Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland. 1931-1951

Omschrijving

Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 91, 92 - Stukken betreffende de toepassing van-en de uitvoering van de maatregelen en werken ingevolge de wet van 4 april 1940 tot vaststelling van bepalingen ter beperking van gevaren, voortvloeiende uit beschadiging van waterstaatswerken door krijgshandelingen, gelegen in een of meer van de provincies Zuid- Holland, Noord-Holland en Utrecht (Stbl. 520), met bijlagen. 1940-1950

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 64-67 - Stukken betreffende het personeel, waaronder de zuivering van het ambtelijk apparaat (1945-1947). 1939-1947

  Thema's

 • 80 - De opruiming van vaartuigen door of in verband met de oorlog in rijkswateren gezonken. 1940

  Thema's

 • 81 - De melding van verkeersstremmingen ten gevolge van oorlogsdaden of beschadiging van rijkswaterstaatswerken. 1941-1944

  Thema's

 • 82 - De beoordeling van aannemers. 1942-1944, 1947-1950

  Thema's

 • 83 - Het vrijmaken van de openbare waterwegen en havens. 1945-1949

  Thema's

 • 84 - Wederopbouw van beschadigde of vernielde gebouwen, gelegen langs rijkswegen en - kanalen. 1945-1950

  Thema's

 • 102 - De toestand van de bruggen voor gewoon verkeer, de beschikbaarstelling van hulpbruggen en de opruiming van mijnen. 1945-1946

  Thema's

 • 161 - De bebakening, het aanbrengen van verkeerstekens en de plaatsing van plaatsnaamborden langs wegen. 1939-1945

  Thema's

 • 203 - Het maken en opruimen van tijdelijke werken op rijksweg 4 bij Schiphol door het Ministerie van Oorlog. 1940-1950

  Thema's

 • 341 - De opruiming van het in de mond van de buitenhaven te IJmuiden liggende wrak van het stoomschip "J.P. Coen", alsmede bergings- en opruimingswerkzaamheden van kleinere vaartuigen in of nabij de haven van IJmuiden. 1940-1944, 1947-1951

  Thema's

 • 342 - Het onderzoek naar de gevolgen van eventuele beschadiging of vernieling van de deuren van de sluizen van IJmuiden en het nemen van maatregelen tot vermindering van het overstromingsgevaar. 1943-1944

  Thema's

 • 343 - Het maken en plaatsen van vier nieuwe lichtopstanden op de lage dammen bij het Noorder- en Zuidertoeleidingskanaal naar de sluizen te IJmuiden, alsmede het herstel van oorlogsschade aan de zuidelijke lage dam van het Noorderbuitenkanaal te IJmuiden. 1945-1947

  Thema's

 • 345 - Het opruimen van bunkers op de koppen van de havenhoofden te IJmuiden. 1946

  Thema's

 • 375 - De huur van een pont voor de schipbrug bij de Hembrug. 1942, 1947

  Thema's

 • 386 - De eigendom van het baggermaterieel te IJmuiden, de vordering van baggermaterieel door de bezetter en de opsporing en teruggave van baggermaterieel. 1931-1946

  Thema's

 • 434 - Het (ver)plaatsen van militaire verdedigingswerken op de Waddeneilanden en aan de vastewal. 1939-1941

  Thema's

 • 436 - Het uitvoeren van baggerwerk voor de betonnen steiger langs het fort Oostoever te Den Helder, in de voorhaven en de schutkolk van de Koopvaardersschutsluis te Den Helder en in de rijkshavens te Oudeschild op Texel, 1944-1946, en het verzoek van N.V. A. Prins Th. zoon's Aanneming Mij. te Sliedrecht om tegemoetkoming wegens bij het uitvoeren van baggerwerk in de rijkshavens te Oudeschild geleden oorlogsschade 1947-1950. 1944 - 1950

  Thema's

 • 437 - Het opruimen van voormalige Duitse verdedigingswerken in de zeereep en op Texel, alsmede het herstellen van duinbeplanting. 1946-1951

  Thema's

 • 455 - Het gebruik door de Marine van twee voormalige Duitse verdedigingswerken (betonopstellingen) aan de Heldersche zeewering en de overdracht in materieel beheer van deze werken aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1949-1950

  Thema's

 • 456 - Het verzoek van het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier aan de minister van Marine tot het opruimen van mijnen in verband met de bestorting van de hoofden van de Hondsbossche zeewering. 1949

  Thema's

 • 457 - De vergoeding van oorlogsschade aan de provinciale strandhoofden bij Camperduin, de loswal te Hargen en het werkspoor Hargen-Noordzeekust. 1949-1951

  Thema's

 • 531 - "Dossier", stukken betreffende de verlening van vergunningen en toestemming aan de Rijkswerf te Willemsoord (Den Helder) en de Marine tot het leggen en opruimen van kabels, het plaatsen van aansluitkasten, het leggen van waterleidingbuizen enz. 1932, 1934-1936, 1940-1941, 1944- 1951

  Thema's

 • 534 - De aanleg en het gebruik van niet voor het openbaar verkeer bestemde telefonen. 1935-1944

  Thema's

 • 593 - De omvang en omschrijving van de verboden kringen, met situatie-tekeningen van militaire verdedigingswerken (z.g. kringplans). 1931-1933

  Thema's