Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van dr. W.P. Berghuis [levensjaren 1911-1989], 1922-1980

Omschrijving

W. P. Berghuis (1911-1989) was een prominent Anti-Revolutionair politicus. In 1940 was hij burgemeester van Smilde. Hij werd in december 1941 door de Duitse bezetter ontslagen. Berghuis stortte zich hierna in het verzet als lid van het ondergronds Provinciaal Contact Drenthe van de A.R.P.. Van mei 1942 tot april 1944 zat hij als gijzelaar in St. Michielsgestel. Na zijn vrijlating dook hij onder en werkte voor het illegale blad Trouw. Na de bevrijding keerde hij terug als burgemeester van Smilde, werd later burgemeester van Kampen en had talrijke bestuurlijke en politieke functies waaronder voorzitter van de ARP en lid van de Eerste Kamer.

Het archief bevat stukken over de hele loopbaan van Berghuis. Wat betreft de Tweede Wereldoorlog zijn er stukken over zijn werk als burgemeester van Smilde in 1940-1941 en zijn ontslag in 1941, de illegale organisatie van de ARP (Provinciaal (later: Noordelijk) Contact), zijn verblijf in St. Michielsgestel, het werk voor Trouw, zijn functie als adviseur van het Militair Gezag in 1945, zijn functies als lid van de Commissie Zuiveringsbesluit 1945, de staatscommissie Bezettingsrecht, de Raad van Beroep voor de Perszuivering en raadsheer van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden.

Verwante archieven: Betreffende zijn internering tijds de Tweede Wereldoorlog zijn de volgende archieven van belang: Persoonsdossiers gijzelaars kamp Beekvliet, 1942-1945 en Oud-gijzelaars, 1941-1995. Beide archieven zijn te vinden in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) onder nummer 1501 respectievelijk 766.

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 45-47 - Stukken betreffende zijn (her-)benoeming en ontslag als burgemeester van Smilde, 1940-1952: correspondentie en officiële stukken 1940-1942, 1945-1949, 1951-1952 (inventarisnummer 45): Felicitatiebrieven, programma van het feestconcert ter gelegenheid van zijn installatie en manuscript van zijn afscheidsrede. 1940, 1952 (inventarisnummer 46): Correspondentie met de nieuwe NSB-burgemeester H. van Deemter en andere betrokkenen betreffende het door eerstgenoemde gedane ontruimingsbevel van zijn woning in 1942, alsmede de huuropzegging in 1945. 1942, 1944-1945 (inventarisnummer 47)

  Thema's

 • 50 - Krantenartikelen betreffende de installatie van de nieuwe burgemeester van Smilde, H. van Deemter, Juni 1942

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 20 - Stukken betreffende zijn dienst en ontslag als reserve eerste luitenant bij het 12de Regiment Infanterie, 1930-1940

  Thema's

 • 21 - Stukken betreffende zijn gijzelaarsschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel 1942-1944: Brieven, ingekomen bij hem en enkele minuten van uitgaande brieven. 1942-1944

  Thema's

 • 22 - Stukken betreffende zijn gijzelaarschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel 1942-1944: Programma's van, uitnodigingen voor en diverse redevoeringen tijdens speciale dagen en evenementen, waaronder de Groninger Dagen en de Boerendag; een exemplaar van het kampblad en een versierde opbergmap. 1942-1944

  Thema's

 • 23 - Stukken betreffende zijn gijzelaarsschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel 1942-1944: Namenlijst van en rijmgedicht op een aantal geïnterneerden, zd.

  Thema's

 • 24 - Stukken betreffende zijn gijzelaarsschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel 1942-1944: Kladnotities zd.

  Thema's

 • 25 - Stukken betreffende zijn gijzelaarsschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel 1942-1944: 25 Instructies van de Lagerkommandant van St. Michielsgestel om zijn ontslagbewijs onmiddellijk terug te sturen. Mei 1944

  Thema's

 • 26 - Brieven, ingekomen bij hem van en enkele minuten van uitgaande brieven aan familie en vrienden, waaronder met betrekking tot de jaren: 1934-4/5-1942, 1944 (na 20/4) -1951

  Thema's

 • 30 - Brief van het informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis aan de familie Berghuis betreffende het gedane verzoek om zijn opsporing, mei 1947

  Thema's

 • 44 - Stukken betreffende zijn sollicitaties, aanstelling en ontslag als ambtenaar op arbeidscontract bij de Provinciale Griffie te Groningen, alsmede doorslagen van door hem geconcipieerde voordrachten, besluiten en brieven, gemaakt als ambtenaar, 1935-1939, 1942-1944, 1950-1951

  Thema's

 • 48 - Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad te Smilde van 1940-1941

  Thema's

 • 49 - Aantekeningen en andere stukken, opgemaakt of ontvangen in functie van burgemeester van Smilde, 1940-1942, 1946-1947, 1951 en zd

  Thema's

 • 51 - Manuscripten van zijn speechjes, gehouden in functie (van burgemeester van Smilde), met name verband houdend met de oorlog, 1945-1948

  Thema's

 • 52 - Brieven van de Commissaris der Koningin in Drenthe aan hem betreffende de op hemzelf betrekking hebbende zuivering van overheidspersoneel, 1945, 1947

  Thema's

 • 57 - Ingekomen afschrift van de correspondentie tussen prof.dr. K.. Schilder en E.F. Sandberg, toenmalig burgemeester van Kampen, over het betrekken van de wacht in het plantsoen, Juli 1942

  Thema's

 • 109 - Stukken betreffende het instellen van het Gemeentelijk Comité te Smilde voor het oprichten van een Provinciaal Monument voor Gevallen Zonen van Drenthe, 1941 en zd Berghuis is ere-voorzitter.

  Thema's

 • 110 - Stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschap van de Stichting Borgstellingsfonds Drenthe: "Economisch Financieëlen Dienst voor den Middenstand", 1941 - maart 1942

  Thema's

 • 123-124 - Stukken betreffende zijn civiel-adviseurschap van en lidmaatschap van zuiveringscommissies binnen Sectie I (Binnenlands Bestuur) van het Militair Gezag, 1944-1945 en zd: Correspondentie inzake zijn benoeming tot civieladviseur van Sectie I. 1945 ((inventarisnummer 123) en brochures van de Sectie Voorlichting Militair Gezag. 1945 en zd (inventarisnummer 124)

  Thema's

 • 125 - Inzake zijn benoeming tot voorzitter van de Documentatiecommissie in Drenthe, ressorterend onder het Centraal Orgaan op de zuivering van overheidspersoneel. 1945

  Thema's

 • 126 - Stukken inzake zijn deelname aan de Adviescommissie voor de zuivering van het personeel bij het Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs in Drenthe, 1945

  Thema's

 • 127 - Stukken inzake zijn deelname aan de Adviescommissie voor de zuivering van het personeel van de Kamer van Koophandel en de Rijksverkeersinspectie in Drenthe. 1945

  Thema's

 • 128 - Circulaires, rapporten, nota's van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Staf Militair Gezag en Vertrouwensmannen, (ontwerp-)besluiten (o.a. het Zuiveringsbesluit) en andere stukken, ingekomen bij hem als lid van een der commissies, alsmede zijn notities betreffende enkele besluiten en de zuivering van burgemeesters. 1944-1945

  Thema's

 • 129 - Brief van de Militaire Commissaris voor Drenthe, Lt.Kol. Th.J.A. Doove als dankbetuiging voor zijn werk als lid der zuiveringscommissie. September 1945

  Thema's

 • 130 - Stukken inzake de benoeming (en ontslag) van de leden van de Commissie van Advies Zuiveringsbesluit-1945 (Commissie Scholten/Patijn), en inzake de werkwijze van de commissie, 1945-1946

  Thema's

 • 131 - Commissie van Advies Zuiveringsbesluit-1945 (Commissie Scholten/Patijn: Statistisch overzicht van de door de commissie in 1945-1946 uitgebrachte adviezen, verslagen van de adviezen der commissie betreffende drie personen, manuscripten van persoonsdossiers en begeleidende brieven, 1945-1947

  Thema's

 • 132 - Commissie van Advies Zuiveringsbesluit-1945 (Commissie Scholten/Patijn: Ingekomen proces-verbaal betreffende een persoon, gemaakt door de Politieke Recherche-Afdeling. 1946,

  Thema's

 • 133 - Commissie van Advies Zuiveringsbesluit-1945 (Commissie Scholten/Patijn: Ingekomen nota van de Staf Militair Gezag, gericht aan de Militaire Commissarissen en sectiehoofden, inzake het nieuwe Zuiveringsbesluit, alsmede Staatsbladen onder andere betreffende het Zuiveringsbesluit, 1945

  Thema's

 • 134 - Commissie van Advies Zuiveringsbesluit-1945 (Commissie Scholten/Patijn: Kladnotities van hem over de nota van Kesper. 1945

  Thema's

 • 135 - Stukken betreffende zijn functie als rechtsgeleerd raadsheer in het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden, 3de Kamer te Assen (1945-1949) en als rechterplaatsvervanger in de Arrondissements-Rechtbank te Assen, bijzondere Strafkamer (1949-1952), 1945-1952, met retroactum van 1943, [1943-1952]: Inzake zijn benoeming en ontslag. 1945-1952

  Thema's

 • 136 - Stukken betreffende zijn functie als rechtsgeleerd raadsheer in het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden, 3de Kamer te Assen (1945-1949) en als rechterplaatsvervanger in de Arrondissements-Rechtbank te Assen, bijzondere Strafkamer (1949-1952), 1945-1952, met retroactum van 1943, [1943-1952]. Proces-verbalen van de uitspraken en zittingen, gedaan door beide colleges. Doorslagen, voorzien van zijn aantekeningen en
  enkele manuscripten. 1946-1950

  Thema's

 • 137 - Stukken betreffende zijn functie als rechtsgeleerd raadsheer in het BijzonderGerechtshof te Leeuwarden, 3de Kamer te Assen (1945-1949) en als rechterplaatsvervanger in de Arrondissements-Rechtbank te Assen, bijzondere Strafkamer (1949-1952), 1945-1952, met retroactum van 1943, [1943-1952]: Staatsbladen betreffende Besluiten inzake strafrecht, politieke delinquenten en oorlogsmisdaden. 1943, 1945-1947

  Thema's

 • 138-148 - Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Staatscommissie Bezettingsrecht, 1946-1956 waaronder witte kamerstukken inzake de Wet Bezettingsmaatregelen I-IV, inzake het Besluit Bezettingsmaatregelen en inzake het vervallen van bezettingsmaatregelen, 1944, 1946-1956

  Thema's

 • 149 - Inzake zijn benoeming en ontslag van de Raad van Beroep voor de Perszuivering,1947-1949

  Thema's

 • 150 - Geleidebrieven en een verslag betreffende de vergaderingen van de Raad van Beroep voor de Perszuivering, 1947-1948

  Thema's

 • 151 - Verslag van de behandeling van de Wet Noodvoorziening Perswezen in het parlement, en Staatsbladen van persbesluiten, 1945, 1947

  Thema's

 • 152 - Verslagen van de jurisprudentie van de Raad van Beroep voor de Perszuivering, 1946

  Thema's

 • 153 - Verslagen van de jurisprudentie en statistiek van de uitspraken van de Commissie voor de Perszuivering, alsmede een overzicht van de zg. "achtergrond" der Perszuivering. 1947-1949

  Thema's

 • 164-168 - Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Provinciaal Comité van ARKiesverenigingen in Drenthe, 1940, 1944-1952 NB. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging dit orgaan ondergronds; heette eerst het Provinciaal Contact en later het Noordelijk Contact (samen met Friesland en Groningen).

  Thema's

 • 164 - Notulen van en convocaties voor de vergaderingen van het Provinciaal en Noordelijk Contact. Augustus 1940, april-juni 1945, januari 1946

  Thema's

 • 165 - Rapport en concept van "Eenige richtlijnen voor een politiek program der Anti-Revolutionaire richting", opgesteld door het Seniorenconvent van de illegale ARP, bekritiseerd door het Noordelijk en Oostelijk Contact, alsmede de nota "Enkele opmerkingen inzake de Richtlijnen betreffende een toekomstige bedrijfsorganisatie" (vermoedelijk van prof.dr. H. Dooyeweerd). 1944-1945

  Thema's

 • 166 - Kladnotities voor, manuscripten van zijn spreekbeurten voor en kladnotulen en een krantenverslag van bijeenkomsten van diverse AR-Kiesverenigingen betreffende de te voeren politiek na de oorlog, gemaakt als lid van de Sprekersorganisatie van het Provinciaal Comité. 1945-1949, 1951-1952 en zd

  Thema's

 • 169 - Stukken betreffende zijn gijzelaarschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel: Kladaantekeningen van en voor discussies en referaten binnen de kring-Warnaar, - Resius, - Conner over de politieke situatie na de oorlog en het conflict in de Gereformeerde Kerk. 1942-1944

  Thema's

 • 170 - Stukken betreffende zijn gijzelaarschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel: Manuscripten van, aantekeningen voor en concept van zijn (of gezamenlijk met anderen geschreven) Rapport Voorloopige conclusies" over de organisatie der AR-richting (o.a. inzake de oprichting van een Christelijk Nationale Partij) en van de politiek na de oorlog, 1942

  Thema's

 • 171 - Stukken betreffende zijn gijzelaarschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel: Rapport, eind- en concept-, getiteld "Conclusiën", over het politieke program na de oorlog, zd

  Thema's

 • 172 - Stukken betreffende zijn gijzelaarschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel: Manuscript van, aantekeningen en concepten voor zijn -niet gepubliceerd- boekje "Herwonnen vrijheid", inhoudende beschouwingen over de politiek na de oorlog. 1943

  Thema's

 • 173 - Stukken betreffende zijn gijzelaarschap als civiel-geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel: Ingekomen rapport "Vrede door Recht" betreffende de meningsverschillen inzake de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, 1943

  Thema's

 • 174 - Stukken betreffende zijn aktiviteiten voor de Trouw-groep, inhoudende onder meer het verspreiden van manifesten, ledencontactblaadjes-ARP, Trouw e.d, 1944-1945

 • 234 - Dossiers inzake partijfunctionarissen en - leden: Inzake de hoogte van de uitkering van M. Hart, in verband met diens oorlogsverleden. Afschriften, 1966-1967, met retroacta van 1945-1946, 1949, 1951-1952

  Thema's

 • 236 - Dossiers inzake partijfunctionarissen en partijleden: Inzake het gedrag van W. Aantjes (in de Tweede Wereldoorlog), 1966-1967, 1978-1979 NB. In 1978 werd een onderzoek van staatswege ingesteld. In de ARP speelde deze kwestie zich af in 1966-1967

  Thema's

 • 464 - Stukken betreffende zijn deelname aan de besprekingen van de Beroepscommissie uit het Hoofdbestuur van de Stichting 1940-1945 met betrekking tot het begrip "onwaardigheid" in de Wet Buitengewoon
  Pensioen-1940-1945, 1951

  Thema's

 • 477 - Agenda's over de jaren 1931-1932, 1942, 1946-1973

  Thema's