Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van mr. J.R.M. van Angeren [levensjaren 1894-1959], 1940-1955

Omschrijving

Mr. J.R.M. van Angeren (1894-1959) werkte vanaf 1921 op het ministerie van Justitie. In 1937 werd hij Secretaris-Generaal (SG). In die functie was hij verantwoordelijk voor het toezicht op Duitse staatsburgers in Nederland, Duitse spionage en politieke infiltratie. Als enige SG vergezelde hij de Nederlandse regering op 13-14 mei 1940 naar Londen. Daar speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de oorlogswetgeving. Op 24 februari 1942 werd hij minister van Justitie. Hij hield zich onder meer bezig met de juridische voorbereiding van de terugkeer. Na een conflict met Koningin Wilhelmina, die weigerde een van zijn terugkeerwetten over de organisatie van de politie te ondertekenen, diende hij op 17 mei 1944 zijn ontslag in en keerde terug naar zijn functie als SG. Na de bevrijding was hij, tot aan zijn dood, lid van de Raad van State. Het archief bevat stukken betreffende zijn loopbaan, briefwisseling met o.a. G.J. van Heuven Goedhart, het manuscript 'herinneringen aan Londen', stukken betreffende het historisch onderzoek naar zijn optreden in Londen, persoonlijke aantekeningen en dagboeken.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 2 - Circulaire van de secretaris-generaal van het departement van Justitie naar aanleiding van het vertrek van de Nederlandse ministers naar Londen wegens de Duitse inval, 14 mei 1940

  Thema's

 • 3 - Ingekomen nota's en besluiten naar aanleiding van zijn (Van Angeren) benoeming tot minister van Justitie in Londen als gevolg van een reorganisatie van het kabinet Gerbrandy, Februari 1942

  Thema's

 • 5 - Doorslagen van nota's over de mogelijkheid van overbrenging van Nederlandsch-Indische vermogens onder de bevoegdheden van de Nederlandse regering in Londen, Februari-augustus 1942

  Thema's

 • 6 - Doorslag van een nota aan A.M.C. van Asch van Wijck, secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, over wijzigingen van het Koninklijke Besluit 1940, nr. A1, inzake het beheer van eigendomsrechten van vijandelijk vermogen door de Staat der Nederlanden, 17 juli 1942

  Thema's

 • 7 - Doorslag van een nota aan minister-president P.S. Gerbrandy, houdende bezwaren tegen wapendroppings boven Nederland, 27 juli 1942

  Thema's

 • 8 - Doorslag van een missive van Van Angeren aan A. Pelt, chef van de Rijksvoorlichtingsdienst, ter begeleiding van een nota over door de Duitse bezetter voorgestane rechten tot wijziging van de regeringsvorm in
  Nederland, 9 september 1942

  Thema's

 • 10 - Stukken betreffende de opstelling van een besluit over de organisatie van het politiewezen na de terugkeer in Nederland en de ontslagaanvrage van Van Angeren als minister van Justitie naar aanleiding van de hierover gerezen onenigheden met koningin Wilhelmina, 1942-1944 NB. Met afschriften van diverse stukken.

  Thema's

 • 12 - Ingekomen anonieme nota (van P.S. Geerbrandy?) over een onderhoud met de uit bezet Nederland overgekomen mr J.A.W. Burger over het na de oorlog te voeren zuiveringsbeleid, 2 juli 1943

  Thema's

 • 13 - Bladzijde uit de The Sunday Chronicle, houdende mededelingen over het verloop van de oorlog en commentaren op de Battle of Britain, 26 september 1943

  Thema's

 • 14 - Aantekeningen, gemaakt tijdens of naar aanleiding van vergaderingen van de Ministerraad, 12 oktober 1943 - 9 mei 1944

  Thema's

 • 16 - Briefwisseling met G.J. van Heuven Goedhart, september-oktober 1944; P. Kasteel, 8 juli 1949; M.P.L. Steenberghe, 1941-1944, 1941-1949 NB. Verschillende brieven zijn in 1955 van aantekeningen en commentaar voorzien. Met afschriften van de brieven van Van Heuven Goedhart.

  Thema's

 • 17-23 - Stukken betreffende historisch onderzoek naar optreden van Van Angeren in Londen, 1947-1955 en z.j. Bevatten: stukken betreffende door hem verstrekte antwoorden aan de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, 1947-1949; een briefwisseling naar aanleiding van zijn medewerking aan onderzoek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1950-1955; Stukken betreffende zijn bijdrage aan de verzamelbundel "Onderdrukking en verzet" met een artikel "De regering te Londen"; aantekeningen over gesprekken gevoerd tijdens de kabinetscrisis in de periode december 1944-februari 1945; "Met Gerbrandy in Londen", teksten van persoonlijke herinneringen over het dagelijkse leven in Londen gedurende zijn verblijf aldaar, z.j.; Losse aantekeningen, houdende memoires over zijn ministerschap in Londen over verschillende onderwerpen waaronder bestuursvoorzieningen, een uitleveringsverdrag met Noorwegen, F. van 't Sant, Pater Monchen en Gerbrandy en "de moeilijkheden welke oorzaak en aanleiding waren voor mijn aftreden als minister van Justitie"; Manuscript "Nederlandse Regering in Londen", bestemd voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, met afschrift vervaardigd door medewerkers van het instituut, z.j.

  Thema's

 • 24-25 - Dagboeken van Van Angeren, 1940-1944

  Thema's

 • 26 - Aantekeningen en concept-brieven van verschillende aard, gemaakt door Van Angeren tijdens diens verblijf in Londen, met bijlagen, 1942

  Thema's

 • 27 - Ingekomen brieven, onder andere naar aanleiding van het aftreden van Van Angeren in 1944, 1940-1944

  Thema's

 • 28 - Ingekomen brieven en concepten van uitgaande brieven, van en aan mr. J.G. van Heuven Goedhart, december 1944 - februari 1945

  Thema's

 • 29 - 'Kort overzicht van eenige gebeurtenissen op 10 tot 13 Mei 1940'. Gedrukt, 1940

  Thema's

 • 31 - Teksten van verschillende wetsontwerpen en concept-Koninklijke Besluiten, met bijlagen, 1942-1944

  Thema's

 • 32 - Stukken, afkomstig uit de nalatenschap van Frans Beelaerts van Blokland betreffende de bevoegdheden en functioneren van het Militair Gezag en in 1956 door Van Angeren aangeboden aan L. de Jong, 1943-1945, 1956

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 33 - Stukken betreffende het herstel rechtsverkeer over de periode; gedrukt, 12 april 1944 tot en met 6 juli 1944

  Thema's

 • 34 - Stukken betreffende het aftreden van de ministers P.A. Kerstens en J.R.M. van Angeren, 1944

  Thema's

 • 35 - 'Afschrift. Moeilijkheden rondom het Politiebesluit en vertrouwen van H.M. in den huidigen Minister van Justitie' en 'Afschrift. Bezoek aan H.M. in Stubbing, 9 maart 1944

  Thema's

 • 37 - 'Verslag van besprekingen te Brussel gevoerd door den Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie', op 22-24 maart 1945, 1945

  Thema's

 • 38 - Stukken betreffende de staking van mr. dr. J.A. van Thiel als Directeur van Politie, 1945

  Thema's

 • 39 - Commentaartekst van Van Angeren op een concept-tekst van Gerbrandy's boek dat handelde over de regeerperiode van zijn kabinet in Londen, 1946

  Thema's