardisering van lonen en prijzen welke zijn stopgezet bij het uitbreken van de oorlog. 1939-1940

  Thema's

 • 8750 - Notulen met bijlagen van de vergaderingen van de Raad voor de Voedselvoorziening. 1942-1944

  Thema's

 • 8754 - Nota's met bijlagen van de Economische Voorlichtingsdienst over de organisatie van het bedrijfsleven in Duitsland en in door Duitsland bezette gebieden. 1940

 • 8755 - Stukken betreffende het regelen van de goederenvoorziening in door oorlogsgeweld geteisterde gebieden, in samenwerking met Centrale Commissies van Voorziening. 1940-1944

  Thema's

 • 8756 - Notulen van vergaderingen van de Centrale Commissie voor her-bevoorrading in het Grebbegebied. 1941

  Thema's

 • 8762 - Publicaties van de Persdienst van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij betreffende voorziening en distributie van goederen. 1943

  Thema's

 • 8763 - Stukken betreffende beoordeling van en verslaggeving over de economische situatie in Nederland gedurende de Duitse bezetting. 1939-1941

  Thema's

 • 8773 - Stukken betreffende beoordeling van de Duitse opvatting en omtrent de ordening van de vrede-economie alsmede beoordeling van de economische politiek tijdens de bezetting. 1940-1941.

 • 8783 - Stukken betreffende melding en uitleg van regelingen van prijzen aan Duitse ter zake bevoegde ambtenaren (Duits). 1940-1942

 • 8792 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter economische verdedigingsvoorbereiding. 1939

  Thema's

 • 8794 - Stukken betreffende behandeling van problemen en voorstellen die verband houden met de voedselvoorziening en de prijzen van producten. 1940

  Thema's

 • 8809 - Stukken betreffende de oprichting van het Centraal Orgaan Aanschaffingen Weermacht (C.O.W.) van het Departement van Defensie en de samenwerking van C.O.W. met Economische Zaken. 1939

  Thema's

 • 8812 - Stukken betreffende de werkzaamheden van het Bureau Economische Verdedigingsvoorbereiding en de samenwerking met het Regeringscommissariaat voor de industriële verdedigingsvoorbereiding. 1937-1940

  Thema's

 • 8813 - Weekrapporten van het Bureau Economische Verdedigingsvoorbereiding. 1937-1939

  Thema's

 • 8814 - Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie 'Richtlijnen voor de bescherming van gasbedrijven' in verband met de totstandkoming van de uitgave 'Richtlijnen voor gasbedrijven in verband met de luchtbescherming'. 1938-1939.

  Thema's

 • 8815 - Stukken betreffende maatregelen te treffen na afkondiging van een toestand van oorlogsgevaar. 1939

  Thema's

 • 8816 - Rapport van de Accountantsdienst van het Departement van Economische Zaken getiteld 'Schema Organisatie en Administratie Voedselvoorziening in Oorlogstijd' met wijzigingen en aanvullingen. 1939

  Thema's

 • 8920 - Stukken betreffende de totstandkoming van de 'Derde nota over de economische verdediging van de Nederlandse Volkshuishouding', die door de minister van Economische Zaken aan de Staten-Generaal zou
  worden aangeboden. 1939-1940

  Thema's

 • 8933 - Stukken betreffende statische gegevens van de aantallen geregistreerde geëvacueerden en vluchtelingen van de afdeling Algemene Registratie van het Bureau Afvoer Burgerbevolking. 1942-1944

  Thema's

 • 8946 - Stukken betreffende de werkzaamheden van het Bureau Economische Verdedigingsvoorbereiding inzake de behandeling van de tot het terrein van Handel en Nijverheid behorende vraagstukken verband houdende
  met de economische verdediging. 1937-1939.

  Thema's

 • 8960 - Nota over de Economische Verdediging van de Nederlandse Volkshuishouding. 1939

  Thema's

 • 8963 - Stukken betreffende de totstandkoming van oorlog- en crisismaatregelen ten aanzien van de organisatie en het personeel van het departement. 1938-1944

  Thema's

 • 8964 - Stukken betreffende totstandkoming van economische verdedigingsvoorbereiding in verband met de toegenomen internationale spanningen en kennisneming van de maatregelen genomen door andere departementen. 1938-1940

  Thema's

 • 8989 - Stukken betreffende onderzoek naar de materiële verzorging van het Nederlandse volk en daartoe te nemen maatregelen. 1942-1943.

  Thema's

 • 9107 - Stukken betreffende het vervangen van producten, die door de oorlogssituatie schaars zijn geworden, en de distributieregeling ten aanzien van diverse schaarse producten. 1939

  Thema's

 • 9108 - Stukken betreffende het onderling contract tussen de rijksbureaus, alsmede de regeling van de werktijden in verband met de verduistering. 1940-1941

  Thema's

 • 9111 - Rapport betreffende maatregelen voor de inlevering van non-ferro metalen. 1940

  Thema's

 • 9138 - Rekeningen voor eenmalige bestelling van wollen sokken, textiel en zeep door de bezetter bij verschillende fabrikanten. 1940

 • 9139 - Stukken betreffende de toestand van de chemische-, de linoleum- en de vloerzeilindustrie in verband met de oorlogssituatie. 1940-1941

  Thema's

 • 9142.01 - Rekeningen voor eenmalige bestellingen van tabaksproducten door de bezetter bij diverse sigarenfabrikanten. 1940

 • 9164 - Stukken betreffende de economische toestand gedurende de Duitse bezetting. 1939-1940

  Thema's

 • 9194-9211 - Staten van leveranties aan de Duitse autoriteiten alsmede correspondentie inzake de levering van producten met de desbetreffende Rijksbureau's, 1940.

 • 9212 - Stukken betreffende levering van producten aan de Duitse Weermacht. 1940

  Thema's

 • 9213 - Stukken betreffende leverantie van producten aan de Duitse autoriteiten. 1940

 • 9260 - Aantekeningen van richtlijnen voor de in- en uitvoer in de oorlogssituatie. 1940

  Thema's

 • 9263 - Stukken betreffende maatregelen van de Duitse autoriteiten ten aanzien van distributie en prijsvorming van kolen. 1939-1940

 • 9273 - Stukken betreffende distributie van huisbrandstoffen en maatregelen om petroleum te besparen door over te gaan op gas kolen turf en centrale voedselvoorziening. 1940-1941

  Thema's

 • 9274.02 - Stukken betreffende werkzaamheden van de commissie Woltman, betreffende vaststelling en controle van bedragen voor schadevergoeding van ontbonden overeenkomsten. 1939-1942

  Thema's

 • 9274.05 - Stukken betreffende werkzaamheden van de Commissie Samenstelling Hulpkruiserswet. 1939-1942

  Thema's

 • 9278 - Stukken opgesteld door Economische Voorlichtingsdienst van het Bureau Research inzake veranderingen in de Nederlandse economie tengevolge van de Duitse bezetting. 1938-1940

  Thema's

 • 9292 - Nota inzake de economische verdediging van de Nederlandse volkshuishouding. 1939

  Thema's

 • 9293 - Maandverslagen van het Bureau Economische Verdedigingsvoorbereiding, samengesteld op verzoek van Commissie Sluyter. 1937-1939.

  Thema's

 • 9304 - Verslagen van geleden schade en dodentallen bij bombardementen in Nederland. 1942-1944

  Thema's

 • 9305 - Stukken betreffende bemoeienissen met de vorming van zeepvoorraden en distributie van zeep en zeep vervangende middelen door het Rijksbureau voor Chemische producten. 1939-1944

  Thema's

 • 9400 - Nationalisatie van goederen en ondernemingen. 1939

  Thema's

 • 9403 - Staat van oorlog. 1939

  Thema's

 • 9426 - Inschakeling arbeidsreserve bij vlootuitbreiding (slagkruiserplan). 1940

  Thema's

 • 9445 - Vervangingsproducten. 1939-1940

  Thema's

 • 9453 - Voedselvoorziening in oorlogstijd. 1939-1940

  Thema's

 • 9454 - Vorderingen van goederen. 1939-1940

  Thema's

 • 9459 - Vredesrisicoverzekering en economie. 1940

  Thema's

 • 9463 - Zakenverloven voor gemobiliseerden. 1939-1940

 • 9590 - Gegevens betreffende de Duitse industrie-enquête, uitgevoerd door het CBS 1941 - 1942

  Thema's

 • 9616 - Stukken betreffende de evacuatie in Nederland. 1942-1944

  Thema's

 • 9621 - Stukken betreffende de sluiting van bedrijven en het uitoefenen van bepaalde beroepen naar aanleiding van de verordening nr. 16/1943 en de beschikking nr. 30/1943. 1943

 • 9634-9669 - Stukken betreffende de evacuatie van personen en bedrijven. 1940-1945

 • 9690 - Stukken van minister M.P.L. Steenberghe. Optreden van en maatregelen tegen NSB'ers. 1937-1940

  Thema's

 • 9804 - Stukken betreffende de werkzaamheden van het Bureau Grondstoffenvoorziening ten aanzien van vorderingen van en leveringen van en aan Duitse instanties. 1940-1944

 • 9806 - Staten van het Centraal Bureau voor de Statistiek houdende gegevens betreffende de economische toestand van de handel, het verkeer en de productie van Nederland. 1942-1944.

  Thema's

 • 9814 - Stukken betreffende de behandeling van industriële aangelegenheden en het voorbereiden van maatregelen ten behoeve van door de oorlog geteisterde gebieden door het Bureau Algemene Zaken. 1942-1944

  Thema's

 • 9837 - Nota van het Nationaal Comité voor Economische Samenwerking getiteld 'Bericht über die Wirtschaftslage in den besetzten Niederländische Gebieten'. 1940

 • 9841 - Stukken betreffende de rantsoenering en distributie van papier. 1941-1942

  Thema's

 • 9854 - Stukken betreffende de totstandkoming van acht economische noodwetten in verband met de economische verdedigingsvoorbereiding. 1939

  Thema's

 • 9868 - Rapport van het Bureau Nijverheidsonderzoek getiteld 'Toestand van de Nederlandse industrie sinds de capitulatie'. 1940.

  Thema's

 • 9871 - Nota betreffende oorlogsschaderegeling getiteld 'Samenvatting van gegevens betreffende de uitkeringen wegens inboedelschade aan zelfstandigen. 1941

  Thema's

 • 9873 - Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werkzaamheden van de Interdepartementale inzake de terugkeer van gedemobiliseerden in de burgermaatschappij. 1939-1940

  Thema's

 • 10022 - Stukken betreffende de afvoer van machines en materiaal uit drukkerijen naar Duitsland. 1943-1944

  Thema's

 • 10024 - Lijst van ondernemingen ressorterend onder het Rijksbureau voor Papier, Papier verwerkende en Grafische Industrie die door de Rüstungsinspektion Niederlande geheel of gedeeltelijk zijn stilgelegd,
  met wijzigingen. 1943-1944

 • 10025 - Stukken betreffende de Duitse voorschriften en maatregelen voor de papier, papier verwerkende en grafische industrie. 1941-1943

 • 10039 - Stukken betreffende de her-bevoorrading van door oorlogsgeweld getroffen kantoorboekhandelaren. 1943

  Thema's

 • 10056 - Stukken betreffende de registratie door het rijksbureau voor aardolieproducten van de voorraden aardolieproducten. 1940

  Thema's

 • 10093 - Conferentie met de Nederlandse pers over de economische defensiemaatregelen.

  Thema's

 • 10734 - Stukken betreffende de voedselvoorziening in oorlogstijd. 1940-1941

  Thema's

 • 10745 - Stukken betreffende voorzieningen in verband met evacuatieschade. 1944.

  Thema's

 • 10746-10750.02 - Stukken betreffende de sluiting van bedrijven naar aanleiding van het besluit van de rijkscommissaris, Verordeningenblad 1943 nr. 11, beschikking nr. 30. 1943-1944.

 • 10765 - Verslagen van de werkzaamheden van het propaganda- en persbureau. 1940-1941

  Thema's

 • 10778 - Stukken betreffende het organisatiebesluit voedselvoorziening 1941. 1942

  Thema's

 • 10806 - Stukken betreffende behandeling van verzoeken van middenstanders om een renteloos voorschot uit de gelden van het 'Middenstandsoffer 1940'. 1940-1941

  Thema's

 • 10831 - Stukken betreffende de economische gevolgen van het weren van Joden van de Amsterdamse markten. 1941.

  Thema's

 • 10836 - Afschriften van ingekomen en uitgaande stukken van de werkcommissie J (genees- en verbandmiddelen) van de Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding. 1937-1940

  Thema's

 • 10891 - Staten van ondernemingen en vermogenswaarden, waarvoor 'verwalters' zijn aangewezen. 1940

  Thema's

 • 10975 - Alfabetische gids op de besluiten, beschikkingen, voorschriften, commentaren, literatuur enz. betreffende de organisatie van het Nederlandse bedrijfsleven (samengesteld door mr. J.W.M. Huijnen en dr. J.C.C. Rupp).
  1945

  Thema's

 • 10982 - Nota van het Rijksbureau Voorbereiding Voedselvoorziening in Oorlogstijd inzake het te volgen distributiesysteem, met geleidebrief, afschriften. 1938.

  Thema's

 • 10987 - Stukken betreffende centralisatie van overheidsopdrachten voor textiel, schoenen, lederwaren, papier, papierwaren, karton en drukwerk. 1940-1942

  Thema's

 • 10992 - Overzicht van de distributiemaatregelen van de Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid, met gewijzigde herdruk. 1941

  Thema's

 • 10998 - Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor Aangehouden Lading (COVAL) en haar subcommissies. De stukken zijn afkomstig van de vertegenwoordiger van het departement bij de COVAL mr. C.A. Baron Bentinck.1939-1944.

  Thema's

 • 11010 - Stukken betreffende het overwegen van de mogelijkheid om burgerwachten in te schakelen bij de uitvoering van maatregelen ten behoeve van de economische verdediging. 1939

  Thema's

 • 11013 - Nota's van de minister van Economische Zaken aan de Staten-Generaal over de economische verdediging van de Nederlandse volkshuishouding.1939-1940

 • 11014-11018 - Stukken betreffende het verlenen van machtigingen tot het vorderen van verschillende producten aan directeuren van rijksbureaus. 1940-1943

  Thema's

 • 11019 - Stukken betreffende vordering van roerende en onroerende goederen op grond van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940. 1940-1943

  Thema's

 • 11020 - Stukken betreffende aanwijzing van ambtenaren, belast met de opsporing van bij het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 strafbaar gestelde feiten, minuten. 1941

  Thema's

 • 11021 - Rapport van het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen inzake de inlevering van metalen. 1941

  Thema's

 • 11022 - Stukken betreffende inlevering van diamanten door banken bij het Rijksbureau voor Diamant op last van de Duitse autoriteiten. 1942

  Thema's

 • 11023 - Uitspraken van de Beroepscommissie Gevorderde Onroerende Goederen (ressort 's-Gravenhage) inzake geschillen over schadeloosstelling voor gevorderde roerende goederen. 1942-1943

  Thema's

 • 11024 - Uitspraken van de Rijksberoepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940 inzake geschillen tussen de Staat en bedrijven over schadeloosstelling voor gevorderde roerende goederen. 1942-1943

  Thema's

 • 11025 - Stukken betreffende bemiddeling tussen de N.V. Taanderij en Nettendrogerij te Vlaardingen en het Rijksbureau voor Huiden en Leder inzake betaling van een vergoeding voor een partij gevorderde cachou. 1943

  Thema's

 • 11026 - Stukken betreffende voorbereiding van de organisatie van de voedselvoorziening in oorlogstijd. 1937-1941

  Thema's

 • 11027 - Stukken betreffende het afwijzen van het idee om menu's van de centrale keukens in kranten te publiceren vanwege de vrees voor een wervende werking. 1941

  Thema's

 • 11028 - Stukken betreffende de behandeling van aanvragen voor zakenverloven. 1939

  Thema's

 • 11042 - Stukken betreffende de beschikbaarheid, vervanging en distributie van verschillende chemische producten. 1940-1942.

  Thema's

 • 11046 - Rapport van de Afdeling Middenstand betreffende een overzicht van de distributie van levensmiddelen en van enkele andere in oorlogstijd te nemen maatregelen inzake hamsteren en prijsopdrijving, met bijlagen. 1939

  Thema's

 • 11053 - 'Geschäftsverteilungsplan der Abteilung Forst- und Holzwirtschaft (Jagd und Naturschutz)' van de Reichskommissar, de Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft, Abteilung Forst- end Holzwirtschaft. 1941

 • 11057 - Interne nota's betreffende uitvoering en afwikkeling van orders voor de Wehrmacht. 1940-1941

  Thema's

 • 11061 - Niet-jood verklaringen van leden van de Commissie van Advies van de sectie Confectie. 1941

  Thema's

 • 11067 - Stukken betreffende verlening van machtiging aan de directeur van het Rijksbureau voor Wol en Lompen tot betaling van een factuur van de Afdeling Intendance van de NSB voor de levering van zesentwintigduizend kilo clandestiene lompen welke was gekocht om de hand te leggen op een partij clandestiene lompen van vijfhonderdduizend kilo. 1943