Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de afdeling Politie van het ministerie van Justitie, 1924-1994

Omschrijving

Het archief bestaat uit een restbestand van het archief van de afdeling Politie van Justitie (aangetroffen bij de archieven van de Rijksvreemdelingendienst en Grensbewaking), een onderdeel Conferenties van Interpol, het archief van de Kameraadschapbond van de Nederlandse Politie en bescheiden uit archieven van diverse overlegorganen met betrekking tot politieambtenarenzaken (vanaf 1959). De Nederlandse Kameraadschapbond werd op 21 november 1942 opgericht. Hauptmann Schönfeld had het idee van een kameraadschapbond gepropageerd. De Kameraadschapbond was tijdens de Duitse bezetting de enige erkende vereniging van Nederlandse politieambtenaren. Het lidmaatschap was verplicht en de contributie werd op het loon ingehouden. De beoogde doelen van de bond waren: waren: 1. Het
dienen en behartigen van de belangen van de leden en hun gezinsleden, op cultureel en sociaal gebied. 2. Het bevorderen van de kameraadschap en het saamhorigheidsgevoel tussen allen, die tot de Nederlandse politie behoorden. 3. Het bijdragen aan de verheffing van de Nederlandse politie op vakkundig gebied. De bond organiseerde reisjes, kameraadschapavonden en politie-voetbaldagen, en bracht het tweewekelijkse bondsorgaan ‘De Nederlandsche Politie’ uit. Aansluitend op het Nederlandse Politie Ziekenfonds werden materiële risico’s voor de actieve en gepensioneerde politieman en zijn gezin gedekt. De bond werd op 8 mei 1945 opgeheven, maar bleef zich als bond in liquidatie richten op de afhandeling van verzoeken om restitutie van de verplichte verzekering van de Kameraadschapbond. Dit orgaan maakte een doorstart als de Centrale van Politieorganisaties (CPO).

Inventarisnummers 408-412 bevatten verslagen van de conferenties van Interpol en het voorbereiden en presenteren van Nederlandse standpunten, met bijlagen uit de periode 1932-1939, 1947 (Conferenties gehouden in Wenen, Kopenhagen, Belgrado, Londen en Boekarest). Inventarisnummer 464 bevat stukken inzake internationale opsporing, luchtvaartpolitie en paspoorten, 1946-1962. Mogelijk bevindt zich in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie. Het archief van de Kameraadschapbond loopt van 1943-1953 en bestaat voornamelijk uit aanvragen van uitkeringen wegens diefstal, ziekte of overlijden tijdens of na de Duitse bezetting, afhandelingen van verzoeken om restitutie, kwitanties, ingekomen minuten van uitgaande stukken, en financiële overzichten.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers