Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de archieven van de Ambassade in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn, en van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad Berlijn, 1945-1955

Omschrijving

Een groot deel van de stukken uit de archieven van de Nederlandse ambassade te Bonn (1945-1954) en de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Berlijn (1945-1955) betreft de pogingen van de autoriteiten om de naoorlogse chaos te beteugelen en de (internationale) rechtsorde te herstellen. Veel stukken zijn derhalve geordend op één van de volgende onderwerpen: (vooroorlogse) verdragen, oorlogsrecht ten aanzien van personen of goederen, (internationaal) straf- en privaatrecht, diplomatiek en consulair recht, staatsrecht en nationaliteitsrecht, militair strafrecht (krijgsraden), zakenrecht, grondbezit, hypotheekrecht, handelsrecht, burgerlijke rechtsvordering, (arbitrage, openbare orde, paspoorten, visa en andere reisdocumenten en de landsverdediging. Een ander deel van de stukken betreft de openbare gezondheidszorg, graven en lijkbezorging, verkeer en vervoer, economie (algemeen, geld-, bank-, beurs- en kredietwezen, openbare geldmiddelen, goederen, productie en consumptie, lonen), sociale en culturele aangelegenheden, internationale organisaties en staatkundige en politieke verhoudingen. Onder de archiefstukken bevinden zich foto's. Een aantal inventarisnummers is in verband met privacybescherming pas in 2022 of later raadpleegbaar.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 379 - Stukken betreffende de behandeling van een rehabilitatieverzoek van A. Müller in verband met zijn mogelijke activiteiten in het Nederlands verzetswerk, 1952-1954.

  Thema's

 • 843 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de identificatie en berging van de stoffelijke overschotten van Nederlandse krijgsgevangenen en de overbrenging van de stoffelijke overschotten van de in Berlijn gefusilleerde leden van de verzetsgroep Stijkel, 1946-1952.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 137-139 - Stukken betreffende de organisatie, werkzaamheden, personele aangelegenheden en opheffing van de Militaire Sectie te Bad-Salzuflen, 1944-1949. Het archief begint met stukken van de bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten 1944-[1945], met foto's.

  Thema's

 • 248 - Stukken betreffende het door J. Zwart aan de Nederlandse regering beschikbaar stellen van documentatiemateriaal van 400.000 namen van gevangenen uit het concentratiekamp Buchenwald, 1946-1953.

  Thema's

 • 249 - Rapporten van de Allied Censorship Netherlands (z.g. censuurrapporten) met gegevens over gebeurtenissen aangaande personen tijdens en na de oorlog, 1947-1948.

  Thema's

 • 250 - Stukken betreffende de positie van Duitse krijgsgevangenen in Nederland, 1947-1949.

  Thema's

 • 251 - Stukken betreffende interneringsaangelegenheden en de opheffing van het 'Prisoners of War Information Bureau', 1947-1949.

  Thema's

 • 252 - Stukken betreffende de Duitse concentratiekampen in Nederland, 1947-1950.

  Thema's

 • 253 - Stukken betreffende de positie van Nederlandse krijgsgevangenen in Russische krijgsgevangenschap en het verkrijgen van inlichtingen omtrent vermiste Nederlanders in de Sovjet Unie, 1947-1950.

  Thema's

 • 254 - Stukken betreffende de terugkeer van Nederlanders uit Russische krijgsgevangenschap, 1947-1951.

  Thema's

 • 255 - Stukken betreffende de Duitse gevangenkampen langs de Nederlandse grens, 1949-1950.

  Thema's

 • 256 - Stukken betreffende de Bond van de uit Nederland uitgewezen Duitsers (Vereinigung der Auslandsvertriebenen), 1949-1951.

  Thema's

 • 257 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het identificeren en overbrengen van stoffelijke overschotten van Nederlanders in samenwerking met de Dienst Identificatie en Berging afdeling Duitsland,,
  1949-1954.

  Thema's

 • 259 - Stukken betreffende de werkzaamheden van de Nederlandse Missie tot Opsporing van Vermiste Personen uit de Bezettingstijd (Netherlands Tracing Mission), 1950.

  Thema's

 • 261 - Stukken betreffende het onderzoek naar vermisten en de positie van Nederlandse gevangenen in Hongaarse concentratiekampen, 1951-1952.

  Thema's

 • 262 - Stukken betreffende het uitwisselen van gegevens over de vereniging 'Interessenverband der vertriebenen Hollanddeutschen', 1951-1952.

  Thema's

 • 263 - Stukken betreffende de berichtgeving over concentratiekampen in Rusland, Duitsland en Nederland, 1952.

  Thema's

 • 264 - Stukken betreffende Nederlanders en personen van Nederlandse afkomst die zich in strafkampen in de Sovjet-Unie of in Sovjet-Russische gevangenschap bevonden, 1952-1954.

  Thema's

 • 265 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan J.W. van Arkel bij het opsporen van door de Gestapo afgenomen eigendommen en met de gerechtelijke procedure voor het krijgen van schadeloosstelling in
  het kader van de 'Wiedergutmachung', 1945-1951.

  Thema's

 • 267 - Stukken betreffende de behandeling van verzoeken tot ontvijanding, 1945-1954.

  Thema's

 • 270-272 - Stukken betreffende het geven van inlichtingen en het ontvangen en behandelen van aanmeldingen over de vergoeding van door Nederlanders in Duitsland geleden oorlogsschade, 1945-1954.

  Thema's

 • 273 - Lijsten van aangifte van Nederlandse vorderingen op Duitsland, 1946.

  Thema's

 • 274 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen omtrent de verblijfplaatsen van bij politieke delinquenten in beslaggenomen gelden en goederen, 1946-1948.

  Thema's

 • 276-277 - Stukken betreffende het onderzoek naar waarop in 1941 en 1944 de overboeking plaats vond van 211/2 miljoen mark uit het Nederlandse clearingsaldo van Berlijn naar Frankrijk op naam van Tredefina
  (Treuhandverwaltung für das deutsch-niederländische Finanzabkommen), 1946-1951.

  Thema's

 • 278-279 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de teruggave van inbeslaggenomen goederen van Nederlandse origine in Oost-Duitsland, 1946-1951.

 • 285 - Stukken betreffende het verkrijgen van gegevens over de te volgen procedure voor restitutie van uit Nederland geroofde goederen, verbruikt in Duitsland op last van de bezettingsautoriteiten, 1947-1950.

  Thema's

 • 288 - Stukken betreffende de restitutie van Nederlandse spoorwegwagons en locomotieven uit Oost-Duitsland, 1947-1951.

  Thema's

 • 291 - Stukken betreffende de behandeling van de voorgestelde registratie bij het indienen van claims over geleden oorlogsschade, 1949.

  Thema's

 • 292 - Stukken betreffende de door Duitsland getroffen wettelijke maatregelen waarbij vergoeding wordt verleend voor de tijd dat iemand in gevangenissen en/of concentratiekampen gevangen heeft gezeten, 1949-1950.

  Thema's

 • 296 - Stukken betreffende de opsporing en recuperatie van de in de oorlog gestolen schilderijen en kunstvoorwerpen uit Nederland, 1949-1954. Met foto.

  Thema's

 • 297 - Stukken betreffende de restitutie van Nederlandse schepen aan de oorspronkelijke eigenaren, 1949-1954.

  Thema's

 • 301 - Stukken betreffende het verkrijgen van inlichtingen omtrent de juwelen en goederen onttrokken aan de voormalige gevangenen van het concentratiekamp Ravensbrück,1950-1951.

  Thema's

 • 302-303 - Stukken betreffende de Nederlands-Duitse besprekingen en overeenkomst naar aanleiding van problemen bij de restitutie van tijdens de bezetting uit Nederland weggeroofde effecten en van in Duitse valuta geldende effecten (z.g. RM-effecten), 1950-1954.

  Thema's

 • 305 - Stukken betreffende de instructies van het 'Auswärtige Amt' betreffende de aanvraag om schadevergoeding voor overlevenden van de medische experimenten in de Naziconcentratiekampen, 1951.

  Thema's

 • 306 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij restitutieprocedures waarbij Nederlanders betrokken zijn, 1951.

  Thema's

 • 308 - Stukken betreffende de schadeloosstelling aan Nazislachtoffers krachtens het 'Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der national- sozialistischen Verfolgung', 1952-1954.

  Thema's

 • 313-314 - Stukken betreffende het Nederlands-Duits overleg over de Nederlandse restitutieaanspraken met betrekking tot de zogenaamde Auslandsbonds, 1953-1954.

  Thema's

 • 317 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het verzamelen van bewijsmateriaal in verband met de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers in Tokyo, 1946.

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 319-321 - Stukken betreffende de internationale vervolging en uitlevering van Nederlandse en Duitse oorlogsmisdadigers (met lijsten van gezochte misdadigers), 1946-1951.

  Thema's

 • 322 - Stukken betreffende de van verraad verdachte persoon werkzaam bij de Duitse Abwehr, 1949-1950.

  Thema's

 • 354 - Stukken betreffende de organisatie en de opheffing van de Netherlands War Crimes Commission en de coördinatie van de werkzaamheden van opsporings- en veiligheidsdiensten, 1946-1950.

  Thema's

 • 355 - Stukken betreffende de berechting van oorlogsmisdadigers en het uitleveren van oorlogsmisdadigers door Duitsland, 1947-1951.

  Thema's

 • 356 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over en de opsporing en uitlevering van politieke delinquenten, 1947-1953.

  Thema's

 • 357 - Stukken betreffende de nieuwe zuiveringsinstructies voor personen met de Nederlandse nationaliteit naar aanleiding van de opheffing van de Zuiveringsraden in Duitsland, 1947-1954.

  Thema's

 • 358 - Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om hulpverlening en verzorging door de familieleden van in Nederland te berechten verraders, 1949-1950.

  Thema's

 • 359 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het onderzoek naar de gedragingen van personen met de Duitse nationaliteit die in het bezit zijn van een Nederlandse Ridderorde in verband met de zuivering,
  1949-1950.

  Thema's

 • 360 - Stukken betreffende de rechtskundige bijstand, berechting en vrijlating van Duitse oorlogsmisdadigers in Nederland, 1949-1951.

  Thema's

 • 361 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over en de opsporing van onbetrouwbare Nederlanders in Duitsland, 1949-1953.

  Thema's

 • 362-367 - Stukken betreffende de in Nederlandse gevangenissen verblijvende oorlogsmisdadigers, 1949-1954.

  Thema's

 • 373 - Stukken betreffende het verkrijgen van inlichtingen over Duitse oorlogsmisdadigers die in Nederland verbleven, 1950-1951.

  Thema's

 • 376 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het onderzoek naar de gedragingen van een hoogwaardigheidsbekleder in verband met zijn zuivering, 1951.

  Thema's

 • 384 - Stukken betreffende de vervolging van voor spionage verdachte Nederlanders, 1945-1951.

  Thema's

 • 409 - Stukken betreffende het verkrijgen van inlichtingen over verdachte personen met de Nederlandse nationaliteit in verband met het aanvragen van een paspoort of visum, 1947-1949.

  Thema's

 • 426 - Rapporten van de parketwacht te Berlijn over de activiteiten en gedragingen van verdachte personen, 1948.

  Thema's

 • 431 - Stukken betreffende het verkrijgen van inlichtingen omtrent verdwenen Nederlanders aan het Duitse oostfront, 1950-1951. Met lijsten van vermiste personen.

  Thema's

 • 432 - Lijsten van het informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis met namen van vermiste personen met de Nederlandse nationaliteit die in Duitse militaire dienst zaten, 1950-1952.

  Thema's

 • 435 - Stukken betreffende het verkrijgen van gegevens omtrent kinderen van in Duitse concentratiekampen omgekomen Nederlanders in verband met de hulpverlening bij de terugkeer naar Nederland, 1951.

  Thema's

 • 436 - Stukken betreffende het verstrekken van paspoorten aan disputabele Nederlanders, 1951.

  Thema's

 • 457 - Stukken betreffende de organisatie en de toekomst van de International Tracing Service (I.T.S.), 1951-1954.

  Thema's

 • 459 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het verkrijgen van inlichtingen over de politieke betrouwbaarheid van vreemdelingen, 1951-1954.

  Thema's

 • 463 - Stukken betreffende het onderzoeken naar en het verstrekken van inlichtingen over de politieke betrouwbaarheid van Nederlanders, 1952-1954.

  Thema's

 • 470 - Stukken betreffende de overbrenging van Nederlandse stoffelijke overschotten naar het 'Waldfriedhof' te Frankfurt/Main, 1950-1951.

  Thema's

 • 471 - Stukken betreffende het bemiddelen in de totstandkoming van een overeenkomst tussen Duitsland en Nederland over de overbrenging naar Duitsland van in Nederland begraven stoffelijke resten van Duitse
  gesneuvelden, 1950-1954.

  Thema's

 • 472 - Stukken betreffende het verstrekken van informatie over de opgraving en herbegraving van de stoffelijke overschotten van Nederlandse oorlogsslachtoffers in Duitsland, 1950-1954.

  Thema's

 • 473 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de inwijding van Nederlandse erevelden te Duitsland, 1950-1954.

  Thema's

 • 474 - Stukken betreffende de door Duitsland te treffen maatregelen tegen de verwaarlozing van Nederlandse oorlogsgraven Kassel-Bettenhausen, 1951-1953. Met foto's.

  Thema's

 • 477 - Stukken betreffende de opgraving van 144 stoffelijke overschotten van Nederlanders te Berlijn-Frohnau en de overbrenging naar het Nederlandse ereveld te Osnabrück, 1952-1954.

  Thema's

 • 491 - Stukken betreffende het bezoek van W.P. Kirner aan de Marine-inlichtingendienst in verband met de ligging van het wrak van een Duitse 'Schnellboot' voor de Nederlandse kust, 1949.

  Thema's

 • 495 - Stukken betreffende het onderzoek naar de mislukte poging om de Waalbrug te laten opblazen, 1950-1951.

  Thema's

 • 534 - Stukken betreffende het uitwisselen van informatie over de toepassing van de Duitse 'Lastenausgleich'wet ten aanzien van Nederlanders die in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de in Duitsland
  geleden materiële oorlogsschade, 1949-1953.

  Thema's

 • 603 - Stukken betreffende het Nederlands-Duits overleg over de Nederlandse restitutieaanspraken met betrekking tot de z.g. 'Auslandsbonds', 1953.

  Thema's

 • 614 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over en het verlenen van medewerking aan de terugvoering van de in Duitsland achtergelaten goederen zoals kleding, bedden en dekens (DP-bagage), 1945-1950.

  Thema's

 • 622 - Stukken betreffende de onderhandelingen over de teruggave van door de Duitse politie bij de Nederlander J.H. Zwart aangetroffen stempels en briefpapier van de Nederlandse Militaire Missies en documentatie
  van enkele voormalige Duitse concentratiekampen, 1951.

  Thema's

 • 641-649 - Stukken betreffende de annexaties, grenscorrecties en overdracht van grensgebieden tussen Nederland en Duitsland en de reacties hierop, 1945-1951.

  Thema's

 • 661 - Rapport van de Nederlands-Britse commissie over een inspectietocht van de Nederlands-Duitse grens, 1947.

  Thema's

 • 662 - Stukken betreffende de geallieerde politiek en de Nederlandse houding ten aanzien van Duitsland, 1947-1949.

  Thema's

 • 716 - Stukken betreffende de berichtgeving met betrekking tot de Nationaal Socialistische, Anti-Semitische en Neo-Nazistische Beweging, 1949-1954.

  Thema's

 • 717 - Stukken betreffende neonazistische activiteiten onder Duitse vluchtelingen uit Oost-Duitsland en andere satellietstaten, in het bijzonder onder de Sudetenduitsers, 1950.

  Thema's

 • 750 - Stukken betreffende het onderzoek naar de herkomst van berichten omtrent de aanval van Duitsland tegen Nederland, 1947.

  Thema's

 • 751 - Stukken betreffende de vergoeding van door de Duitsers in de oorlog geroofde machines van de artillerie-inrichting Hembrug en het verkrijgen van nieuwe machines, 1947-1948.

  Thema's

 • 759 - Stukken betreffende het bezoek van de Engelse geheimagent S. Payne Best aan dr. F. Fischer in Stuttgart in verband met het 'Venlo-incident', 1950.

  Thema's

 • 831 - Stukken betreffende de rapportage over Nederlandse en Duitse oorlogsmisdadigers, 1945-1948.

  Thema's

 • 832 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over en de opsporing van gearresteerde Nederlanders in Duitsland, 1945-1954.

  Thema's

 • 835-837 - Stukken betreffende de Centrale Zuiveringsraad in Berlijn, 1946-1951.

  Thema's

 • 838-841 - Stukken betreffende het behandelen van schadeclaims van door Nederlanders en Duitsers in Duitsland geleden oorlogsschade, 1946-1951.

  Thema's

 • 842 - Stukken betreffende het onderzoek naar de gedragingen en activiteiten van personen met de Duitse nationaliteit in verband met werk- en verblijfsvergunningen, 1946-1952. Met foto's.

  Thema's

 • 845-846 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de behandeling van verzoeken van Duitsers tot ontvijanding en vrijgave van vermogen in Nederland, 1946-1953.

  Thema's

 • 847 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij vorderingen van Nederlandse eigendommen in Duitsland, vrijgave van gelden en effecten en in beslaggenomen eigendommen, 1946-1954.

  Thema's

 • 848 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de restitutie van Nederlandse goederen, 1947-1953.

  Thema's

 • 850 - Stukken betreffende het uitleveren van oorlogsmisdadigers naar Duitsland, 1948-1952.

  Thema's

 • 851 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het verkrijgen van overlijdensakten van in het buitenland overleden Nederlanders voor het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis, 1948-1954.

  Thema's

 • 852-854 - Formulieren van de Centrale Zuiveringsraad in Berlijn met gegevens, verklaringen en adviezen over politiek onbetrouwbare Nederlanders en Duitsers, 1949-1950.

  Thema's

 • 855 - Stukken betreffende de terugkeer van Nederlanders uit de concentratie- en krijgsgevangenkampen van Rusland, Oost-Duitsland en de Oostzone van Duitsland, 1949-1953. Met lijsten van vermiste personen en repatrianten.

  Thema's

 • 856 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het verzoek van de Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten om gegevens te verstrekken over effecten die tijdens de bezetting op onrechtmatige
  wijze verloren zijn geraakt, 1950-1951.

  Thema's

 • 857 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over personen met de Duitse nationaliteit en tevens in het bezit van een Nederlandse Ridderorde in verband met de zuivering, 1951.

  Thema's

 • 859 - Correspondentie tussen A. Millenaar, consul-generaal en prof. dr. W. Henkelmann van het 'Institut für Handelsfragen' over de herziening van het strafproces van de Duitse oorlogsmisdadiger B.G. Haase, 1952-1953.

  Thema's

 • 861 - Stukken betreffende het verstrekken van gegevens aan de Oorlogsgravenstichting over de verplaatsing en het onderhoud van Nederlandse graven van militairen en terreurslachtoffers in het buitenland, 1951-1953.

  Thema's

 • 869 - Stukken betreffende de rapportages van het Militair Gezag in Berlijn over 'Displaced Persons' en een rapport met gegevens over stoffelijke overschotten gevonden langs wegen en in de massagraven te Wittstock,
  Ludwiglust- Mecklenburg en Grabow, 1945-1946. Lijsten met namen van leden van de N.S.B., WA, SS en de Wehrmacht.

  Thema's

 • 870 - Lijsten met namen van 'Displaced Persons' opgemaakt door de Head Quarters Berlin District U.S. Army United Nations Displaced Persons Centre in Berlijn-Zehlendorf, 1945-1947.

  Thema's

 • 871 - Stukken betreffende het United Nations Displaced Persons Centre in Berlijn-Zehlendorf (UNNRA-team), 1945-1948.

  Thema's

 • 3655 - Stukken betreffende de geallieerde en de Nederlandse politiek ten aanzien van West-Duitsland, 1949.

  Thema's