Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Fin / Kroondomein

Omschrijving

Het archief bevat:
1. de archiefbescheiden gevormd door de Hoofdadministratie van het Kroondomein en taakvoorgangers, 1823-1972. Incidenteel kunnen er stukken voorkomen uit een eerdere of latere periode. Het archief bestaat uit dossiers betreffende het privaatrechtelijk beheer van de onroerende goederen van de Staat der Nederlanden. De baten en lasten kwamen voor rekening van de Kroon. De dossiers bevatten gegevens over aankoop, huur, verhuur, uitgifte in erfpacht, verpachting, ruiling, verkoop van tienden, bossen, losse landerijen en boerderijen, voor zover gelegen in de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant (westelijk deel). Voorts bevatten ze stukken over het verlenen van vergunningen tot het gebruik van deze goederen alsook over de instandhouding en het onderhoud ervan. Voor raadpleging van het archief kan gebruik gemaakt worden van de agenda’s en de dossierlijst.
2. de archiefbescheiden gevormd tijdens de liquidatie/opheffing van het Kroondomein, ca. 1966-1978. Incidenteel kunnen er stukken uit een eerdere of latere periode voorkomen. Het archief bestaat uit dossiers betreffende de opheffing en liquidatie van het Kroondomein. Hieronder vallen ook de archiefbescheiden die met betrekking tot deze opheffing en liquidatie zijn gevormd door de heer Haverkamp, referendaris van de Directie Domeinen van het Ministerie van Financiën, (1863) 1958-1979, en J.A.Z.H. van der Poel, als hoofdadministrateur verbonden aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, (1863) 1968-1976.
3. de archiefbescheiden gevormd door de advocatenfamilie De Kempenaer te Arnhem, 1813-1908. Incidenteel kunnen er stukken uit een eerdere of latere periode voorkomen. Het archief bevat met name door de De Kempenaers aan het Kroondomein overgedragen correspondentie enz. betreffende de behandeling van tiendzaken in diverse rentambten.

Archiefvormers:
Administratie van het Kroondomein, 1923-1972

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

  • 514-515 - Stukken betreffende het beheer van het Kroondomein gedurende de Tweede Wereldoorlog., 1940-1947

    Thema's