Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van dr. ir. S.L. Louwes [levensjaren 1889-1993], 1934-1953

Omschrijving

Dr. ir. S.L. Louwes (1889-1953) werkte aanvankelijk in het landbouwonderwijs. Na de crisis van 1929 raakte hij betrokken bij de landbouwmaatregelen ter bestrijding van de crisis. In 1937 werd hij het hoofd van het Rijksbureau voor de Voorbereiding van de Voedselvoorziening in Oorlogstijd. Tijdens de bezetting werd Louwes Directeur-Generaal van de Voedselvoorziening en droeg hij de verantwoordelijkheid voor de voedselvoorziening van de Nederlandse bevolking. Deze verantwoordelijkheid voelde hij als een plicht, een taak waaraan hij zich niet mocht onttrekken. Met zijn persoonlijk gezag slaagde hij erin het grote voedselvoorzieningsapparaat gaande te houden. Tijdens de Hongerwinter kon hij niet meer doen dan de nood bestrijden. Als dank voor de wijze waarop hij de voedselvoorziening van Nederland gedurende de bezettingsjaren heeft weten te verzorgen werd hij in 1946 bevorderd tot groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op hem rustte, na de capitulatie van de Duitse strijdkrachten, de taak de Nederlandse voedselvoorziening weer in normale banen te leiden. Na de oorlog werd hij adviseur van de Directeur-Generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Het archief bevat particuliere stukken, stukken over het interbellum (de landbouwcrisis, zijn functie als secretaris-penningmeester van de Overijssels Landbouw Maatschappij, lid van de Gedeputeerde Staten van Overijssel, de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), de Vereniging tot Exploitatie van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen), de bezettingstijd (lezingen over het belang van de voedselvoorziening, interventies van Louwes bij de Duitse bezetter ten behoeve van gevangenen, bestuurslid bij het Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en het Nederlands Economisch Instituut) en de naoorlogse tijd (onder meer de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en stukken over zijn werk bij de FAO).
Inventarisnummers 6-9 bevatten van de Overijsselse Landbouw Maatschappij (waarvan hij secretaris-penningmeester was) notulen van bestuursvergaderingen (met agenda's en bijlagen) en agenda's van de algemene vergaderingen met de in de vergaderingen behandelde stukken.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
  • Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 58 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945):Tekst van een redevoering gehouden in de vergadering van afdelingshoofden van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd houdende een verklaring van zijn standpunten ten aanzien van bedrijfssluitingen en de vordering van arbeidskrachten door de Duitse autoriteiten, 1943

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 26 - Tekst van een rede over "Onze Voedselvoorziening in Oorlogstijd", gehouden op een bijeenkomst van het Nationaal Jongeren Verbond, 1939

  Thema's

 • 40-47 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945): rubriek Ondersteuning van de voedselvoorziening

  Thema's

 • 41 - Ingekomen brief van E. Ebels over de verstrekking van inlichtingen en wensen over de landbouw aan de Duitse instanties en over een verzoek tot verhoging van de subsidie voor de proefnemingen tot het bereiden van voedergist uit stro, met nieuwe minuut van het antwoord, 1941

  Thema's

 • 52 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945):Tekst van een rede, gehouden bij de opening van de tentoonstelling "Voeding in dezen Tijd" te Amsterdam, gestencild, (1941)

  Thema's

 • 53 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945):Tekst van een lezing voor het personeel van de Centrale Controle Dienst over de achtergronden van de maatregelen op het terrein van de
  voedselvoorziening in oorlogstijd, 1941

  Thema's

 • 54 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945): Tekst van voordrachten gehouden in de vergaderingen van economische rechters over de gevaren van de clandestiene handel voor de
  voedselvoorziening van het Nederlandse volk en over de voedselpositie in Nederland, 1941-1942

  Thema's

 • 55 - Ingekomen brief van ir. H.M. Damme inzake een door Louwes te houden lezing over de "Landbouw-politiek na den oorlog", met nieuwe minuut van antwoord met tekst van de lezing, 1942

  Thema's

 • 56 - Tekst van lezingen voor de plaatselijke bureauhouders over de oogstmaatregelen in 1942 en de teeltregelingen voor 1943, (1942)

  Thema's

 • 57 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945): Tekst van een lezing, getiteld "De zwarte handel" (1942)

  Thema's

 • 59 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945): Ingekomen brief van J.H.H. Wamelinck betreffende een publikatie van Louwes over de voedselvoorziening in Nederland, 1943

  Thema's

 • 60 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945): Tekst van een toespraak tot het personeel van het Aan- en Verkoopbureau voor de Akkerbouwprodukten over de betekenis van het werk van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, (1943)

  Thema's

 • 61 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945): Tekst van een lezing voor burgemeesters over de voedselpositie in Nederland, (1943)

  Thema's

 • 62 - In zijn functie als directeur-generaal van de voedselvoorziening (1940-1945): Tekst van een lezing voor het personeel van de provinciate bureaus, ressorterende onder het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in
  Oorlogstijd over het resultaat van de maatregelen op het terrein van de voedselvoorziening sedert het begin van de bezetting, (1943)

  Thema's

 • 79-81 - Stukken betreffende verzoeken tot vrijlating van gevangenen H. Vondeling, J. Borkhuis, P.J. de Groot, 1941-1943

  Thema's

 • 82 - Stukken betreffende bemiddeling bij het plaatsen van een zoon van C.T. Stork op een landbouwbedrijf, 1942

  Thema's

 • 85 - Nieuwe minuut van een brief aan de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden inzake ondersteuning van het gratieverzoek, ingediend door de ouders van de ter dood veroordeelden dr. K. Bolle en G.S. Bolle-Van Regteren Altena, 1943

  Thema's

 • 86 - Nieuwe minuut van een brief aan A.M. Hibma inzake een verzoek om kievitseieren te zenden aan Ministerialrat J. von der Wense, 1944

 • 87 - Afdruk van een ingekomen artikel over "De Voedselvoorziening van ons volk", houdende een beschrijving van zijn activiteiten, (1940)

  Thema's

 • 88 - Briefwisseling met T.A.C. Schoevers over de vraag of het Landbouwkundig Tijdschrift bij het Persgilde moet worden aangemeld, 1943

  Thema's

 • 89 - Ingekomen tekst van redevoeringen van Chr. Stulemeyer en A.A.M. Struycken over sociale problemen, gehouden tijdens een bijeenkomst van werkgevers in de grootindustrie te Breda op 24 februari 1943, met nieuwe minuut van antwoord, 1943

  Thema's

 • 90 - Anonieme nota over "de lessen van het verleden, mogelijkheden van de toekomst", een uiteenzetting over de internationale politiek, (1943)

  Thema's

 • 108 - Doorslag van een brief aan mr. Kellog over het politieke gedrag van dr. Hissink, 1946

  Thema's

 • 109 - Briefwisseling met de heer J.C. de Wit, voorm. redacteur van de "Telegraaf", over een verklaring ten behoeve van een zuiveringsonderzoek tegen voornoemde redacteur en het dagblad, 1946

  Thema's

 • 110 - Briefwisseling met de familie Von der Wense, o.a. over bemiddeling bij de vrijlating van J. von der Wense uit Engelse gevangenschap, 1946

  Thema's

 • 111 - Briefwisseling met Gertrud Hildebrand, secretaresse van J. von der Wense, over een verklaring ten behoeve van de bezettingsautoriteiten in Duitsland over haar gedrag in Nederland tijdens de bezetting, 1946-1947

  Thema's

 • 112 - Ingekomen brieven van G.J. Ruiter met o.a. verzoek om een verklaring over zijn gedrag in de bezettingstijd, 1947

  Thema's

 • 113 - Ingekomen brief van C. Heitfeld over een verzoek om herziening van zijn salaris gedurende de oorlog, 1947

  Thema's

 • 117 - Stukken betreffende zijn tijdens de Duitse bezetting gevoerde beleid, waaronder een afdruk van het rapport van de commissie van onderzoek (z.g. Commissie Fentener van Vlissingen), met bijlagen, 1946

  Thema's

 • 175 - Ingekomen brief van de Hohere SS-und Polizeif├╝hrer Rauter over de meldingsplicht van zijn studerende zoon Jan, met nieuwe minuut van antwoord, 1943

  Thema's

 • 178 - Ingekomen schrijven van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis houdende mededeling van de verlening van het Herinneringskruis, 1940-1945, 1950

  Thema's