Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Bedrijven, de Rietvlechtschool, de huishoudscholen en de diverse stichtingen van en in de gemeente Weststellingwerf.

Omschrijving

De archieven bevatten de neerslag van de taken en activiteiten van de betreffende instellingen.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 5 - Stukken houdende de verklaringen van 9 personeelsleden van het gemeente gasbedrijf betreffende het hebben ontvangen van een gestempelde armband met het opschrift 'Strassenerlaubnis'. N.B. De verklaring bevat de volgende tekst: Ik verklaar hiermede van mijn directie van het gasbedrijf te Wolvega op den 1 Maart 1943 een gestempelden armband met het opschrift 'Strassenerlaubnis' te hebben ontvangen. Ik heb er kennis van genomen, dat deze armband moet worden gedragen om bij eventuele oorlogshandelingen ongehinderd de straat, mijn dienstlokaliteiten en verdere plaatsen, waar ik dienst moet verrichten, te kunnen betreden. Ik verplicht mij, den armband zorgvuldig te bewaren en ik ben er volkomen mede op de hoogte, dat ik, wanneer ik dit niet doe of misbruik t.o.v. den armband pleeg, aan straffen onderworden ben. 1943

  Thema's

 • 6 - Missive van de burgemeester van de gemeente Weststellingwerf houdende bevel tot opgave van personen geboren tussen 31 december 1924 en 15 juni 1925, ten behoeve van het vervullen van de arbeidsdienstplicht. 1943

  Thema's

 • 7 - Oproep tot deelname aan een bijeenkomst c.q. oefening te houden op 12 januari 1944 om 20.00 uur op last van de plaatselijke Luchtbeschermingsleider, aan C. Hummel. 1944

  Thema's

 • 8 - Stuk houdende een evaluatie van een oefening van de Luchtbeschermingsdienst Weststellingwerf, gehouden op 14 juni 1944. 1944.

  Thema's

 • 9 - Missive van de waarnemend burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, houdende afschrift van een rondschrijven van de Districts-Militairen Commissaris te Drachten, betreffende het weer en onmiddellijk in dienst nemen van ondergedoken personeelsleden en zo nodig de in hun plaats in dienst genomen meisjes te ontslaan. 1945

  Thema's

 • 12 - Toeslagbewijzen voor extra rantsoenen wegens bijzondere arbeid, personeel gasbedrijf. 1944

  Thema's

 • 13 - Missiven van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse Gebied, houdende verklaring van het gemeente gasbedrijf tot S-bedrijf. N.B. Deze status houdt o.a. in dat het personeel is vrijgesteld van andere
  dienstplichten. 1944

  Thema's

 • 14 - Circulaire van de burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, houdende mededeling van het verbod personen in dienst te nemen geboren in 1924, alsmede houdende bevel dit hem te melden zo dit reeds het geval is. 1943

  Thema's

 • 15 - Missiven van de waarnemend burgemeester van de gemeente Weststellingwerf houdende afschriften van aanschrijvingen van de minister van Financiën, betreffende de blokkering van de uitbetaling van bezoldiging aan personen die de nationaliteit bezitten van een vijandelijke staat, die zich hebben begeven in krijgsdienst of staatsdienst van een vijandelijke staat of zijn toegetreden tot een Nederlandse Staat vijandige organisatie, die op 1 juli 1940 of later lid zijn geweest van of hebben behoord tot de N.S.B, de N.S.N.A.P. of N.S.D.A.P., dan wel personen die gedurende de oorlog de vijandelijke staat nagestreefde doeleinden hebben willen bevorderen of hebben bevorderd. 1945

  Thema's

 • 17 - Voorschrift van de burgemeester der gemeente houdende regelen voor de ambtenaren in dienst der gemeente Weststellingwerf in tijden van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden met betrekking tot het in veiligheid brengen van gelden en archieven. 1940

  Thema's

 • 23 - Circulaires van het Rijksbureau voor Chemische Producten, sectie Koolteer inzake de vaststelling van de te betalen omslag en de distributie. 1940

  Thema's

 • 24 - Circulaires van het Rijkskolenbureau betreffende de gas- en elektriciteitsrantsoenering. 1940-1943

  Thema's

 • 25 - Circulaires van het Rijksbureau voor Non-ferro Metalen. 1940-1941

  Thema's

 • 26 - Brief aan het Rijksbureau voor IJzer en Staal houdende mededeling van het inleveren van oude metalen door het gasbedrijf aan handelaar S. K. te Wolvega. 1942

  Thema's

 • 27 - Circulaires van het Rijksbureau voor IJzer en Staal inzake de herdistributie. 1942-1943

  Thema's

 • 28 - Circulaires van het Rijksbureau voor IJzer en Staal inzake de herdistributie. 1942-1944

  Thema's

 • 30 - Missive van de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse Gebieden aan de burgmeester van de gemeente Weststellingwerf, houdende mededeling van het in beslag nemen van de voor het gasbedrijf bestemde gaskolen, ten behoeve van de gasvoorziening van de Duitse Weermacht. 1944

  Thema's

 • 31 - Circulaires van de Hoofdgroep Industrie. Ondermeer terugvoering van door de Duitsers gevorderde producten. 1945

  Thema's

 • 227 - Rietvlechtschool. Circulaires van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de scholen in Nederland, voortkomende uit en als gevolg van de oorlog. 1940-1944

  Thema's

 • 228 - Rietvlechtschool. Correspondentie van en gevoerd met de burgemeester van de gemeente Weststellingwerf. 1940-1945

  Thema's

 • 251 - Rietvlechtschool. Stukken betreffende de zuivering van het personeel in het onderwijs. 1945

  Thema's

 • 271 - Rietvlechtschool. Stukken betreffende het verkrijgen van vrijstelling van krijgsgevangenschap van Arie den Bakker, leraar en Broer van Dijk, conciërge. 1943-1944

  Thema's

 • 306 - Rietvlechtschool. Stukken betreffende het bericht aan de secretaris-generaal van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, inzake het niet aanwezig zijn van een ontvangst en zendinstallatie dan wel seinlampen. 1940

  Thema's

 • 308 - Rietvlechtschool. Stukken betreffende de opgave verstrekt aan de inspecteur van het Nijverheidsonderwijs inzake de omvang van de oorlogsgeweldschade en bezettingsschade. 1945

  Thema's

 • 347 - Rietvlechtschool. Stukken van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, betreffende de gehouden cursus Volksch Ornament. 1942

  Thema's

 • 417 - Rietvlechtschool. Stukken voortkomende uit de betrokkenheid van de heer J. Koerts, directeur van de Rietvlechtschool, bij de vluchtelingenhulp. 1944-1945

  Thema's

 • 418 - Rietvlechtschool. Stukken voortkomende uit het lidmaatschap van J. Koerts van de plaatselijke klachtencommissie van de Politieke Opsporingsdienst Drachten. 1945

  Thema's

 • 462 - Stukken betreffende het dienstverband van Bartelt de Boer als leraar Duits en AVO. 1943-1945

  Thema's

 • 475 - Avondtekenschool. Stukken betreffende het hervatten van de lessen van de afdeling naaischool na beëindiging van de oorlog. 1945

  Thema's

 • 606 - Stukken betreffende het dienstverband van Ane Dijkstra tot leraar Duits van de Landbouwhuishoudschool te Munnekeburen. 1943-1945

  Thema's

 • 611 - Stukken betreffende het (tijdelijk) dienstverband van Ane Dijkstra als leraar Duits en na de oorlog algemeen vormend onderwijs aan de huishoudschool te Munnekeburen. 1944-1946

  Thema's