Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de dienst openbare werken (1914) 1915 - 1929 (1949) en de dienst publieke werken (1917) 1930 - 1981 (1982), Heerlen. 1915 - 1981

Omschrijving

In 1915 wordt de dienst Openbare Werken in het leven geroepen. Deze dienst heeft tot taak het aanleggen en onderhouden van wegen en riolering, alsmede het ophalen van as en vuil. Ook sociale werken, bouw en onderhoud aan scholen en gemeentelijke gebouwen, onderhoud en aanleg van groenvoorzieningen, toezicht op de naleving van de woningwet en advisering inzake afdoening bouwvergunningen en het onderhoud begraafplaats en het verlenen van grafvergunningen behoren tot de taken.
Bij B&W-besluit van 3 januari 1930 worden per 01-01-1930 de dienst Openbare Werken en de dienst Bouwen Woningtoezicht samengevoegd. De nieuwe dienst krijgt op 5 maart de naam Publieke Werken.
De periode 1939-1947 zou een moeilijke periode zijn geweest. In het archief zijn hiervan zo goed als geen gegevens aangetroffen. Krantenartikelen m.b.t. het 25-jarig jubileum van de dienst geven meer informatie hierover. Tijdens de oorlog komen er een aantal taken bij. Tot 1944 was de dienst belast met luchtbeschermingstaken. Verder had de dienst onder zich de Centrale Keuken, het Prijzenbureau voor onroerende zaken en het Bureau Toewijzing Woonruimte en Beheer meubilair, elders Bureau Inbeslaggenomen Goederen genaamd

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de dienst.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 475 - Registers van ingekomen en uitgaande stukken van de Centrale Keuken. 1942, 1943

  Thema's

 • 490 - Stukken betreffende de declaratie van kosten, ten laste van het Nederlandsche Beheersinstituut, Vertegenwoordiging Heerlen, gemaakt door het Bureau Inbeslaggenomen Goederen; met bijbehorend stuk. 1945

  Thema's

 • 541 - Rapport betreffende de vordering van houtopstanden door de Duitse Weermacht. 1944

  Thema's

 • 548 - Stukken betreffende de afdoening van een verzoek van de leider van de N.S.D.A.P. om de beschikbaarstelling van een lokaliteit t.b.v. de Hitler Jugend der Ortsgruppe Heerlerheide. 1941

  Thema's

 • 549 - Stukken betreffende de beschikbaarstelling van foto's van de oorlogsschade aan de Provinciale Planologische Dienst in Limburg. 1948

  Thema's

 • 550 - Correspondentie met het Nederlands Beheersinstituut betreffende de beschikbaarstelling van een lokaliteit t.b.v. de afwikkeling van bruikleencontracten van aan de oorlogsgetroffenen en de niet- oorlogsgetroffenen goederen, afkomstig van politieke delinquenten en vijandelijke onderdanen. 1948

  Thema's

 • 554 - Stukken betreffende het aanbrengen van een nooduitgang in de gemeentewoning, gelegen aan de Benzenraderweg 138 en het herstel van de oorlogsschade aan de panden Benzenraderweg 130 t/m 152 en 215. 1939, 1942, 1943, z.d.

  Thema's

 • 555 - Stukken betreffende opgaven en financiële afwikkeling van de oorlogsschade aan de gemeente- en de particuliere eigendommen. 1940-1950

  Thema's

 • 556 - Stukken betreffende het verlenen van toestemming voor het afgraven van veengrond, het weghalen van strooisel, het snijden en maaien van heide, het sprokkelen van hout, alsmede het weghalen en vernielen van hout en bomen door burgers en militairen nabij de Heksenberg, 1941-1946

  Thema's

 • 558 - Stukken betreffende de zittingname van de directeur van de dienst in de Commissie van Advies t.b.v. het Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen en het herstel van de oorlogsschade. 1943, 1945-1950

  Thema's

 • 560 - Correspondentie met het Commissariaat voor Oorlogsschade betreffende de betalingen van de herstelwerkzaamheden aan de protestantse school, gelegen aan de Koolweg, i.v.m. de huisvesting van de geallieerde troepen. 1945, 1954

  Thema's

 • 561 - Stukken betreffende het beheer van het vermogen van de Deutsche Schulverein für Niederländisch Limburg en het beheer van de Duitse school, gelegen aan de Schaesbergerweg 58, alsmede het herstel van de schade tengevolge van de huisvesting van de geallieerde troepen. 1945-1949

  Thema's

 • 563 - Correspondentie met het Nederlands Beheersinstituut betreffende de onteigening van percelen, toebehorend aan een Duitser. 1947, 1949

  Thema's

 • 564 - Rapport betreffende de ingebruikneming van een braakliggend terrein, gelegen op de hoek Benzenraderweg-L. Starsenstraat, door de bewoners in de oorlogsjaren en betreffende de bestemming van dit terrein. 1948

  Thema's

 • 565 - Stukken betreffende het beheer van het vijandelijk vermogen, alsmede aankoop van goederen van het Nederlands Beheersinstituut. 1950-1955

  Thema's

 • 566 - Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de oorlogsschade aan gemeente- eigendommen. 1950-1958

  Thema's

 • 567 - Notitie betreffende de vordering van scholen door de Duitse bezetter, de geallieerden en de gerepatrieerden. 1952

  Thema's

 • 683 - Stukken betreffende de afwikkeling van oninbare vorderingen van de voormalige Centrale Keuken. 1947, 1948

  Thema's

 • 752 - Begroting voor de aanleg van een schuilkelder onder de nieuwbouw en voor de toegang naar die kelder. 1941

  Thema's

 • 756 - Stukken betreffende de inrichting van een lokaal t.b.v. het uitreiken van persoonsbewijzen. 1941

  Thema's

 • 757 - Stukken betreffende de begroting en de planning. 1940-1944

  Thema's

 • 759 - Stukken betreffende het verrichten van de werkzaamheden t.b.v. de archiefbewaarplaats en het treffen van maatregelen m.b.t. het bewaren van de bevolkingsregisters. 1943

  Thema's

 • 767 - Stukken betreffende het gebruik van een gedeelte van de begane grond en de kelder t.b.v. de opslag van levensmiddelen. 1944, 1945

  Thema's

 • 775 - Notitie van de technisch ambtenaar betreffende het stilleggen van de bouw in de oorlogstijd. 1948

  Thema's

 • 778 - Stukken betreffende het treffen van maatregelen tegen vandalisme en het herstel van de oorlogsschade. 1945-1958

  Thema's

 • 806 - Verzoekschrift van het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst aan de Bataafse Import Mij. te Maastricht, om te bevorderen dat de benzinepomp bij het magazijn aan de Gringelstraat niet gesloten wordt. 1942

  Thema's

 • 807 - Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade aan het pand Geerstraat 87. 1949, z.d.

  Thema's

 • 827 - Stukken betreffende de bouw van een schuilkelder, gelegen op een terrein aan de Netelstraat, t.b.v. het politiebureau. 1943

  Thema's

 • 895 - Stukken betreffende de restitutie van de waarde van de door de National Sozialistische Deutsche Arbeiterspartei in hun kantoor, gelegen aan de Akerstraat, achtergelaten eigendommen. 1943

  Thema's

 • 908 - Stukken betreffende de verkoop van oud materiaal, afkomstig van de paardentractie van de huisvuilophaaldienst en de verkoop van oud materiaal van de voormalige Centrale Keuken. 1947

  Thema's

 • 979, 980 - Registers van ingekomen en uitgaande stukken van de afdeling Bouw-en Woningtoezicht betreffende het Vreemdelingenbesluit. 1942, 1943

  Thema's

 • 981, 982 - Registers van ingekomen en uitgaande stukken van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht betreffende het Prijzenbureau. 1942, 1943

  Thema's

 • 1016 - Circulaire van Het Nederlandsche Arbeidsfront, houdende richtlijnen voor de sociale voorman. 1942

  Thema's

 • 1020 - Stukken betreffende de uitvoering van de Vierde Verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied, Joods overheidspersoneel. 1940, 1941

  Thema's

 • 1021 - Stukken betreffende de uitkamming van de dienst, de plaatsing van personeel in Duitsland, de arbeitseinsatz en de terugvoering in krijgsgevangenschap van het personeel. 1941-1944

  Thema's

 • 1022 - Rapport betreffende het ontslag van een medewerkster, wegens het omgaan met een Amerikaanse soldaat op de secretarie; met bijbehorende stukken. 1945

  Thema's

 • 1023 - Stukken betreffende de uitzending van personeel voor hulpverlening naar het nog bezette deel van Limburg en naar het Noorden. 1945, 1946

  Thema's

 • 1025 - Stukken betreffende de personeelsformatie en -bezetting in de crisis, oorlog en in de na- oorlogse tijd. 1930-1949

  Thema's

 • 1067 - Stukken betreffende de aangeplakte affiches in de periode 1940-1944 en ontvangen aanplakrechten. 1942-1944

  Thema's

 • 1068 - Stukken betreffende de eigendommen van Rijksduitsers, alsmede de benoemingen van de beheerders. 1947

  Thema's

 • 1070 - Stukken betreffende de plannen tot verplaatsing van het woonwagenkamp aan de Heksenberg naar de stortplaats, alsmede de toestand van het kamp in 1942. 1933-1942

  Thema's

 • 1085 - Stukken betreffende de verbouwing en de inrichting van lokalen van de openbare Koninginneschool aan de Stationsstraat t.b.v. de gemeentelijke en de geneeskundige gezondheidsdienst, alsmede het overbrengen van die dienst naar lokalen in het raadhuis i.v.m. de onderbrenging van de Duitse Oberschule in het schoolbouw. 1934, 1941-1944

  Thema's

 • 1128-1130 - Stukken betreffende de tractie t.b.v. het ophalen van vuilnis en as gedurende de Duitse bezetting en bevrijdingstijd. 1940-1946

  Thema's

 • 1133 - Stukken betreffende het herstel van de bomschade aan de autosproeiwagens, het vorderen van paardentankwagens door de Duitse Weermacht, alsmede de verkoop van de restanten van de sproeiwagens. 1943, 1946

  Thema's

 • 1331 - Stukken betreffende de verbouwing en het herstel van de oorlogsschade aan het paviljoen in het Aambos. 1930-1934, 1945-1947

  Thema's

 • 1421 - Stukken betreffende het bewoonbaar maken van het pand, Coriovallumstraat 13, i.v.m. de woningschaarste. 1940-1942, 1945

  Thema's

 • 1422 - Tekening betreffende de verwoeste en de beschadigde woningen aan de Spoorstraat, de Zonnestraat, de 1e en de 2e Spoordwarsstraat. 1942

  Thema's

 • 1423 - Stukken betreffende het bewoonbaar maken van de gemeentewoning, Wannerstraat 2, i.v.m. de heersende woningschaarste. 1942, 1943

  Thema's

 • 1424 - Stukken betreffende de afbraak en de wederopbouw van de noodwoningen, gelegen in de Keekstraat-Hitjesweg en de Treebeekstraat, alsmede het herstel van de gevorderde woning, Keekstraat 155. 1942-1944

  Thema's

 • 1426 - Stuk betreffende de advisering van burgemeester en wethouders inzake het treffen van voorzieningen aan het door oorlogsgeweld getroffen particuliere woonhuis, sectie D nos, 3775 en 3776. 1945

  Thema's

 • 1457 - Stukken betreffende de onderzoeken naar de veiligheid van de zalen en de verenigingsgebouwen t.b.v. het vertonen van diverse vermakelijkheden aan burgers en aan de kolonie van Rijksduitsers, alsmede plattegronden van de lokaliteiten. 1925, 1931-1949

  Thema's

 • 1466 - Luchtbescherming. Stukken betreffende de aanleg van een schuilloopgraaf met ondergrondse toiletten op de Bongerd, alsmede de exploitatie hiervan. 1941, 1943

  Thema's

 • 1467 - Luchtbescherming. Stukken betreffende de aanleg, de verplaatsing en de opruiming van schuilkelders en schuilloopgraven. 1944-1946

  Thema's

 • 1514 - Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade, veroorzaakt door de geallieerden, aan verkeersborden en trottoirs. 1945, 1947

  Thema's

 • 2337 - Stukken betreffende het opruimen van de verkeersheuvels en -zuilen op last van de bezetter, alsmede het herstel. 1944, 1946

  Thema's

 • 2362 - Stukken betreffende de aangifte van het gebruik van het Aambosch door geallieerde legeronderdelen. 1945

  Thema's

 • 2420 - Stukken betreffende de verbouwing van de panden Stationsstraat 60 en Weyerhorst aan de Akerstraat t.b.v. de Distributiedienst, alsmede het herstel van oorlogsschade aan het Volkshuis, gelegen in de Emmastraat. 1939, 1940, 1945

  Thema's

 • 2427 - Stukken betreffende het ruimen van sneeuw en het reinigen van wegen in het kader van de werkverschaffing, alsmede het vorderen van voerlieden, karren en paarden hiervoor. 1940-1945

  Thema's

 • 2467 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking t.b.v. het Winterhulpwerk Nederland. 1940-1943

  Thema's

 • 2468-2489 - Stukken betreffende het herstel van schaden tengevolge van diverse bombardementen en andere oorlogshandelingen. 1940-1946

  Thema's

 • 2490 - Stukken betreffende het verrichten van diverse diensten en het beschikbaar stellen van huisvesting t.b.v. de Repatrieeringsdienst Ontvangst Centrum te Heerlen. 1944-1948

  Thema's

 • 2491 - Stukken betreffende de inrichting van het voormalig Germanenheim, gelegen in de Emmastraat 7a, als evacuatiegebouw. 1945

  Thema's

 • 2510 - Stukken betreffende het beheer van de inventaris van de Deutsche Oberschulen. 1945- 1949

  Thema's

 • 2515-2521 - Stukken betreffende het verbouwen en inrichten van scholen, alsmede het verlenen van medewerking t.b.v. Duitse scholen. 1940-1946

  Thema's

 • 2522 - Stukken betreffende de huisvesting van de Mgr. Savelbergschool in het pand Stationsstraat 60 en de huisvesting van de Claraschool in de Gasthuisstraat i.v.m. de invordering door de Duitsers alsmede de uitvoering van diverse herstelwerkzaamheden aan de panden. 1942-1948

  Thema's

 • 2523 - Stukken betreffende de afbraak en de hernieuwde bouw van de Nederlands Hervormde School, gelegen aan de Beersdalweg 101, alsmede een plan tot huisvesting van politieke delinquenten in dit pand. 1943-1947

  Thema's

 • 2524 - Stukken betreffende het betegelen van de speelplaats en herstel van oorlogsschade aan de St. Arnoldusschool te Meezenbroek. 1944-1947

  Thema's

 • 2525 - Stuk betreffende de afwikkeling van schade aan school III te Heerlerheide, ontstaan door huisvesting van geallieerde troepen. 1945

  Thema's

 • 2526 - Stukken betreffende het treffen van voorzieningen aan de bewaarschool St. Angela, gelegen aan de Eikenderweg, i.v.m. beschikbaarstelling van dit gebouw t.b.v. de huisvesting en verzorging van kinderen van in bewaring gestelde politieke delinquenten. 1945

  Thema's

 • 2527 - Stukken betreffende het herstel van schade aan het openbaar schoolgebouw V, St. Josefschool, te Heerlerbaan, veroorzaakt door de huisvesting van geallieerde troepen en bomschade. 1945, 1946

  Thema's

 • 2528 - Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan het schoolgebouw, gelegen aan de Kampstraat. 1945-1949

  Thema's

 • 2839 - Staat houdende overzicht van de volksconcerten. 1940

  Thema's

 • 2900-2903 - Landsverdediging. Stukken betreffende de inname van oude metalen en kunstzinnige voorwerpen. 1941, 1942, 1944

  Thema's

 • 2909 - Stukken betreffende het gebruik van de gebouwen van de rijkswerkplaats, gelegen aan de Esschenderweg, als gevangen-c.q. interneringskamp. 1944, 1946, 1947

  Thema's