Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Consulaat-Generaal Wenen 1939-1947

Omschrijving

Het archief bevat stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door het Zweedse consulaat te Wenen; de instelling, voorbereiding, werkzaamheden en opheffing van de Nederlandse Militaire Missie en de oprichting van het Gezantschap. De correspondentie en dossiers betreffen oorlogsgerelateerde aangelegenheden, zoals schadeclaims, terugvorderingen door Nederlandse bedrijven, vluchtelingen en displaced persons, het oprichten van een post van het Nederlandse Rode Kruis in Wenen, repatriëring van Nederlanders uit de Sovjet Unie en Oostenrijk, Nederlanders in het concentratiekamp Mauthausen, restitutie van Joodse eigendommen en opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers. Daarnaast stukken inzake exportbevordering, handelsbelangen, bevordering van het toeristenverkeer van Nederland naar Oostenrijk, conferenties en congressen, luchtvaartovereenkomsten met de KLM, uitzending Oostenrijkse kinderen naar Nederland en wintersportvakanties van de koninklijke familie in Oostenrijk.

Archiefvormers:
Consulaat-Generaal Wenen, 1939-1947
Gezantschap Wenen, 1946-1954
Nederlandse Militaire Missie Wenen, 1946

Indeling

 • Instellingen en personen buiten Nederland

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 4 - Protocollen van Nederlanders waarin zij verklaren, dat zij niet vrijwillig in Duitsland werkzaam zijn 1942-1943 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 6 - Correspondentie met de Gestapo inzake de verblijfplaats van Nederlanders in Oostenrijk 1944 1 omslag

  Thema's

 • 7 - Correspondentie met Duitse rijksinstellingen inzake het inzetten van Nederlanders voor de Arbeiteinsatz 1944-1945 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 1939-1940 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 2 - Stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door het Zweedse consulaat te Wenen 1940-1941 1 omslag

  Thema's

 • 3 - Stukken betreffende J. Antonius van Bemmelen, secretaris van Seyss-Inquart 1941-1947 1 omslag

  Thema's

 • 5 - Stukken betreffende de arrestatie en executie van Jacob Dirkmaat te Wenen inzake het verbergen van textielwaren 1942-1943 1 omslag

  Thema's

 • 8 - Stukken betreffende de strafzaak tegen dr. F.M. Schnitger wegens verspreiding van geruchten tegen het Nazi-regime 1944-1946 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 9 - Rapporten van de Nederlandse consul J.H.G. Schouten inzake de aanwezigheid van NSB-ers in de Nederlandse kolonie te Wenen 1945-1947 1 omslag

  Thema's

 • 10 - Stukken betreffende de aanwezigheid van Nederlanders in Oostenrijkse ziekenhuizen 1946 1 omslag

 • 11-13 - Stukken betreffende verbindingsofficieren inzake onderzoeken naar Nederlanders die willen repatriëren of vermist zijn 1946-1947 3 omslagen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 14 - Stukken betreffende Nederlanders die woonachtig zijn in Zuid-Tirol en eventueel kunnen repatriëren naar Nederland 1942-1946 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 15 - Correspondentie met de Nederlandse repatriëringscommissie te Praag inzake repatriëring van Nederlanders 1945-1946 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 16 - Stukken betreffende Nederlanders die verbleven in het concentratiekamp Mauthausen 1945-1946 1 omslag

  Thema's

 • 17 - Stukken betreffende Nederlanders die gedurende de Tweede Wereldoorlog in Oostenrijk zijn overleden 1945-1947 1 omslag

  Thema's

 • 23 - Stukken betreffende het oprichten van een post van het Nederlandse Rode Kruis in Oostenrijk, de samenstelling en werkzaamheden van de post, het verlenen van bemiddelende diensten door de Militaire Missie en de verdenking tegen leden van de Rode Kruispost van het bedrijven van smokkel en zwarte handel 1946 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 25 - Stukken betreffende het opsporen en repatriëren van Nederlanders vanuit Oostenrijk naar Nederland 1946 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 26 - Stukken betreffende het opsporen van de verblijfplaats van uit Russische gevangenenkampen ontslagen Nederlanders 1946 1 omslag
  Zie ook inv.nr. 101 (omslag 84)

  Thema's

 • 27 - Stukken betreffende het aangeven door Nederlanders van door hen in de oorlog geleden schade en het vorderen van vergoeding 1946 1 omslag
  Zie ook inv.nrs. 73, 74, 75 (omslagen 56, 57, 58)

  Thema's

 • 29 - Stukken betreffende het geven van instructies met betrekking tot het behoud of verlies van de Nederlandse nationaliteit in verband met het aangaan van een huwelijk met een vijandelijke onderdaan 1946 1 omslag
  Zie ook inv.nr. 96 (omslag 79)

  Thema's

 • 30 - Stukken betreffende in Oostenrijk gearresteerde Nederlanders 1946 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 31 - Stukken betreffende het terugvorderen van Nederlands eigendom, waaronder schepen van de N.V. Comos 1946 1 omslag
  Zie ook inv.nrs. 73, 74, 91 (omslagen 56, 57, 74)

  Thema's

 • 32 - Aangifteformulieren houdende door Nederlanders geleden schade aan onroerende goederen, hypotheken en bedrijfsbelangen, ingedeeld per bezettingszone 1945-1946 1 omslag

  Thema's

 • 34 - Stukken betreffende het terugvorderen door Philips van in beslaggenomen goederen 1946 1 omslag
  Zie ook inv.nrs. 41, 92 (omslagen 24 en 75)

  Thema's

 • 41 - Gedeponeerde stukken afkomstig van het Zweedse consulaat-generaal te Wenen betreffende het verlenen van bijstand en bemiddeling aan Philips-ondernemingen in het kader van de belangenbehartiging voor Nederland 1945 1 omslag
  Zie ook inv.nrs. 34, 92 (17, 75)

  Thema's

 • 42 - Formulieren betreffende verzoeken van de Nederlandse regering om restitutie van in de oorlog ontvreemde kunstwerken 1946 1 omslag
  Zie ook inv.nr. 86 (omslag 69)

  Thema's

 • 70 - Stukken betreffende het exhumeren en herbegraven van J. van Dam, gesneuveld op 9 april 1945 te Kirchberg am Wechsel 1946-1949 1 omslag

  Thema's

 • 71 - Rapport inzake het confisceren en opkopen van Nederlandse kunstobjecten tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Dienststelle onder leiding van K. Mühlmann 1940-1945 1 omslag

  Thema's

 • 72 - Stukken betreffende de door Oostenrijk te betalen schadevergoeding aan Joodse slachtoffers van het nazi-regime alsmede de kwestie van de erfloze vermogens 1952-1954 1 omslag

  Thema's

 • 73-75 - Stukken betreffende het aangeven van in de oorlog geleden schade en het eisen van schadevergoeding c.q. restitutie van in beslaggenomen en/of ontvreemde goederen door particulieren 1946-1954 3 omslagen

  Thema's

 • 76 - Stukken betreffende het vorderen van vrijgave van de door de Franse bezettingsmacht gevorderde villa van C. Schalij-Demme alsmede vergoeding in verband met de toegebrachte schade aan de villa en de inboedel 1948-1954 1 omslag
  In dit dossier bevinden zich stukken die eveneens op J.P. Jeltes betrekking hebben, zie inv.nr. 75 (omslag 58)

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 77 - Stukken betreffende het terugvorderen van gelden die bij de bezettingsautoriteiten ingeleverd moesten worden vóór repatriëring vanuit Oostenrijk naar Nederland 1946-1952 1 omslag

  Thema's

 • 78 - Stukken betreffende het vorderen van restitutie en het terugvoeren naar Nederland van kunst- en antiekvoorwerpen 1946-1950 1 omslag
  Zie ook inv.nr. 42 (omslag 25)

  Thema's

 • 79 - Stukken betreffende het vorderen van restitutie van aandelen in de volgende bedrijven: het Lido-Theater te Leiden, de Noordzeebank NV en Goerz GmbH 1941-1951 1 omslag

  Thema's

 • 80-81 - Stukken betreffende het geven van instructies inzake het Besluit Rechtsverkeer en het Besluit Vijandelijk Vermogen, het aanmelden door Oostenrijk van vermogens en pensioenrechten in Nederland en verzoeken om ontvijanding en teruggave 1946-1954 2 omslagen
  Zie ook inv.nr. 193 (omslag 176)

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 82 - Stukken betreffende het aanmelden van en treffen van regelingen met betrekking tot geopponeerde Oostenrijkse effecten en Nederlandse effecten in Oostenrijk in Duits bezit 1952-1954 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 83 - Stukken betreffende een vordering van de firma Asscher op het onder beheer staande vermogen van de door Nederland wegens oorlogsmisdaden gezochte Duitser R.A. Brand 1946-1953 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 84 - Stukken betreffende het trachten vrijgave te verkrijgen van geblokkeerde Nederlandse vermogens in Oostenrijk door K. Oppenheimer en H. Rehorst 1951-1953 1 omslag

  Thema's

 • 85 - Stukken betreffende het rapporteren over de USIA-bedrijven (bedrijven die onder beheer van de Russische bezettingsautoriteiten zijn gesteld) 1947-1954 1 omslag

  Thema's

 • 86 - Stukken betreffende de Oostenrijkse wettelijke regelingen inzake restitutie van eigendommen en de rechten van gedeposseerden 1945-1952 1 omslag
  Zie ook inv.nr. 194 (omslag 177)

  Thema's

 • 88 - Stukken betreffende het verzoeken om restitutie en deblokkering van onder beheer staande bedrijven in Oostenrijk, die Nederlands eigendom zijn 1946-1950 1 omslag

  Thema's

 • 89 - Stukken betreffende het terugvorderen van het tankschip "Moselia", het zeiljacht "Neptunus", een 14e eeuws Mariabeeld en tankwagons 1947-1954 1 omslag

  Thema's

 • 90 - Stukken betreffende het terugvorderen van door het Russische bezettingsleger in beslag genomen goederen, waaronder een fabriek, alsmede financiële vorderingen en compensatietransacties 1946-1954 1 omslag
  Zie ook inv.nrs. 35,36 (omslagen 18,19)

  Thema's

 • 91 - Stukken betreffende het terugvorderen van in beslag genomen schepen en goederen van de COMOS NV (Continentale Motorscheepvaart Maatschappij) 1946-1954 1 omslag
  Zie ook inv.nr. 31 (omslag 14)

  Thema's

 • 92 - Stukken betreffende het terugvorderen door Philips van in beslag genomen goederen en bedrijven 1946-1948 1 omslag
  Zie ook inv.nrs. 34, 41 (omslagen 17, 24)

  Thema's

 • 93 - Stukken betreffende het trachten vrijgave te verkrijgen van door het Russische bezettingsleger in beslag genomen bezittingen van Unilever 1946-1952 1 omslag

  Thema's

 • 94 - Register van aanvragen om restitutie van goederen die zich bevinden in de Russische bezettingszone 1946-1948 1 omslag

  Thema's

 • 96 - Stukken betreffende de nationaliteit van met Nederlanders gehuwde 'vijandelijke' onderdanen 1946-1951 1 omslag

  Thema's

 • 97 - Stukken betreffende het vaststellen van de nationaliteit van personen en het herkrijgen van de Nederlandse nationaliteit 1946-1952 1 omslag
  Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

  Thema's

 • 98 - Stukken betreffende het geven van instructies met betrekking tot en het afleggen van verklaringen tot behoud van het Nederlanderschap 1948-1954 1 omslag
  Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

  Thema's

 • 99 - Stukken betreffende het verliezen van de Nederlandse nationaliteit als gevolg van het verrichten van vreemde krijgsdienst, aanname van de Oostenrijkse nationaliteit, of verkrijging van de Oostenrijkse nationaliteit door huwelijk 1947-1954 1 omslag
  Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

  Thema's

 • 100 - Stukken betreffende de arrestatie, veroordeling, gevangenisstraf, terechtstelling en overlijden in gevangenschap van Nederlanders in Oostenrijk: N.C. Been, J. Jacobs, A. Mutsaers en P. Riteco 1946-1949 1 omslag

  Thema's

 • 101 - Stukken betreffende de arrestatie en gevangenschap van L. van Aerde in Hongarije, H. Boose in Oostenrijk en de Sovjet-Unie, J. Kerkhoff in Tjecho-Slowakije, alsmede de vrijlating en repatriëring van L. van Aerde en J. Kerkhoff 1948-1954 1 omslag

  Thema's

 • 102 - Stukken betreffende de veroordeling en executie van S. Seidl, voormalig commandant van Theresienstadt en een brief van F. Gründeling houdende een aanklacht tegen Rauter, commandant van de Gestapo in Nederland 1946-1948 1 omslag

  Thema's

 • 112 - Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het gedrag van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van dit gedrag voor paspoortverlening, verlies of behoud van de Nederlandse nationaliteit, uitleiding en toelating tot Nederland 1947-1954 1 pak
  Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

  Thema's

 • 114 - Stukken betreffende een eventuele uitlevering van en onderzoek naar het gedrag in de oorlog van B.R. Veltman, het verlies van de Nederlandse nationaliteit in verband met zijn lidmaatschap van de SS, een publicatie van zijn hand getiteld 'Geheimnisvolle Prophezeihungen über einen kommenden Krieg', alsmede een aantal reisdocumenten en identiteitsbewijzen 1949-1952 1 omslag

  Thema's

 • 115 - Stukken betreffende het verzoeken om een onderscheiding, de arrestatie en vlucht van G. Krooshof, alsmede de ondersteuning en repatriëring van zijn gezin 1948-1952 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
   • Nasleep - Repatriëring
 • 116 - Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen over Nederlanders die zich in Russische gevangenschap bevinden, het trachten hen vrij te krijgen en bemiddelen bij repatriëring naar Nederland 1946-1954 1 omslag

  Thema's

 • 178 - Stukken betreffende het repatriëren van Oostenrijkers en Hongaren vanuit Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Nederland naar Oostenrijk 1947-1951 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
  • Nederlands-Indië 1940-1945
   • Nasleep - Veiligstellen en Repatriëring
  • Nederlandse Antillen
 • 186 - Stukken betreffende het verschaffen van inlichtingen over graven en herbegrafenissen van in de oorlog gesneuvelde Nederlanders; de Oorlogsgravenstichting en een bezoek van de voorzitster van de Oorlogsgravenstichting aan Oostenrijk 1947-1954 1 omslag

  Thema's

 • 200 - Stukken betreffende het Nationaal-Socialisme: het uitvaardigen van wettelijke regelingen in Oostenrijk met betrekking tot ex-nazi's 1947-1952 1 omslag

  Thema's