Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van Militair Gezag; DMC Groningen, 1945

Omschrijving

In de inventaris zijn de stukken geplaatst onder de verschillende secties van het Militair Gezag:
Sectie I, Binnenlandse Zaken; sectie II, Juridische Zaken; Sectie III, Politie; sectie IV, Brandweer en Luchtbescherming; Sectie V, Financiën, sectie VI, Economische Zaken; Sectie VII, Transport; sectie VIII, Volksgezondheid; sectie IX Openbare Werken; sectie X, Arbeidszaken; sectie XI, Voorlichting; sectie XII, PTT; sectie XIII, Sociaal werk voor Oorlogsgetroffenen, sectie XV, Oost- en West-Indische Zaken. Verder zijn er de rubrieken Grensbewaking; Evacuatie en Repatriëring; Personeelszaken; Algemene Zaken; Militaire Zaken: Correspondentie en bijbehorende agenda's; Financieel Archief; Kasstukken; Bankstukken.

Thema's

 • Nederland 1940-1945
  • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Algemene correspondentie van de Militaire Commissaris, april-augustus 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 2 - Circulaires, instructie en data bevrijding gemeenten, 1945

  Thema's

 • 3-4 - Periodieke rapporten april 1945-augustus 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 8 - Circulaires en instructies betreffende de zuivering, 1945

  Thema's

 • 9 - Correspondentie inzake zuivering gemeentelijke instellingen, 1945

  Thema's

 • 10 - Correspondentie inzake zuivering van andere overheidsinstellingen, 1945

  Thema's

 • 11 - Dossier Adviescommissie Zuivering Gemeentepersoneel, 1945

  Thema's

 • 12 - Dossier Adviescommissie Zuivering Onderwijzend Personeel, 1945

  Thema's

 • 13 - Dossier Adviescommissie Zuivering Bedrijfsleven, 1945

  Thema's

 • 14 - Dossier Adviescommissie Zuivering; ingesteld door PMC, 1945

  Thema's

 • 15 - Correspondentie inzake zuivering, april - juli 1945

  Thema's

 • 16-17 - Correspondentie en besluiten inzake ondersteuning van gezinnen van geschorsten, mei - juli 1945 en correspondentie en besluiten inzake ondersteuning 19 juli - september 1945

  Thema's

 • 18 - Correspondentie en circulaires inzake zuivering bedrijven, 1945

  Thema's

 • 19 - Correspondentie en besluiten inzake benoemingen en ontzettingen van burgemeesters, april - juni 1945

  Thema's

 • 20 - Vragenlijsten burgemeesters (rapporten algemene toestand), 1945

  Thema's

 • 23 - Verordeningen Chef Staf Militair Gezag, waaronder: bestrijding handel in militaire goederen, 8 februari 1945; rijvergunning, 14 februari 1945. Verordeningen Provinciaal Militair Commissaris, waaronder noodevacuatie, 21 april 1945; onbevoegd in gebruik nemen van gebouwen, 23 april 1945; huisvesting spoorwegpersoneel, 23 april 1945; besparing vloeibare motorbrandstof, 23 april 1945; verbod gebruik motorbrandstoffen, 23 april 1945; verbod vervoer meubilaire goederen, 26 april 1945; sluiting gemeenten Appingedam en Delfzijl, 02 mei 1945; verbod verhuizingen, 30 april 1945; hout geschikt voor de mijnen, 3 mei 1945; verbod dichten van tankgrachten, 9 mei 1945; optreden artiesten, 11 mei 1946; beperking van verspreiding bladen, 23 mei 1945; verbod afbraak barakken, 5 juni 1945; registratie oorlogspleegkinderen, 12 juni 1945; jeugdbescherming, 14 juli 1945. Verordening Militaire Commissaris voor de stad Groningen en het Westerkwartier: beperking maximum snelheid motorvoertuigen, 5 mei 1945.

  Thema's

 • 24 - Openbare bekendmakingen Provinciaal Militair Commissaris: waaronder voorkoming van plundering, 21 april 1945; registratie van motorvoertuigen, 25 april 1945; radio - postduiven - foto, 25 april 1945; uiterlijke kentekenen motorrijtuigen, 11 mei 1945; trekverbod, 20 mei 1945; hervatten landarbeid, 5 juni 1945; voedselvoorziening, 21 april 1945; inleveren van zendtoestellen, wapens en dergelijke voorwerpen, 12 september 1945; verduistering, 12 september 1944; voedselafleveringen 21 april 1945; beschikking goederen NSB'ers en andere collaborateurs

  Thema's

 • 25 - Bekendmakingen Provinciaal Militair Commissaris, ongedateerd: beperking rechtsverkeer; buitenlandse betaalmiddelen; niet meerijden op legerauto's; verbod handel in militaire goederen; hulpverlening aan de vijand, NSB'ers enz.; aanneming van vreemd geld verboden; oorlogsbuit; repatriëring, openbare vergaderingen en bijeenkomsten.

 • 26 - Correspondentie en opgaven inzake terechtstellingen, 1945

  Thema's

 • 27 - Algemene correspondentie, mei - augustus

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 29 - K.B. no. E 101 dd 17 september 1944: Vaststelling Tribunaalbesluit

  Thema's

 • 36-38 - Stukken betreffende de brandweer en luchtbescherming: algemene correspondentie betreffende de brandweer, april - juni 1945; algemene correspondentie en instructies inzake de luchtbescherming, juli- augustus 1945 en correspondentie, instructies en aangifteformulieren inzake het opruimen van projectielen enz.

  Thema's

 • 39-41 - Stukken betreffende financiën waaronder correspondentie inzake toepassing Besluit Beperking Rechtsverkeer (geldverkeer), 1945

  Thema's

 • 42-45 - Stukken met betrekking tot Economische Zaken: waaronder correspondentie betreffende handel en nijverheid, voedselvoorziening en distributie en betreffende aan- en afvoer van aardolieproducten en kolen, 1945

  Thema's

 • 46-50 - Stukken met betrekking tot Transport: waaronder correspondentie en gegevens over binnenlands scheepstransport, binnenlands motortransport en binnenlands spoorwegtransport en correspondentie inzake aanvoer over zee. Tevens opgaven van schepen met lading der Duitse Weermacht: bevelen tot lossing van schepen, 1945

  Thema's

 • 51 - Correspondentie inzake geneeskundige voorzieningen, 1945

  Thema's

 • 55-62a - Stukken met betrekking tot openbare werken, waaronder: besluiten en correspondentie inzake gasvoorziening; correspondentie en gegevens betreffende de toestand van verkeerswegen, waterwegen en bruggen; rapporten en correspondentie inzake drinkwatervoorziening, electriciteitsvoorziening door het Provinciaal en Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf; correspondentie inzake gebouwen en volkshuisvesting en circulaires en correspondentie inzake de wederopbouw, 1945

  Thema's

 • 75-78 - Stukken betreffende sociaal werk voor oorlogsgetroffenen, waaronder correspondentie en rapporten betreffende de Hulpactie Rode Kruis (H.A.R.K.), 1945.

  Thema's

 • 85 - Circulaire en afschrift verslag van een gehouden bespreking over de verhouding van het Militair Gezag en de Commandant Grensbewaking en de Militaire Repatriëringcommissaris (MRC)

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 86-90 - Stukken met betrekking tot evacuatie en repatriëring: circulaires en algemene correspondentie; evacuatie van Nederlandse onderdanen en correspondentie betreffende reisvergunning; correspondentie inzake Nederlanders in het buitenland; correspondentie en circulaires inzake repatriëring van Nederlandse krijgsgevangenen; correspondentie inzake repatriëring van vreemdelingen, 1945

  Thema's

 • 99 - Correspondentie inzake de avondklok, 1945

  Thema's

 • 103 - Correspondentie inzake het in bruikleen afstaan van goederen aan diverse instanties, 1945

  Thema's