Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Centraal Distributiekantoor, (1937) 1939-1950 (1955)

Omschrijving

Het Centraal Distributiekantoor (CDK) werd ingesteld op 30 augustus 1939 en werd belast met de distributie van levensmiddelen voor de bevolking in oorlogstijd. Aanvankelijk ging het om een beperkt aantal producten, maar in de jaren 1944-1947 regelde het CDK de distributie van nagenoeg alle levensmiddelen. Het CDK ontwikkelde zich tot een omvangrijke organisatie. Tijdens de oorlog stond het onder leiding van S. de Hoo, na de oorlog was J.G. Japikse de directeur. Vanaf 1946 werd de organisatie geleidelijk ontmanteld. In 1950 werd het laatste distributiegoed, koffie, vrijgegeven. Het CDK was niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de distributie, maar moest ook prijsopdrijving en hamsteren tegengaan en voorlichting geven aan instanties en burgers over de distributie. Grondslag van het systeem vormde de distributiestamkaart die iedereen (in 1939 en 1944) kreeg die in de bevolkingsboekhouding was opgenomen. Met behulp van de stamkaart kon men bonkaarten krijgen die recht gaven op de aankoop van bepaalde hoeveelheden van bepaalde artikelen. Daarbij golden toeslagen voor allerlei bijzondere omstandigheden (zware arbeid, zwangerschap, ziekte). Het archief bevat stukken over de eigen organisatie, wetgeving, maatregelen ter voorbereiding, circulaires waarin de richtlijnen van de distributie zijn opgenomen, rapporten van het CDK en de regiokantoren, correspondentie met de regiokantoren en producenten van consumptiegoederen, notulen van vergaderingen en rapporten van inspecteurs.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 278 - Stukken betreffende overvallen op distributiekantoren. 1942-1944

  Thema's

 • 279 - Overzichten van valse en vervalste bonnen, alsmede rapporten en overzichten van ontvreemde en vermiste bonnen. 1942-1949

  Thema's

 • 288 - Rapporten van Onderzoek, opgesteld door de politiedienst van het CDK inzake vermissing van waardemateriaal. 1943

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1-60 - Circulaires en persberichten van het Centraal Distributiekantoor te Den Haag en te Zwolle aan de burgemeesters en hoofden van de distributiediensten. 1939-1950

  Thema's

 • 61-68 - Lijsten van verzonden circulaires en persberichten aan burgemeesters en hoofden van distributiediensten. 1940-1950

  Thema's

 • 69 - Circulaires en persberichten van het Centraal Distributiekantoor te Groningen aan de distributiediensten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Oost-Gelderland, genummerd 10000 - 10346.
  1944 nov 14-1945 jul 11

  Thema's

 • 70-71 - Circulaires en persberichten van het Centraal Distributiekantoor in 's-Hertogenbosch/Vught aan burgemeesters en hoofden van distributiediensten in het bevrijde Nederlandse gebied, genummerd BN 1 - BN 977.
  1944 nov 24-1946 jan 31

  Thema's

 • 72 - Opgaven van verzonden circulaires en persberichten in het tijdvak van 24 november 1944 tot en met 15 januari 1946. 1944-1946

  Thema's

 • 73-86 - Onderwerpstaten van verzonden circulaires en persberichten. Deze onderwerpstaten zijn vermoedelijk door de interne administratie van het CDK opgesteld om te dienen als nadere toegang op de verzonden circulaires. 1939-1942.

  Thema's

 • 87 - Onderwerpstaten van verzonden circulaires en persberichten van het Centraal Distributiekantoor voor het bevrijde Nederlandse gebied in Vught. 1944

  Thema's

 • 88 - Onderwerpstaten van verzonden circulaires en persberichten van het Centraal Distributiekantoor te Groningen. 1944-1945

  Thema's

 • 89 - Maandverslagen van het Centraal Distributiekantoor en de daaronder ressorterende bureaus en secties. 1939-1944

  Thema's

 • 90-105 - Notulen van vergaderingen met externe relaties 1939-1949

  Thema's

 • 106-113 - Notulen van vergaderingen van interne commissies, afdelingen, afdelingen en buitendiensten van het CDK 1939-1949

  Thema's

 • 116-121 - Brief- en notawisseling met het ministerie van Economische Zaken, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Handel en Nijverheid. 1938-1954

  Thema's

 • 122-130 - Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1939-1951

  Thema's

 • 131-137 - Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. Algemene briefwisseling geordend op Nederlandse relaties.1939-1951

  Thema's

 • 134 - Ingekomen en minuten van uitgaande brieven; Nationaal-Socialistische Beweging, 1940-1945

  Thema's

 • 138-141 - Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1940-1945 Algemene briefwisseling met Duitse bezettingsautoriteiten.

  Thema's

 • 143 - Beschikkingen van de secretaris-generaal betreffende de instelling van het Centraal Distributiekantoor als onderafdeling van de afdeling Middenstand van de Directie van Handel en Nijverheid en als afdeling
  van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 1939, 1942

  Thema's

 • 144 - Stukken betreffende instelling, instructie en werkwijze van distributiecommissarissen en inspecteurs. 1939-1940

  Thema's

 • 145 - Stukken betreffende de interne (re-)organisatie van het CDK. 1940-1949

  Thema's

 • 146-147 - Stukken betreffende instelling, (re-)organisatie, taken, werkwijze en liquidatie van de Inspectie voor de Distributie en van de Afdeling Buitendienst (Controle Overtredingen) van het CDK. 1941-1949

  Thema's

 • 158-159 - Dagbulletins van het Centraal Distributie Kantoor bestemd voor het personeel, genummerd 1 - 533. 1939-1947

  Thema's

 • 163 - Teksten van radioredes door de minister van Economische Zaken betreffende de distributie van levensmiddelen. 1939

  Thema's

 • 164-167 - Distributie Courant, weekblad ter voorlichting van detaillisten en andere belanghebbenden. 1940-1949

  Thema's

 • 168 - Persberichten en raambiljetten. 1945

  Thema's

 • 169 - Krantenknipsels, 1940-1946.

  Thema's

 • 171 - Mededeeling van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Het Centraal Distributie Kantoor, voorlichtingsbrochure over de werkzaamheden van het CDK, gestencild. 1941

  Thema's

 • 172 - Stenografisch verslag van een persconferentie, waarin De Hoo, directeur van het CDK, beschouwing geeft over de vereenvoudiging van de bonaanwijzing. 1941

  Thema's

 • 173 - Verslag van een vergadering van de hoofdinspecteur voor de distributie in het oosten en diverse leiders van distributiediensten inzake het gemeenschappelijk publiceren van distributienieuws in de regionale pers. 1942

  Thema's

 • 178 - Stukken betreffende voorbereidingen van distributiemaatregelen in de grote steden. 1937-1940

  Thema's

 • 181 - Stukken betreffende de organisatie van de economische verdedigingsvoorbereiding. 1938-1939

  Thema's

 • 185 - Stukken betreffende de voorbereiding van de organisatie van de voedselvoorziening in oorlogstijd, alsmede betreffende besprekingen tussen het Rijksbureau Voorbereiding Voedselvoorziening in Oorlogstijd (RVVO) en het Bureau Distributie van de Afdeling Middenstand van het Departement van Handel en Nijverheid, afschriften.1939-1941

  Thema's

 • 186 - Stukken betreffende regelingen ten aanzien van in beslag genomen distributiegoederen. 1940-1941

  Thema's

 • 194 - Stukken betreffende regelingen ten aanzien van de voedselvoorziening in geval van evacuatie. 1940

  Thema's

 • 203-228 - Beschikkingen tot vaststelling van en/of wijziging van distributiebepalingen ten aanzien van afzonderlijke produkten. 1939-1949

  Thema's

 • 229 - Stukken betreffende de organisatie van de veevoederdistributie in oorlogstijd. 1938-1939

  Thema's

 • 235 - Overzicht van de rantsoenen sinds het begin der distributie, over de periode 1939 - 1943.

  Thema's

 • 236 - Rapport betreffende het verloop van de rantsoenering in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland sedert de bevrijding, met bijbehorende briefwisseling. 1945

  Thema's

 • 242 - De voorziening van aardolieproducten in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog, nota van J.L. Veldman, concept. 1949

  Thema's

 • 246 - Stukken betreffende regelingen voor militairen met verlof. 1939-1940

  Thema's

 • 248 - Stukken betreffende de distributie aan Joden, alsmede betreffende de instelling van een distributiedienst voor de Joodse bevolking. 1942-1943

  Thema's

 • 249 - Zelfverzorgingsregeling voor de seizoen 1942/1943, brochure van het CDK, gedrukt. 1943

  Thema's

 • 251 - Algemeene richtlijnen voor de distributie-specialisten bij de districtscommissarissen, nota van het commissariaat Noodvoorziening, Sectie Distributiezaken, gestencild. (1944)

  Thema's

 • 252 - Verslag van een vergadering inzake invoering van een nieuw systeem voor de uitreiking van toeslagkaarten. 1944

  Thema's

 • 259-262 - Modellen van formulieren voor de administratieve verwerking van gegegevens en controle op de voorraadvorming en het beheer van distributiewaardemateriaal. 1939-1950

  Thema's

 • 263-275 - Modellen van distributiebescheiden en waardemateriaal 1939-1950

  Thema's

 • 271 - modellen van bonkaarten van Militair Gezag, Commissariaat Noodvoorziening, 1945

  Thema's

 • 273 - modellen van Duitse bonkaarten en reizigersbonnen ten behoeve van de Wehrmacht, 1940-1945.

  Thema's

 • 277 - Nota betreffende instructies ten aanzien van de bevoorrading van de distributiekringen met waardemateriaal. 1942

  Thema's

 • 280 - Lijsten van uitgereikte bonkaarten met vermelding van uitreikdatum, geldigheidsduur en circulatienummer. (1943)

  Thema's

 • 281 - Stukken betreffende de invoering van de Tweede Distributiestamkaart. 1943-1944

  Thema's

 • 282 - Ingekomen brieven van gemeenten aan het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart houdende het verzoek, met opgave van redenen, om de termijn van invoering van de Tweede Distributiestamkaart te verlengen. 1944

  Thema's

 • 283 - Maandrapporten van inspecteurs en adjunct-inspecteurs, juni en september 1942, doorslagen. 1942

  Thema's

 • 295-299 - Reichsverteidigungs Gesetzgebung, gedrukt. 1943

  Thema's

 • 300 - Modellen van bonkaarten, bestemd voor een distributiestelsel tijdens het uitbreken van de oorlog, gedrukt tijdens de mobilisatietijd in 1940 in opdracht van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

  Thema's