Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van prof. mr. P.S. Gerbrandy [levensjaren 1885-1961], 1900-1961

Omschrijving

P.S. Gerbrandy (1885-1961) was minister-president van de Nederlandse regering in ballingschap te Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de oorlog was hij hoogleraar recht aan de Vrije Universiteit (VU) en minister van Justitie in het kabinet De Geer (vanaf augustus 1939). Na de oorlog was o.m. hij lid van de Tweede Kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) (1948-1959), voorzitter van de Raad voor het Rechtsherstel, de Radioraad en lid van het driemanschap dat in 1956 onderzoek deed naar de affaire Greet Hofmans.

Het archief bevat een manuscript van de memoires van P.S. Gerbrandy, enkele stukken uit de vooroorlogse periode, stukken uit Londen (waaronder particuliere en politieke brieven (inventarisnummers 51-56), redevoeringen voor Radio Oranje). Voorts brieven uit de naoorlogse periode en stukken over herdenken, over Gerbrandy's oppositie tegen de politiek ten aanzien van Nederlands-Indië (waaronder correspondentie met onder meer Gerretson en artikelen van Gerbrandy), stukken inzake Europese samenwerking en de Apartheid in Zuid-Afrika.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 57-62 - Teksten van de toespraken (gestencild en getypt) van Gerbrandy voor Radio Oranje, 1940-1945

    Thema's

  • 95 - "De strijd der regering in Londen en de strijd van het Nederlandse volk 1940 - 1945", tekst van een lezing te 's-Gravenhage voor het Voormalig Verzet. Met bijlagen, 13 december 1946.

    Thema's

  • 96 - "Koningin Wilhelmina in Engeland", ontwerp-hoofdstuk voor "Onderdrukking en Verzet" met bijlagen en de concepten van andere hoofdstukken over de tijd te Londen, 1952, 1953.

    Thema's

  • 100 - "Het verzet en zijn slachtoffers. De stichting 1940 - 1945", tekst van een radiotoespraak, 27 april 1955.

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

  • 34 - "Verplaatsingsvoorschriften voor het regeringsapparaat". Verzegelde enveloppe, 1939, 1940.

    Thema's

  • 35 - "Commentaar op de Aanwijzingen in geval van een vijandelijken inval, vastgesteld door de Raad van Ministers in mei 1937". Getypt, Mei 1943.

    Thema's

  • 36 - Pas voor de vesting Holland, 10 mei 1940.

    Thema's

  • 37 - Beschikkingen van de opperbevelhebber van land- en zeemacht inzake het interneren van Duitse mannen, 12 - 14 mei 1940.

    Thema's

  • 38 - Koninklijk besluit houdende zijn ontslag als minister van Justitie en zijn benoeming tot minister van Koloniën met ingang van 25 februari 1942, Februari 1942.

    Thema's

  • 39 - "The list of the Netherlands Government". "Diplomatic list", overzichten van de samenstelling van het Nederlandse staatsapparaat in Londen. Gedrukt, Mei 1944, maart 1945.

    Thema's

  • 40 - Telegram en ontwerp-besluit betreffende de samenstelling van het naoorlogse parlement, September 1944 en z.d.

    Thema's

  • 41 - Berichten omtrent zijn gezin, begeleidbrieven en briefwisseling over de mogelijkheid met zijn vrouw en kinderen te corresponderen, November 1940 - april 1944.

    Thema's

  • 42 - Brieven van zijn echtgenote, Juli 1943 - december 1944

    Thema's

  • 43 - Brieven voor zijn zoons, 2, 21 november en 7 december 1942.

    Thema's

  • 44 - Brieven van mevrouw Gerbrandy-Sikkel aan mevrouw J. Ramondt-Weyna te Schoondijke, februari 1943-augustus 1944

  • 45 - Brieven aan koningin Wilhelmina met gelukwensen voor haar verjaardag en voor de jaarwisseling, Augustus - december 1941.

    Thema's

  • 46 - Telegram, brieven en foto van, en brieven aan prinses Juliana en prins Bernhard, augustus 1940 - mei 1941.

    Thema's

  • 47 - Brieven van de minister van Waterstaat ir. J.W. Albarda, 17 januari 1941 - 3 februari 1942

    Thema's

  • 48 - Ontwerp- "suggestions" van de Nederlandse regering over het Handvest van de Verenigde Naties en nota van de ambassadeur te Washington in deze met begeleidbrief van de minister van Buitenlandse Zaken E.N. van Kleffens, december 1944, maart 1945.

  • 49 - Briefjes van en aan de ministers, oktober 1940 - februari 1942

    Thema's

  • 50 - Brieven van het Regent Institute met engelse taallessen en aanwijzingen. Getypt en gestencild, December 1941 - juni 1942.

    Thema's

    • Nederland 1940-1945
  • 63 - Teksten van zijn publicaties in kranten en tijdschriften. Gedrukt en Geschreven, mei 1941-september 1944

    Thema's

  • 65-68 - Krantenknipsels, foto's en uittreksels betreffende het optreden van Gerbrandy, september 1940 -j uni 1944

    Thema's

  • 69 - Rapport "Het vierde oorlogsjaar mei 1843 - mei 1944", Getypt,

    Thema's

    • Nederland 1940-1945
  • 70 - Brochures "Conditions in occupied territories", "German Banks", "King Leopold's loyal co-operation with allies in Flanders", "Belgian-Dutch relations" en "Some aspects of post-war problems in the Netherlands East
    Indies". Gedrukt en één stencil.

    Thema's

  • 71 - Artikelen "The Ideological background to Vichy France", "French North Africa", "La condamnation de Pucheu", "France Resurgent" en "French Problem". Gedrukt en getypt, 1942 - 1944.

    Thema's

  • 72 - Brochures "German documents ... on Norwegian nationals", "La norvege résiste", "Norway's foreign relations" en "The Norseman". Gedrukt, 1941 - 1943.

    Thema's

  • 73 - Brochures "The Yogoslav-Italian Frontier", "Slovenia", "German massacres in occupied Czechoslovakia" en adreslijst Tsjechoslovaakse regering. Gedrukt, 1943 - 1944.

    Thema's

  • 74 - Foto's van W. Churchill, Lord Alexander, sir. J. Anderson, Clement Attlee, Benes, Ernest Bevin, ambassadeur Bogomolov, S.M. Bruce, Anthony Eden, Eisenhower, De Gaulle, kardinaal Hinsley, Herbert Morrison, generaal Sikorski en generaal Smuts, met biografische aantekeningen, z.d.

    Thema's

  • 75 - Redevoeringen, publicaties en biografische gegevens van de Amerikaanse vice-president Henry Wallace. Knipsels, stencils, fotocopieën, 1942 - 1943.

    Thema's

  • 76 - "Na-oorlogse opbouw", publicaties betreffende de naoorlogse problemen. Gedrukt en getypt, 1940 - 1945.

    Thema's

  • 77-83 - Kranten, persoverzichten en knipsels 1940-1945 NB. houdende redevoeringen Churchill, december 1940-december 1944; betreffende redevoeringen generaal Smuts, oktober 1943-mei 1945; betreffende redevoeringen en het optreden van Hitler, juni 1941-november 1944. Verder "Review of the foreign press, the USSR and the Far East", november 1941 - januari 1943; "United States Memoranda", januari 1942 - juli 1943; "Latin American memoranda and economic notes", januari 1941 - december 1942.

  • 84 - Proces-verbaal van de overdracht van het beheer van het departement van Justitie aan mr. H.A.M.T. Kolfschoten, met begeleidbrief, 26 juni 1945

    Thema's

  • 85 - Voorlopig perszuiveringscertificaat, 25 april 1946.

    Thema's

  • 87 - Brief en reproducties van de oorlogsschilder Frank E. Beresford, 6 februari 1946.

    Thema's

  • 92 - Bevrijdingsnummers van Trouw en Vrij Nederland en herdenkingsnummers van het Zeeuws Dagblad, De Maasbode e.a. met beschouwingen van prof. Gerbrandy, 1945, 1946 en 1954.

    Thema's

  • 102 - "Herinneringen 1940 - 1945", "De Londense tijd van de Nederlandse Regering", "Regeren zonder en met parlement", Teksten van spreekbeurten, oktober 1952, maart 1955, maart 1958.

    Thema's

  • 108-111 - Briefwisseling met en over de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid, 1940-1945, waaronder brieven en nota's van en aan ambassadeurs te Londen en Brussel, het Rode Kruis en O.C.A. van Lidt de Jeude over de hulp aan gevangenen en geïnterneerden. Met bijlagen, juni 1946-juli 1947

    Thema's

  • 113 - Briefwisseling met dr. J.M. Somer over de S.D. 'er Proebsting en manuscript van het boek "Zij sprongen in de nacht", januari 1948, juli, augustus 1950.

    Thema's

  • 124 - Bevrijdingsmanifest van de Perhimpunan Indonesia aan het Nederlandse volk, gedrukt, (1945)

    Thema's

  • 125 - Brief van de minister van Overzeesche Gebiedsdelen Logeman aan Van Mook over de zelfbesturende landschappen en het overleg met Den Haag, notities over Van Mook en een nota van Van Helsdingen over de Malino-conferentie, 19 juni, augustus 1940.

    Thema's