Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer [levensjaren 1888-1979], 1936-1978 (1986)

Omschrijving

Jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1888-1978) was tijdens het interbellum diplomaat en Commissaris van de Koningin in Groningen. Hij was een
gematigd liberaal, maar bleef partijloos en weigerde politieke functies. In wezen was hij een klassieke regent en bestuurder. In 1936 werd Tjarda van Starkenborgh benoemd tot de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Hij gold als een voorstander van een geleidelijke emancipatie van Nederlands-Indië. In maart 1942 besloot hij niet te vertrekken uit Java en werd gevangen genomen door de Japanners. De resterende oorlogsjaren bracht Tjarda van Starkenborgh door in Formosa en Mantsjoerije. Na de oorlog had hij nauwelijks nog invloed op het Nederlandse beleid ten aanzien van Indonesië. Hij werd ambassadeur in Parijs (1946-1948).

Het archief bevat materiaal (met enkele foto's) over zijn werkzaamheden als Gouverneur-Generaal waarbij zich veel naoorlogs materiaal bevindt. Inventarisnummer 5 bevat correspondentie 1947-1974. Hierin bevinden zich tevens de verslagen van de door de Indische afdeling van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie gevoerde gesprekken, "Mededelingen". Inventarisnummer 6 bevat 99 documenten in 9 enveloppen o.a. interviews; een memorandum inzake de capitulatie-onderhandelingen met Japan; Fragment Nefis-rapport betreffende Japanse verovering van Nederlands Indië; strategie van de verovering van Java; Tokio proces document no. 2662-A; verschillende (radio)redes Van Starkenborgh onder andere d.d. 10 mei 1940, 8 december 1941, 23-2-1942; Telegramwisseling o.a. betreffende ontheffing opperbevelhebberschap, dd. 21-02-1942; opstel van Jhr. Van Starckenborgh dd. 1942, gemaakt op last van de Japanners; regeringstelegrammen: mei 1941-oktober 1941; Bericht uit Knipselboek betreffende Japanse eisen inzake Timor; Rede Koninging Wilhelmina dd. April/mei 1941. Diverse telegrammen, o.a. betreffende samenwerking met de Engelsen (najaar 1941) en betreffende Timor; Afschrift van de Minuut van Gerbrandy aan Jhr. Van Starckenborgh, dd 6/7 maart 1942 betreffende uitwijken. Verder stukken over de Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, , naoorlogse aantekeningen van Tjarda van Starkenborgh over de oorlogsjaren, contacten met de historici L. de Jong (n.a.v. de televisieserie (De Bezetting), A.G. Vromans (onder andere data reis van Starckenborgh als krijgsgevange) een S.L. van der Wal.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers