Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het College van Secretarissen-Generaal, 1901-1944

Omschrijving

Het archief bevat, voor de periode 1901-1924, stukken over de rechtspositie (m.n. salariëring) van ambtenaren, werkzaam bij de ministeries. In de periode 1940-1943 behandelde het college zaken welke afstemming met de secretarissen-generaal onderling vereisten, teneinde een gezamenlijk standpunt tegenover de Duitse bezettingsautoriteiten te kunnen innemen.

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 85 - Correspondentie over arbeid in oorlogstijd en door de bezetter ingevoerde bepalingen met betrekking tot de Opbouwdienst en de verplichte arbeidsdienst. 1940-1943 1 omslag
  Deze dienst viel onder Algemene Zaken en werd geleid door een door de Rijkscommissaris aangewezen Leider met militaire bevoegdheden.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 7-9 - Dit is een verzameling notulen, als circulaire ontvangen door leden van het college. De officiële verslagen bevinden zich, deels ingebonden, in de collectie Schaepman, inventarisnummers 108-112
  Als extra toegang op de notulen van de vergaderingen van het College van Secretarissen-Generaal is een digitale index beschikbaar.

  Thema's

 • 12 - Correspondentie van de secretaris van het college en de Rijkscommissaris over het ontslag van C. Ringeling als secretaris-generaal van Oorlog. Afschriften. 1940 juni 14 2 stukken

  Thema's

 • 13 - Stukken betreffende voorzieningen beloningen en bevoegdheden voor de secretaris van het college en regeling van de vergaderingen. 1940-1942 1 omslag
  Zie ook collectie Schaepman, inventarisnr. 169

  Thema's

 • 14 - Ontwerp-circulaire van de Secretaris-Generaal van Justitie met betrekking tot geïnterneerde NSB-ers door de Nederlandse regering tijdens de Duitse inval. 1940 oktober 4 1 stuk

  Thema's

 • 15 - Stukken betreffende maatregelen tegen joden. 1940-1941 1 omslag
  Zie ook collectie Schaepman, inventarisnr. 128-129

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 16 - Nota betreffende het politievraagstuk in Nederland. Z.j. (1941) 1 stuk
  Zie ook collectie Schaepman, inventarisnr. 149

  Thema's

 • 17 - Stukken betreffende instructies van de Höhere SS- und Polizeiführer aan de Nederlandse politie naar aanleiding van opstootjes in Amsterdam en elders en de antwoorden van Tenkink als secretaris-generaal van Justitie 1941 februari 19-22 1 omslag

  Thema's

 • 18 - Stukken betreffende een oorlogsrechtelijke toetsing van verordeningen van de Rijkscommissaris inzake aan steden te vorderen ‘zoengelden’ na ongeregeldheden. 1941 1 omslag
  Zie ook collectie Schaepman, inventarisnr. 132

  Thema's

 • 20 - Circulaire van de secretaris over de toelating van Belgische kinderen voor een tijdelijk verblijf in Breda. 1941 mei 20 1 stuk

  Thema's

 • 21 - Stukken betreffende bijzondere stand- en strafrechtelijke verordeningen van de bezetter. 1941 1 omslag

  Thema's

 • 27 - Stukken betreffende de positie van NSB-leden binnen het kader van de overheidsdienst. 1941-1942 1 omslag

  Thema's

 • 30 - Correspondentie over de salariëring van dienstplichtige Rijksduitsers in Nederlandse overheidsdienst. 1942 augustus 3 stukken

  Thema's

 • 31 - Ingekomen nota van het Departement van Binnenlandse zaken over mogelijke schadeloosstelling van ambtenaren voor door de Wehrmacht ingevorderde rijwielen, met geleidebrief, met correspondentie over een voorstel voor de toekenning van gratis vervoer van rijksambtenaren door de Haagsche Tramweg Maatschappij. 1942 oktober, november 1 omslag

  Thema's

 • 43 - Circulaire van de secretaris-generaal aan de schoolbesturen om zich wegens de oorlogsomstandigheden van feestvertoon te onthouden. Doorslag. Z.j. (1940) 1 stuk

  Thema's

 • 58 - Correspondentie over de afdracht van bezettingskosten aan Duitsland. 1941-1942 3 stukken
  Zie ook collectie Schaepman, inventarisnr. 155

  Thema's

 • 59 - Ingekomen afschrift van een nota van de secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan de secretaris-generaal van Financiën over de gelijkschakeling van de Nederlandse en Duitse tariefwetgeving, met geleidebrief 1942 maart 2 stukken

  Thema's

 • 71 - Nota over de toepassing van de Distributiewet 1939 ten aanzien van handel en nijverheid met nadere correspondentie over de toestand van het Nederlandse bedrijfsleven en door de bezetter voorgenomen maatregelen. 1941-1942 1 omslag

  Thema's

 • 80 - Telegrafisch verzoek van het college aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië om verzachting van het lot van geïnterneerde Duitsers in Nederlandsch-Indië wegens internering van in Duitsland verblijvende Nederlanders en Indische verlofgangers door de bezetter. Afschrift. Z.j. (1940) 1 stuk
  Zie ook coll. Schaepman 126

  Thema's

 • 82 - Correspondentie over vertegenwoordigingen van het buitenland in Nederland en Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. 1942-1944 3 stukken
  Zie over betrekkingen met Italië collectie Schaepman, inventarisnr. 153

  Thema's

 • 83-84 - Stukken betreffende handelingen van het Commissariaat voor de belangen der voormalige Nederlandsche Weermacht. 1940-1941

  Thema's