Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de Collectie Losse Aanwinsten betreffende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), 20e eeuw

Omschrijving

De verzameling losse aanwinsten uit de jaren 1939-1945, afkomstig van diverse organisaties en particulieren.

De verzameling losse aanwinsten bevat onder meer stukken over mei 1940, stukken over concentratiekampen (o.a. Theresienstadt), het krijgsgevangenenkamp Grüne bij Lissa, brieven uit de Hongerwinter, foto’s van activiteiten van de NSB, een aantal afleveringen van het Volkse maandblad ‘De Hamer’ en documentatie over de behandeling van politieke delinquenten (foute Nederlanders) na afloop van de oorlog

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 21 - Dagboek van Engelandvaarder Daniël de Moulin uit Utrecht, betreffende zijn Engelandvaart van 3 mei tot 27 oktober 1943, met bijlagen 1942-1945.1944-1945 NB. Het dagboek heeft als titel "Kroniek van de lotgevallen van Daniël de Moulin tijdens diens reis naar Engeland in het jaar 1943". In 2006 is het door de Stichting DdM gepubliceerd onder de titel "Wij zijn niet bang, tenminste niet erg. Het Engelandvaardersdagboek van Daniël de Moulin"

  Thema's

 • 49 - "Iets over Amsterdam; de Februaristaking van 1941". Manuscripten van Gerlof Vermeulen, agent van politie, houdende een verhaal over zijn belevenissen tijdens het daaraan voorafgaande optreden van de W.A. en de eerste jodendeportaties, z.d. 1 omslag NB. Schenking van J. Bervoets [dossier 2003-932] Van het eerste fragment, het verslag van een W.A. optocht, zijn slechts de eerste 4 pagina's bewaard gebleven.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1-2 - Documentatie over concentratiekampen, (1945): Nazi hel (Amsterdam), foto's bijeengebracht en van bijschriften voorzien door Willem van de Poll (1945) en Henri Pieck 'Buchenwald': reproducties naar zijn
  tekeningen uit het concentratiekamp (Den Haag) (1945).

  Thema's

 • 3 - Verzameling artikelen, knipsels en tekeningen over de behandeling van politieke delinquenten in Nederland en andere Europese landen na afloop van de Tweede Wereldoorlog, 1947-2001

  Thema's

 • 4 - Verzameling brieven afkomstig van de heer F.W. Heythekker en mevrouw E. Heytekker-Altink geschreven in Amsterdam aan hun kinderen gedurende de Hongerwinter, 1944-1945

  Thema's

 • 5 - Kopie van een voordracht getiteld 'Koningin Wilhelmina in Londen, 1940-1945' uitgesproken door Lou de Jong voor de afdeling Letteren van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen op 14 februari 1966, alsmede een begeleidende brief van hem aan mevrouw D. Drukker, 1966 1

  Thema's

 • 6 - Stukken betreffende het beheer van de bezittingen van Coenrad Herman en Caroline Mathilda van Es, afkomstig van de bewindvoerder A de Wolde JKzn te Meppel, (1941) 1945-1952

  Thema's

 • 7 - Stukken afkomstig van M. van der Velde, door het Militair Gezag in 1945 aangesteld bestuurder van de Stichting "Centrale Onderlinge Stichting Brussel" betreffende het beheer van de stichting, 1941-1960

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 8 - Beschrijving van belevenissen van de facteur G. Wielinga van de I-II-5 R.I. van 10 t/m 14 mei 1940

  Thema's

 • 9 - Strooibiljetten; De Vliegende Hollander no. 17 [1 januari 1944], "Geallieerde Troepen Landen (Eisenhower) / Mannen en Vrouwen van Nederland (Gerbrandy)", 1944

 • 10 - Affiches met aankondiging van beperkte dienstregeling van de Nederlandsche Spoorwegen vanaf 10 april 1940, 1940

  Thema's

 • 11 - Tabellarisch kasboek van de fa. Johannes Blom & Zoon te Gouda, 1944 Zie CABR, nr. toegang 2.09.19, inv.nr. 52923 voor het strafdossier.

  Thema's

 • 12 - Stukken afkomstig van majoor K.Chr. de Pous; Notulen van de vergaderingen van hoofdverbindingsofficieren, 19 mei 1945 - 17 augustus 1945; Weekrapporten van De Paus als hoofdverbindingsofficier, april-augustus
  1945,

  Thema's

 • 13 - Stukken afkomstig van R.P. van Oosten, o.a. 1e luitenant van het Regiment Infanterie IV in 1940, wetenschappelijk medewerker bij Philips N.V. in 1940, en krijgsgevangene in Grüne bei Lissa in 1944, 1936-1947 NB.
  Bevat o.a. militair zakboekje met herkenningsplaatje, en diploma's uitgereikt in het krijgsgevangenkamp.

  Thema's

 • 14 - Notitie betreffende de Stichting 40-45 door directie en dagelijks bestuur van de afdeling Krommenie, kopie, 1977; Rapport betreffende het geval C. B. afkomstig van de afdeling Krommenie, afschrift, 1948 [Schenking
  mw. Van Wieringen-Grost te Huizen in 1997]

  Thema's

 • 15 - Maandblad "Hamer", uitgave van de Volksche Werkgemeenschap, oktober 1941 - september 1942. 1 band [Schenking M. van Gelderen te Maassluis in 2002]

  Thema's

 • 16 - Foto's afkomstig uit de collecties van de fotodienst van de N.S.B. en de Reichsbahnzentrale für den Deutschen Reiseverkehr Berlin, z.d. [Schenking M. van Gelderen te Maassluis in 2002]

 • 17 - Foto, luitenant generaal H.A. Seyffardt neemt op station Holland Spoor in Den Haag afscheid van het eerste contingent vrijwilligers dat naar Rusland is vertrokken, 26 juli 1941 geschonken door dhr. A.J. Bomans, Foto-Archief N.V. Drukkerij De Spaarnestad. 'Goedgekeurd door Duitsche censuur'

  Thema's

 • 18 - Foto's van massagraven in het Duitse concentratiekamp Bergen Belsen, welke door een Britse militair G. Hitchings in juni 1945 zijn toegezonden aan mej. B.K.A. Ketel te Eindhoven, met daarbij een foto van Hitchings zelf en een geborduurde zakdoek met de naam van Hitchings en een aanduiding van de periode dat hij was ingekwartierd bij de ouders van mej. Ketel, 1945 geschonken door mw. B.K.A. van Meeuwen-Ketel/Almelo

  Thema's

 • 19 - Band, afkomstig van de toenmalige onderluitenant Karel van der Gaag (geboren te Velsen 10-11-1916) te Haarlem, bevattende een beschrijving van de geschiedenis van de Staatsbrandweerpolitie afdeling Holland van 2 januari 1943 tot en met 5 december 1944, met ingeplakte portretfoto's van alle officieren, onderofficieren en manschappen en dagboekaantekeningen over de periode 6 december 1944 tot en met 8 mei 1945; inliggend een rapport van zijn hand, dd. 4 maart 1945 over een beschieting van een brandweerwagen door geallieerde vliegtuigen ter hoogte van Oegstgeest, een merkblad voor het officierskorps van de brandweerpolitie met gedragsregels, z.d., en een beklagschrift van Van der Gaag aan de afdelingscommandant over niet uitbetaald bevallingsgeld, met beschikking van de commandant, 17 november 1944; exemplaar van extra editie van "De Patriot", 5 mei 1945

  Thema's

 • 20 - Stukken afkomstig uit het archief van het bureau van de Gewestelijke Politiecommandeur te Amsterdam betreffende de Landwacht en onderzoeken naar misdragingen van Landwachters, 1943-1944.

  Thema's

 • 22 - Rapporten door de Zuiveringscommissie van de Rijkswerkplaatsen te Rotterdam betreffende de gedragingen tijdens WO II van verschillende medewerkers van de Rijkswerkplaats voor Vakontwikkeling aan de
  Krekelstraat te Rotterdam. Ondertekende afschriften, 1945

  Thema's

 • 23 - "Bericht Panzerhaftminen 1942". Verslag van het Ballistisches Institut der Luftkriegsakademie te Berlijn-Gatow van een bijeenkomst met als onderwerp anti-tank kleefmijnen, 16 oktober 1942

  Thema's

 • 24-25 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: "Kwestie Lüneburgerheidë. Stukken betreffende het archief en de ledenkarthoteek van de N.S.B. 1944-1946; "Commissie A.T.L." Bevat: Plattegrond N.S.B. bijeenkomst, z.d; Verslag werkzaamheden van SS-onderstormleider H.W. Betting, hoofd afdeling Personeel, Scholing en Organisatie, en belast met het organiseren van een berichtendienst van 1 juli 1942 tot 1 maart 1-3-1943 bestemd voor de stafchef van de Germaanse SS in Nederland, J.L. Jansonius, 1 maart 1943. Proces-verbaal van een verhoor van Cornelis van Geelkerken betreffende de politieke ontwikkeling van de Jeugdstorm (niet volledig), stencil [1945]

  Thema's

 • 26 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: Stukken betreffende Cornelis van Geelkerken en de Jeugdstorm. Bevat: Kaartsysteem met biografische, fotografische en andere gegevens betreffende Van Geelkerken; Richtlijnen van het stafkwartier van de Nationale Jeugdstorm betreffende de inzet van jeugd in het oorlogsgebeuren, fotokopie, mei 1944. Foto met groepsportret van vrouwen met opschrift "13.10.1942 te Vught, vorming van N.V.D; "Rapport van een anonieme informant betreffende de nasleep van de begrafenis van Landwachter Van Leeuwen te Deventer op 9 april 1944, met foto van Van Geelkerken [stempel Bureau Nationale Veiligheid Documentatie 4/4810]; Verslag, opgesteld door A.H.F. Meertens, van de bijeenkomst van de Dienst Inspecteurs van het L.O. te Haarlem , fotokopie,12 november 1943;. Namenlijst "Besoldung der hauptamtlichen Jeugdstormführer, z.d; Circulaire van de gewestleider Brabant van de Nationale Jeugdstorm J.F. Buijtendorp te Eindhoven o.a. betreffende aanmelding voor de Landwacht. door leden van de Jeugdstorm, 24 mei 1943 [afschrift 6-2-1948]; Circulaire van de streekleider Gooi-Noord van de Nationale Jeugdstorm, D.J. Schallenberg, aan ouders van Jeugdstormleden betreffende een opleidingskamp te Amersfoort, 16 juni 1944 j [afschrift 6-2-1948]; Namen- en adressenlijst, vermoedelijk van functionarissen van de Jeugdstorm, opgesteld na de oorlog, ca. 1947; Notities betreffende de Jeugdstorm en leden van de organisatie; Verslag, waarschijnlijk van P.E. Feenstra, over de Jeugdstorm, z.d; Vragenlijst betreffende de Jeugdstorm.

  Thema's

 • 27 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: Stukken betreffende W. Terpstra, hoofd Lager Onderwijs bij het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1943-1946 Bevat ook enkele stukken betreffende Pieter Marinus Smit (geb. 1-4-1912 te Utrecht) en een inhoudslijst dossier van Willem Cora Stolwerk [doss. 1998]

  Thema's

 • 28-31 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: "Copiëen Jeugdstormrapport", diverse afschriften van correspondentie en andere stukken uitgaande van Hauptabteiling VII "Germanische Jugend" van het Auslands und Volktumsamt, met tekst van de eerste radiouitzending van de Jeugdstorm, z.d. 1944; Overzichten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie van uit Duitsland ontvangen kopieën van het U.S. Berlin Document Center, 1947-1948; Enkele notities en documentatie betreffende de Nationale Jeugdstorm en de NSB Krantenknipsels aangehecht; Circulaire van de leider van Hoofdafdeling I van de Landwacht betreffende de inschakeling van ambtenaren van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten bij de
  opgerichte Opsporingsdienst, afschrift, 9 augustus 1944; Voorstel van J.J. van der Hout betreffende een richtlijn t.a.v. het begrip "Groot-Nederland" voorgelegd aan de Vormingsraad van de N.S.B. Order van de leider van Hoofafdeling I van de Landwacht betreffende patrouilles voor autocontrole, 14 augustus1944; proces-verbaal van een verhoren van diverse personen in verband met een onderzoek naar de industrieel Jan Wolfgang Gerlings (geb. 14 maart 1912)

  Thema's

 • 32-33 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: "Breedveld, Zondervan, Van Veen". [1941-1946] Bevat: Handgeschreven dagelijkse rapporten van een NSB-man ("Kees") over de gedragingen van het personeel van het hoofdkwartier aan de Maliebaan te Den Haag, 16 april - 13 mei 1945; Verslag door het Nationale Dagblad van de Districts-kerndag van de NSDAP en NSB te Zeist, stencil, 16 juni 1942; Afschrift gegevens bureau Londen betreffende J.W. Gerlings, waarnemend stafleider van de Nationale Jeugdstorm, z .d; Verklaring van een anonieme NSB-er betrefffende de gedragingen van de NSB-er Breedvelt , [voor mei 1945]; Stukken betreffende de Nationale Jeugdstorm, de Europese Jeugdgemeenschap, Germanische Jugend, Hitlerjugend, Algemeen Toezicht Leden / Tuchtrecht NSB (met organisatieschema 1943), aanmeldingen bij de Waffen-SS; documentatie Jeugdstorm, NSB en SS, 1941-1946.

 • 34-37 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: Brief van Anton Mussert, te Locarno, aan Cris Agterberg te Utrecht, 1936 januari;
  Brieven van Max Blokzijl, te Wassenaar, aan R.A. Dufour te Utrecht, 1944. Verslag van verhoren in verband met een onderzoek naar Pieter Johan Paulen, verondersteld lid van de Nederlandse Ambulance Oostfront, z.d.; Rapport betreffende Nederlandse Ambulance Oostfront, z.d.;b Minuten van brieven van C.A.E. Offerhaus, te Den Haag, aan Obersturmführe Grotepass, 1942, betreffende de Nederlandse Ambulance Oostfront; Rapport van C.A. Werkhoven en W.M. Schats van de PRA Utrecht betreffende de organisatie van het Algemeen Toezicht Leden (ATL) van de NSB. 1947; Proces-verbaal van verhoren in verband met het onderzoek naar Hendrik Gerrit van de Ben (geb. 17-2-1901 Zaandam), betrokken bij de Jeugdstorm; Verklaring van ambtenaren van de gemeentesecretarie te Borne omtrent het gedrag van H.J. Scholten (geb. 1-1-1942). 11 oktober 1947; Stukken uit de oorlogstijd verzameld in een onderzoek naar Van Geelkerken en de relaties tussen de Landwacht en de SD. 1943-1945

  Thema's

 • 38-44 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: Declaratieformulieren, enveloppen etc; Diverse stukken, voornamelijk betreffende de NSB, alfabetisch geordend. 1943-1946; Diverse stukken, voornamelijk betreffende Van Geelkerken, Nationale Jeugdstorm, organisatie NSB, Landwacht. 1940-1948; Proces-verbaal contra C. van Geelkerken, gestencild.
  10 oktober 1948; Functionarissenregister van de NSB, bijgewerkt tot grasmaand 1942; Foto-album van een anoniem lid van de NSB en de NSKK, 1939-1942; Mapje met foto's, waarschijnlijk afkomstig van de NSB-fotodienst of een NSB-fotograaf, met officiële opnamen voornamelijk van Mussert en portretfoto's.

  Thema's

 • 45 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: Mapjes met contactafdrukken, afkomstig van de fotodienst van de NSB. De mapjes hebben de volgende opschriften: De leider omringd door Jeugdstorm, 10-7-1943, na afloop van kringledenappel te Zwolle 11-5-1944. Inspectie van de Nederlandse Ambulance door Obersturmbahnfuhre Dr. Scholser en Dr. Gaillard, leider van de Ambulance 14-1-1942; oefeningen van de manschappen der Nederlandse Ambulance te Den Haag, 21-4-1944; huwelijk bureauleider Strack van Schijndel 22-5-1943; concert voor gewonde soldaten in ziekenhuis "De Lichtenberg" te Amersfoort door het W.A. Muziekkorps o.l.v. opperhopman Sterk Portretten: kameraad W. v.d. Poll, kameraad Stroink, kameraad Stein, Strack van Schijndel [3-9-1941], en. H.C. Nije [10-11-1941]; Kameraad Gerdes

  Thema's

 • 46 - Dossiers en verzamelde stukken, afkomstig uit het werkarchief van A.J.Werkhoven, rechercheur bij de PRA Utrecht: Stukken betreffende de Landwacht en Cornelis van Geelkerken, met hoofdzakelijk kopieën van correspondentie van bevelhebber van de SD in het bezette Nederland, Rauter, 1942-1947; Stukken betreffende de NSB-organisaties C.I.D. en A.T.L. Bevat hoofdzakelijk stukken afkomstig uit NSB-archief, met
  overzicht van uitspraken van Van Geelkerken in diverse vergaderingen en door hem geschreven artikelen, 1941-1945

  Thema's

 • 48 - Inlichtingenrapporten, ontvangen of opgesteld door het Bureau Inlichtingen te Londen en doorgestuurd aan de O.S.S. in de periode december 1944 - april 1945, 1944-1945 NB. Stukken zijn afkomstig van de National Archives te Washington.

  Thema's

 • 50 - Boekje "Gek en Wijs tijdens Seys"", uitgave Kompas, Den Haag, met inliggende krantenknipsel met portret van Winston Churchill, 1945 NB. Schenking van mevr. C.W.J. Jongsma [dossier 2008-2406]

  Thema's

 • 51 - Stripverhaal "1945, Ons land uit lijden ontzet"" door Ton van Tast, uitgave Kompas, Den Haag, 1945 NB. Schenking van mevr. C.W.J. Jongsma

  Thema's