Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief gemeente Nieuw-Lekkerland, 1925-1990

Omschrijving

Op het functioneren van de gemeente als zodanig en het vervullen van haar taken is de Tweede Wereldoorlog van grote invloed geweest. Niet alleen door de omstandigheden van deze oorlog werd het aanzienlijk moeilijker, maar ook doordat de bezetter een wijziging bracht in de voor ons land normale opbouw van het bestuur van een gemeente. De gemeenteraad werd buitenspel gezet door het verbod om na 31 augustus 1941 nog als zodanig bijeen te komen. De taken en bevoegdheden werden overgenomen door het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester. Binnen het college van burgemeester en wethouders vond ook een wijziging plaats. De burgemeester (F.M.A. van de Rovaart) werd met ingang van 12 februari 1945 tot 8 mei 1945 vervangen door een NSB burgemeester. Na deze periode keerde de afgezette burgemeester weer terug in zijn oude functie. Na de bevrijding kreeg de organisatie ook te maken met een aantal schorsingen van functionarissen in het kader van zuiveringsmaatregelen. Op 19 oktober 1945 kwam voor het eerst weer een tijdelijke gemeenteraad bijeen, die in functie bleef tot na de eerste naoorlogse gehouden gemeenteraadsverkiezingen van juni 1946. Vanaf 28 augustus 1946 werd de taak van de gemeenteraad weer op normale wijze vervuld. In het algemeen kan gesteld worden dat Nieuw-Lekkerland er goed is afgekomen, want er is weinig verwoest of vernietigd. Bombardementen hebben hier niet plaats gehad, alleen hier en daar bominslagen. Tijdens de meidagen van 1940 heeft de gemeente veel evacués opgevangen uit o.a. de gemeenten Alblasserdam, Rhenen, Kesteren en Veenendaal. 1 Januari 1940 had Nieuw-Lekkerland 3691 inwoners, 1 januari 1945 3970.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Nieuw-Lekkerland. Inventarisnummer 3 bevat notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 3 september 1935-6 juni 1947. Alfabetische klappers op de notulen uit deze periode zijn te vinden onder inventarisnummer 59. Notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad betreffende de periode 1897-1954 bevinden zich in inventarisnummer 63. Inventarisnummer 69 bevat notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1936-1946. De bij deze notulen behorende alfabetische klappers bevinden zich onder inventarisnummer 75. Inventarisnummer 604 bevat stukken betreffende de benoeming van wethouders in de periode 1931-1949. Inventarisnummers 1003-1377 bevatten dossiers inzake benoeming, bevordering en ontslag van personeel (voor namen zie bijlage 6 van de inventaris). Mogelijk bevindt zich hieronder oorlogsgerelateerde informatie. Inventarisnummers 2819-1820 ( gedeponeerd archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1933-1990) bevatten registers van overlijden, met klappers, 1933-1950. In de inventaris van het archief van de gemeente Nieuw-Lekkerland zijn afzonderlijke archieven opgenomen, waaronder het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand , 1933-1940 en het archief van de vereniging "De Nieuw-Lekkerlandsche Burgerwacht, 1918-1940.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 2276 - Dossier inzake de inventarisatie van aanwezige industrieterreinen door het Economisch Technologisch Instituut in Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht te Rotterdam, 1943

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers